E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 196 ieraksti.

Sveiki. Jūtos apjukusi jautājumā par izglītības dokumentiem. Kādu dokumentu izsniedz par pamatskolas beigšanu: atestātu, apliecību vai liecību? Es, piemēram, beidzu skolu 2010.gadā un ieguvu apliecību, bet citi mēģina ieskaidrot, ka ieguvuši atestātu, vai tā tiešām ir, ka vienu gadu ir apliecība un citu gadu var būt atestāts?

Publicēts: 19-10-2015

Labdien!

Atbilstoši Izglītības likuma 11.pantā noteiktajam izglītojamajiem par noteiktas pakāpes (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpi) un veida izglītības ieguvi izsniedz attiecīgu izglītības dokumentu: apliecību, atestātu vai diplomu.

Savukārt Vispārējās izglītības likums nosaka, ka:

 • Izglītības dokuments, kas apliecina pamatizglītības programmas apguvi, ir apliecība par pamatizglītību;
 • Izglītības dokuments, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, ir atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
 • Dokuments, kas apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas daļas apguvi, ir liecība.

Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi (tas ir, pēc 9. klases) izglītojamajam izsniedz liecību, ja:
1)nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;
2)vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (Vispārējās izglītības likuma 39.pants).
Savukārt par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi (tas ir, pēc 12. klases) izglītojamajam izsniedz liecību, ja:
1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;
2) vērtējums mācību priekšmetā gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (Vispārējās izglītības likuma 48.pants).

Tātad pēc pamatizglītības programmas apguves tiek izsniegta apliecība. Taču, ja izpildās kāds no Vispārējās izglītības likuma 39.pantā minētajiem nosacījumiem, izglītojamais, beidzot pamatskolu, saņem liecību.

Labdien! Man gājuši bojā visi dokumenti. Esmu atguvis visus dkumentus, taču ne savu izglītības dokumentu. Mācijos Ikšķiles novadā Turkalnes pamatskolā, kuru es pabeidzu 1994. gadā , 1996. gadā skolu slēdza. Kur man tagad vērsties, lai šo izglītības dokumentu iegūtu?

Publicēts: 09-10-2015

Labdien!

Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad Jums jāvēršas Latvijas Nacionālajā arhīvā, lai noskaidrotu par iespēju saņemt izziņu no arhīva par Jums izsniegtu izglītības dokumentu.
Kā mūs informēja Valsts arhīva speciāliste, ņemot vērā izglītības iestādes atrašanās vietu, Jūsu personas lieta varētu būt Latvijas Nacionālā arhīva teritoriālajā struktūrvienībā Jēkabpils zonālais valsts arhīvs: 
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=390&mainId=162.
Vai dokumenti no izglītības iestādes ir iesniegti arhīvam, var noskaidrot, sazinoties ar arhīva speciālistiem.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta iznīcinātajam vai neatjaunojami bojātajam vispārējās izglītības dokumentam identisku dokumentu, dublikātu noformē attiecīgā pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai pašvaldības izglītības speciālists.

Papildu informācija:

Labdien! Lūdzu, izskaidrojiet, kāda ir atšķirība starp 1. līmeņa augstāko izglītību un izglītību ar bakalaura grādu? Vai ar 1. līmeņa augstāko izglītību var stāties maģistrantūrā? Kādas vēl ir iespējas?

Publicēts: 18-09-2015

Labdien!

Latvijā pamatstudiju līmenī (pēc vidējās/ vidējās profesionālās izglītības ieguves) tiek īstenotas piecu veidu augstākās izglītības programmas:

 1. 1. līmeņa augstākās izglītības jeb koledžas programmas. Īstenošanas ilgums – vismaz 2 gadi pilna laika klātienē (80 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Dod tiesības stāties bakalaura līmeņa programmās*. Nedod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=701
 2. Akadēmiskā bakalaura studiju programmas. Īstenošanas ilgums – vismaz 3 gadi pilna laika klātienē (120 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst bakalaura akadēmisko grādu kādā zinātņu nozarē, neiegūst profesionālo kvalifikāciju. Dod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=702
 3. Profesionālā bakalaura studiju programmas. Īstenošanas ilgums – vismaz 4 gadi pilna laika klātienē (160 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst bakalaura profesionālo grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Dod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=703
 4. Profesionālās studiju programmas pēc vidusskolas. Īstenošanas ilgums – vismaz 4 gadi pilna laika klātienē (160 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, neiegūst grādu. Dod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=704
 5. Profesionālās studiju programmas pēc vidusskolas (garais cikls). Īstenošanas ilgums – vismaz 5 gadi pilna laika klātienē (200 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo grādu (kas akadēmiski tiek pielīdzināts maģistra grādam). Šobrīd Latvijā šādas programmas ir tikai 6, un vienīgi medicīnas vai veterinārmedicīnas nozarē. Dod tiesības stāties doktorantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=705

*Koledžas programmu absolventiem pastāv iespēja, pielīdzinot kredītpunktus, tikt ieskaitītam tās pašas vai līdzīgas jomas bakalaura (parasti profesionālā bakalaura) līmeņa programmā vēlākos studiju posmos – 2. vai 3. kursā, t.i., bakalaura studijas pabeigt īsākā laika posmā. Precīzi par šo iespēju jānoskaidro izvēlētajā augstskolā.

Vēl ar 1. līmeņa augstāko izglītību ir iespēja studēt profesionālā bakalaura vai profesionālajās studijās pēc koledžas – tas ir īpašs augstākā līmeņa profesionālo studiju veids, kas paredzēts tieši koledžu absolventiem. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8&level_2=804.

Kādas vēl ir atšķirības un kas jāņem vērā, izvēloties studiju programmu?

 • Augstākās izglītības iestāde, kas īsteno programmas. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īsteno gan koledžas, gan augstskolas. Bakalaura un profesionālās augstākās izglītības programmas – tikai augstskolas.
 • Atšķirības starp profesionālajām un akadēmiskajām studiju programmām. Profesionālās programmas (tostarp 1. līmeņa) ir praktiskas, orientētas uz augsta līmeņa profesijas ieguvi, apgūstot attiecīgās profesijas prasmes un iemaņas, taču nav orientētas uz pētījumu veikšanu. Savukārt akadēmiskās augstākās izglītības programmas ir balstītas uz zinātniskajiem pētījumiem, un katras akadēmiskās programmas noslēgumā parasti ir jāaizstāv zinātnisks pētījumu darbs (bakalaura darbs). Akadēmiskās izglītības mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu, pētniecības un praktiskās darbības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai darbībai izvēlētajā zinātnes nozarē vai ar to saistītā praktiskās darbības nozarē.
 • Profesionālo studiju programmu obligāta sastāvdaļa ir prakse, kas paredz profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi nozarei atbilstošā uzņēmumā vai organizācijā ārpus augstskolas. Akadēmiskajā izglītībā prakse nav paredzēta vai tās īpatsvars ir daudz mazāks - lielāks akcents tiek likts uz pētījumu veikšanu nozarē.

Ja rodas papildu jautājumi, droši rakstiet!

Labdien! Vai ir iespēja iestāties RSU stomatoloģijas fakultāteē 2 kursā, ja ir pabeigta Rīgas 1. koledža zobu tehniķa profesijā (ņemot vērā, ka nav nokārtoti CE ķīmijā un bioloģijā)? Un mani arī interesē, vai ir kādi kursi, kuri varetu palīdzēt sagatavoties OSPPP nokārtošanai?

Publicēts: 14-09-2015

Labdien!

Par CE

RSU uzņemšanas noteikumos norādīts, ka Zobārstniecības fakultātē uzņemšanai nepieciešamie centralizēto eksāmenu sertifikāti ir šādi:
1. 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā "Zobu higiēnists"  - CE sertifikāti svešvalodā un latviešu valodā;
2. profesionālajā studiju programmā "Zobārstniecība" - CE sertifikāti ķīmijā, bioloģijā, latviešu valodā un svešvalodā.

Kā mūs informēja RSU Uzņemšanas komisijas speciālists, ja Jūs iepriekš neesat kārtojusi nepieciešamos CE, pirms dokumentu iesniegšanas RSU, Jums tie būs jānokārto.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"  ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās. 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti un Vidzemes Augstskolu.
CE jāpiesakās ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centrā vai mājaslapā. Piemēram, LU mājas lapā jāseko līdzi aktuālajai informācijai centralizēto eksāmenu sadaļā: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/.

Ja Jums ir nepieciešami sagatavošanās kursi pirms CE kārtošanas, tad informējam, ka vairākas augstskolas piedāvā arī sagatavošanas kursus CE kārtošanai. 
Augstskolu organizētos sagatavošanas kursus bioloģijā un ķīmijā atradīsiet šeit:
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=27&y=16&level_2=302&page=1&subject_2=442%7C421. 

Piemēram, sagatavošanas kursi CE kārtošanai RSU sāksies šī gada oktobrī:
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/sagatavosanas-kursi/sagatavosanas-kursi-valsts-centralizetajiem-eksameniem.

Vēršam uzmanību, ka CE eksāmeniem Jūs varat sagatavoties patstāvīgi vai apmeklēt sagatavošanās kursus izvēlētā izglītības iestādē, taču CE kārtot Jūs varat  tikai tajā augstākās izglītības iestādē, ar kuru VISC ir noslēgts līgums.

Par iespēju uzsākt studijas uzreiz 2.kursā
Studijas augstskolā vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves studijas var turpināt augstākās izglītības studiju programmā bakalaura grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai. 
Jūs esat ieguvusi vidējo profesionālo izglītību ar Zoba tehniķa kvalifikāciju, savukārt RSU tiek apgūta augstākā izglītība. Pielīdzināt var viena līmeņa izglītību.

Par OSPPP
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums) nav paredzēti sagatavošanās kursi. Šis pārbaudījums ietver jautājumu atbildēšanu pie datora un interviju ar nozares speciālistiem. Pārbaudījumā tiek novērtētas pretendenta vispārējās zināšanas par veselības aprūpes nozari un profesiju. Līdz ar to Jūsu iepriekš iegūtās zināšanās varētu palīdzēt veiksmīgi nokārtot pārbaudījumu.
Kā informēja RSU Uzņemšanas komisijas pārstāvis, programmas "Zobu higiēnists" OSPPP atšķiras no programmas "Zobārstniecība" OSPPP testa, RSU (t.67409075) Jums varēs sniegt plašāku informāciju par pārbaudījuma saturu katrā programmā. 

Papildu informācija
# Pastāv iespēja sagatavoties CE patstāvīgi, piemēram, izmantojot digitālo zināšanu trenažieri eksāmenu priekšmetos (“digitālo privātskolotāju”): http://www.uzdevumi.lv/prof
# Varat patstāvīgi izpētīt CE paraugus no iepriekšējiem gadiem: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml
# Iepriekšējo gadu CE eksāmenus iespējams aplūkot šeit: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml (zem "Vidusskola")

Labdien! Vai Daugavpils Universitāte, beidzot bakalaura studijas ar izcilību, izsniedz sarkano diplomu vai parastu zilu diplomu ar vidējās atzīmes ierakstu? Ja tas ir parasts zils, tādā gadījumā kur ir minēts par izcilību? Paldies.

Publicēts: 07-09-2015
Labdien!

Diplomu izsniegšanu un to izskatu nosaka Ministru kabineta noteikumi*. Augstākās izglītības diploma standarts neparedz ierakstu vai kādu atsevišķu atzīmi par izcilību, taču augstskolām var būt tradīcija vai prakse šādu atzīmi tomēr pievienot.

Kā telefoniski informēja Daugavpils Universitātes Studiju daļas speciāliste, līdz šim Daugavpils Universitātē diplomu izsniegšana notika parastā standartizētā kārtībā, bez īpašām pazīmēm izcilniekiem, diploma vāciņi visiem absolventiem tumši zilā krāsā. Taču šajā vasarā DU ir aktualizēts jautājums par nepieciešamību izstrādāt kārtību, kurā tiks noteikts, kādas īpašas DU izsniegtā diploma pazīmes (piemēram, diploma vāku krāsa, ieraksts diploma pielikumā vai tml.) liecinās, ka studijas beigtas ar izcilību.
Plānots, kā kārtība tiks izstrādātā un stāsies spēkā šajā studiju gadā.

*Ministru kabineta noteikumi Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus": 
http://likumi.lv/doc.php?id=256157

Labdien! Vēlētos uzsākt studijas RSU zobu higiēnistu studijās. Lai to izdarītu, man ir nepieciešams zobārstniecības māsas diploms. Vēlējos noskaidrot, kā pielīdzināt Lielbritānija iegūtu zobārstniecības māsas kvalifikāciju (NEBDN National Diploma in Dental Nursing) ? Vēlējos noskaidrot vai man vajadzētu pieteikties Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijā vai Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskajai atzīšanai Latvijā? Paldies!

Publicēts: 03-09-2015

Labdien!

Kā mūs informēja RSU Zobārstniecības fakultātes Uzņemšanas komisijas speciālists (t.67409075), lai iestātos pirmā līmeņa profesionālā studiju programma "Zobu higiēnists", Jums līdz ar Lielbritānijā iegūto diplomu RSU būs jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Līdz ar to Jums ir jāpiesakās ārvalstīs iegūta izglītības dokumenta akadēmiskajai atzīšanai Latvijā.

Akadēmiskās informācijas centra kontaktinformācija: t. 67225155; aic@aic.lv. Plašāka informācija par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu Latvijā: http://bit.ly/1JOoLad

Papildus informējam Jūs, ka, ja plānojat strādāt Latvijā zobārstniecības māsas profesijā, tad gan Jums būs jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā, lai saņemtu arī ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā.

Sveiki! Mācos pamatskolā. Jau sāku apsvērt, kādu profesiju izvēlēties, tāpēc gribētu uzzināt, kāda izglītība vajadzīga notāra profesijai!?

Publicēts: 24-08-2015

Labdien!

Atbilstoši Notariāta likuma 9.pantā noteiktajam par zvērinātu notāru var būt persona, kura:

1)pēc akreditētas studiju programmas apguves augstskolā ieguvusi otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju;

2)ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē;

3)nokārtojusi zvērinātu notāru eksāmenu.

Tāpat, lai kļūtu par notāru, ir jāiegūst attiecīga profesionālā pieredze, strādājot kādā no šādiem amatiem:

a) vismaz divus gadus — zvērināta notāra palīga amatā;

b) vismaz trīs gadus — tiesneša amatā:

c) vismaz piecus gadus — zvērināta advokāta amatā, zvērināta tiesu izpildītāja amatā, tiesneša palīga amatā, zvērināta advokāta palīga amatā, bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amatā, kuru pienākumi pielīdzināmi notariālo darbību izpildei;

d) vismaz septiņus gadus — citā juridiskās specialitātes amatā.

Tātad vispirms nepieciešama augstākā juridiskā izglītība, pēc tam noteiktu laiku (no 2-7 gadi) jāstrādā kādā no juridiskajām profesijām - notāra palīga, tiesneša, advokāta, tiesu izpildītāja vai citā (precīzāk skatiet jau minētajā likumā), tad jānokārto zvērinātu notāru eksāmens, un tikai pēc tam var pretendēt uz zvērināta notāra amatu. Personām, kas kārto notāru eksāmenu, ir nepieciešams arī maģistra grāds tiesību zinātnē, kā arī iepriekšēja darba pieredze jurista amatā. Jāatzīmē, ka šobrīd jurista kvalifikāciju var iegūt tikai maģistrantūras studijās.

Saraksts ar izglītības iestādēm, kurās var apgūt profesionālo / bakalaura izglītības programmu tiesību zinātnē:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=~ekonom%2A&level_1=7&level_2=703%7C704%7C702&subject_2=380&page=1

Saraksts ar izglītības iestādēm, kurās var apgūt tiesību zinātņu maģistra programmu: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=68&y=17&qualification=Jurists%405&page=1

Papildus informējam, ka pastāv vesela virkne nosacījumu, kas ierobežo iespēju ieņemt zvērināta notāra amatu (kandidāts nedrīkst būt krimināli sodīts vai turētas aizdomās par tīša noziedzīga nodarījuma veikšanu, nedrīkst būt maksātnespējīgs parādnieks, nedrīkst vienlaikus ieņemt zvērināta advokāta un tiesu izpildītāja vai viņu palīgu amatus - Notariāta likuma 10.pants).

Papildu informācija, kas varētu Jums noderēt:
*MK noteikumi “Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība”:
http://likumi.lv/doc.php?id=177801
*Latvijas zvērinātu notāru padomes mājas lapa: http://www.notary.lv/
*Zvērināta notāra statuss, kompetence, pakalpojumi Latvijā:
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/248364-zverinata-notara-statuss-kompetence-pakalpojumi-latvija

Labdien! Vēlējos uzzināt, vai kaut kur ir pieejami fitnesa trenera kursi, programmas? Vēlos mācīties Rīgā.

Publicēts: 19-08-2015

Labdien!

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" 11. un 12. punktā noteiktajam, personām, kuras vada sporta treniņus (nodarbības) vai veic izglītojošo vai metodisko darbu sporta jomā, kā arī personām, kuras sniedz atbalstu tiem, kas apmeklē sporta treniņus (nodarbības) vai apgūst profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu, nepieciešams sertifikāts (izņemot, ja ir augstākā pedagoģiskā izglītība sportā, tad pēc diploma saņemšanas bez sertifikāta var strādāt sporta jomā un vadīt sporta treniņus piecus gadus).

Tātad, lai uzsāktu strādāt par treneri, Jums jaiegūst augstākā izglītība sportā vai jāsaņem vismaz C kategorijas sertifikāts.

1) Fitnesa trenera kvalifikāciju Jūs varat iegūt, apgūstot 1.līmeņa augstākās izglītības programmu. Saraksts ar  augstākās izglītības iestādēm Rīgā:
http://www.niid.lv/niid_search?qualification=Fitnesa%20treneris%404%7CSporta%20veida%20treneris%404&qy=&level_1=&location=R%C4%ABga
Sarakstā ir norādītas izglītības iestādes, kurās Jūs varat iegūt trenera kvalifikāciju 2.5 gadu laikā, taču papildus informējam, ka Jūs varat arī studēt kādā no augstākās izglītības iestādēm Skolotāja programmā, pēc kuras apguves var saņemt Sporta skolotāja kvalifikāciju.

2) Jūs varat apgūt akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā. Pēc programmas apguves Jums būs jākārto sertifikācijas eksāmens. Atbilstoši Sporta likumā noteiktajam, sporta speciālistu sertifikāciju veic biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome” (LSFP). Federācijas mājaslapā ir aprakstīta kārtība, kā Jums jārīkojas, ja vēlaties sertificēties kā C kategorijas sporta speciālistes (treneris):http://www.lsfp.lv/sertifikacija/sporta_specialistu_sertifikacija.

Saraksts ar profesionālās pilnveides izglītības iestādēm Rīgā, kurās var apgūt 320 stundu sporta speciālistu pilnveides programmu:
http://www.niid.lv/niid_search?subject_1=81%7C21&qy=C%2Bkategorijas&level_1=&subject_2=813&location=R%C4%ABga&page=1

Ņemot vērā, ka vēlaties kļūt par fitnesa treneri, tad no sarakstā norādītajām izglītības iestādēm, Jums piemērotākas būs "Latvijas Treneru tālākizglītības centrs" un "Sporta izglītības aģentūra". Vēršam Jūsu uzmanību, ka abās izglītības iestādēs jau septembrī ir iespēja uzsākt mācības sporta speciālistu pilnveides programmā.

Labdien! Vai ir iespējams pārkvalificēties no sanitārā feldšera uz medicīnas māsu vai māsas palīgu, un kur to var izdarīt? Paldies!

Publicēts: 18-08-2015

Labdien!

Par Māsas profesiju
Māsas profesija LR ir reglamentēta profesija, kurā var darboties tikai pēc atļaujas saņemšanas vai reģistrācijas (ietveršanas attiecīgo profesiju praktizējošo personu reģistrā, profesionālās asociācijas biedru sarakstā u.tml.).
Latvijā ārstniecības personas un ārstniecības atbalsta personas Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrē Veselības inspekcija. Reģistrācija ir saistīta ar valsts likumdošanā izvirzītu prasību pēc noteikta veida izglītības un profesionālās apmācības.
Vispārējās prasības māsas izglītībai ir noteiktas likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 14.pantā, kurā norādīts, ka tiesības veikt profesionālo darbību ir Ārstniecības personu reģistrā iekļautām personām:

 • Ar vidējo profesionālo izglītību (māsas profesijā);
 • Ar 1.līmeņa augstāko vai augstāko izglītību māsas profesijā. 1.līmeņa programmās ir jāmācās vismaz 3 gadi (jāiegūst 120 kredītpunkti), izņēmums var būt divgadīgās programmas tām personām, kurām ir vidējā profesionālā izglītība tikai un vienīgi māsas profesijā. 

Mūsdienās māsas izglītību vidējās profesionālās izglītības līmenī (3. kvalifikācijas līmenis) vairs nevar iegūt. Turklāt profesionālās vidējās izglītības diplomus nevar pielīdzināt augstākas izglītības pakāpes izglītībai, jo pielīdzināšanu var veikt vienas izglītības pakāpes ietvaros. Līdz ar to, ja Jūs vēlaties iegūt māsas kvalifikāciju, Jums būs jāstudē Māszinību augstākās izglītības programmā.
Visas māszinību pamatstudiju programmas (1. līmeņa augstākā vai profesionālā bakalaura izglītība), ko piedāvā Latvijas koledžas un augstskolas 2015./16. gadā, varat aplūkot šeit: SARAKSTS

Par Māsas palīga profesiju
Atbilstoši profesiju standartam, māsas palīgam ir nepieciešams 2.kvalifikācijas līmenis. Attiecīgās arodizglītības programmas (jāmācās 1 gads) skatiet šeit: 
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=16&y=17&qualification=M%C4%81sas+pal%C4%ABgs%402&page=1

Taču, kā telefonsarunā mūs informēja Veselības inspekcijas pārstāve (t. 67387662), Jūsu gadījumā būtu ar izglītības dokumentu jādodas uz Veselības inspekciju, kur, ņemot vērā Jūsu izglītību, apstākli, vai esat / neesat iepriekš bijusi reģistrēta Ārstniecības personu reģistrā, kā arī, cik ilgi neesat strādājusi savā profesijā un vai ir apmeklēti profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi, speciālisti varēs sniegt Jums iespējamos risinājumus, lai Jūs varētu uzsākt māsas palīga darbu. 

Veselības inspekcijas kontaktinformācija:
http://www.vi.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/arstniecibas-iestadem-un-personam/arstniecibas-personu-registracija.

Tāpat zināšanai Jūs informējam, ka pārejas posmā, līdz 2014. gadam, Latvijā bija pieejama dažādu līmeņu medicīnas darbinieku pārkvalifikācija apjomīga ESF projekta ietvaros. Iespējams, Jūs bijāt dzirdējusi par šādu iespēju. Tika piedāvātas 4 mēnešu (600 stundu) garas programmas ārstu palīgu (feldšeru) un vecmāšu (arī ar vidējo profesionālo izglītību) pārkvalifikācijai par māsām. Beidzot šos pārkvalifikācijas kursus, students saņēma apliecību par kursu beigšanu, nevis augstākās izglītības diplomu, un tas varēja radīt šķēršļus, stājoties darbā. Šobrīd neviens medicīnas darbinieku pārkvalifikācijas projekts netiek īstenots.

Labdien! Manam dēlam drīz būs 1 gads un man drīz jāatgriežas darbā. Vai mana māsasmeita (19 gadi, pabeigta vidusskola) oficiāli drīkst auklēt manu bērnu un saņemt valsts pabalstu? Esmu dzirdējusi par bērnu uzraudzibas pakalpojumu sniegšanas iespēju, ka to drīkst darīt arī radinieki. Kas viņai būtu jādara, kādos kursos jāmācās? Vai viņa var pieteikties ESF programmai, kur iegūst aukles kvalifikāciju? Un vai ar šo izglītību viņa pēc tam varēs strādāt par auklīti bērnudārzā? Paldies!

Publicēts: 06-08-2015

Labdien!

Lai Jūsu radiniece varētu sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumu un saņemt valsts atbalstu, viņai ir jābūt reģistrētai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju (BUPS) reģistrā. BUPS reģistrā personas reģistrē Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Savukārt valsts atbalstu par bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu izmaksā Izglītības un zinātnes ministrija (IZM).

Prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem

Prasības personai, kura vēlas reģistrēties par bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēju (aukli), kā arī reģistrācijas kārtība BUPS reģistrā nosaka 16.07.2013. Ministru kabineta noteikumi Nr.404. Lai varētu reģistrēties BUPS reģistrā, personai jāatbilst minēto noteikumu 9.punktā norādītajiem kritērijiem:

 1. Persona nav izdarījusi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.pantā minētos pārkāpumus vai noziedzīgus nodarījumus;
 2. Ar tiesas lēmumu personai nav pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības vai ar bāriņtiesas lēmumu persona nav atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas to nekārtīgas pildīšanas dēļ vai tai nav atņemts audžuģimenes vai viesģimenes statuss, ja tā nav pildījusi attiecīgos pienākumus atbilstoši bērna interesēm;
 3. Personai ir apliecība par prasmēm sniegt pirmo palīdzību, ja vien persona zināšanas pirmās palīdzības sniegšanā nav apguvusi pieaugušo formālās izglītības programmas vai profesionālās pilnveides izglītības programmas ietvaros;
 4. Persona ir apguvusi profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā (ne mazāk kā 40 stundas), ja tiek sniegts pilna laika pakalpojums un pakalpojuma sniegšanā iesaistītajai personai nav vidējās profesionālās pedagoģiskās vai augstākās pedagoģiskās izglītības vai nav iegūta aukles profesionālā kvalifikācija.

Saraksts ar izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt 40 stundu profesionālās pilnveides izglītības programmu bērnu aprūpes jomā, ir apskatāms IKVD mājas lapā (skatīt IZGLĪTĪBAS IESTĀDES, KAS PIEDĀVĀ PROFESIONĀLĀS PILNVEIDES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU BĒRNU APRŪPES JOMĀ). Būtiski, lai par iegūto izglītību tiek izsniegts valsts atzīts izglītības dokuments, tātad izglītības programmai ir jābūt akreditētai. Līdz ar to ir nepieciešams noskaidrot, kas īstenos Jūsu jautājumā minēto ESF programmu un kādu izglītības dokumentu paredzēts izsniegt pēc šīs programmas apguves. Tāpēc pirms Jūsu radiniece uzsāk mācības, iesakām sazināties ar IKVD, lai noskaidrotu, vai izvēlētās izglītības programmas apguve būs atbilstoša, lai sniegtu bērnu uzraudzības pakalpojumu un strādātu pirmsskolas izglītības iestādē par auklīti.

Bērnu uzraudzības pakalpojumu var sniegt arī ar aukles 3.līmeņa kvalifikāciju, tostarp iegūtu ESF finansētās  "Jauniešu garantijas" programmas ietvaros. Uzņemšanas nosacījumus un izglītības programmu sarakstu skatiet šeit: http://www.niid.lv/esf_profesijas.
Kā telefoniski mūs informēja Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārstāvis, auklītēm pirmsskolas izglītības iestādēs nav noteiktas prasības izglītībai, jo atbilstoši amata aprakstam auklīte pirmsskolas izglītības iestādē parasti neveic pedagoģisko darbu.

Plašāka informācija par reģistrāciju BUPS reģistrā ir IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html.
Jautājumu gadījumā par reģistrāciju BUPS reģistrā un prasībām bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem lūdzam sazināties ar IKVD (Tālrunis: 67358077; e-pasts: jana.veinberga@ikvd.gov.lv vai inese.galeja@ikvd.gov.lv).

Papildus informējam, ka personai, kura vēlas sniegt bērna uzraudzības pakalpojumu, ir jāreģistrējas arī Valsts ieņēmuma dienestā (VID) kā individuālajam komersantam vai kā saimnieciskās darbības veicējam. Jums var noderēt VID publikācija, kurā sniegts nodokļu maksāšanas režīmu salīdzinājums: „Nodokļu maksāšanas režīmi no bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja ienākuma”.

Valsts atbalsts par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu

Valsts atbalsta piešķiršanu par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu nosaka 23.12.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.843. Valsts atbalsts tiek sniegts par bērnu no pusotra gada vecuma līdz pamatizglītības ieguves uzsākšanai, ja bērns ir reģistrēts uzņemšanai tās pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē, kurā ir deklarēta bērna dzīvesvieta. Valsts atbalsts 142 EUR mēnesī paredzēts par pilna laika (ne mazāk kā 40 stundas nedēļā) bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanu vienam bērnam. Pilna laika pakalpojuma sniegšanā iesaistītā persona drīkst vienlaikus uzraudzīt ne vairāk kā piecus bērnus.

Informācija par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem: IZM mājas lapā.
Jautājumu gadījumā par valsts atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem varat sazināties ar IZM telefoniski katru darba dienu no plkst.10.00-12.00 pa tālruni 67047984. IZM Jums varēs sniegt informāciju, vai arī 2016.gadā valsts turpinās sniegt atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, jo to planots izvērtēt likumprojekta "Par valsts budžetu 2016. gadam" sagatavošanas un izskatīšanas procesā.

Uzdot jaunu jautājumu.