E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 199 ieraksti.

Labdien! Pagājušo gadu mācījos tālmācības vidusskolas 12 klasē. Diemžēl nevarēju ierasties uz Centralizētajiem eksāmeniem. Vai varēšu tos kārtot šajā vasarā? Vai man ir jāmācas par jaunu vidusskolā? 12 klasi pabeidzu sekmīgi, iztrūkst tikai CE. Vai CE ir jāpiesakās no jauna? Liels paldies.

Publicēts: 23-10-2015

Labdien!

Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālists mūs informēja, ka Jūsu situācijā, lai kārtotu CE, Jums ir jābūt vispārējās izglītības iestādes izglītojamajam, tātad Jums ir jāstājas atkārtoti tajā pašā vai citā tālmācības vidusskolā. Tādā gadījumā Jūs kā 12.klases izglītojamā varētu kārtot CE 2016.gada martā / maijā.
Vidusskolā, kurā mācījāties, noteikti ir informācija par Jūsu apgūtajiem mācību priekšmetiem un pārbaudījumu vērtējumiem, līdz ar to mācību priekšmetus, kuri ir apgūti atkārtoti apgūt nevajadzētu. Tāpat var lūgt skolas administrācijai izsniegt sekmju izrakstu par apgūtajiem priekšmetiem, ja nolemjat uzsākt mācības citā  vidusskolā. 
Iespējams, Jūs varat vienoties ar izglītības iestādi par to mācību priekšmetu apguvi, kuros plānots kārtot CE, lai sekmētu augstāka vērtējuma ieguvi CE.

Papildu informācija:

 

 

Kur un vai vispaar Latvijā ir iespejams apgūt bārddziņa profesiju un iegūt izglitibas dokumentu vai sliktakajā gadījumā sertifikātu.

Publicēts: 23-10-2015

Labdien!

Latvijas Amatniecības kameras pārstāve mūs informēja, ka atsevišķi profesija "Bārddzinis" Latvijā nav, līdz ar to šādu kvalifikāciju Latvijā šobrīd iegūt nav iespējams. Ūsu un bārdas skūšana un kopšana ir iekļauta "Friziera"(2.prof.kval.līm.) un "Friziera - stilista" (3.prof.kvalif.līm.) profesijas prasmēs.

Saraksts ar izglītības iestādēm, kurās Jūs varat iegūt Friziera vai Friziera - stilista kvalifikāciju (iesakām iepriekš sazināties ar izglītības iestādi, lai noskaidrotu, vai programma joprojām ir aktuāla): SARAKSTS.

Papildus informējam, ka sarakstā ir iekļautas arī Eiropas Sociālo fondu finansētas izglītības programmas ("Frizieru pakalpojumi (ESF)"). Projekta "Jauniešu garantija" ietvaros profesiju var iegūt 1 - 1,5 gada laikā. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.207 3. punktā noteiktajam  mācības ir paredzētas jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti. Uzņemšana profesionālās izglītības programmās “Jauniešu garantijas” ietvaros tiks organizēta gan 2016. gada ziemā, gan vasarā. Plānots, ka programmu saraksts būs zināms decembra sākumā. Sekojiet līdzi informācijai VIAA mājaslapā sadaļā “Jauniešu garantija”, kā arī www.niid.lv.

*MK noteikumi Nr. 207:  http://m.likumi.lv/doc.php?id=274081

Labdien, mācos 12 klasē, vēlējos pajautāt, kur vislabāk mācīties psiholiģiju? Vai šī profesija ir diezgan pieprasīta?

Publicēts: 20-10-2015

Labdien!

Informācija par psihologam nepieciešamo izglītību un izglītības iespējas
Šobrīd Saeimā Sociālo un darba lietu komisijā 2.lasījumā tiek izskatīts likumprojekts "Psihologu likums", kurā norādītas plānotās izglītības prasības psihologiem. Likumprojekta izvērtēšanas procesam Saeimā Jūs varat sekot līdzi mājas lapā:
http://titania.saeima.lv/LIVS11/saeimalivs11.nsf/webSasaiste?OpenView&restricttocategory=1207/Lp11.

Minētajā likumprojektā norādīts, ka psihologam būs jābūt apgūtai valsts akreditētai pamatstudiju un maģistra studiju programmai psiholoģijā, kuras kopējais apjoms ir vismaz 240 kredītpunktu un kuras ietvaros apgūta prakse psihologa–pārrauga (supervizora) pārraudzībā ne mazāk kā 40 kredītpunktu apjomā) vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā atzītai līdzvērtīgai izglītībai un praksei.  

Tātad, lai strādātu par psihologu, būs nepieciešama vismaz psiholoģijas maģistra izglītība un psihologa profesionālā kvalifikācija.
Vispirms pamatstudijās jāiegūst
1)sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā (3 gadi pilna laika studijās), vai
2)profesionālais bakalaura grāds psiholoģijā (4 gadi pilna laika studijās) un psihologa asistenta kvalifikācija.

Ja mērķis ir pēc studiju pabeigšanas strādāt par psihologu, tad labāk vispirms izvēlēties profesionālā bakalaura programmaskuras beidzot, tiek iegūta arī psihologa asistenta kvalifikācija. Šādu programmu beidzot, var strādāt par psihologa asistentiem valsts un pašvaldības iestādēs – skolās, bērnudārzos, sociālajos dienestos, policijā, medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros,  krīžu centros, organizāciju personāla nodaļās, kā arī privātajos uzņēmumos. Absolventiem ir iespēja strādāt krīzes telefonu līnijās un piedalīties psiholoģiskajos projektos. Akadēmiskā bakalaura programmas visbiežāk izvēlas jaunieši, kas turpmāk vēlas veidot akadēmisko karjeru (kļūt par pasniedzējiem, skolotājiem, zinātniekiem, pētniekiem utt.).

Saraksts ar profesionālajām un akadēmiskajām bakalaura programmām psiholoģijā: http://www.niid.lv/niid_search?qy=~biznesa&level_1=7&subject_1=31&subject_2=311&page=1.

Pēc bakalaura programmas absolvēšanas jāstājas maģistrantūrā, jāiegūst profesionālā maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija. Maģistrantūrā pilna laika klātienē ir jāstudē 2 gadi (ar akadēmisko bakalaura grādu – parasti 3 gadi).
Maģistrantūras programmas varat apskatīt šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8&subject_2=311&page=1&qualification=Izgl%C4%ABt%C4%ABbas+psihologs%405%7CPsihologs%405%7CSupervizors%405.
Pēc maģistrantūras pabeigšanas un izietas prakses supervizora pārraudzībā topošajam psihologam ir jāsertificējas, lai varētu uzsākt darbu kā praktizējošs psihologs. Psihologa sertifikātu piešķir konkrētā psihologa praktiskās darbības nozarē (izglītības, klīniskais, organizāciju, vai citas nozares psihologs). Nozare tiek norādīta sertifikātā.

Tieši kurā izglītības iestādē apgūt vēlamo profesiju Jums jāizvērtē pašai, ņemot vērā dažādus apstākļus, piemēram, izglītības iestādes atrašanās vietu, programma ir / nav akreditēta, kāda ir izglītības iestādes vide u.c. Tādēļ ir vērts apmeklēt izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Tāpat var apskatīties pēc darba devēju ieteikumiem veidotu izglītības iestāžu topu: http://www.prakse.lv/top.

Profesiju pieprasījums
NIID.LV neapkopo informāciju par profesiju pieprasījumu.
Varbūt Jums noder Ekonomikas ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par darba tirgus vidējā un ilgtermiņa prognozēm: https://www.em.gov.lv/files/tautsaimniecibas_attistiba/EMZino_150615_full.pdf
NVA mājaslapā izveidots elektronisks darba tirgus īstermiņa prognožu vizualizācijas rīks, kas parāda darba tirgus īstermiņa attīstības tendences: http://idtps.esynergy.lv/search10/setting/, kā arī šajā mājas lapā var apskatīties dažādu nozaru profesiju TOPU: http://idtps.esynergy.lv/top/setting/.


Zināšanai informējam Jūs, ka Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments uztur mājas labu profesijupasaule.lv, kurā ir informācija par dažādām profesijām un intervijas ar profesiju pārstāvjiem. Plašāks psihologa profesijas apraksts vēl nav ievietots, taču informācija par profesijām tiek nemitīgi papildināta. Jūs varat sekot līdzi aktualitātēm Profesiju pasaules Twitter kontā vai pieteikties jauniemiem: http://www.profesijupasaule.lv/lv/subscribe. 

Sveiki. Jūtos apjukusi jautājumā par izglītības dokumentiem. Kādu dokumentu izsniedz par pamatskolas beigšanu: atestātu, apliecību vai liecību? Es, piemēram, beidzu skolu 2010.gadā un ieguvu apliecību, bet citi mēģina ieskaidrot, ka ieguvuši atestātu, vai tā tiešām ir, ka vienu gadu ir apliecība un citu gadu var būt atestāts?

Publicēts: 19-10-2015

Labdien!

Atbilstoši Izglītības likuma 11.pantā noteiktajam izglītojamajiem par noteiktas pakāpes (izņemot pirmsskolas izglītības pakāpi) un veida izglītības ieguvi izsniedz attiecīgu izglītības dokumentu: apliecību, atestātu vai diplomu.

Savukārt Vispārējās izglītības likums nosaka, ka:

 • Izglītības dokuments, kas apliecina pamatizglītības programmas apguvi, ir apliecība par pamatizglītību;
 • Izglītības dokuments, kas apliecina vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, ir atestāts par vispārējo vidējo izglītību;
 • Dokuments, kas apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības programmas daļas apguvi, ir liecība.

Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi (tas ir, pēc 9. klases) izglītojamajam izsniedz liecību, ja:
1)nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;
2)vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (Vispārējās izglītības likuma 39.pants).
Savukārt par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi (tas ir, pēc 12. klases) izglītojamajam izsniedz liecību, ja:
1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;
2) vērtējums mācību priekšmetā gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (Vispārējās izglītības likuma 48.pants).

Tātad pēc pamatizglītības programmas apguves tiek izsniegta apliecība. Taču, ja izpildās kāds no Vispārējās izglītības likuma 39.pantā minētajiem nosacījumiem, izglītojamais, beidzot pamatskolu, saņem liecību.

Labdien! Man gājuši bojā visi dokumenti. Esmu atguvis visus dkumentus, taču ne savu izglītības dokumentu. Mācijos Ikšķiles novadā Turkalnes pamatskolā, kuru es pabeidzu 1994. gadā , 1996. gadā skolu slēdza. Kur man tagad vērsties, lai šo izglītības dokumentu iegūtu?

Publicēts: 09-10-2015

Labdien!

Ja izglītības iestāde ir likvidēta, tad Jums jāvēršas Latvijas Nacionālajā arhīvā, lai noskaidrotu par iespēju saņemt izziņu no arhīva par Jums izsniegtu izglītības dokumentu.
Kā mūs informēja Valsts arhīva speciāliste, ņemot vērā izglītības iestādes atrašanās vietu, Jūsu personas lieta varētu būt Latvijas Nacionālā arhīva teritoriālajā struktūrvienībā Jēkabpils zonālais valsts arhīvs: 
https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=390&mainId=162.
Vai dokumenti no izglītības iestādes ir iesniegti arhīvam, var noskaidrot, sazinoties ar arhīva speciālistiem.

Ja izglītības iestāde ir likvidēta iznīcinātajam vai neatjaunojami bojātajam vispārējās izglītības dokumentam identisku dokumentu, dublikātu noformē attiecīgā pašvaldības izglītības pārvaldes iestāde vai pašvaldības izglītības speciālists.

Papildu informācija:

Labdien! Lūdzu, izskaidrojiet, kāda ir atšķirība starp 1. līmeņa augstāko izglītību un izglītību ar bakalaura grādu? Vai ar 1. līmeņa augstāko izglītību var stāties maģistrantūrā? Kādas vēl ir iespējas?

Publicēts: 18-09-2015

Labdien!

Latvijā pamatstudiju līmenī (pēc vidējās/ vidējās profesionālās izglītības ieguves) tiek īstenotas piecu veidu augstākās izglītības programmas:

 1. 1. līmeņa augstākās izglītības jeb koledžas programmas. Īstenošanas ilgums – vismaz 2 gadi pilna laika klātienē (80 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Dod tiesības stāties bakalaura līmeņa programmās*. Nedod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=701
 2. Akadēmiskā bakalaura studiju programmas. Īstenošanas ilgums – vismaz 3 gadi pilna laika klātienē (120 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst bakalaura akadēmisko grādu kādā zinātņu nozarē, neiegūst profesionālo kvalifikāciju. Dod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=702
 3. Profesionālā bakalaura studiju programmas. Īstenošanas ilgums – vismaz 4 gadi pilna laika klātienē (160 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst bakalaura profesionālo grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju. Dod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=703
 4. Profesionālās studiju programmas pēc vidusskolas. Īstenošanas ilgums – vismaz 4 gadi pilna laika klātienē (160 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, neiegūst grādu. Dod tiesības stāties maģistrantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=704
 5. Profesionālās studiju programmas pēc vidusskolas (garais cikls). Īstenošanas ilgums – vismaz 5 gadi pilna laika klātienē (200 vai vairāk kredītpunktu). Programmu beidzot, iegūst 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo grādu (kas akadēmiski tiek pielīdzināts maģistra grādam). Šobrīd Latvijā šādas programmas ir tikai 6, un vienīgi medicīnas vai veterinārmedicīnas nozarē. Dod tiesības stāties doktorantūrā. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7&level_2=705

*Koledžas programmu absolventiem pastāv iespēja, pielīdzinot kredītpunktus, tikt ieskaitītam tās pašas vai līdzīgas jomas bakalaura (parasti profesionālā bakalaura) līmeņa programmā vēlākos studiju posmos – 2. vai 3. kursā, t.i., bakalaura studijas pabeigt īsākā laika posmā. Precīzi par šo iespēju jānoskaidro izvēlētajā augstskolā.

Vēl ar 1. līmeņa augstāko izglītību ir iespēja studēt profesionālā bakalaura vai profesionālajās studijās pēc koledžas – tas ir īpašs augstākā līmeņa profesionālo studiju veids, kas paredzēts tieši koledžu absolventiem. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8&level_2=804.

Kādas vēl ir atšķirības un kas jāņem vērā, izvēloties studiju programmu?

 • Augstākās izglītības iestāde, kas īsteno programmas. 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas īsteno gan koledžas, gan augstskolas. Bakalaura un profesionālās augstākās izglītības programmas – tikai augstskolas.
 • Atšķirības starp profesionālajām un akadēmiskajām studiju programmām. Profesionālās programmas (tostarp 1. līmeņa) ir praktiskas, orientētas uz augsta līmeņa profesijas ieguvi, apgūstot attiecīgās profesijas prasmes un iemaņas, taču nav orientētas uz pētījumu veikšanu. Savukārt akadēmiskās augstākās izglītības programmas ir balstītas uz zinātniskajiem pētījumiem, un katras akadēmiskās programmas noslēgumā parasti ir jāaizstāv zinātnisks pētījumu darbs (bakalaura darbs). Akadēmiskās izglītības mērķis ir nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu, pētniecības un praktiskās darbības iemaņu apguvi, sagatavojoties patstāvīgai darbībai izvēlētajā zinātnes nozarē vai ar to saistītā praktiskās darbības nozarē.
 • Profesionālo studiju programmu obligāta sastāvdaļa ir prakse, kas paredz profesionālās kvalifikācijas iegūšanai nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi nozarei atbilstošā uzņēmumā vai organizācijā ārpus augstskolas. Akadēmiskajā izglītībā prakse nav paredzēta vai tās īpatsvars ir daudz mazāks - lielāks akcents tiek likts uz pētījumu veikšanu nozarē.

Ja rodas papildu jautājumi, droši rakstiet!

Labdien! Vai ir iespēja iestāties RSU stomatoloģijas fakultāteē 2 kursā, ja ir pabeigta Rīgas 1. koledža zobu tehniķa profesijā (ņemot vērā, ka nav nokārtoti CE ķīmijā un bioloģijā)? Un mani arī interesē, vai ir kādi kursi, kuri varetu palīdzēt sagatavoties OSPPP nokārtošanai?

Publicēts: 14-09-2015

Labdien!

Par CE

RSU uzņemšanas noteikumos norādīts, ka Zobārstniecības fakultātē uzņemšanai nepieciešamie centralizēto eksāmenu sertifikāti ir šādi:
1. 1.līmeņa profesionālajā studiju programmā "Zobu higiēnists"  - CE sertifikāti svešvalodā un latviešu valodā;
2. profesionālajā studiju programmā "Zobārstniecība" - CE sertifikāti ķīmijā, bioloģijā, latviešu valodā un svešvalodā.

Kā mūs informēja RSU Uzņemšanas komisijas speciālists, ja Jūs iepriekš neesat kārtojusi nepieciešamos CE, pirms dokumentu iesniegšanas RSU, Jums tie būs jānokārto.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību vai vidējo profesionālo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"  ir iespēja pieteikties CE kārtošanai augstskolās. 

Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu ar Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti, Liepājas Universitāti un Vidzemes Augstskolu.
CE jāpiesakās ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centrā vai mājaslapā. Piemēram, LU mājas lapā jāseko līdzi aktuālajai informācijai centralizēto eksāmenu sadaļā: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/.

Ja Jums ir nepieciešami sagatavošanās kursi pirms CE kārtošanas, tad informējam, ka vairākas augstskolas piedāvā arī sagatavošanas kursus CE kārtošanai. 
Augstskolu organizētos sagatavošanas kursus bioloģijā un ķīmijā atradīsiet šeit:
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=27&y=16&level_2=302&page=1&subject_2=442%7C421. 

Piemēram, sagatavošanas kursi CE kārtošanai RSU sāksies šī gada oktobrī:
http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/sagatavosanas-kursi/sagatavosanas-kursi-valsts-centralizetajiem-eksameniem.

Vēršam uzmanību, ka CE eksāmeniem Jūs varat sagatavoties patstāvīgi vai apmeklēt sagatavošanās kursus izvēlētā izglītības iestādē, taču CE kārtot Jūs varat  tikai tajā augstākās izglītības iestādē, ar kuru VISC ir noslēgts līgums.

Par iespēju uzsākt studijas uzreiz 2.kursā
Studijas augstskolā vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Pēc pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves studijas var turpināt augstākās izglītības studiju programmā bakalaura grāda vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības iegūšanai. 
Jūs esat ieguvusi vidējo profesionālo izglītību ar Zoba tehniķa kvalifikāciju, savukārt RSU tiek apgūta augstākā izglītība. Pielīdzināt var viena līmeņa izglītību.

Par OSPPP
OSPPP (objektīvi strukturizētais profesionālās piemērotības pārbaudījums) nav paredzēti sagatavošanās kursi. Šis pārbaudījums ietver jautājumu atbildēšanu pie datora un interviju ar nozares speciālistiem. Pārbaudījumā tiek novērtētas pretendenta vispārējās zināšanas par veselības aprūpes nozari un profesiju. Līdz ar to Jūsu iepriekš iegūtās zināšanās varētu palīdzēt veiksmīgi nokārtot pārbaudījumu.
Kā informēja RSU Uzņemšanas komisijas pārstāvis, programmas "Zobu higiēnists" OSPPP atšķiras no programmas "Zobārstniecība" OSPPP testa, RSU (t.67409075) Jums varēs sniegt plašāku informāciju par pārbaudījuma saturu katrā programmā. 

Papildu informācija
# Pastāv iespēja sagatavoties CE patstāvīgi, piemēram, izmantojot digitālo zināšanu trenažieri eksāmenu priekšmetos (“digitālo privātskolotāju”): http://www.uzdevumi.lv/prof
# Varat patstāvīgi izpētīt CE paraugus no iepriekšējiem gadiem: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml
# Iepriekšējo gadu CE eksāmenus iespējams aplūkot šeit: 
http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml (zem "Vidusskola")

Labdien! Vai Daugavpils Universitāte, beidzot bakalaura studijas ar izcilību, izsniedz sarkano diplomu vai parastu zilu diplomu ar vidējās atzīmes ierakstu? Ja tas ir parasts zils, tādā gadījumā kur ir minēts par izcilību? Paldies.

Publicēts: 07-09-2015
Labdien!

Diplomu izsniegšanu un to izskatu nosaka Ministru kabineta noteikumi*. Augstākās izglītības diploma standarts neparedz ierakstu vai kādu atsevišķu atzīmi par izcilību, taču augstskolām var būt tradīcija vai prakse šādu atzīmi tomēr pievienot.

Kā telefoniski informēja Daugavpils Universitātes Studiju daļas speciāliste, līdz šim Daugavpils Universitātē diplomu izsniegšana notika parastā standartizētā kārtībā, bez īpašām pazīmēm izcilniekiem, diploma vāciņi visiem absolventiem tumši zilā krāsā. Taču šajā vasarā DU ir aktualizēts jautājums par nepieciešamību izstrādāt kārtību, kurā tiks noteikts, kādas īpašas DU izsniegtā diploma pazīmes (piemēram, diploma vāku krāsa, ieraksts diploma pielikumā vai tml.) liecinās, ka studijas beigtas ar izcilību.
Plānots, kā kārtība tiks izstrādātā un stāsies spēkā šajā studiju gadā.

*Ministru kabineta noteikumi Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus": 
http://likumi.lv/doc.php?id=256157

Labdien! Vēlētos uzsākt studijas RSU zobu higiēnistu studijās. Lai to izdarītu, man ir nepieciešams zobārstniecības māsas diploms. Vēlējos noskaidrot, kā pielīdzināt Lielbritānija iegūtu zobārstniecības māsas kvalifikāciju (NEBDN National Diploma in Dental Nursing) ? Vēlējos noskaidrot vai man vajadzētu pieteikties Ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai Latvijā vai Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmiskajai atzīšanai Latvijā? Paldies!

Publicēts: 03-09-2015

Labdien!

Kā mūs informēja RSU Zobārstniecības fakultātes Uzņemšanas komisijas speciālists (t.67409075), lai iestātos pirmā līmeņa profesionālā studiju programma "Zobu higiēnists", Jums līdz ar Lielbritānijā iegūto diplomu RSU būs jāiesniedz arī Akadēmiskās informācijas centra izziņa par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments. Līdz ar to Jums ir jāpiesakās ārvalstīs iegūta izglītības dokumenta akadēmiskajai atzīšanai Latvijā.

Akadēmiskās informācijas centra kontaktinformācija: t. 67225155; aic@aic.lv. Plašāka informācija par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu Latvijā: http://bit.ly/1JOoLad

Papildus informējam Jūs, ka, ja plānojat strādāt Latvijā zobārstniecības māsas profesijā, tad gan Jums būs jāvēršas Akadēmiskās informācijas centrā, lai saņemtu arī ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā.

Sveiki! Mācos pamatskolā. Jau sāku apsvērt, kādu profesiju izvēlēties, tāpēc gribētu uzzināt, kāda izglītība vajadzīga notāra profesijai!?

Publicēts: 24-08-2015

Labdien!

Atbilstoši Notariāta likuma 9.pantā noteiktajam par zvērinātu notāru var būt persona, kura:

1)pēc akreditētas studiju programmas apguves augstskolā ieguvusi otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju;

2)ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē;

3)nokārtojusi zvērinātu notāru eksāmenu.

Tāpat, lai kļūtu par notāru, ir jāiegūst attiecīga profesionālā pieredze, strādājot kādā no šādiem amatiem:

a) vismaz divus gadus — zvērināta notāra palīga amatā;

b) vismaz trīs gadus — tiesneša amatā:

c) vismaz piecus gadus — zvērināta advokāta amatā, zvērināta tiesu izpildītāja amatā, tiesneša palīga amatā, zvērināta advokāta palīga amatā, bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amatā, kuru pienākumi pielīdzināmi notariālo darbību izpildei;

d) vismaz septiņus gadus — citā juridiskās specialitātes amatā.

Tātad vispirms nepieciešama augstākā juridiskā izglītība, pēc tam noteiktu laiku (no 2-7 gadi) jāstrādā kādā no juridiskajām profesijām - notāra palīga, tiesneša, advokāta, tiesu izpildītāja vai citā (precīzāk skatiet jau minētajā likumā), tad jānokārto zvērinātu notāru eksāmens, un tikai pēc tam var pretendēt uz zvērināta notāra amatu. Personām, kas kārto notāru eksāmenu, ir nepieciešams arī maģistra grāds tiesību zinātnē, kā arī iepriekšēja darba pieredze jurista amatā. Jāatzīmē, ka šobrīd jurista kvalifikāciju var iegūt tikai maģistrantūras studijās.

Saraksts ar izglītības iestādēm, kurās var apgūt profesionālo / bakalaura izglītības programmu tiesību zinātnē:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=~ekonom%2A&level_1=7&level_2=703%7C704%7C702&subject_2=380&page=1

Saraksts ar izglītības iestādēm, kurās var apgūt tiesību zinātņu maģistra programmu: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=68&y=17&qualification=Jurists%405&page=1

Papildus informējam, ka pastāv vesela virkne nosacījumu, kas ierobežo iespēju ieņemt zvērināta notāra amatu (kandidāts nedrīkst būt krimināli sodīts vai turētas aizdomās par tīša noziedzīga nodarījuma veikšanu, nedrīkst būt maksātnespējīgs parādnieks, nedrīkst vienlaikus ieņemt zvērināta advokāta un tiesu izpildītāja vai viņu palīgu amatus - Notariāta likuma 10.pants).

Papildu informācija, kas varētu Jums noderēt:
*MK noteikumi “Zvērinātu notāru eksāmena un kvalifikācijas pārbaudes kārtība”:
http://likumi.lv/doc.php?id=177801
*Latvijas zvērinātu notāru padomes mājas lapa: http://www.notary.lv/
*Zvērināta notāra statuss, kompetence, pakalpojumi Latvijā:
http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/248364-zverinata-notara-statuss-kompetence-pakalpojumi-latvija

Uzdot jaunu jautājumu.