E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 226 ieraksti.

Labdien. Sakiet lūdzu, vai, uzsākot mācības septembrī ESF projektā, līdz septembrim (augustā) drīkst strādāt kādā oficiālā darbā, kā piemēram, ogu lasīšana?

Publicēts: 04-08-2015

Labdien!

No uzdotā jautājuma secināms, ka septembrī plānojat uzsākt mācības Eiropas Savienības fondu pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros". Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.207 3. punktā noteiktajam,  mācības ir paredzētas jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nav nodarbināti. Tātad līdz mācību uzsākšanai septembrī Jūs varat būt oficiālās darba attiecībās, taču 1.septembrī Jūs vairs nevarat būt oficiāli nodarbināta.

*MK noteikumi Nr. 207:  http://m.likumi.lv/doc.php?id=274081

*Materiāls par “Jauniešu garantijas” programmām: http://www.niid.lv/esf_profesijas

Labdien. Man ir augstākā izglītība, iegūta Baltkrievijā. Vai ir iespēja studēt Latvijā, valsts budzeta vietā, lai mācības būtu krievu valodā? Interesē visi varianti. Paldies.

Publicēts: 23-07-2015

Labdien!

Savā jautājumā nebijāt norādījusi vairākas būtiskas nianses: vai vēlaties studēt Latvijā maģistrantūras līmenī (vai otrreiz pamatstudijās); vai Jums ir Latvijas pilsonība/ pastāvīgā iedzīvotāja statuss (vai citas valsts pilsonība); vai vidusskolu pabeidzāt Latvijā; vai Jūs varētu studēt arī bilingvāli vai multilingvāli; kādā jomā Jūs vēlaties studēt? Tomēr mēģināsim soli pa solim vispārīgos vilcienos atbildēt uz Jūsu jautājumu.

1.Par tiesībām studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Saskaņā ar Augstskolu likuma 45. panta otro daļu*, tiesības studēt Latvijas augstskolās ir vienādas Latvijas pilsoņiem, Latvijas nepilsoņiem, Eiropas Savienības pilsoņiem, Eiropas Ekonomikas zonas pilsoņiem vai Šveices Konfederācijas pilsoņiem un Eiropas Kopienas (Savienības) pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kuriem ir derīgas uzturēšanās atļaujas.

Minētajā normā noteiktās vienādās tiesības studēt ietver sevī arī tiesības pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētās studiju vietās. Visas šīs personas tiek uzņemtas studiju programmās atklātā un vienlīdzīgā konkursā.

Ārvalstu (trešo valstu) pilsoņi, kuriem ir pastāvīgā uzturēšanās atļauja Latvijas Republikā, bet nav iegūts Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statuss, nevar pretendēt uz studijām valsts budžeta finansētā studiju vietā.

*Augstskolu likums: http://likumi.lv/doc.php?id=37967

2. Par studiju iespējām krievu valodā par personīgajiem vai budžeta līdzekļiem.

Latvijā augstākā izglītība krievu valodā no valsts puses netiek finansēta. Vienīgās programmas, kurā par valsts līdzekļiem var studēt krievu valodā, atbilstoši profilam ir Latvijas Universitātē un Daugavpils Universitātē piedāvātās akadēmiskās studiju programmas “Krievu filoloģija” (bakalaura un maģistra līmenī):

http://www.niid.lv/niid_search/program/78

http://www.niid.lv/niid_search/program/61

http://www.niid.lv/niid_search/program/425

http://www.niid.lv/niid_search/program/375

Vairākas augstskolas (gan valsts, gan privātās) piedāvā studijas bilingvāli (divās valodās: krievu un latviešu, vai latviešu un angļu) un pat multilingvāli (latviešu, krievu un angļu valodā), taču ir arī tādas augstskolas, kurās piedāvā izvēlēties starp divām vai trim valodām (latviešu, krievu vai angļu). Visas iespējas (krievu valodā vai bilingvāli/ multilingvāli) gan pamatstudijās, gan maģistrantūrā) skatiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8%7C7&language=ru.

Pēdējos gados vairākas privātās augstskolas un koledžas piedāvā iespēju studēt par augstskolas budžeta līdzekļiem (tas nav valsts budžets, bet pašas augstskolas piešķirts budžets, kas pilnīgi vai daļēji sedz studiju maksu). Parasti budžeta vietas piešķir 2-3 sekmīgākajiem studentiem vai reflektantiem ar labākajiem CE rezultātiem utt. Šie nosacījumi katru gadu var mainīties, nepieciešams rūpīgi izlasīt augstskolas uzņemšanas noteikumus. Var būt arī tā, ka budžetu piešķir tikai 1. semestrim vai gadam, vai kā daļēju atlaidi studiju maksai.

Visas studiju iespējas par valsts vai augstskolas budžeta līdzekļiem krievu valodā vai bilingvāli/ multilingvāli 2015./16. gada uzņemšanā skatiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8%7C7&language=ru&budget=1.

Visas studiju iespējas par valsts vai augstskolas budžeta līdzekļiem neatkarīgi no mācību valodas (kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem): http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8%7C7&budget=1.

Labdien! Pēs vidusskolas beigšanas plānoju iestāties Latvijas Universitātē, bet pēc 2-3 gadiem mana ģimene plāno pārcelties uz citu Eiropas valsti ( Vāciju vai Austriju). Vai man būs iespēja pabeigt iesākto augstāko izglitību citas valsts universitātē? Ja LU es mācīšos budžetā, vai tad arī citā valstī man būs iespēja pretendēt uz valsts budžeta vietām? Paldies!

Publicēts: 21-07-2015

Labdien!

Iespēja pabeigt Latvijas Universitātē iesākto studiju programmu citas valsts augstskolā būs atkarīga no vairākiem faktoriem. Pirmkārt, vai šādu studiju programmu piedāvā ārvalstu augstskola. Otrkārt, cik lielā mērā studiju programmas savstarpēji sakrīt. Treškārt, vai valodas zināšanas ļauj studēt attiecīgajā programmā. Pieņemot, ka, pārejot uz citas valsts augstskolu, pieteiksieties analogā studiju programmā, tiks ieskaitīti kredītpunkti par tiem studiju priekšmetiem, kurus uzskatīs par atbilstošiem uzņemošās valsts studiju programmai. Ļoti labi, ka Jūs jau savlaicīgi interesējaties par turpmākajām studiju iespējām – būs pietiekoši daudz laika izpētīt, cik sakritīgas ir Jūsu izvēlētās studiju programmas Latvijā un Vācijā/ Austrijā. Jūs varat arī sazināties ar šo valstu ENIC/NARIC (diplomatzīšanas informācijas) centru speciālistiem un precizēt informāciju: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis. Labajā pusē izvēlieties valsti:  http://www.enic-naric.net/europe-and-north-america.aspx.

Vācijā nepastāv tāds jēdziens kā „budžeta vietas”. Izņemot Lejas-Saksijas zemē, augstskolas Vācijā ES pilsoņiem pašlaik neprasa studiju maksu, bet gan semestra maksu, kas sedz administrācijas izdevumus, iemaksu studentu arodbiedrībā, iespējams, arī vietējā transporta biļeti. Semestra maksa var būt starp 100 un 250 EUR. Studiju maksa Lejas-Saksijā ES pilsoņiem ir 500 EUR semestrī. Maksa par augstāko izglītību ir politisks jautājums, kas atkarīgs no Vācijas federālo zemju valdības nostājas. Svarīgi pārliecināties par situāciju tajā laikā, kad pārcelsieties.

Arī Austrijā nav budžeta vietu. Austrijā valsts universitātēs ES pilsoņiem nav jāmaksā studiju maksa, bet ir jāmaksā semestra maksa (18 EUR). Valsts lietišķo zinātņu universitātēs (Fachhochschulen –  FH), kā arī privātajās universitātēs un augstskolās ir studiju maksa. Maksu augstākās izglītības iestādes ir tiesīgas pašas noteikt.  

Lai Jums izdodas īstenot mērķus!

Labdien! Sakiet, lūdzu, ar ko atšķiras tālmācība no neklātienes? Paldies!

Publicēts: 08-07-2015

Tālmācība ir neklātienes paveids, tāpēc abām šīm izglītības ieguves formām ir daudz līdzīga. Katra augstskola dažādās programmās var tālmācību un neklātieni organizēt atšķirīgi, taču būtiskākās pazīmes ir šādas.

Tālmācībā vai e-studijās studentam tiek nodrošināta iespēja sekot studiju procesam patstāvīgi. Parasti tiek nodrošināta īpaša infrastruktūra (piem. tālmācības sistēma internetā), kurā students var noklausīties lekcijas, iepazīties ar studiju materiāliem, lasīt studējamos tekstus, veikt projektus u.t.t.. Tas nozīmē, ka ievērojamu studiju laiku students var atrasties citā, no augstskolas atšķirīgā ģeogrāfiskā vietā, un studēt patstāvīgi. Tomēr pat tālmācības gadījumā laiku pa laikam nepieciešama studenta klātbūtnes augstskolā (piem. sesiju laikā).

Arī neklātienes studiju forma paredz to, ka students ievērojamu studiju laiku studiju procesu veic pastāvīgi , taču šajā gadījumā parasti netiek nodrošināta tālmācības tiešsaistes sistēma, un klātienes lekcijas notiek daudz biežāk nekā tālmācības gadījumā (tās var tikt organizētas kā nedēļas nogales lekciju sesijas vai arī kā intensīvas lekciju sesijas nedēļas garumā vienreiz mēnesī.)

Par konkrēto tālmācības vai neklātienes organizēšanas veidu jautājiet attiecīgajā augstskolā.

Labdien! Sāku mācīties pēc 9.klases tās pašas skolas vidusskolā..Mani atskaitīja, jo neapmeklēju skolu un atzīmes nebija labas.. Vai man iespējams turpināt ar 10.klasi vakarskolā?

Publicēts: 06-07-2015

Labdien!

Ja esat pabeigusi 9. klases un saņēmusi apliecību par vispārējo pamatizglītību, tad noteikti varat turpināt mācības vakarskolā, kuru sekmīgi pabeidzot, saņemsiet vidējās vispārējās izglītības diplomu. Lai iestātos vakarskolā, nepieciešams personu apliecinošs dokuments un dokumenti par iepriekš iegūto izglītību. Jūsu gadījumā tie ir:

- apliecība par vispārējo pamatizglītību un sekmju izraksts (tātad 9. klases beigšanas dokumenti). Šis ir nepieciešams obligāti - ja pamatizglītības apliecība ir nozaudēta, ir iespējams saņemt dublikātu.

- šis nav obligāti, bet var būt noderīgi. Savā jautājumā nenorādāt, vai tikāt atskaitīta 10. klasē vai vēlāk. Ja paguvāt beigt 10. vai vairāk klases un jums ir liecība, tad ņemiet līdzi arī to. Ja liecības nav, iespējams, ka jums ir sekmju izraksts par apgūtajiem priekšmetiem pirms atskaitīšanas. Ja būsiet kāda vidējās izglītības priekšmeta daļu apguvusi nepieciešamajā apjomā, tad otrreiz vakarskolā tas nebūs jāmācās. To cik lielā mērā jau apgūtie vidusskolas priekšmeti ņemami vērā, izlems jūsu izvēlētā vakarskola, konsultējoties ar jums.

Apsveicami, ka vēlaties iegūt vidējo izglītību, kas paver daudz plašākas tālākās izglītības iespējas, tai skaitā augstskolā. Ja tomēr kādu iemeslu dēļ izvēlaties neturpināt mācības vakarskolā, jums ir iespēja iegūt profesiju 1 gada laikā "Jauniešu garantijas" projekta ietvaros. Pieteikšanās šajās programmās notiek līdz vasaras beigām. Vairāk lasiet šeit:

http://www.niid.lv/esf_profesijas

Labdien! Ja es vēlos kļūt dibināt savu boksa klubu un vienlaikus tajā vadīt nodarbības, man ir jaiegūst atbilstoša augstākā izglītība vai to es varu darīt arī tad, ja augstāko izglītību neiegūstu LSPA? Paldies!

Publicēts: 01-07-2015

Labdien!

Lai vadītu sporta treniņus (nodarbības), nav obligāti nepieciešama augstākā izglītības sporta jomā. Jums nepieciešams vismaz C kategorijas sporta speciālista sertifikāts, ko var iegūt arī ar vidējo izglītību. Sertifikācijas kārtību nosaka šie Ministru kabineta noteikumi:

http://likumi.lv/doc.php?id=204329

C kategorijas sertifikātu piešķir personai, kura:

  • ieguvusi vidējo izglītību;
  • saņēmusi attiecīgās atzītās sporta federācijas (jūsu gadījumā Latvijas boksa federācijas) atzinumu par atbilstību C kategorijas sporta speciālistam noteiktajām prasībām;
  • pēdējo piecu gadu laikā apguvusi Izglītības un zinātnes ministrijas licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (ne mazāk kā 320 stundas), kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā;
  • nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu.

Sertifikātu izsniedz uz pieciem gadiem. Sertifikācija ir maksas pakalpojums - minētie MK noteikumi arī nosaka maksas apjomu.

C kategorijas profesionālās pilnveides izglītības programmas piedāvā:

Liepājas universitāte 
www.niid.lv/niid_search/program/2682

Latvijas treneru tālākizglītības centrs 
http://www.niid.lv/niid_search/program/3483

Sporta izglītības aģentūra
http://www.niid.lv/niid_search/program/14375

Ja skolēns 9.klasi ir pabeidzis ar 2 nesekmīgām atzīmēm, kā viņš var turpināt savu izglītību?

Publicēts: 05-06-2015

Labdien!

Turpmākās izglītības iespējas pēc 9. klases ir atkarīgas no tā, kādu izglītības dokumentu skolēns ir saņēmis: apliecību par pamatizglītību vai liecību. Ja ir saņemta apliecība par pamatizglītību, tad nav nekādu ierobežojumu: jaunietis var iestāties vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē vai profesionālās vidusskolas (vai arodskolas, tehnikuma) 1. kursā (dažās skolās gan mēdz būt konkurss vai uzņemšanas noteikumos atrunāts, ka visām atzīmēm jābūt sekmīgām – tas jānoskaidro izvēlētajā skolā).

Pabeidzot 9. klasi, apliecību par pamatizglītību nevar saņemt, ja divos vai vairāk priekšmetos ir nesekmīgi vērtējumi, t.i., zemāki par 4 ballēm (gadā vai valsts pārbaudes darbos), kā arī, ja vienā priekšmetā nav iegūts vērtējums (n/v). Šādos gadījumos izsniedz liecību. Piemēram, ja saņemta viena nesekmīga gada atzīme matemātikā un tajā pašā matemātikas priekšmetā saņemts arī nesekmīgs vērtējums gala eksāmenā, tad tā tiek uzskatīta par vienu nesekmīgu atzīmi, un apliecību par pamatizglītību var saņemt:

 “Par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja:

1) nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem;

2) vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā atbilstoši valsts izglītības standartā noteiktajai izglītojamā mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai ir zemāks par 4 ballēm. Vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu”*.

Kā rīkoties, ja ir saņemta liecība.

Saskaņā ar MK noteikumu Nr.149 32.punktu, “Izglītojamais, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis liecību, drīkst mācīties 9. klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei”*. Tādējādi ir iespējams iestāties 9. klasē no jauna un uzlabot nepieciešamos vērtējumus. Iespējas ir šādas:

  1. Vēlreiz mācīties tās pašas skolas 9. klasē. Tajā pašā skolā vēlreiz mācīties ir ērti kaut vai tādēļ, ka visi priekšmetu skolotāji ir pazīstami, zina, kuros priekšmetos ir zināšanu “robi”, zina, kā palīdzēt. Iepriekšējā gadā iegūtās zināšanas vēl nav aizmirsušās, un, ja skolēns saņemas un ir motivēts, parasti ļoti labi izdodas vērtējumus uzlabot un sekmīgi pabeigt pamatskolu. Turklāt saskaņā ar MK noteikumiem, “izglītojamam, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai”*.
  2. vakarskolas. Vakarskolās tiek piedāvāta iespēja mācīties ne tikai pa dienu, bet arī vakaros, neklātienē, tālmācībā vai eksternātā. Jums jāizvēlas pamatizglītības 2.posma 7.-9. klases programma. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=vakarskola&level_1=10&page=1

  1. eksternāts. Šo pašu minēto MK noteikumu 10.punktā teikts: “Izglītības iestādei ir tiesības izglītojamo uzņemt kā eksterni (persona, kas pašizglītības veidā apgūst valsts vispārējās izglītības standartu prasībām atbilstošas zināšanas un prasmes un kārto pārbaudījumus gada vērtējuma iegūšanai kādā mācību priekšmetā vai izglītības dokumenta iegūšanai) vispārējās pamatizglītības (no 18 gadu vecuma) vai vispārējās vidējās izglītības ieguvei”. Tātad šeit ir vecuma ierobežojums – no 18 gadiem. Eksternātā var mācīties ne tikai vakarskolās, bet arī parastajās vispārizglītojošajās skolās – tikai atkal noteikti iepriekš jāsazinās ar izvēlēto skolu un jānoskaidro visas iespējas.
  2. Tālmācības iespējas. Piedāvā gan valsts skolas, gan privātās par samērīgu maksu. Visas iespējas varat aplūkot šeit:

http://www.niid.lv/niid_search?qy=t%C4%81lm%C4%81c%C4%ABbas%20vidusskola&level_1=10

Dažās privātajās skolās ir jāmaksā tikai par tiem priekšmetiem, kuros nepieciešams uzlabot vērtējumu, piemēram:

http://www.niid.lv/niid_search/program/20321

Labu veiksmi!

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243 (skat. 39. p.)

*MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Labdien! Vēlos mācīties par māsu medicīnas koledžā. Man ir 49 gadi. Vai mani uzņems, vai neesmu par vecu studijām?

Publicēts: 04-06-2015

Labdien!

Nav būtiski, cik Jums ir gadu – mācīties nekad nav par vēlu! Augstskolu un koledžu Uzņemšanas noteikumos netiek ierobežots topošo studentu vecums (izņemot īpašus gadījumus, kad tas ir pamatoti, piemēram, karavīriem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem, policistiem). Par māsu var studēt jebkurā vecumā bez ierobežojumiem. Medicīnas koledžās nereti studē pieauguši cilvēki visos vecumos, daudzi jau strādā veselības aprūpes iestādēs un vēlas iegūt augstāko izglītību, lai varētu profesijā strādāt bez ierobežojumiem.

Piemēram, sazinoties ar vairākām medicīnas koledžām, noskaidrojām, ka 1. līmeņa augstākās izglītības programmā “Māszinības” laiku pa laikam studē personas vecumā ap 40 - 50 gadiem. Lai iestātos programmā, ir nepieciešams vidējās izglītības atestāts. Personām, kuras vidusskolu absolvējušas līdz 2004. gadam, tiek ņemtas vērā gada atzīmes, centralizētie eksāmeni papildus nav jākārto. Studijas notiek par valsts budžeta līdzekļiem pilna laika klātienē, studenti var saņemt stipendijas. Visas māszinību programmas varat aplūkot šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=m%C4%81szin%C4%ABbas&level_1=7%7C5&qualification=M%C4%81sa%404.

Vai man 9. klasē skaitīsies divas nesekmīgas atzīmes, ja es esmu matemātikā gan gadā, gan ari eksāmenā nesekmīgs? Vai saņemšu pamatizglītības apliecību vai liecību?

Publicēts: 01-06-2015

Labdien!

Ja, pamatskolu beidzot, ir saņemta viena nesekmīga gada atzīme kādā priekšmetā un tajā pašā priekšmetā saņemts arī nesekmīgs vērtējums gala eksāmenā, tad tā tiek uzskatīta par vienu nesekmīgu atzīmi, līdz ar to apliecību par pamatizglītību var saņemt.

Apliecību par pamatizglītību nevar saņemt, ja divos vai vairāk priekšmetos ir nesekmīgi vērtējumi, t.i., zemāki par 4 ballēm (gadā vai valsts pārbaudes darbos), kā arī, ja vienā priekšmetā nav iegūts vērtējums (n/v). Šādos gadījumos izsniedz liecību*.

Skolēns, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis tikai liecību (t.i., ir bijušas 2 vai vairāk nesekmīgas atzīmes), drīkst mācīties 9.klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei. Visbiežāk skolēni izvēlas mācīties tajā pašā skolā, bet var iet arī uz vakarskolu. Jaunietim, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai**.

Lai veicas!

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243 (skat. 39. p.)

**MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

 

Labdien! Es gribētu iegūt mājas pārvaldnieka profesiju, lai atbilstu "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma" 13.panta noteikumiem un varētu veikt dzīvojamās mājas, kuras platība pārsniedz 1500 kv.m., pārvaldīšanu. Sāku meklēt informāciju, taču atradu tikai mācību iestādes, kuras piedāvā šo profesiju apgūt kopā ar augstāko izglītību, programmas ilgums nav mazāks par 2,5 gadiem. Man ir liela pieredze jurisprudencē un nekustamo īpašumu projektu īstenošanā. Vai pastāv iespēja atvieglotajā kārtībā iegūt mājas pārvaldnieka trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu? Paldies.

Publicēts: 29-05-2015

Labdien!

Namu pārvaldniekam noteiktās profesionālās kvalifikācijas (izglītības) prasības ir noteiktas ar likumu ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet ārvalstīs, piemēram, Lietuvā, Austrijā, Vācijā, ASV, Austrālijā u.c.

Ja ar 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju atbilstoši "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma" 13.panta noteikumiem Jūsu situācijā ir pietiekoši (nepieciešams juridiski izvērtēt), tad no 2011. gada Latvijas profesionālajā izglītībā pastāv kāda ļoti laba iespēja: ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana. Tas nozīmē, ka ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Ar jau iegūto juridisko izglītību un profesionālo pieredzi Jūs varētu pieteikties kvalifikācijas eksāmenam, lai īsā laikā iegūtu 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Namu pārzinis”. Turpmākā rīcība ir šāda:

1.Jāatrod izglītības iestāde, kam piešķirts deleģēšanas līgums eksaminācijai. Iestāžu saraksts atrodams šeit: http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetences-novertesana.html. Izvēlieties saiti [2]  Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas, atveriet Excel tabulu un ailītē “Profesionālā kvalifikācija” atlasiet namu pārziņa programmas – būs redzams arī izglītības iestāžu saraksts.

2.Jāvēršas ar iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā (iesnieguma veidlapa šeit): http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetences-novertesanas-kartiba.html

3.Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. 

4. Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai.

5.Nokārtojat eksāmenu - pretendents, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ne zemāk par 5 ballēm, ir tiesīgs saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"

Izglītības iespējas:

1.Visas programmas, kurās mācoties, var iegūt namu pārziņa 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=34&y=7&qualification=Namu+p%C4%81rzinis%403&page=1

Pirms mācību uzsākšanas noteikti nepieciešams pārliecināties, vai programma ir akreditēta – tikai šādā gadījumā var piešķirt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

2.Savukārt 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks piedāvā Juridiskā koledža un tās filiāles: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=7&qualification=Namu%20%28nekustam%C4%81%20%C4%ABpa%C5%A1uma%29%20p%C4%81rvaldnieks%404. Ja profesionālo pienākumu veikšanai tomēr izrādās, ka Jums ir nepieciešama 1.līmeņa jeb koledžas augstākā profesionālā izglītība, tad ar Jūsu esošo augstāko juridisko izglītību pastāv iespēja pielīdzināt sekmes un pārskaitīt iegūtos kredītpunktus, uzsākot studijās vēlākos posmos. Piemēram, lai uzsāktu studijas 2.semestrī, ir nepieciešams, lai sekmju pielīdzināšanas rezultātā sakritīgi būtu vismaz 20 KP. Protams, priekšmeti, kuros Jūs jau esat ieguvis vērtējumu, otrreiz nebūs jāapgūst, līdz ar to studiju slodze nebūs tik intensīva.

Uzdot jaunu jautājumu.