E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 269 ieraksti.

Labdien! Vai ir iespēja saņemt augstāko - C līmeni latviešu valodā, ja esmu beigusi universitāti latviešu valodā? Vai man jākārto eksāmens, lai saņemt augstāko kategoriju? Pēc universitātes beigšanas diplomā nav rakstīts, kura kategorija man piešķirta.

Publicēts: 08-02-2016

Labdien!

Saskaņā ar MK „Noteikumu par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”  12. punkta  1. daļu valsts valodas pārbaude nav jākārto personām, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā: http://likumi.lv/doc.php?id=194735.

Tādējādi, ja esat absolvējusi akreditētu universitātes programmu latviešu valodā (informācijai jābūt norādītai diploma pielikumā), Jūsu diploms tiek automātiski pielīdzināts augstākajam (C) valodas prasmes līmenim, un papildus kārtot valsts valodas pārbaudījumu nav nepieciešams.

Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai konsultācija par valsts valodas prasmes pārbaudes jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar Valsts izglītības satura centra Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija šeit: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml#vaditajs.

Labdien! Vai es varu mācīties vakarskolā (vakara maiņā) un vienlaikus apgūt Jauniešu garantijas programmā kādu profesiju?

Publicēts: 01-02-2016

Labdien!

Jauniešu garantijas projekta ietvaros īstenotajās profesionālajās programmās var mācīties jaunieši, kuri mācās vakarskolā (tai skaitā tālmācībā) vidējās izglītības ieguvei.

Plašāk par profesijas ieguves nosacījumiem Jauniešu garantija projekta ietvaros un piedāvātajām izglītības programmām lūdzu skatīt http://www.niid.lv/JGprofesijas un 
http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/.

Līdz februāra vidum turpinās uzņemšana Jauniešu garantijas 1 gadu ilgajās profesionālajās programmās, uzņemšana 1,5 gadīgajās profesionālajās programmās ir noslēgusies. Informējam, ka 2016.gada rudenī Jauniešu garantija projekta ietvaros atkal būs uzņemšana 1 gadu un 1,5 gadu ilgajās profesionālajās programmās. Sekojiet aktualitātēm http://www.niid.lv/.

Sakiet, lūdzu, kur ir jāvēršas, ja vēlamies savu programmu licencēt kā profesionālās pilnveides programmu, kas īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves? Vēlamies arī šo programmu akreditēt. Mūsu izglītības centrs reģistrēts kā profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde.

Publicēts: 27-01-2016

Labdien!

Profesionālās pilnveides izglītības programmu licencēšanu un akreditāciju veic Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD).

Labdien! Vai varu pieteikties Jauniešu garantijas izglītības programmā, ja šobrīd strādāju, kā arī esmu pirms 5 gadiem ieguvis augstāko izglītību. Vēlos mācīties Jelgavā par atslēdznieku. Paldies!

Publicēts: 20-01-2016

Labdien!

Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši 17 - 29 gadu vecumā, kuri ir nodarbināti un kuriem ir iepriekš iegūta profesionālā kvalifikācija, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms uzņemšanas Jauniešu garantijas programmā.
Plašāka informācija par Jūs interesējošo programmu:

Labdien! Šobrīd mācos vidusskolas 10.klasē, un arvien biežāk domāju par pāriešanu uz kādu profesionālo skolu.Vai pēc 10. klases es varētu iestāties 2.kursā kādā no profesionālajām vidusskolām vai arodskolām?

Publicēts: 15-01-2016

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības programma, kas tiek īstenota profesionālās vidējās izglītības iestādē, atšķiras no vispārējās vidējās izglītības iestādē īstenotās vispārējās vidējās izglītības programmas satura.

Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Profesionālā izglītības iestāde izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā kursā Jums būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti ir jāapgūst. Kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā, diemžēl nevaram pateikt, tas ir individuāli un situācijas ir atšķirīgas. Tātad, ja ir vēlēšanās pāriet no vispārējās izglītības iestādes uz profesionālo izglītības iestādi, par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā profesionālajā izglītības iestādē. 

Tā kā neesat norādījis, kādu tieši profesiju vēlaties apgūt, nosūtām sarakstu ar profesionālās vidējās izglītības programmām, kurās iestājas ar iegūtu pamatizglītību un pēc kuru apguves iegūst diplomu par profesionālo vidējo izglītību (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis): 
http://www.niid.lv/niid_search?level_1=4&qy=&x=14&y=19&page=1&level_2=403.
Tāpat nosūtām sarakstu ar arodizglītības programmām, pēc kuru apguves iegūst profesiju (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis), bet neiegūst vidējo izglītību: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=402%7C503&page=1. Arodizglītības programmu sarakstā ir iekļautas arī bezmaksas profesijas ieguves programmas ESF projekta "Jauniešu garantija" ietvaros, kuras paredzētas jauniešiem vecumā no 17 - 29 gadiem. Plašāku informāciju lūdzu skatīt šeit: http://viaa.gov.lv//lat/es_fondu_projekti/jauniesugarantija/izgl_progr_un_skolas_uznemsana/. ESF projekta "Jauniešu garantija" īstenošanas laiks ir līdz 2018. gada 31. augustam.

Labdien! Esmu 12.klases skolniece. Gribēju jautāt, ja man vidusskolā 10 un 11 klasē bija tādi priekšmeti kā ekonomika un ģeogrāfija, bet divpadsmitajā klasē šo priekšmetu nebija, vai vērtējumi šajos priekšmetos arī parādīsies 12. klases atestātā?

Publicēts: 12-01-2016

Labdien!

Mācību priekšmetu Ekonomika un Ģeogrāfija vērtējums tiks iekļauts vispārējās vidējās izglītības atestātā, ja 10. un 11.klasē ir apgūts attiecīgajā izglītības programmā noteiktais mācību priekšmetu Ekonomika un Ģeogrāfija stundu skaits. Piemēram, saskaņā ar vispārējās vidējās izglītības standartā http://likumi.lv/doc.php?id=257229 noteikto Vispārējās vidējās izglītības programmas paraugu, mācību priekšmetam Ekonomika mācību stundu skaits ir 105 un arī mācību priekšmetam Ģeogrāfija mācību stundu skaits ir 105. 

Ja pēc 11.klases neesat mainījusi izglītības iestādi vai izglītības programmu, tad, visticamāk, abu minēto mācību priekšmetu nepieciešamo stundu apguve 2 gados (10., 11.klasē), nevis 3 gados (10., 11., 12.klasē)  ir noteikta Jūsu izglītības iestādes attiecīgās izglītības programmas īstenošanas plānā.

Labdien! Es vēlējos uzzināt, vai ir iespējams sākt studijas no augstāka kursa, ja pārklājas studiju kursi, tādi kā, piemēram, matemātika, lietišķā svešvaloda, projektu vadība u.c. Iegūtā izglītība ir profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbībā. Vēlos studēt programmēšanu un datortīklu administrēšanu vai līdzīgu IT nozares programmu.

Publicēts: 08-01-2016

Labdien!

Studiju praksē pastāv iespēja, pielīdzinot kredītpunktus, tikt ieskaitītam tās pašas vai līdzīgas jomas bakalaura līmeņa programmā vēlākos studiju posmos – 2. vai 3. kursā, t.i., bakalaura studijas pabeigt īsākā laika posmā. Precīzi par šo iespēju jānoskaidro izvēlētajā augstskolā, jo iepriekš iegūtās izglītības izvērtēšanu un pielīdzināšanu veic izvēlētā augstākās izglītības iestāde.

Jūsu gadījumā ir jāņem vērā, ka uzņēmējdarbība un programmēšana, datortīklu administrēšana ir atšķirīgu jomu izglītības programmas (izglītības tematiskā joma "Komerczinības un administrēšana" un izglītības tematiskā joma "Datorika"), līdz ar to minētā kredītpunktu pielīdzināšana, lai varētu uzsākt studijas vēlākajos studiju posmos, visticamāk, nebūs iespējama. Taču, iespējams, varēs veikt iepriekš apgūtu atsevišķu studiju priekšmetu pielīdzināšanu. Arī šajā gadījumā attiecīgu apgūto studiju priekšmetu izvērtēšanu, pielīdzināšanu un kredītpunktu ieskaitīšanu,  ja tas ir iespējams, veic izvēlētā augstākās izglītības iestāde.

Nosūtām Jums sarakstu ar augstākās izglītības pamatstudiju profesionālajām programmām Jums interesējošā jomā bit.ly/1kRAFXi. Sarakstā ir iekļautas arī 1.līmeņa augstākās izglītības programmas (koledžas programmas), kuru ilgums ir 2 - 3 gadi. Tāpat nosūtām sarakstu ar akadēmiskajām bakalaura studiju programmām datorzinību jomā, pēc kuru apguves netiek piešķirta profesionālā kvalifikācija bit.ly/1Rd7VGD.

Labdien! Es mācijos 12 klasē tālmācības programmā, bet otrajā semestrī nopelnīju nesekmīgas atzīmes, jo nebija iespēja mācīties, turklāt neierados uz centralizētajiem eksāmeniem. Vai man ir iespēja no jauna stāties vakarskolā tālmācības programmā 12 klasē un pabeigt vidusskolu?

Publicēts: 04-01-2016

Labdien!

Ja Jūs vēlaties iegūt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu), Jūs varat uzsākt mācības vispārējās vidējās izglītības neklātienes programmā. Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti ir jāapgūst. Kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā, diemžēl nevaram pateikt, tas ir individuāli un situācijas ir atšķirīgas. Par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. 
Nosūtām Jums zināšanai sarakstu ar izglītības iestādēm, kurās neklātienē vai tālmācībā var iegūt vispārējo vidējo izglītību: http://bit.ly/1Z1wvyM.

Papildu informācija par iespēju gatavoties Centralizētajiem eksāmeniem patstāvīgi:

Labdien! Esmu pabeidzis arodvidusskolu 2006.gadā, un vienlaikus pabeidzu 12.klasi vakarskolā, bet diemžēl sekmes nav pārāk labas. Vai es varu atkārtoti pabeigt 12.klasi? Paldies!

Publicēts: 22-12-2015

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Informējam Jūs, ka līdz 06.11.2015. bija spēkā Ministru kabineta 28.02.2012. noteikumi Nr. 149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi", kuru 39. punkts paredzēja, ka, ja persona pēc 12.klases vēlējās uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā, viņu varēja uzņemt vispārējās izglītības iestādē kā eksterni. Jauns izglītības dokuments par vispārējās vidējās izglītības ieguvi netika atkārtoti izsniegts, taču saņemto (uzlaboto) gada vērtējumu attiecīgā mācību priekšmetā apliecināja eksāmena protokola izraksts.
No 06.11.2015. ir spēkā jauni Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi", kuros diemžēl vairs nav iekļauta iespēja pēc 12.klases (pēc atestāta iegūšanas) uzlabot atestātā norādīto gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā. 
Tātad, ja Jūs esat ieguvis atestātu par vispārējo vidējo izglītību, tajā norādīto mācību priekšmetu gada vērtējumus nevarēs uzlabot.

Taču Jums ir iespēja, ja tas ir nepieciešams, uzlabot centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumu, atkārtoti piesakoties to kārtošanai. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, var kārtot CE augstskolās, ar kurām VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu:

1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, piemēram, LU: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/. Vairākas augstskolas piedāvā arī sagatavošanas kursus CE kārtošanaiAugstskolu organizētos sagatavošanas kursus atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=&level_2=302&provider_type=Augstskola.

Papildu informācija
Pastāv iespēja sagatavoties CE patstāvīgi, piemēram, izmantojot digitālo zināšanu trenažieri eksāmenu priekšmetos (“digitālo privātskolotāju”): http://www.uzdevumi.lv/prof.

Varat patstāvīgi izpētīt CE paraugus no iepriekšējiem gadiem: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml

Iepriekšējo gadu CE eksāmenus iespējams aplūkot šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml (zem ‘Vidusskola’)

Labdien! Esmu pabeigusi pamatskolu. Kādai ir jābūt izglītībai, lai varētu iet mācīties augstākās izglītības iestādēs par apģērba dizainieri?

Publicēts: 21-12-2015

Labdien!

Uzņemšanas prasības, tas ir, prasības iepriekšējai izglītībai tiek norādītas izglītības iestāžu uzņemšanas noteikumos vai izglītības iestāžu mājas lapās, kā arī zemāk norādītajos izglītības programmu sarakstos pie katras izglītības programmas (skatīt katrai programmai sadaļu: Iepriekšējā izglītība, prasības).

Profesijas apguves iespējas pēc pamatizglītības
Apģērbu dizaina speciālista (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)), apģērbu modelētāja (3.PKL) vai tērpu stila speciālists (3. PKL) profesiju var apgūt profesionālās vidējās izglītības iestādēs 4-gadīgās programmās, kurās uzņem ar iegūtu pamatizglītību. Nosūtām šo programmu sarakstu: http://bit.ly/1Ml3OQH

Profesijas apguves iespējas pēc vispārējās vidējās izglītības
Apģērbu dizaina speciālista un  apģērbu modelētāja kvalifikāciju var iegūt, apgūstot 2-gadīgās profesionālās vidējās izglītības programmas, kurās uzņem ar iegūtu vispārējo vidējo izglītību (saraksts ar programmām: http://bit.ly/1T5ShKP.

Augstākā izglītība
Augstākās izglītības programmās uzņem ar vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību + centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti. Piemēram, Rēzeknes augstskolā 2.5-gadīgā 1.līmeņa profesionālā studiju programmā, pēc kuras apguves tiek piešķirta Izstrādājumu (apģērbu) projektētāja (4. PKL) kvalifikācija, uzņemšanas prasības ir vidējā izglītība un divi centralizētie eksāmeni no minētajiem (pēc reflektanta izvēles): latviešu valoda un literatūra, svešvalodas (angļu, vācu, franču, krievu), matemātika.
Savukārt Rīgas Tehniskās universitātes profesionālā bakalaura studiju programmā, pēc kuras apguves piešķir Apģērbu un tekstila ražošanas inženiera (5. PKL) kvalifikāciju, uzņem ar vidējo izglītību un CE matemātikā, fizikā vai svešvalodā. Plašāku informāciju par augstākās izglītības programmām apģērbu ražošanas jomā skatīt šeit: http://bit.ly/1JgutOF
Augstākajā izglītībā var apgūt arī akadēmiskās programmas dizaina jomā, pēc kuru pabeigšanas neiegūst kvalifikāciju. Piemēram, Latvijas Mākslas akadēmijas bakalaura studiju programma "Dizains" Modes mākslas apakšnozares programma http://lma.lv/index.php?parent=1980 (uzņemšanas prasības: vidējā izglītība, CE - latviešu valoda un svešvaloda. Svešvalodas CE (angļu, vācu, franču) vērtējums var tikt aizstāts ar starptautiskā testa (ST) vērtējumu.).

Papildinformācija
Ar apģērbu ražošanas jomu saistītas profesijas (piemēram, apģērbu modelētājs (3. PKL), apģērbu piegriezējs (2. PKL), apģērbu šuvējs (2. PKL)) var apgūt arī 480 vai 960 stundu tālākizglītības programmās: http://bit.ly/1lWonhy.
Tālākizglītības programmās, pēc kuru apguves piešķir 2.PKL, piemēram, apģērbu šuvējs, uzņem ar iegūtu pamatizglītību un programmas ilgums ir vismaz 480 stundas. Savukārt tālākizglītības programmās, pēc kuru apguves piešķir 3.PKL, piemēram, apģērbu modelētājs, uzņem ar iegūtu vispārējo vidējo vai profesionālo vidējo izglītību un programmas ilgums ir vismaz 960 stundas. 

Uzdot jaunu jautājumu.