E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 269 ieraksti.

Labdien! Ja es mācos Kandavas lauksaimniecības tehnikumā neklātienes nodaļā, vai ir kāda ES stipendija, ko es varu sanemt, jo iepriekš esot tāda bijusi?

Publicēts: 15-12-2015

Labdien!

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu.

Kā telefoniski informēja Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma direktora vietnieks mācību darbā, līdz 2015.gada 31.augustam tika īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”, kura ietvaros arī Kandavas Lauksaimniecības tehnikums izmaksāja mērķstipendijas klātienes audzēkņiem.
Šobrīd tiek īstenots  Eiropas Sociālā fonda projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”. Šī projekta  ietvaros 2015./16. gadā ziemā Kandavas Lauksaimniecības tehnikums uzņem jauniešus (no 17-29 gadu vecumam) izglītības programmā "Enerģētika un elektrotehnika", iegūstamā kvalifikācija - elektromontāžas tehniķis. Apgūstot klātienes  programmu Enerģētika un elektrotehnika, ir iespēja saņemt stipendiju no 70 līdz 115 EUR mēnesī. Plašāku informāciju par šo programmu lūdzu skatīt šeit: http://kandavastehnikums.lv/?page_id=1757.

Labdien! Esmu 12. klases skolniece. Iepriekšējā skolā mācījos ekonomiku, taču šogad 12. klasē pārgāju uz tālmācību, kur diemžēl šādu priekšmetu nepasniedz. Plānoju kārtot izvēles eksāmenu ekonomikā, taču tagad uzzināju, ka tālmācības skola nepiedāvā šo eksāmenu. Vai man ir iespējams to kārtot kaut kur citur? Tas ir ļoti svarīgi universitātei, kurā plānoju studēt.

Publicēts: 09-12-2015

Labdien!

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītība satura centru (VISC). VISC speciālists informēja, ka 12.klasē ekonomikā ir paredzēts valsts pārbaudījums nevis centralizētais eksāmens, tas ir, eksāmens ekonomikā tiek sastādīts centralizēti, taču izglītojamā aizpildītais eksāmena darbs netiek nogādāts vērtēšanai VISC, eksāmena pārbaude / vērtēšana tiek veikta izglītības iestādē. Plašāku informāciju par valsts pārbaudījumiem lūdzu skatīt šeit: http://www.niid.lv/eksameni.
Ja centralizētajiem eksāmeniem ir iespēja pieteikties arī tad, ja izglītības iestāde nemāca attiecīgo mācību priekšmetu (ir iespēja kārtot centralizēto eksāmenu citā izglītības iestādē), tad valsts pārbaudījumus var kārtot mācību priekšmetos, kurus skola piedāvā. Līdz ar to, ja izglītības iestāde nepiedāvā kārtot pārbaudes darbu (eksāmenu) ekonomikā, Jums diemžēl nav iespēja šo pārbaudes darbu kārtot.

Varbūt Jūs varat sazināties ar augstākās izglītības iestādi, kurā plānojat studēt, un noskaidrot uzņemšanas prasības, tas ir, vai ir iespējams aizvietot mācību priekšmeta ekonomika vērtējumu ar cita mācību priekšmeta vērtējumu vai arī ar 11.klasē iegūto vērtējumu ekonomikā (jo norādāt, ka esat apguvusi ekonomiku iepriekšējā izglītības iestādē).

Ja Jums vēl ir jautājumi par valsts pārbaudījumiem vai centralizētajiem eksāmeniem, iesakām sazināties ar kompetento iestādi Valsts izglītības satura centru (Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļa).

Labdien! Ja nokavēju pieteikšanos uz kīmijas centralizēto eksāmenu, bet, lai iestātos augstskolā, vajag šo eksāmenu kārtot, vai ir iespēja to izdarīt līdz iestāšanās laikam un kur?

Publicēts: 07-12-2015

Labdien!

Lai sniegtu Jums konkrētu atbildi, būtu nepieciešama precīzāka informācija par Jūsu izglītību. NIID.LV jautājuma formā par izglītību Jūs norādījāt: Profesionālā vidējā izglītība. Taču no jautājumā sniegtās informācijas, ka esat nokavējusi pieteikšanos centralizētajam eksāmenam (CE) ķīmijā, var secināt,  ka vēl apgūstat profesionālo vidējo izglītību un mācāties 3.kursā, jo vispārizglītojošā satura priekšmetos CE profesionālajās vidējās izglītības iestādēs kārto 3.kursā. 
Informējam Jūs, ka, saskaņā ar 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 22.punktu, izglītojamais līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim iesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, norādot centralizētos eksāmenus, kurus izglītojamais kārtos. Tātad iesniegumu par vēlmi kārtot CE ķīmijā var iesniegt izglītības iestādē līdz šī gada 15.decembrim.

Ja tomēr ir tā, ka jau esat pabeigusi profesionālās vidējās izglītības iestādi (ir saņemts diploms), tad informējam, ka ir iespēja kārtot CE arī pēc profesionālās vidējās izglītības diploma iegūšanas. Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību un kurai nepieciešams kārtot CE, lai saņemtu vispārējās vidējās izglītības sertifikātu, ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas iesniedz augstskolā rakstisku iesniegumu, norādot CE, kurus vēlas kārtot (noteikumu Nr.355 23.punkts). CE ir iespējams kārtot šajās augstskolās: 

1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.

Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, piemēram, LU: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/.

Ja ir jautājumi vai nepieciešama skaidrojoša informācija, droši sazinieties ar mums.

Labdien! Šobrīd mācos vidusskolas programmā ar komercnovirzienu, 12.klasē. Gribētu zināt, vai ir kādas izgītības iespējas medicīnas nozarē, konkrētāk vecmātes profesijā. Apmācības programmā nav ne ķīmijas ne bioloģijas, bet ir dabaszinības, kurās šogad būs piloteksāmens. Vai ar šo eksāmenu ir iespējams kaut kur iestāties? Vai varbūt ir iespēja apgūt ķīmiju un/vai bioloģiju (tikai šos priekšmetus), lai varētu kaut kādā veidā šo/s eksāmenus nokārtot. Paldies!

Publicēts: 04-12-2015

Labdien!

Nosūtām informāciju par izglītības iestādēm, kurās var apgūt Vecmātes (4.prof. kvalifikācijas līmenis) vai Galvenās vecmātes (5. prof. kvalifikācijas līmenis) profesiju: SARAKSTS.

1. Rīgas 1.medicīnas koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā "Ārstniecība" (kvalifikācija "Vecmāte") uzņemšanas prasības ir vidējā izglītība, centralizētā eksāmena (CE) sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā (vai bioloģijā). Tātad, lai iestātos šajā programmā CE bioloģijā nav obligāts. 
Pēc šīs programmas absolvēšanas pastāv iespēja iestāties Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura programmā "Vecmāte" un 1-2 gadu laikā iegūt kvalifikāciju "Galvenā vecmāte".

2. Rīgas Stradiņa universitātē uzņemšanas prasības bakalaura studiju programmā "Vecmāte" (kvalifikācija Galvenā vecmāte) ir vidējā izglītība un trīs CE sertifikāti: svešvalodā (vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments); latviešu valodā; bioloģijā.
Tātad, ja Jūs gribēsiet pēc vidusskolas absolvēšanas iestāties RSU bakalaura programmā, Jums ir jābūt CE sertifikātam bioloģijā.

Iespējamie varianti CE nokārtošanai:
1.variants
Kaut arī Jūs neapgūstat bioloģijas priekšmetu vai skolā netiek īstenots mācību priekšmets bioloģija, Jūs varat savā skolā rakstīt iesniegumu par vēlmi kārtot CE bioloģijā, tālāko formalitāšu kārtošanu būtu jāuzņemas skolai. Ja Jūsu skolā netiks organizēts CE bioloģijā, var būt situācija, ka CE kārtot būs jādodas uz citu izglītības iestādi. Iesakām Jums par šo iespēju interesēties savā skolā. 
Šajā mācību gadā CE bioloģijā (rakstiski) ir paredzēts 2016. gada 26. maijā http://www.niid.lv/eksameni. Skolēni izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz 2015. gada 15. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīga eksāmena norises datuma, rakstot skolas direktoram iesniegumu. Ja Jūs vēlēsieties kārtot CE bioloģijā šajā mācību gadā, Jums ir aptuveni pusgads, lai pašmācības ceļā vai kursos (mācību iespējas norādītas zemāk) sagatavotos eksāmenam.

2.variants - Ja, tomēr ir pārāk īss laiks, lai sagatavotos CE, vai arī šajā mācību gadā CE nevarat kārtot citu iemeslu dēļ, ir iespēja kārtot CE arī pēc vidusskolas pabeigšanas, tas ir, nākamajā mācību gadā. Tikai šajā gadījumā Jums sanāk gadu gaidīt.
Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot CE, saskaņā ar 2010.gada 6.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 23.punktu, ir iespēja pieteikties centralizēto eksāmenu kārtošanai augstskolās: 

1. Latvijas Universitātē;
2. Rīgas Tehniskajā universitātē;
3. Daugavpils Universitātē;
4. Liepājas Universitātē;
5. Vidzemes Augstskolā.


Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centros vai mājaslapās, piemēram, LU: http://www.lu.lv/par/strukt/studiju-centri/pmc/centralizetie-eksameni/.

Mācību iespējas
Augstskolas piedāvā arī sagatavošanas kursus CE kārtošanai. Augstskolu organizētos sagatavošanas kursus bioloģijā atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?subject_2=421&qy=&level_1=&level_2=302. Vēršam uzmanību, ka CE sagatavošanās kursus Jūs varat apgūt jebkur, piemēram arī RSU, taču CE Jūs varat kārtot tikai kādā no 4 iepriekš uzskaitītajām augstākās izglītības iestādēm.

Pašmācības iespējas:

Labdien! Vai vispārizglītojošās dienas vidusskolas ir tiesīgas atteikt iestāšanās iesniegumu, pamatojoties uz pretendenta vecumu? un vai tas nav pretrunā ar Vispārējās izglītības likuma 41. panta 1. punktu, tiesībām uz izglītības apguvi bez vecuma ierobežojuma?

Publicēts: 02-12-2015

Labdien!

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).
IKVD speciālists informēja, ka iestāšanos vispārējās izglītības iestādē nevar atteikt vecuma dēļ. Taču vispārējās vidējās izglītības iestāde var atteikt iestāšanos citu iemeslu dēļ, piemēram, izglītības iestāde nevar nodrošināt atbilstošu vispārējās vidējās izglītības programmu vai nevar nodrošināt izglītojamajam vietu attiecīgajā klasē (ir sasniegts maksimālais pašvaldības noteiktais izglītojamo skaits klasē).
Ja Jums ir vēl jautājumi vai neskaidrības, iesakām sazināties ar kompetentās institūcijas IKVD speciālistiem.

PAPILDINFORMĀCIJA

# Varbūt Jūsu varat izvērtēt iespēju uzsākt mācības neklātienes vai tālmācības vispārējās izglītības programmā. Tālmācība ir izglītības ieguves neklātienes formas paveids, kuru raksturo īpaši strukturēti mācību materiāli, individuāls mācīšanās temps, īpaši organizēts izglītības sasniegumu novērtējums, kā arī dažādu tehnisko un elektronisko saziņas līdzekļu izmantošana. Jāatzīst, ka šobrīd šādu mācību formu vairāk izvēlas cilvēki, kuri iepriekš ir pārtraukuši mācības un tagad vēlas turpināt mācības, savienojot ar darbu. Tālmācība nevar aizstāt izglītības ieguves formu klātienē, taču tā ir piemērota noteiktās dzīves situācijās, kā arī veids izglītības pieejamības veicināšanai. 
Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar izglītības iestādēm, kas piedāvā apgūt vispārējo vidējo izglītību neklātienē (tai skaitā tālmācibā): SARAKSTS.

# Saskaņā ar 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" pilngadīgām personām ir iespēja apgūt izglītības programmu eksternātā. Eksternis ir pilngadīga persona, kura pašizglītības veidā gada laikā apgūst atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartu prasībām noteikto izglītības satura daļu, lai iegūtu dokumentu par vispārējās vidējās izglītības apguvi vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) izglītības programmā.

Sveiki! Šogad beigšu 12. klasi, dabaszinību programmu. Vai man ir iespēja iestāties Rīgas Stradiņa Universitātē, žurnālistikas programmā?

Publicēts: 30-11-2015

Labdien!

Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) uzņemšanas prasības studiju programmā "Žurnālistika" ir norādītas RSU mājas lapā (dokumenta 40.lpp.): http://www.rsu.lv/images/stories/dokumenti/uznemsana/Uznemsanas-noteikumi-pamatstudijas_2015_16.pdf.
Uzņemšanai šajā studiju programmā nepieciešama vidējā izglītība un centralizēto eksāmenu (CE) sertifikāti latviešu valodā un svešvalodā. Studiju programmā Žurnālistika reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido vidējais CE vērtējums latviešu valodā un svešvalodā. Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums svešvalodā un vidējās izglītības atestāta vidējā atzīme.

Studiju programmā Žurnālistika parasti tiek iesniegts liels pieteikumu skaits, piemēram, 2015.gadā tika iesniegti 109 pieteikumi, taču bužeta vietu skaits bija 2 un maksas vietu skaits - 28. Citu gadu statistiku varat apskatīties RSU mājas lapā: http://www.rsu.lv/studiju-iespejas/uznemsana/uznemsanas-statistika.
Ņemot vērā lielo pieteikumu skaitu, lai veiksmīgi iestātos RSU studiju programmā Žurnālistika, Jums jācenšas iegūt iespējami augsts vērtējums CE, kā arī izšķiroša nozīme var būt vidējās izglītības atestāta vidējai atzīmei.

Labdien! Esmu pazaudējis savu latviesu valodas atestātu. Ko man darīt?

Publicēts: 21-11-2015

Labdien!

Tā kā neesam vēl saņēmuši informāciju par to, kādu tieši dokumentu Jūs esat pazaudējis - latviešu valodas prasmes apliecību, atestātu vai latviešu valodas centralizētā eksāmena sertifikātu, sniedzam Jums atbildi, kā rīkoties katrā no minēto dokumentu pazaudēšanas gadījumiem.

 • Ja nozaudēta valsts valodas (latviešu valodas) prasmes apliecība, Jums jāvēršas Valsts izglītības satura centrā ar lūgumu izsniegt apliecības dublikātu. Plašāka informācija par dublikāta saņemšanas procesu un izmaksām lūdzu skatīt šeit: http://visc.gov.lv/visc/makspak/valvalprapl.shtml.
 • Ja nozaudēts latviešu valodas centralizētā eksāmena (CE) sertifikāts, Jums arī jāvēršas Valsts izglītības satura centrā ar lūgumu izsniegt CE dublikātu. Plašāka informācija par CE dublikāta saņemšanas procesu un izmaksām lūdzu skatīt šeit http://visc.gov.lv/visc/makspak/ceksdbl.shtml.
 • Ja nozaudēts ir vispārējās vidējās izglītības atestāts, Jums, lai saņemtu atestāta par vispārējo vidējo izglītību dublikātu, ar iesniegumu ir jāvēršas tajā skolā, kas ir izsniegusi izglītības dokumenta oriģinālu. Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad dokumenta dublikātu var noformēt attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista. Plašāku informāciju par to, kā rīkoties izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā, lūdzu skatīt šeit: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/275029-nozaudetam-izglitibas-dokumentam-javeido-dublikats/.

Strādāju frizieres profesijā kopš 1993. gada. Man ir diploms . Esmu cēlusi kvalifikāciju dažādās pasaules akadēmijās dažādos kursos. Bagāta darba pieredze - darbs teātrī, TV, žurnālos, esmu strādājusi par prakses vadītāju frizieriem. Tagad strādāju Norvēģijā . Man ir vajadzīgs EU sertifikāts frizieriem. Kur es tādu varu iegūt? Iepriekš pateicos par atbildi.

Publicēts: 17-11-2015

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka Jūs jautājat par ES sertifikātu frizieriem  - European Hairdressing Certificate (EHC).

Coiffure EU (European association of employers’ organisations in hairdressing) asociācija piešķir tiesības līgumvalstu institūcijām izsniegt EU frizieru sertifikātus. Vairāk info http://www.euhaircert.eu/ un http://www.coiffure.eu/view.cfm?page_id=9708

Diemžēl Latvija un tās istitūcijas nav atrodamas EHC un Coiffure EU partneru vai biedru sarakstā (skat. http://www.euhaircert.eu/ sadaļu PARTNERS un http://www.coiffure.eu/view.cfm?page_id=22326 sadaļu Structure of Coiffure EU - > Members).
Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Amatniecības kameru (LAK), kuras pārstāve informēja, ka LAK rīcībā nav ziņu par Latvijas frizieru asociāciju sadarbību ar ES frizieru asociāciju.
Latvijas Frizieru asociācijas pārstāve informēja, ka šobrīd asociācijas darbība ir pārtraukta. Savukārt ar Latvijas Frizieru un kosmetologu asociāciju telefoniski sazināties neizdodas. Līdz ar to diemžēl nevaram Jums sniegt plašāku informāciju par šo asociāciju līdzšinējo vai plānoto sadarbību ar Eiropas frizeru asociāciju.

Ņemot vērā, ka Latvija un tās institūcijas nav norādītas EHC un Coiffure EU biedru vai partneru sarakstā, lai uzzinātu par iespēju saņemt ES frizieru sertifikātu:

Labdien. Savulaik pēc vidusskolas, mācoties Rīgas kultūras darbinieku tehnikumā 2,5 gadus, ieguvu kultūras darbinieka, horeogrāfa, deju kolektīva vadītāja specialitāti. Šobrīd darba vietā man šo izglītību neatzīst. Vai mana izglītība ir anulēta pēc mūsdienu izglītības klasifikācijas? Paldies.

Publicēts: 27-10-2015

Labdien!

Iegūto izglītību nevar anulēt. Taču prasības izglītībai ir atkarīgas no amata, kurā vēlas strādāt. Diemžēl Jūs neesat norādījusi, kur strādājat vai vēlaties strādāt, tāpēc sniedzam vispārīgu informāciju.

Piemēram,

 • Ja vēlas strādāt par interešu izglītības pedagogu izglītības iestādē vai pedagoga privātpraksē un pasniegt dejas, tad prasības izglītībai nosaka Ministru kabineta noteikumu Nr.662* pielikuma 23. punkts. Pamatojoties uz šiem noteikumiem Jūs varat strādāt par interešu izglītības pedagogu (pasniegt dejas), ja iegūtajai profesionālajai vidējai izglītībai papildus apgūstat B programmu pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. Piemērs B programmai: 
  http://www.niid.lv/niid_search?qy=deju%20skolot%C4%81js&level_1=&level_2=604
 • Ja vēlaties strādāt par profesionālās ievirzes izglītības skolotāju (deju skolotāju) kādā mākslas un mūzikas pamatskolā vai mākslas un mūzikas vidusskolas pamatizglītības posmā, tad arī papildus iegūtajai profesionālajai vidējai izglītībai Jums jāapgūst B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. Taču, ja vēlēsieties pasniegt  profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vidusskolas vecuma jauniešiem, būs nepieciešams apgūt augstāko izglītību (Ministru kabineta noteikumu Nr.662* pielikuma 7. punkts).
 • Izglītībai nav nosacījumu, ja vēlaties strādāt pieaugušo neformālās izglītības jomā.

*2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību".

Par prasībām izglītībai ārpus izglītības iestādes un pedagoga privātprakses
Atbilstoši Profesiju standartam deju kolektīva vadītājam tiek noteikts 4. profesionālās kvalifikācijas līmenis (P.K.L.). 4. PKL iegūst, apgūstot vismaz 1.līmeņa augstāko izglītību. Kā mūs telefonkonsultācijā informēja Nacionālais kultūras centra eksperte, tad darba devējs (vietējās un reģionālās kultūras institūcijas, dejas studijas, dejas teātri, iestādes, kas pasniedz amatiermākslu) var noteikt prasības deju vadītāja izglītībai, piemēram, 1.līmeņa augstāko profesionālo izglītību nozarē.

Labdien! Es mācījos profesionālajā skolā (profesija+vidusskola) par automehāniķi, un 4 kursā izkritu kvalifikācijas eksāmenā, bet pārējos priekšmetos biju sekmīgs un kā arī 3 kursā nokārtoju vidusskolas eksāmenu. Tā kā izkritu kvalifikācijas eksāmenā, nesaņēmu ne vidusskolas atestātu, ne diplomu. Cik jāmaksā, ja grib pārlikt kvalifikācijas eksāmenu? Vai ir iespēja iegūt vidusskolas atestātu, ja 3.kursā nokārtoju visus eksāmenus? Ja jā, kas man jādara? Vai arī, ja nekārto kvalifikācijas eksāmenu, vidusskolā ir jāmācās atkal no jauna?

Publicēts: 23-10-2015

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības programma, kas tiek īstenota profesionālās vidējās izglītības iestādē, būtiski atšķiras no vispārējās vidējās izglītības iestādē īstenotās vispārējās vidējās izglītības  programmas satura. Var būt tā, ka profesionālajā izglītības iestādē nav apgūti visi tie mācību priekšmeti, kas ir vispārējās izglītības iestādes programmā. Līdz ar to profesionālās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu.

Iespējamie risinājumi Jūsu sitācijā:

 • Ja Jūs vēlaties iegūt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu, Jums jāiestājas vispārējās izglītības iestādē. Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti ir jāapgūst. Kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā, diemžēl nevaram pateikt, tas ir individuāli un situācijas ir atšķirīgas. Tātad, ja ir vēlēšanas klātienē mācīties vispārējās izglītības iestādē, par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nebūs jāapgūst, kā arī atkārtoti nebūs jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.
  Iespējams, ieguldītā laika ziņā Jums piemērotāka būs nevis klātienes, bet neklātienes vai tālmācības forma vispārējās izglītības iestādē. Nosūtām Jums zināšanai sarakstu ar izglītības iestādēm, kurās neklātienē vai tālmācībā var iegūt vispārējo vidējo izglītību: SARAKSTS. Tā kā profesionālās izglītības iestādēs īstenotā programma atšķiras arī no vakarskolās īstenotās programmas arī vakarskolā un tālmācības vispārējās izglītības iestādē tiks veikts izglītības pielīdzināšanas process, kurā izglītības iestāde, ja tas būs nepieciešams, noteiks mācību priekšmetus, kas būs jāapgūst eksternātā patstāvīgi pēc sastādīta individuālā plāna (iekļauj arī konsultācijas ar pedagogiem) un jānokārto eksāmens.
 • Otra iespēja ir vērsties profesionālajā izglītības iestādē un interesēties par iespēju atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu. Diemžēl Jūs neesat norādījis, kurā profesionālās izglītības iestādē Jūs mācījāties, tad mēs varētu sazināties ar attiecīgo izglītības iestādi un sniegt precīzāku atbildi.
  Lai noskaidrotu, kāda kārtība ir profesionālajās izglītības iestādēs, ja pēc saņemta nesekmīga vērtējuma kvalifikācijas eksāmenā persona vēlas šo eksāmenu kārtot atkārtoti, sazinājāmies ar Rīgas Valsts tehnikumu (RVT). Minētā izglītības iestāde informēja, ka, ja ir apgūti visi programmas mācību priekšmeti, nokārtoti pārbaudījumi un centralizētie eksāmeni, bet saņemts nesekmīgs vērtējums kvalifikācijas eksāmenā, persona var kārtot atkārtoti kvalifikācijas eksāmenu ne ātrāk kā pēc gada. Mēnesi pirms plānotā eksāmena persona noslēdz līgumu ar izglītības iestādi un veic samaksu par kvalifikācijas eksāmenu (RVT tā ir 80 EUR). Katra izglītības iestāde pati nosaka maksu par atkārtotu kvalifikācijas eksāmena kārtošanu, līdz ar to par samaksas apmēru Jums jāinteresējas izglītības iestādē, kurā kārtosiet kvaifikācijas eksāmenu. Parasti maksā par atkārtota kvalifikācijas eksāmena kārtošanu ir iekļautas konsultācijas.
  RVT uzsvēra, ka katrā profesionālās izglītības iestādē var būt sava kārtība atkārtotai kvalifikācijas eksāmena kārtošanai, līdz ar to precīzas informācijas saņemšanai Jums jāvēršas izglītības iestādē, kurā plānojat atkārtoti kārtot kvalifikācijas eksāmenu.
 • Trešais variants  - iegūt vidējās izglītības dokumentu (atestātu), kā norādīts pirmajā variantā. Un iegūt vēlamo kvalifikāciju profesionālās kompetences novērtēšanas procesā. Tas nozīmē, ka ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts deleģējuma līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Plašāka informācija par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto kompetenču profesionālās kvalifikācijas novērtēšanu: http://www.niid.lv/node/729.
Uzdot jaunu jautājumu.