E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 269 ieraksti.

Labdien! Vēlos mācīties par māsu medicīnas koledžā. Man ir 49 gadi. Vai mani uzņems, vai neesmu par vecu studijām?

Publicēts: 04-06-2015

Labdien!

Nav būtiski, cik Jums ir gadu – mācīties nekad nav par vēlu! Augstskolu un koledžu Uzņemšanas noteikumos netiek ierobežots topošo studentu vecums (izņemot īpašus gadījumus, kad tas ir pamatoti, piemēram, karavīriem, robežsargiem, ugunsdzēsējiem, policistiem). Par māsu var studēt jebkurā vecumā bez ierobežojumiem. Medicīnas koledžās nereti studē pieauguši cilvēki visos vecumos, daudzi jau strādā veselības aprūpes iestādēs un vēlas iegūt augstāko izglītību, lai varētu profesijā strādāt bez ierobežojumiem.

Piemēram, sazinoties ar vairākām medicīnas koledžām, noskaidrojām, ka 1. līmeņa augstākās izglītības programmā “Māszinības” laiku pa laikam studē personas vecumā ap 40 - 50 gadiem. Lai iestātos programmā, ir nepieciešams vidējās izglītības atestāts. Personām, kuras vidusskolu absolvējušas līdz 2004. gadam, tiek ņemtas vērā gada atzīmes, centralizētie eksāmeni papildus nav jākārto. Studijas notiek par valsts budžeta līdzekļiem pilna laika klātienē, studenti var saņemt stipendijas. Visas māszinību programmas varat aplūkot šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=m%C4%81szin%C4%ABbas&level_1=7%7C5&qualification=M%C4%81sa%404.

Vai man 9. klasē skaitīsies divas nesekmīgas atzīmes, ja es esmu matemātikā gan gadā, gan ari eksāmenā nesekmīgs? Vai saņemšu pamatizglītības apliecību vai liecību?

Publicēts: 01-06-2015

Labdien!

Ja, pamatskolu beidzot, ir saņemta viena nesekmīga gada atzīme kādā priekšmetā un tajā pašā priekšmetā saņemts arī nesekmīgs vērtējums gala eksāmenā, tad tā tiek uzskatīta par vienu nesekmīgu atzīmi, līdz ar to apliecību par pamatizglītību var saņemt.

Apliecību par pamatizglītību nevar saņemt, ja divos vai vairāk priekšmetos ir nesekmīgi vērtējumi, t.i., zemāki par 4 ballēm (gadā vai valsts pārbaudes darbos), kā arī, ja vienā priekšmetā nav iegūts vērtējums (n/v). Šādos gadījumos izsniedz liecību*.

Skolēns, kurš par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi ir saņēmis tikai liecību (t.i., ir bijušas 2 vai vairāk nesekmīgas atzīmes), drīkst mācīties 9.klasē atkārtoti līdz pamatizglītības ieguvei. Visbiežāk skolēni izvēlas mācīties tajā pašā skolā, bet var iet arī uz vakarskolu. Jaunietim, kurš atstāts uz otru gadu tajā pašā klasē, izglītības iestāde, pamatojoties uz pedagoģiskās padomes ieteikumu, nākamajam mācību gadam apstiprina individuālu atbalsta pasākumu plānu mācīšanās grūtību novēršanai un pietiekamu mācību sasniegumu nodrošināšanai**.

Lai veicas!

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243 (skat. 39. p.)

**MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

 

Labdien! Es gribētu iegūt mājas pārvaldnieka profesiju, lai atbilstu "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma" 13.panta noteikumiem un varētu veikt dzīvojamās mājas, kuras platība pārsniedz 1500 kv.m., pārvaldīšanu. Sāku meklēt informāciju, taču atradu tikai mācību iestādes, kuras piedāvā šo profesiju apgūt kopā ar augstāko izglītību, programmas ilgums nav mazāks par 2,5 gadiem. Man ir liela pieredze jurisprudencē un nekustamo īpašumu projektu īstenošanā. Vai pastāv iespēja atvieglotajā kārtībā iegūt mājas pārvaldnieka trešā līmeņa profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu? Paldies.

Publicēts: 29-05-2015

Labdien!

Namu pārvaldniekam noteiktās profesionālās kvalifikācijas (izglītības) prasības ir noteiktas ar likumu ne tikai Latvijā, bet arī daudzviet ārvalstīs, piemēram, Lietuvā, Austrijā, Vācijā, ASV, Austrālijā u.c.

Ja ar 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju atbilstoši "Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma" 13.panta noteikumiem Jūsu situācijā ir pietiekoši (nepieciešams juridiski izvērtēt), tad no 2011. gada Latvijas profesionālajā izglītībā pastāv kāda ļoti laba iespēja: ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana. Tas nozīmē, ka ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, var iegūt kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no Latvijas akreditētajām profesionālajām skolām vai eksaminācijas centriem, kuriem ir noslēgts līgums ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD) par eksaminēšanu noteiktās profesijās. Ar jau iegūto juridisko izglītību un profesionālo pieredzi Jūs varētu pieteikties kvalifikācijas eksāmenam, lai īsā laikā iegūtu 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju “Namu pārzinis”. Turpmākā rīcība ir šāda:

1.Jāatrod izglītības iestāde, kam piešķirts deleģēšanas līgums eksaminācijai. Iestāžu saraksts atrodams šeit: http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetences-novertesana.html. Izvēlieties saiti [2]  Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas, atveriet Excel tabulu un ailītē “Profesionālā kvalifikācija” atlasiet namu pārziņa programmas – būs redzams arī izglītības iestāžu saraksts.

2.Jāvēršas ar iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā (iesnieguma veidlapa šeit): http://www.ikvd.gov.lv/profesionalas-kompetences-novertesanas-kartiba.html

3.Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. 

4. Profesionālās kompetences novērtēšanas institūcija nodrošina bezmaksas konsultācijas par profesijas standarta prasībām un profesionālās kvalifikācijas eksāmena norises gaitu, lai katrs individuāli varētu izvērtēt, vai un cik gatavs ir kvalifikācijas eksāmena praktiskajai un teorētiskajai eksaminācijai.

5.Nokārtojat eksāmenu - pretendents, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu ne zemāk par 5 ballēm, ir tiesīgs saņemt profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Normatīvie akti:

Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumi Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”

Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr. 791 "Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis"

Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumi  Nr. 662 "Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās"

Izglītības iespējas:

1.Visas programmas, kurās mācoties, var iegūt namu pārziņa 3.līmeņa profesionālo kvalifikāciju: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=34&y=7&qualification=Namu+p%C4%81rzinis%403&page=1

Pirms mācību uzsākšanas noteikti nepieciešams pārliecināties, vai programma ir akreditēta – tikai šādā gadījumā var piešķirt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību.

2.Savukārt 4. līmeņa profesionālo kvalifikāciju Namu (nekustamā īpašuma) pārvaldnieks piedāvā Juridiskā koledža un tās filiāles: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=7&qualification=Namu%20%28nekustam%C4%81%20%C4%ABpa%C5%A1uma%29%20p%C4%81rvaldnieks%404. Ja profesionālo pienākumu veikšanai tomēr izrādās, ka Jums ir nepieciešama 1.līmeņa jeb koledžas augstākā profesionālā izglītība, tad ar Jūsu esošo augstāko juridisko izglītību pastāv iespēja pielīdzināt sekmes un pārskaitīt iegūtos kredītpunktus, uzsākot studijās vēlākos posmos. Piemēram, lai uzsāktu studijas 2.semestrī, ir nepieciešams, lai sekmju pielīdzināšanas rezultātā sakritīgi būtu vismaz 20 KP. Protams, priekšmeti, kuros Jūs jau esat ieguvis vērtējumu, otrreiz nebūs jāapgūst, līdz ar to studiju slodze nebūs tik intensīva.

Labdien, vēlējos noskaidrot, ja 12.klases skolnieks kā izvēles eksāmenus kārto bioloģiju un informātiku, un informātikā saņem vērtējumu zem 4 ballēm, bet bioloģiju nokārto sekmīgi, un pārējās atzīmes ir sekmīgas, vai tad skaitās, ka viņš 12. klasi nepabeidz un eksāmens informātikā ir jāpārliek?

Publicēts: 26-05-2015

Labdien!

Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī divus vai vairākus). Ja 12. klases CE, uz kuru skolēns ir pieteicies (kaut viens), nav nokārtots, tad vidusskolas atestātu saņemt nevar, tikai liecību*.

Saskaņā ar Vispārējās izglītības likuma 48.pantu atestātu par vidējo izglītību saņem tikai tie, kuriem visi vērtējumi mācību priekšmetos gadā ir sekmīgi (4 un augstāk) un valsts pārbaudījumos saņemts vērtējums (5% un vairāk punktu). Ja nav saņemts vērtējums (n/v) vai kāds gada vērtējums ir zemāks par 4 ballēm, bet eksāmenā nav izdevies pārsniegt 5% barjeru, izglītojamais saņem liecību. Vērtējums centralizētajos eksāmenos nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita.

Nesekmīgās gada atzīmes un nesekmīgos CE vērtējumus nākamajā gadā iespējams labot, stājoties tās pašas vai citas skolas eksternātā: „Ja izglītojamais pēc 12.klases vēlas iegūt vai uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā un par to ir iesniedzis iesniegumu izglītības iestādē, kas īsteno atbilstošu izglītības programmu, izglītojamo uzņem izglītības iestādē kā eksterni. Saņemto gada vērtējumu apliecina eksāmena protokola izraksts”**, kas ir derīgs, iesniedzot dokumentus augstskolās vai koledžās.

*Vispārējās izglītības likums http://likumi.lv/doc.php?id=20243

**MK noteikumi Nr. 149 http://likumi.lv/doc.php?id=245006

Lai veicas eksāmenos!

Labdien, esmu ieguvusi dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā un profesionālā maģistra grādu izglītībā. Man ir doma mainīt profesiju, gribētos strādāt poliklīnikā par laborantu. Skatījos, ka šādu programmu piedāvā Paula Stradiņa koledžā. Vai man būtu jāmaksā par studijām?

Publicēts: 25-05-2015

Labdien, Jana!

LU P.Stradiņa medicīnas koledža ir vienīgā Latvijā, kura piedāvā 1. līmeņa augstākās izglītības programmu “Biomedicīnas laborants”: http://www.psk.lu.lv/index.php?lang=703&p=2324&pp=2025.

Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem (maksas vietas nav paredzētas). Iestājoties tiek ņemti vērā CE rezultāti latviešu valodā un svešvalodā. Jāstudē ir 2 gadi. Stājoties koledžā, Jūs varat veikt sekmju pielīdzināšanu, un visi kopīgie studiju priekšmeti no iepriekšējām studijām Jums tiks pārskaitīti un otrreiz nevajadzēs mācīties.

Jāpiebilst, ka Augstskolu likums* neaizliedz studēt par valsts budžeta līdzekļiem vienā studiju līmenī vairākas reizes, to tikai nedrīkst darīt vienlaicīgi 2 programmās. Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka “tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā”.

*Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967

Labdien! Esmu ieguvusi psiholoģijas bakalaura grādu un ir doma kļūt par militāro psihologu. Ko dara militārais psihologs? Kur man jāstudē, lai es varētu brīvi strādāt šajā jomā?

Publicēts: 21-05-2015

Labdien!

Militārā psiholoģija ir joma, kurā psiholoģiskās teorijas un principi tiek izmantoti militārā kontekstā. Tā ir plaša, kompleksa un specializēta joma, kurā tiek izmantotas zināšanas no dažādām psiholoģijas apakšnozarēm  (klīniskā, organizāciju, sociālā, personības, ģimenes, eksperimentālā psiholoģija). Militārie psihologi veic psiholoģisko diagnostiku karavīriem un profesionālā dienesta karavīru kandidātiem, palīdz uzlabot Nacionālo bruņoto spēku efektivitāti, karavīru un zemessargu motivāciju, kā arī  labklājību dienesta vietā; sniedz kompleksu  psiholoģisko palīdzību karavīriem un viņu ģimenēm, tajā skaitā karavīriem Starptautisko operāciju rajonos, piedalās karavīru rehabilitācijas un rekreācijas pasākumos. Militārās psiholoģijas jomā psihologam ir papildus jābūt zināšanām par militārās vides specifiku.

Mēģināsim tikt skaidrībā, kāda izglītība nepieciešama, lai Latvijā varētu strādāt par psihologu, un tieši specializēties par militāro psihologu. Lai varētu strādāt par praktizējošu psihologu, ir nepieciešama vismaz psiholoģijas maģistra izglītība un psihologa profesionālā kvalifikācija, t.i., kopumā pilna laika klātienes studijās jāmācās 6 gadi. Šobrīd ir izstrādāts un iesniegts Saeimā apstiprināšanai jauns likumprojektsPsihologu likums (attiecīgi pēc šī likuma pieņemšanas psihologa profesija kļūs par reglamentēto profesiju), kurā tiks paredzētas vēl stingrākas prasības, proti (citēju): “Psihologa profesionālo darbību var veikt tikai sertificēts psihologs vai psihologs (persona, kurai ir psihologa izglītība (valsts akreditēta pamatstudiju un maģistra studiju programma psiholoģijā), kuras kopējais apjoms ir vismaz 240 kredītpunkti un tās ietvaros apgūta prakse ne mazāk kā 40 kredītpunktu apjomā vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā atzīta līdzvērtīga izglītība un prakse) psihologa pārrauga (supervizora) pārraudzībā”.

Šajā likumprojektā definētas arī militārā psihologa izglītībai nepieciešamās prasības: “Militārās jomas psihologiem papildus civilajai izglītībai jāiegūst virsnieka speciālista dienesta pakāpe Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas (LNAA) Virsnieka speciālista kursā”: http://www.naa.mil.lv/Studijas/Virsnieka_specialista_kurss.aspx. Likumprojektā aprakstīta arī militārā psihologa profesionālās darbības specifika („Psihologu likums” 16. lpp.).

Tādējādi izriet, ka arī Latvijā ir iespējams izstudēt par militāro psihologu.

Vispirms pēc bakalaura jāiegūst maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija (ar akadēmiskā bakalaura grādu jāstudē 3 gadi, ar profesionālā – 2 gadi), pēc tam jāstudē LNAA Virsnieka speciālista kursā. Programmas: Profesionālais maģistrs psiholoģijā un psihologs: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=8&subject_2=311&page=1&qualification=Izgl%C4%ABt%C4%ABbas+psihologs%405|Psihologs%405|Supervizors%405.

Virsnieks speciālists: http://www.niid.lv/niid_search/program/2071.

Jāpiebilst, ka militārās psiholoģijas nozare Latvijā ir samērā jauna, diskusijas sabiedrībā par to ir sākušās nesen.

Nedaudz par militārās psiholoģijas profesionāļu izglītību NATO un ASV bruņotajos spēkos, informāciju sagatavoja Euroguidance Latvia speciālisti.

NATO starptautiskā militāro psihologu aptauja norāda, ka par militārajiem psihologiem strādā personas ar dažādu specializāciju –  netiek minēta militārā psihologa izglītība.

ASV Psihologu asociācijas apakšvienībā militārajiem psihologiem darbojas speciālisti ar izglītību dažādos psiholoģijas novirzienos un tur militāro psiholoģiju definē kā psiholoģijas instrumentu, pielietojumu militārajā vidē. ASV militāro dienestu veselības zinātņu universitāte (ASV valdības dibināta augstskola) piedāvā tālākizglītības kursus speciālistiem, kuri strādā ar militārpersonām, kuras dodas misijā: http://deploymentpsych.org/training, taču šī mācību iestāde pieņem tikai ASV pilsoņus.

Papildu informācija:

1.Virsnieka speciālista ārsta profesijas apraksts (virsnieka speciālista psihologa darbības principi NBS ir līdzīgi): http://www.profesijupasaule.lv/lv/page/lapas_karte (atrodiet Nacionālos bruņotos spēkus – Virsnieks ārsts speciālists).

2. Ko dara psihologs NBS: http://www.mil.lv/lv/Vienibas/Macibu_vadibas_pavelnieciba/ARPUC/Psihologi/02/a.aspx

3.Latvijā būs militārā psiholoģija: http://www.la.lv/latvija-bus-atseviska-psihologijas-joma-militara-psihologija/

4. Militārā psiholoģija Wikipēdijā: http://en.wikipedia.org/wiki/Military_psychology.

Lai izdodas pieņemt vislabāko lēmumu un lai veicas studijās!

Ar cik procentiem var nokārtot centralizēto matemātikas eksāmenu ?

Publicēts: 20-05-2015

Labdien!

Minimālais procentu skaits, lai centralizētais eksāmens (CE) matemātikā būtu nokārtots, ir 5 %. Svarīgi atcerēties, ka punktus piešķir arī par līdz galam neizrēķinātiem uzdevumiem.

Lai veicas eksāmenos!

Labdien. Šobrīd studēju augstskolas 2.kursā. Vai septembrī es drīkstu stāties arī vēl citā augstskolā un studēt abās augstskolās vienlaicīgi? Paldies

Publicēts: 13-05-2015

Labdien!

Augstskolu likums* neaizliedz vienlaicīgi studēt vairākās studiju programmās. Augstskolu likuma 47. panta 2. punkts nosaka, ka “tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā”. T.i., ja Jūs izvēlēsieties studēt divās studiju programmās vienlaicīgi, tad jārēķinās, ka viena no tām noteikti būs par maksu.

Tādējādi ikvienam pastāv šāda iespēja – formāli drīkst noslēgt divus studiju līgumus, no kuriem viens var būt par budžeta līdzekļiem (vispārējā konkursa kārtībā), bet otrs - par maksu. Taču jāņem vērā, ka studentiem vajadzētu vienmēr rūpīgi izvērtēt savas spējas un iespējas, pirms sāk studijas divās programmās vienlaicīgi, jo tas var negatīvi ietekmēt sekmes. Mācību slodze klātienes studijās parasti ir liela. Ir jārēķinās arī ar to, ka, ja abās ir pilna laika dienas studijas, tad pavisam noteikti nāksies kavēt lekcijas, un vienlaicīgas studijas nav pietiekami attaisnojošs iemesls, lai kāda no augstskolām veiktu izmaiņas lekciju plānā. Vieglāk ir tad, ja otra studiju programma ir nepilna laika – neklātienes vai tālmācības formā. Augstskolām ir gan pozitīva, gan negatīva pieredze ar studentiem, kuri mācās vienlaikus divās programmās – ir jaunieši, kas dubultstudijas sekmīgi īsteno, un ir tādi, kas neiztur un izstājas no abām programmām.

Ja esat rūpīgi izvērtējusi savas iespējas, noskaidrojusi mācību slodzi otrajā augstskolā, taču Jums pietiek enerģijas un apņēmības, un jūtat, ka spēsiet tikt galā ar studijām divās programmās (un divās pilsētās) vienlaicīgi, - vēlam labu ceļavēju, un lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!

*Augstskolu likums http://likumi.lv/doc.php?id=37967

Sveiki! Vai skolēns, kas izglītojies humanitārā un sociālā virziena programmā (respektīvi, apguvis dabaszinības), var pieteikties CE kārtošanai priekšmetos, kurus nav apguvis (respektīvi, fizika/ķīmija/bioloģija)?

Publicēts: 29-04-2015

Labdien!

Nav normatīvo aktu, kas vidusskolēniem liegtu pieteikties kārtot centralizēto eksāmenu priekšmetā, kuru vidusskolā viņš nav mācījies. Tādējādi pat tad, ja skolā neesi mācījies fiziku, bioloģiju un ķīmiju, CE kārtošanai šajos priekšmetos skolā vari pieteikties. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens pēc brīvas izvēles (var izvēlēties arī vairākus).

Būtu vērtīgi savlaicīgi apdomāt, kā šos priekšmetus jau vidusskolas laikā apgūt pietiekamā līmenī, lai nokārtotu CE (ar dabaszinību priekšmeta apguvi nebūs pietiekami). Var apmeklēt speciālus sagatavošanas kursus, kurus piedāvā augstskolas (LU, RSU, LLU u.c.), var izmantot privātskolotāja pakalpojumus vai mācīties patstāvīgi, izmantojot internetā pieejamos resursus, piemēram, digitālo zināšanu „trenažieri” skolēniem eksāmenu priekšmetos, iepriekšējo gadu eksāmenu paraugus u.c.

Papildu informācija:

Materiāls par valsts pārbaudījumu kārtošanu 2015. gadā: http://www.niid.lv/node/758.

Sagatavošanas kursi bioloģijā, fizikā, ķīmijā: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=&qy=&x=24&y=13&level_2=302&page=1&subject_2=442|421|441

Digitālais zināšanu “trenažieris” skolēniem: http://www.uzdevumi.lv/prof

Iepriekšējo gadu CE eksāmenus iespējams aplūkot šeit: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/uzdevumi.shtml (zem ‘Vidusskola’)

CE paraugi no iepriekšējiem gadiem: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/paraugi.shtml

Labu veiksmi mācībās, un lai izdodas īstenot visus savus mērķus!

Labdien! Man ir nepabeigta vidējā izglītība. Vēlos to pabeigt un mācīties tālāk. Problēma tāda, ka strādāju divās darba vietās, pa dienu un uz pusslodzi vakaros. Vēlējos uzzināt, kura no Rīgas vakarskolām piedāvā neklātienes programmu, kādās dienās un kādos laikos. Varbūt kāda skolā būtu tālmācības iespēja?

Publicēts: 14-04-2015

Labdien!

Vairākas vakarskolas piedāvā ne tikai mācības no rīta, pa dienu un vakarā, bet arī neklātienē un/ vai tālmācībā/ eksternātā.

Visas vidējās izglītības neklātienes un tālmācības programmas, kuras piedāvā Rīgas skolas, varat apskatīt šeit: http://bit.ly/1yq3H6I.

Jūs varat izvēlēties gan valsts (mācības ir bez maksas), gan privāto skolu (šajā gadījumā par mācībām ir jāmaksā, maksa ir strādājošam cilvēkam “draudzīga”, 35-40 EUR mēnesī, un maksimāli ērts mācīšanās grafiks). Kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc budžeta/ maksas, mācību valodas u.c. kritērijiem. Jāpiebilst, ka gan valsts, gan privātajās vakara (neklātienes/ tālmācības) vidusskolās mūsdienās ir raksturīga individuāla pieeja un pretimnākoša attieksme, galvenais ir atrast skolu, kas īsteno piemērotu programmu, sazināties ar to un mēģināt atrast labāko individuālo risinājumu.

Rīgas valsts un privāto skolu saraksts, kas piedāvā neklātienes/ tālmācības programmas:

Neklātienes plūsmā parasti ir jāapmeklē divi darbdienu vakari nedēļā, savukārt tālmācībā mācības notiek e-vidē, noteitkās dienās apmeklējot konsultācijas klātienē.

Ja ir darba dēļ ir grūti iekļauties skolu piedāvātajos grafikos, vēl ir iespēja ikvienam pieaugušam cilvēkam pēc 18 gadu vecuma mācīties eksternāta formā. Mācības eksternātā jeb pašizglītība tiek īstenota sekojoši: skola sniedz konsultācijas saskaņā ar grafiku, tiek saskaņoti ieskaišu kārtošanas laiki. Skolēna atbildība ir šīs konsultācijas apmeklēt un nokārtot visas nepieciešamās ieskaites un eksāmenus saskaņā ar iepriekš sastādīto grafiku. Pārējā laikā skolēns mācās patstāvīgi, t.i., viņš pats kontrolē mācīšanās procesu.

Tādējādi mūsu ieteikums: izvēlieties skolu un sazinieties, lai uzzinātu, kādas ir iespējas tieši Jūsu situācijā.

Lai Jums izdodas īstenot savus mērķus!

Uzdot jaunu jautājumu.