E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 186 ieraksti.

Labdien! Ja skolēns pēc pamatskolas iestājas Profesionālās izglītības kompetences centrā, kur apgūst profesionālo izglītību, vai viņš pēc tam varēs iestāties augstskolā? Vai tehnikumā saņemts diploms par vidējo izglitību ir pielīdzināms diplomam, kurš saņemts, beidzot vidusskolu?

Publicēts: 16-06-2017

Labdien!

Profesionālās izglītības kompetences centros (PIKC) un arī profesionālajās vidusskolās, kam nav PIKC statuss, pēc pamatskolas var apgūt šādas programmas:

 1. Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības - 3.līmeņa profesionālā kvalifikācija (PKL), jāmācās 4 gadi. Pēc programmas apguves iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kas ir līdzvērtīgs dokuments vispārējās vidējās izglītības atestātam, t.sk., stājoties augstākās izglītības iestādēs – augstskolās un koledžās. Mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās, audzēkņi 2.vai 3. kursā kārto centralizētos vidusskolas eksāmenus, savukārt 4. kursā - centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.
 2. Arodizglītība pēc pamatizglītības - 2.PKL, jāmācās 3 gadi. Pēc programmas apguves iegūst atestātu par arodizglītību. Programmas ietvaros apgūst daļēju vidējo izglītību, kārto centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Pēc arodizglītības programmas pabeigšanas uzreiz nevar iestāties augstskolās vai koledžās, taču ir iespēja 1 gada laikā apgūt vispārējās vidējās izglītības izlīdzinošo programmu un saņemt atestātu par vispārējo vidējo izglītību.

Papildu informācija

Saskaņā ar Augstskolu likuma 46. panta 3. punktu, bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūtā vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu (CE) rezultātiem. Turklāt augstskola vai koledža var noteikt reflektantiem papildu prasības un/vai iestājpārbaudījumus.

Kādas ir konkrētās prasības, stājoties augstskolā, nosaka tās Uzņemšanas noteikumi. Kādas ir uzņemšanas prasības studiju programmās, Jūs varat arī izlasīt augstskolu vai koledžu mājaslapās, kā arī NIID.LV programmu aprakstos (šobrīd ir apkopota informācija par 2017./18. gada uzņemšanu). Iesakām jau savlaicīgi interesēties, kādos priekšmetos jānokārto CE, lai iestātos izvēlētajā studiju programmā, un vēlam tos sekmīgi nokārtot!

Labdien! Persona mācās Jauniešu garantijas fonda ietvaros 1,5 gadu ilgajā programmā, kura oficiāli beigsies oktobra vidū. Vai drīkst septembrī uzsākt studijas augstskolā vai koledžā un studēt budžeta grupā? Kā rīkoties, ja studēt no septembra budžetā nedrīkst? Negribētos zaudēt vienu studiju gadu. Liels paldies par atbildi!

Publicēts: 14-06-2017

Labdien!

Saskaņā ar jauniešu garantijas Uzņemšanas noteikumiem, mācoties persona vienlaikus nevar būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē. Taču vienlaikus var studēt nepilna laika (vakara, neklātienes vai tālmācības) programmās. Nepilna laika studijas parasti ir par maksu, izņēmums varētu būt dažas privātās augstskolas, kuras piedāvā atsevišķas budžeta/ daļēja budžeta vietas. Ir vērts arī noskaidrot, sazinoties ar augstskolām, varbūt ir iespēja pēc 1. vai 2. semestra (pēc Jauniešu garantijas programmas absolvēšanas) pāriet uz pilna laika studijām.

Zināšanai informējam, ka, ja Jūsu minētā persona priekšlaicīgi pārtrauks mācības programmā, viņa nesaņems valsts atzītu diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

Citas iespējas

 1. Iestāties augstskolā vai koledžā ziemas uzņemšanā. Studijas pārsvarā tiek piedāvātas par maksu, bet atsevišķās programmās ir arī budžeta vietas. NIID.lv katru gadu tiek publicēts raksts par ziemas uzņemšanu augstākās izglītības iestādēs. Priekšstatam – 2016./17. gada ziemas uzņemšana (par 2017./18. gada uzņemšanu informācija būs š.g. novembra beigās).
 2. Atsevišķās studiju programmās (t.sk. budžeta vietās) mēdz būt papildus uzņemšana septembrī vai oktobrī. NIID.lv tuvākajā laikā tiks publicēts raksts par dokumentu iesniegšanu augstākās izglītības iestādēs, kurā mēs vēlāk informēsim arī par papildus uzņemšanas iespējām. Sekojiet līdzi informācijai!
 3. Ja ir nepieciešams, izmantot no mācībām brīvo gadu, lai uzlabotu centralizēto eksāmenu vērtējumus, ir iespēja arī apmeklēt sagatavošanas kursus.
 4. Meklēt darbu vai prakses vietu, apmeklēt karjeras konsultācijas, iesaistīties brīvprātīgo darbā Latvijā vai Eiropā u.c.

Ja rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, droši rakstiet!

Labdien! Vidējo izglītību ieguvu 2003. gadā, diemžēl ir arī nesekmīgas atzīmes. Mans jautājums ir šāds: vai ir iespēa vēlreiz mācīties 12. klasē, vismaz apgūt tos priekšmetus, kuros ir nesekmīga atzīme? Vai ar šādu atestātu mani uzņems kādā augstskolā? Centralizētajos eksāmenos ir F F un D līmenis.

Publicēts: 23-05-2017

Labdien!

Par iespēju uzlabot gada vērtējumu pēc vidusskolas

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) speciālistiem.

No 06.11.2015. ir spēkā Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi"*, kuros diemžēl vairs nav iekļauta iespēja pēc 12. klases (pēc atestāta iegūšanas) uzlabot atestātā norādīto gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā. 

Tātad, ja Jūs esat ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, tajā norādīto mācību priekšmetu gada vērtējumus nevarēs uzlabot.

Taču Jums ir iespēja, ja tas ir nepieciešams, uzlabot centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumu, atkārtoti piesakoties to kārtošanai.

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību, var kārtot CE augstskolās, ar kurām VISC ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu. Papildu informāciju atradīsiet šajā NIID.lv rakstā (raksts tiek aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Savukārt par to, kā veiksmīgāk sagatavoties CE kārtošanai (sagatavošanas kursi, patstāvīgas sagatavošanās iespējas u.c.), varat izlasīt šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Par iespēju iestāties augstskolās ar nesekmīgu (-iem) vērtējumu (-iem) atestātā

Augstākās izglītības iestādes uzņem studentus saskaņā ar Senāta apstiprinātiem Uzņemšanas noteikumiem. Tāpat ar katras pamatstudiju programmas uzņemšanas nosacījumiem Jūs varat iepazīties NIID.lv programmu aprakstos. Visas pamatstudiju programmas (saraksts) atradīsiet šeit: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=7. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas u.c. kritērijiem.

Nav gluži tā, ka ar nesekmīgām atzīmēm nevar iestāties nevienā augstskolā. Obligāts nosacījums, lai varētu iestāties jebkurā augstākās izglītības iestādē, ir pabeigta vidējā izglītība (atestāts). Visbiežāk konkursā tiek ņemti vērā centralizēto eksāmenu vērtējumi (un/vai gada vērtējumi) noteiktos priekšmetos. Dažreiz augstskola vai koledža Uzņemšanas noteikumos var noteikt, ka atestātā nedrīkst būt nesekmīgu vērtējumu. Tāpat iespējas iestāties vienā vai otrā studiju programmā atkarīgas no konkursa uz studiju vietām u.c. apstākļiem.

Tādējādi iesakām Jums:

 1. Iepazīties ar izvēlētās augstskolas vai koledžas uzņemšanas noteikumiem (un konkrētās studiju programmas uzņemšanas prasībām);
 2. Sazināties ar izglītības iestādi, lai precizētu, kādas ir Jūsu iespējas iestāties; kādus papildu pasākumus Jūs varētu veikt (piemēram, apmeklēt sagatavošanas kursus, nokārtot CE noteiktos priekšmetos).

*Līdz 06.11.2015. bija spēkā Ministru kabineta 28.02.2012. Noteikumi Nr. 149 "Noteikumi par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un atskaitīti no tām, un obligātajām prasībām pārcelšanai uz nākamo klasi", kuru 39. punkts paredzēja, ka, ja persona pēc 12. klases vēlējās uzlabot gada vērtējumu kādā mācību priekšmetā, viņu varēja uzņemt vispārējās izglītības iestādē kā eksterni. Jauns izglītības dokuments par vispārējās vidējās izglītības ieguvi netika atkārtoti izsniegts, taču saņemto (uzlaboto) gada vērtējumu attiecīgā mācību priekšmetā apliecināja eksāmena protokola izraksts.

Labdien! Ar cik nesekmīgiem vērtējumiem vidusskolas (vakarskolas) 10.klasē pārceļ nākamajā klasē?

Publicēts: 19-05-2017

Labdien!

Izglītojamā pārcelšanu nākamajā klasē nosaka Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi". 

Par pārcelšanu nākamajā klasē vakarskolās (vidusskolas vakara, neklātienes vai tālmācības programmās)

Atbilstoši noteikumiem, izglītojamo pārceļ vidusskolas nākamajā klasē (no 10. uz 11. klasi), ja ne vairāk kā divos mācību priekšmetos vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) vidusskolas programmā ir saņemts gada vērtējumu, kas ir zemāks par četrām ballēm (noteikumu Nr.591 32.3.punkts).
Tātad - vakara (maiņu) un neklātienes (tai skaitā tālmācības) programmās ir atviegloti nosacījumi pārcelšanai no 10. līdz 12. klasei (pārcels ar nesekmīgu vērtējumu ne vairāk kā divos mācību priekšmetos). Taču attiecībā uz 12. klasi prasības vakara un neklātienes programmās ir tādas pašas kā klātienes programmā - atestātu par vidējās izglītības ieguvi nevarēs saņemt, ja vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai valsts pārbaudījumā būs zemāks par četrām ballēm.

Par pārcelšanu nākamajā klasē vidusskolas klātienes programmās

Savukārt, mācoties klātienē, lai vidusskolas programmā pārceltu no 10. uz 11. klasi, nedrīkst būt nesekmīgs gada vērtējums nevienā no mācību priekšmetiem. Ja 10. klasē ir nesekmīgs gada vērtējums kādā no mācību priekšmetiem, nevar pārcelt nākamajā klasē, un izglītojamais ir jāatskaita. Taču pēc atskaitīšanas ir iespēja atkārtoti uzsākt mācības 10. klasē tai pašā vai citā vidējās izglītības iestādē.

Vēršam uzmanību, ka 10. klasē ar nesekmīgu gada vērtējumu kādā no priekšmetiem var pārcelt 11. klasē, ja tai pašā vai citā skolā no klātienes pāriet uz vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) programmu (noteikumu Nr.591 10.punkts).
Tātad ir iespēja gan atkārtoti mācīties klātienē 10. klasē tai pašā vai citā skolā, gan pāriet uz tās pašas vai citas skolas neklātienes, tai skaitā tālmācības programmu, un turpināt mācības 11. klasē.

Man ir skolu māsas sertifikāts, bet šobrīd strādāju par māsu iekšķīgo slimību nodaļā. Kāda iespēja man būtu iegūt aprūpes māsas sertifikātu? Paldies!

Publicēts: 15-05-2017

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, sazinājāmies ar Latvijas Māsu asociācijas speciālisti, kura informēja, ka Jūsu situācijā ieteicams griezties pie konkrētās māsu specialitātes sertifikācijas komisijas locekļiem, kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē: http://www.masuasociacija.lv/sertifikacija/sertifikacijas-komisijas2/. Jūs varat konsultēties arī ar Asociācijas sekretāri pa tālruni 67602464.

Zināšanai informējam, ka Latvijas Māsu asociācija š.g 25.maijā rīko īpašu Atvērto durvju dienu māsām, kuras laikā ikvienai māsai būs iespēja tikties ar Asociācijas speciālistiem un uzdot savus jautājumus.

Papildu informācija – par izglītības iespējām māsu specialitātēs

Savā jautājumā neesat norādījusi, kāda ir Jūsu iegūtā izglītība māsas specialitātē - vidējā profesionālā vai augstākā.

 • Zināšanai informējam, ka ar vidējo profesionālo izglītību un iegūtu māsas (medmāsas) kvalifikāciju šobrīd tiek piedāvāta iespēja 2 gadu laikā iegūt augstāko izglītību un profesionālo kvalifikāciju kādā no māsas pamatspecialitātēm šajās studiju programmās: http://www.niid.lv/niid_search/program/21016 vai http://www.niid.lv/niid_search/program/14416.
 • Savukārt ar iegūtu 1. līmeņa augstāko izglītību un māsas kvalifikāciju (ja izglītība iegūta trīsgadīgā programmā) ir iespēja iestāties Rīgas Stradiņa universitātes (Rīgā vai Liepājā) profesionālā bakalaura programmā “Māszinības” un viena gada laikā iegūt profesionālā bakalaura grādu māszinībās un kvalifikāciju kādā no māsas pamatspecialitātēm. Programmu sarakstu skatiet šeit: http://bit.ly/2n01ag5.

Labdien! Ar kādu izglītību var audzināt pamatskolā klasi, būt par klases audzinātāju?

Publicēts: 10-05-2017

Labdien!

Lai sagatavotu atbildi uz Jūsu jautājumu, konsultējāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķeri. Speciāliste informēja, ka klases audzināšana ir pedagoga papildu pienākums, t.i. klases audzinātāja pienākumus veic pedagogs, kuram ir tiesības veikt pedagoģisko darbību saskaņā ar Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumiem Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" (1. pielikumā detalizēti aprakstītas dažādās profesijās/ amatos strādājošu pedagogu kvalifikācijas un izglītības prasības). Piemēram, klases audzinātāja pienākumus var veikt priekšmeta skolotājs, vispārējās pamatizglītības, sākumizglītības vai vidējās izglītības skolotājs u.c.

Tādējādi atsevišķas prasības klases audzinātāja izglītībai netiek izvirzītas.

Labdien! Vai jūs, lūdzu, varētu sniegt informāciju par profesionālās tālākizglītības programām, kuras atbilst nekustamā īpašuma vērtētāja (Profesijas kods - 3142 12) prasībām? Paldies!

Publicēts: 09-05-2017

Labdien!

Par nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamo izglītību

Saskaņā ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 32. pantu nekustamā īpašuma vērtētājs ir reglamentēta profesija, t.i., šīs profesijas pārstāvjiem izglītības un sertifikācijas prasības ir noteiktas normatīvajos aktos. Nekustamā īpašuma vērtētāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai izvirzītās prasības ir noteiktas Ministru kabineta 2014. gada 23. septembra noteikumos Nr. 559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”.

Saskaņā ar noteikumiem Nr. 559 personai, kura vēlas pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu, nepieciešams iegūt

a) augstāko izglītību nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (PKL), kas atbilst profesijas kodam 3142 12 “Nekustamā īpašuma vērtētājs” vai

b) augstāko izglītību un 5. līmeņa kvalifikāciju radniecīgā jomā, kas saistīta ar nekustamo īpašumu, šajā gadījumā papildus jāapgūst profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā.

Papildus jābūt 3 gadu pieredzei nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un novērtētiem vismaz 20 objektiem.

Personai, kurai nav vismaz 3 gadu darba pieredzes nekustamā īpašuma vērtēšanā, bet kura ir ieguvusi vismaz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta profesijai nepieciešamo augstākās izglītības 4.PKL kvalifikāciju, ir tiesības pirms sertifikāta saņemšanas, nokārtojot eksāmenu, iegūt nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu. Pēc 3 gadu prakses un augstākās izglītības (5.PKL kvalifikācijas) ieguves persona var pretendēt uz sertifikātu (No 2008. gada 1. janvāra, mainoties likumdošanai, nekustamā īpašuma vērtētājiem licences vairs neizsniedz). Uz vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī atbilstošas profesionālā bakalaura programmas 3.-4. kursa studenti.

Nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikāciju veic “Latvijas nekustamo īpašumu asociācijas” (LĪVA) Vērtētāju sertifikācijas birojs: http://www.vertetaji.lv/sertifikacijas-birojs.

Par tālākizglītības iespējām

Konsultējoties ar LĪVA sertifikācijas biroja speciālisti, noskaidrojām, ka uz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī persona ar augstāko akadēmisko izglītību - akadēmiskā bakalaura vai maģistra grādu - ekonomikā/ uzņēmējdarbībā/ vadībā (kam atbilst Jūsu iegūtā izglītība), papildus pabeidzot akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Nekustamā īpašuma vērtēšana”. Šobrīd šādu programmu piedāvā RTU: http://www.niid.lv/niid_search/program/2996 Apmācības tiek organizētas moduļu formā, atsevišķu darbdienu vakaros un sestdienās – t.i., piemērotas strādājošiem cilvēkiem. Šobrīd tiek komplektēta jauna apmācību grupa, plānots, ka mācības sāksies septembrī. Pieteikšanās un uzziņas pa tālruni 29230774.

Profesionālās tālākizglītības programmas (tādas, kuru rezultātā tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība) šobrīd neviena izglītības iestāde neīsteno.

Pēc programmas pabeigšanas, lai iegūtu vērtētāja asistenta statusu, LĪVA ir jānokārto eksāmens, pēc tam 3 gadi jāstrādā asistenta statusā (izpildot arī pārējos noteikumos Nr. 559 minētos nosacījumus). Pēc tam ir iespēja, kārtojot eksāmenu LĪVA, pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu.

Lai iegūtu precīzu un izsmeļošu informāciju par savām turpmākajām iespējām, iesakām Jums personiski sazināties ar LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja speciālistiem, tālrunis uzziņām: 67288844.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka NIID.lv e-konsultāciju sadaļā 06.03.2017. jau ir sniegta un publicēta izvērsta atbilde par nekustamā īpašuma vērtētājam nepieciešamo izglītību, sertifikāciju un profesijas apguves iespējām.

Labdien! Kur var mācīties pēc 9.klases ar nesekmīgu angļu valodu, bet ar labām atzīmēm matemātika un fizikā?

Publicēts: 03-05-2017

Labdien!

Par izglītības iespējām pēc 9. klases

Turpmākās izglītības iespējas pēc pamatskolas ir atkarīgas no tā, kāds izglītības dokuments ir saņemts, pabeidzot 9. klasi. Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9. klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Tātad, ja, beidzot 9.klasi, vienīgais nesekmīgais vērtējums (zemāks par 4 ballēm), Jums būs angļu valodā (gadā un/ vai valsts pārbaudījumā), tad Jums varēs izsniegt apliecību par pamatizglītības ieguvi, tas ir, Jūs būsiet ieguvis pamatizglītību un saņemsiet apliecību par pamatizglītību.

Ar pabeigtu pamatizglītību var iestāties

 • Vispārējās vidējās izglītības iestādēs - vidusskolās vai ģimnāzijās (pastāv iespēja izvēlēties, piemēram, vidējās izglītības programmu ar padziļinātu eksakto priekšmetu – matemātikas, fizikas, IT, inženierzinātņu u.c. - apguvi). Programmu saraksts: http://bit.ly/2qE7NVM.
 • Profesionālās izglītības iestādēs (profesionālajās vidusskolās, tehnikumos, arodskolās, koledžu vidējās profesionālās izglītības programmās). Programmu saraksts: http://bit.ly/2qxvekJ.

Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, kvalifikācijas, norises vietas u.c. kritērijiem.

Par prasībām, stājoties vidusskolā

Vidējā izglītība Latvijā nav obligāta, līdz ar to ikviena skola pati var noteikt uzņemšanas prasības 10. klasē. Piemēram, skola var noteikt, ka uzņemšana 10. klasē notiek konkursa kārtībā, norādot, kādam jābūt vērtējumam pamatskolas sekmju izrakstā attiecīgos priekšmetos, lai izglītojamais tiktu uzņemts 10. klasē. Tāpat skola var noteikt iestājpārbaudījumus uzņemšanai 10. klasē. Līdz ar to iesakām Jums savlaicīgi interesēties izvēlētajā vidusskolā par uzņemšanas prasībām 10. klasē (vai profesionālās izglītības iestādes 1. kursā), jo katrā skolā prasības var būt atšķirīgas.

Par angļu valodas apguvi un profesijas izvēli

Lai sekmīgi pabeigtu vidusskolu vai profesionālo vidusskolu un saņemtu atestātu vai diplomu, ir jānokārto četri centralizētie eksāmeni (CE). Viens no tiem ir CE svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). Ja nejūtaties drošs par savām angļu valodas zināšanām, varbūt ir vērts apsvērt angļu valodas privātskolotāja pakalpojumu izmantošanu vai angļu valodas kursu apguvi. Nosūtām Jums informāciju par angļu valodas kursu apguves iespējām: http://bit.ly/2oqwx7H (sagatavotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazinieties ar attiecīgo izglītības iestādi, vai kursi šobrīd tiek īstenoti). Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi atrodami arī vortālā "Mana privātstunda": http://manaprivatstunda.lv.
Tāpat Jūs varat papildus apgūt angļu valodu pašmācības ceļā, izmantojot interneta resursus, piemēram, http://www.uzdevumi.lv/ vai http://www.britishcouncil.lv/anglu/majaslapas.

Savukārt profesijas izvēlē Jums varētu palīdzēt konsultēšanās ar karjeras konsultantu.
Nosūtām Jums zināšanai informāciju, kur var vērsties, lai saņemtu konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem:
1) skolā vai pašvaldībā pie pedagoga karjeras konsultanta vai karjeras konsultanta, ja tāds ir;
2) augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;
3) Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;
4) kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Papildu informācija
 

 • www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogrāfiju galerijas un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.
 • Lēmuma pieņemšanā par izglītības ieguves turpināšanu Jums varētu palīdzēt Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavotās infografikas par sevis izzināšanu un profesijas izvēli. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infografikas. Tāpat pašizziņai var noderēt karjeras izvēles testi: http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm.
 • Jūs varat izmantot iespēju apmeklēt izglītības iestāžu, tostarp profesionālo vidējo izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infodienas.

Labdien! Esmu apjukusi un nezinu, ko darīt pēc 9. klases, kādu profesiju izvēlēties. Es gribētu iestāties vidusskolā, bet ļoti baidos, jo man ļoti neveicas angļu valodas priekšmeta apguvē.

Publicēts: 27-04-2017

Labdien!

Ja Jums ir vēlme turpināt izglītības ieguvi vidusskolā, taču nejūtaties droša par savām angļu valodas zināšanām, varbūt ir vērts apsvērt angļu valodas privātskolotāja pakalpojumu izmantošanu vai angļu valodas kursu apguvi. Nosūtām Jums informāciju par angļu valodas kursu apguves iespējām: http://bit.ly/2oqwx7H (sagatavotajam sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazinieties ar attiecīgo izglītības iestādi, vai kursi šobrīd tiek īstenoti).
Tāpat Jūs varat papildus apgūt angļu valodu pašmācības ceļā, izmantojot interneta resursus, piemēram, http://www.uzdevumi.lv/ vai http://www.britishcouncil.lv/anglu/majaslapas.

Savukārt profesijas izvēlē Jums varētu palīdzēt konsultācijas ar karjeras konsultantu.
Nosūtām Jums zināšanai informāciju, kur var vērsties, lai saņemtu konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem:
1)skolā vai pašvaldībā pie pedagoga karjeras konsultanta vai karjeras konsultanta, ja tāds ir;
2)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;
3)Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;
4)kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Papildu informācija
►www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogrāfiju galerijas un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.

Lēmuma pieņemšanā par izglītības ieguves turpināšanu Jums varētu palīdzēt Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavotās infografikas par sevis izzināšanu un profesijas izvēli. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infografikas.

Jūs varat izmantot iespēju maijā apmeklēt izglītības iestāžu, tostarp profesionālo vidējo izglītības iestāžu atvērto durvju dienas. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infodienas.

Labdien! Gribam izveidot akreditētu apmācību un semināru centru. Kādi būtu soļi, lai mēs savu ieceri veiksmīgi īstenotu! Paldies!

Publicēts: 10-04-2017

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. pantu pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas. Mācību centra darbības organizācija un juridiskais statuss ir dibinātāju kompetencē. Turpmākais rīcības plāns atkarīgs arī no izglītības programmām, kuras savā mācību centrā vēlaties īstenot.

1) Ja vēlaties piedāvāt formālās izglītības programmas (piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas), Jums ir obligāti jāreģistrē izglītības iestāde, kā arī jālicencē un jāakreditē programmas (lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus);

2) Ja vēlaties īstenot tikai neformālās izglītības programmas (neformālos kursus): ja izglītības iestāde ir oficiāli reģistrēta, tad neformālās programmas var īstenot bez licences saņemšanas, savukārt, juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, — pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Tādējādi, oficiāli reģistrējot izglītības iestādi, Jums būs daudz plašākas iespējas turpmākajai darbībai. Jūs varēsiet īstenot gan formālās, gan neformālās izglītības programmas.

Izglītības iestādes reģistrācija

Izglītības iestādes reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 397 “Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”.

Izglītības iestāžu reģistrāciju LR veic Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD). Iestādes mājaslapā var atrast detalizētu aprakstu, kāda ir reģistrācijas kārtība, kādi dokumenti jāiesniedz, kādas likumdošanas normas jāievēro u.c. Konsultācijas un papildu informāciju par reģistrāciju varat saņemt, sazinoties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 67367202.

Licencēšana un akreditācija

Pēc reģistrācijas Izglītības iestāžu reģistrā izglītības iestādei viena gada laikā jāsaņem licence izglītības programmas (-u) īstenošanai un viena gada laikā jāuzsāk tās (to) īstenošana.

Par licencēšanu un akreditāciju papildus varat izlasīt arī NIID.lv sagatavotajā materiālā: http://www.niid.lv/node/508.

Uzdot jaunu jautājumu.