E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 199 ieraksti.

Labdien! Ja es esmu kārtojis centralizēto eksāmenu krievu valodā kā izvēles priekšmetā, vai tas der kā svešvalodas sertifikāts?

Publicēts: 12-04-2018

Labdien!

Sākot ar 2012./13. mācību gadu*, vidusskolas centralizēto eksāmenu (CE) sertifikātā tiek ierakstīts gan svešvalodu (t.sk. krievu valodas) CE vērtējums procentos, gan attiecīgā vērtējuma atbilstība (pielīdzinājums) Eiropas kopīgo pamatnostādņu (EKP) valodas prasmes līmenim (B1, B2 vai C1). Šo atbilstību Jūs varat norādīt, piemēram, aizpildot CV, apliecinot savas zināšanas darba devējam, aizpildot Eiropas valodu pasi u.c. gadījumos, tādējādi Jūsu iegūtais CE sertifikāts būs derīgs kā apliecinājums valodas prasmei.

Vairāk par svešvalodas (t.sk. krievu valodas) CE vērtējumu atbilstību EKP līmeņiem varat izlasīt Valsts izglītības satura centra (VISC) sagatavotajos materiālos: http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/20151002_ce_se_vert_atbilstiba.pdf un http://visc.gov.lv/vispizglitiba/eksameni/dokumenti/metmat/inf_mat_par_eks_pielidzinamibu_ekp_lim.pdf.

 * No 2012./13. gada CE  vērtējumus izsaka procentuāli. Iegūto vērtējumu ieraksta vispārējās vidējās izglītības sertifikātā, norādot kopējo procentuālo novērtējumu un procentuālo novērtējumu katrai eksāmena daļai. Izglītojamiem, kuru sniegums svešvalodas CE atbilst Ministru kabineta 2013. gada 21. maija noteikumu Nr.281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”2.pielikuma 10.punktā noteiktajam valodas prasmes B1, B2 vai C1 līmenim, iegūto valodas prasmes līmeni ieraksta sertifikātā (sertifikāta paraugs no 2015.gada).

Papildu jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem, kontaktinformācija: http://visc.gov.lv/visc/kontakti.shtml.

Labdien! Pirms 10 gadiem mācījos pamatskolā. Diemžēl pabeidzu skolu ar diviem nesekmīgiem gada vērtējumiem un diviem nesekmīgiem eksāmenu vērtējumiem. Tagad, atsākot mācības, interesē, vai man ir jāpārliek visi eksāmeni, vai tikai tie kuri bija nesekmīgi?

Publicēts: 11-04-2018

Labdien!

Iestājoties un mācoties pamatskolas 9. klasē atkārtoti, arī pēc vairāku gadu pārtraukuma, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām.  Parasti tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi), ja tie ir nokārtoti, otrreiz nav jākārto. Taču, ja izglītojamais vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

Tomēr jārēķinās, ka katru gadījumu skola izskata individuāli – lēmumu par to, kuri priekšmeti tiks ieskaitīti un kuri Jums būs jāapgūst, pieņems skolas direktors, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem (liecību, sekmju izrakstu).

Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē vai tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

NIID.LV sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota, un precizēt uzņemšanas nosacījumus. 

Labdien! Ja skolēns atkārtoti mācās 9.klasē (pēc liecības saņemšanas), viņam mācības ir jāsāk no jauna, t.i. , viņam vēlreiz jāiegūst vērtējumi visos mācību priekšmetos un vēlreiz jākārto visi eksāmeni, pat tad, ja tie bija sekmīgi uzrakstīti iepriekšējā gadā? Vai iepriekš iegūtie sekmīgie vērtējumi mācību priekšmetos un eksāmenos var tikt ņemti vērā, un tie vairs nav jākārto?

Publicēts: 10-04-2018

Labdien!

Skolēnam, kurš pēc 9. klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai)*.

Mācoties 9. klasē atkārtoti, jāapgūst ir tie priekšmeti, kuros bija saņemts nesekmīgs vērtējums. Tāpat ir jākārto visi skolas noteiktie kontroldarbi, ieskaites un eksāmeni, kuri nav nokārtoti, un visos priekšmetos jāiegūst gala vērtējums atbilstoši skolas mācību programmā noteiktajām prasībām. Savukārt tie mācību priekšmeti, kuros ir iegūts sekmīgs vērtējums, otrreiz nav jāapgūst un pārbaudījumi (t.sk. valsts pārbaudījumi) otrreiz nav jākārto. Taču, ja skolēns vēlas uzlabot vērtējumu, viņš drīkst pārbaudījumus kārtot otrreiz.

*Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

Labdien Vasarā vēlos iestāties Latvijās Universitātē, lai studētu par ekonomisti, un paralēli arī LU gribu iestāties par ķīmiķi (iegūt otro augstāko izglītību paralēli) Vai ir iespējams mācīties vienā universitātē, bet vairākās studiju programmās?

Publicēts: 12-03-2018

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

Labdien! Vai ar grādu komunikācijas zinātnē var strādāt kādā no amatiem Valsts policijā?

Publicēts: 09-03-2018

Labdien!

Prasības Valsts policijas (VP) darbiniekiem atkarīgas no tā, vai persona vēlas pretendēt uz a) darbinieka vai b) amatpersonas vietu.

Lai persona varētu kandidēt dienestam VP (amatpersonas vieta), tai ir jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likumā noteiktajām prasībām. Savukārt uz darbiniekiem ir attiecināmas Darba likumā noteiktās prasības.

Par policistu var kļūt Latvijas Republikas pilsonis ar iegūtu vismaz vidējo izglītību vecumā no 18 – 40 gadiem, kura fiziskā sagatavotība, veselības stāvoklis, psiholoģiskās īpašības un latviešu valodas prasme atbilst noteiktajām prasībām. Tāpat persona nedrīkst būt sodīta par tīša nozieguma izdarīšanu.

Policijas darbiniekus dienestam VP sagatavo Valsts policijas koledža, tajā iespējams apgūt akreditētu 1. līmeņa profesionālo studiju programmu ar policijas vajadzībām nepieciešamo specializāciju. Valsts policijas koledžas sastāvā ietilpst Policijas skola, kurā profesionālās izglītības programmās apmāca policijas darbiniekus dienestam VP.

VP mājaslapā ir izveidots interaktīvs rīks “Esi policists!”, ar kura palīdzību ikviens, kas interesējas par darbu policijā, var pārbaudīt, vai viņa iegūtā izglītība atbilst prasībām, un kādu izglītību vēl ir nepieciešams iegūt papildus esošajai.

Ar iegūtu bakalaura vai maģistra grādu komunikāciju zinātnē atbilstoši iegūtajai izglītība varētu pretendēt, piemēram, uz vakanci sabiedrisko attiecību sektorā, ja šāda vakance tiktu piedāvāta. Aktuālos darba piedāvājumus varat skatīt VP mājaslapā.

Arī darbiniekiem, kas nav amatpersonas statusā, lai strādātu policijā, ir jāiegūst papildu izglītība – Valsts policijas koledžā pusgada laikā jāapgūst profesionālās pilnveides izglītības programma “Policijas darba pamati” (programma domāta personām ar iepriekš iegūtu augstāko izglītību noteiktās izglītības tematiskajās jomās un izglītības programmu grupās).

Labdien! Vēlos vadīt šaha nodarbības pirmsskolas izglītības iestādēs. Vai ir nepieciešama licence vai kāds cits dokuments? Kas man jādara? Man ir iegūta augstākā izglītība. Paldies.

Publicēts: 12-02-2018

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka vēlaties izstrādāt un īstenot sporta interešu izglītības programmu pirmsskolas izglītības iestādē.

Izglītības likuma 47. pants nosaka, ka:

 • Izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas.
 • Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.

Tādējādi, ja Jūs vēlaties izstrādāt un vadīt interešu izglītības programmu (pulciņu) izglītības iestādē, tad Jums pašai nav nepieciešams licencēt programmu. Savukārt, ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (izglītības iestādē, bet kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā: http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/bukleti/PRIVATPRAKSES_BUKLETS_2016_25_10.pdf
un http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/

Par interešu izglītības programmu licencēšanu

Licences interešu izglītības programmu īstenošanai izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, lektora CV un pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://www.iksd.riga.lv/public/31709.html.

Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

Par interešu izglītības pedagogam nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju

Ja vēlaties interešu izglītības programmu īstenot izglītības iestādē, tad iegūtajai izglītībai un kvalifikācijai jāatbilst MK noteikumos Nr.662 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (1. pielikums) izvirzītajām prasībām. Interešu izglītības pedagogam nepieciešama:

 • Augstākā izglītība pedagoģijā;
 • vai augstākā izglītība un B programma pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apjomā;
 • vai profesionālā vidējā izglītība, vai vidējā izglītība un Latvijas Amatniecības kameras piešķirtā amatnieka kvalifikācija, kas atbilst amata meistara līmenim, un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā;
 • vai profesionālajā tālākizglītībā iegūta kvalifikācija atbilstoši mācību priekšmetam un B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā.

Vēršam uzmanību, ka minēto 662. noteikumu trešā nodaļa (III. Pedagoga profesionālās kompetences pilnveide) nosaka pedagogiem, tostarp privātprakses pedagogiem prasību pilnveidot savu profesionālo kompetenci -  triju gadu laikā ne mazāk par 36 stundām profesionālās kompetences pilnveides A programmās.

Ja vēlaties īstenot interešu izglītības programmu pedagoga privātpraksē, tad izglītībai jāatbilst MK noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām". Šie noteikumi paredz, ka sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā (šahs ir prāta sporta veids), nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.

Jautājumā neesat minējusi, kādā jomā esat ieguvusi augstāko izglītību. Ja tā nav iegūta pedagoģijā, tad ātrākais veids, kā Jūs privātpraksē varētu uzsākt īstenot interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, būtu apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu pedagoģijā (piemēram, "Pedagoģiskās darbības pamati"  vai "Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība"). Saraksts ar B programmām: 
http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3i%2A&level_1=6&level_2=604&subject_1=14&page=1.

Kas jāņem vērā, izstrādājot un īstenojot interešu izglītības programmas?

Izstrādājot interešu izglītības programmas, iesakām darbam izmantot VISC sagatavoto metodisko materiālu "Ieteikumi interešu izglītības programmas izveidei", kā arī citus metodiskos materiālus (sk.sadaļu “Visas jomas”): http://visc.gov.lv/intizglitiba/metmat_visc.shtml.

Papildu jautājumu gadījumā iesakām Jums griezties pie kompetentajām speciālistēm sporta izglītības jomā: Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Sporta departamenta direktora vietnieces sporta izglītības un attīstības plānošanas jautājumos Andas Mičules, tālrunis saziņai: 67047928, e-pasts: anda.micule@izm.gov.lv, vai Valsts izglītības satura centra (VISC) Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas Astras Aukšmukstas, tālrunis saziņai: 67350957, e-pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv.

Labdien! Vai ir iespējams iegūt savu vidējās izglītības dokomentu, nepabeidzot profesionālās vidusskolas 4.kursu? Esmu nokārtojusi visus vidējās izgītības obligātos eksāmenus.

Publicēts: 24-01-2018

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja esat sekmīgi pabeigusi 3 kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojusi centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Tā kā neesat pabeigusi 4, kursu, nokārtojusi kvalifikācijas centralizēto eksāmenu un saņēmusi diplomu par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka Jūsu pašreizējais izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Jūsu aprakstītajā situācijā ir iespējami divi risinājumi:

1) Atrast iespēju tomēr pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu (tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē), nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Tā kā Jūs līdz šim laikam esat mācījusies nevis parastajā vidusskolā, bet profesionālajā skolā, tad ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē būs jāmācās.  Kāds lēmums tiktu pieņemts Jūsu situācijā, mēs diemžēl nevaram pateikt, tas ir ļoti individuāli un situācijas mēdz atšķirties. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

Lai Jums veicas!

Labdien! Vai Rīgā ir kāda vidusskola, kas piedāvā izglītības programmu ar dabaszinībām fizikas, bioloģijas, ķīmijas un ģeogrāfijas vietā un trešo svešvalodu  - spāņu valodu? Interesē arī tās mācību iestādes, kas šādu programmu piedāvā neklātienē.

Publicēts: 18-01-2018

Labdien!

Vispārējās vidējās izglītības programmu obligāto saturu nosaka valsts vispārējās vidējās izglītības standarts. Vidusskolas humanitārā un sociālā virziena programmās (sk.10.2. punktu) fizikas, ķīmijas un bioloģijas vietā ir apvienots dabaszinību kurss. Savukārt ģeogrāfija pēc skolas ieskatiem var tikt iekļauta programmā kā viens no obligātajiem priekšmetiem. Tāpat šajā programmā obligāti ir jāapgūst pirmā, otrā un trešā svešvaloda. Parasti skolas piedāvā apgūt angļu, vācu un krievu vai franču valodas, taču mēdz būt arī ziemeļvalstu (skandināvu), japāņu, ķīniešu, arābu, itāliešu, spāņu u.c. valodas. Piemēram, spāņu valodas apguvi vidusskolas humanitārā un sociālā virziena programmas ietvaros piedāvā Rīgas Kultūru vidusskola.

Visas vidusskolas humanitārā un sociālā virziena programmas ar latviešu mācībvalodu, kas tiek īstenotas Rīgā, Jūs varat aplūkot šeit: http://bit.ly/2DeSait. Saraksta kreisajā pusē Jūs varat papildus atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem, piemēram, izglītības ieguves formas: klātienes (dienas, vakara), neklātienes, tālmācības utt.

Diemžēl NIID.LV neapkopo informāciju, kurās skolās/ programmās ir iespējama spāņu valodas kā otrās/ trešās svešvalodas apguve. To Jūs varat noskaidrot, sazinoties ar izglītības iestādēm – kontaktinformāciju atradīsiet NIID.LV sarakstā (gan pašvaldības skolas, gan privātskolas): http://bit.ly/2mBnexS vai Rīgas pašvaldības portālā E-skola (tikai pašvaldības skolas): http://bit.ly/2B5UDpz.

Labdien! Vēlējos pajautāt, kā notiek profesionālās kvalifikācijas iegūšana par praksē apgūtajām zināšanām. Vai es varu pieteikties, ja esmu pašnodarbināts? Kas man jādara, lai pieteiktos?

Publicēts: 16-01-2018

Labdien!

Ikviens, kas apguvis kādu profesiju darba gaitā ārpus izglītības sistēmas, tostarp pašnodarbinātas personas, var iegūt 1., 2. vai 3. līmeņa kvalifikāciju, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu kādā no izglītības iestādēm, kas noslēgušas deleģējuma līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu (IKVD).

Lai pieteiktos kvalifikācijas noteikšanai, izvēlētajā izglītības iestādē vai kompetences centrā jāvēršas ar iesniegumu. Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments (saskaņā ar „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādi”), kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtību un iesnieguma veidlapas atradīsiet IKVD mājaslapā.

Izglītības iestāžu, kas noslēgušas deleģējuma līgumu ar IKVD, un profesiju sarakstu atradīsiet IKVD izveidotajā sarakstā (Excel fails): Ārpus formālās izglītības profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijas.

Ja vēlaties precizēt informāciju, sazinieties ar IKVD speciālistiem pa tālruni 26663308.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka kopš 2017. gada rudens nodarbinātie vai pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var saņemt būtisku finansiālu atbalstu – izdevumu kompensāciju 90 % apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem pieaugušo izglītības projekta ietvaros. Strādājoši cilvēki, kuriem piešķirts trūcīgo vai maznodrošināto personu statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100 % apmērā. Vairāk par projekta ietvaros piedāvātajām iespējām varat izlasīt Valsts izglītības attīstības aģentūras vietnē “Mācības pieaugušajiem”: http://www.macibaspieaugusajiem.lv.

Labdien! Esmu atgriezusies Latvijā pēc 14 ārzemēs pavadītiem gadiem un pabeigtas vidusskolas. Diemžēl man nav īsti skaidrs, ko es gribētu mācīties tālāk. Vai ir kāda iestāde, kur varu griezties, lai palīdzētu noskaidrot man piemērotāko izglītības virzienu?

Publicēts: 08-01-2018

Labdien!

Individuālas karjeras konsultācijas

Jūsu aprakstītajā situācijā, turpmāko studiju un profesijas izvēlē, pārdomāta un izsvērta lēmuma pieņemšanā, iespējams, ļoti noderīga būtu individuāla saruna ar karjeras konsultantu - profesionāli, kurš konsultē, informē un izglīto cilvēkus karjeras attīstības jautājumos, sniedz atbalstu karjeras plānošanā un izglītības iespēju izvēlē, kā arī palīdz attīstīt karjeras vadības, t.sk. darba meklēšanas prasmes. Šādu pakalpojumu var saņemt arī bez maksas, piemēram:

1) Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) jaunieši var pieteikties individuālajai karjeras konsultācijai: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?cid=2&mid=14
2)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
- Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
- Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/.

Ir pieejami arī kvalificētu karjeras konsultantu pakalpojumi par maksu, piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.htmlhttp://www.paceltpasauli.lv/jauniesu-akademija/temas/darbs-un-nakotne/

Latvijas karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā ir pieejams saraksts ar profesionāliem karjeras konsultantiem, kuri sniedz konsultācijas, t.sk. vidusskolēniem: http://www.lkaaa.lv/node/147.

Noderīgi resursi par turpmākās izglītības un karjeras izvēli

 • Nacionālā izglītības iespēju datubāze www.niid.lv ir vietne, kurā apkopotā veidā atrodama informācija par Latvijas izglītības iestāžu piedāvātajām izglītības iespējām. NIID.LV vietne sastāv no divām daļām – no datubāzes un no portāla daļas, kas satur noderīgu papildus informāciju - rakstus par aktuāliem izglītības jautājumiem, karjeras izvēles testus un iespēju uzdot jautājumu e-konsultantam, Latvijas izglītības sistēmas apraksts un noderīgu saišu sadaļa.
 • NIID.LV sadarbībā ar Euroguidance Latvia veidotais pieredzes stāstu apkopojums “Mācīties Latvijā: informācija diasporai un pieredzes stāsti”.
 • www.profesijupasaule.lv ir interneta vietne, kurā var paplašināt priekšstatu par profesiju un amatu daudzveidību, iegūt informāciju par darba saturu un prasībām no šajās profesijās vai amatos strādājošiem. Interneta vietnē var apskatīties profesiju aprakstus, intervijas, fotogrāfiju galerijas un katras attiecīgās profesijas apguves iespējas. “Profesiju pasaule” informācija, iespējams, palīdzēs Jums turpmākās profesijas izvēlē.
 • Lēmuma pieņemšanā par izglītības ieguvi Jums varētu palīdzēt Valsts izglītības attīstības aģentūras sagatavotās infografikas par sevis izzināšanu un profesijas izvēli. Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infografikas. Tāpat pašizziņai var noderēt karjeras izvēles testi: http://www.niid.lv/tests/testi_sakums.htm vai NVA sagatavotā mājaslapas sadaļa jauniešiem par karjeras izvēli, kura apkopoti ieteikumi gan labākai sevis izpētei (t.sk. testi), gan profesijām, gan darba tirgus prognozēm u.c.: http://www.nva.gov.lv/karjera/index.php?mt=304&cid=304&mid=297&pt=1
 • Jūs varat izmantot iespēju apmeklēt izglītības iestāžu organizētās atvērto durvju dienas, kā arī citus izglītībai veltītus pasākumus. Piemēram, no 23. līdz 25. februārim Ķīpsalā notiks starptautiskā izglītības izstāde “Skola 2018”, kas piedāvā jauniešiem un citiem interesentiem visaptverošu informāciju par mācību iespējām un palīdz izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Vairāk informācijas varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/infodienas.

Papildu informācija

Varbūt Jums noder arī informācija par ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija.

Uzdot jaunu jautājumu.