E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 199 ieraksti.

Labdien! Vai es varu pretendēt uz Datu aizsardzības speciālista sertifikātu, ja man augstāka izglītība – profesionālā maģistra grāds Elektronikā un inženiera kvalifikācija elektrozīnātnēs, kā arī pašlaik studēju Daugavpils Universitātē, Darba aizsardzības programmā? Biju apmeklējis neformālas izglītības kursus Kvalitātes vadības sistēmas vadītājs atbilstoši ISO9001 standartam (IQTC mācību centrs + TUV-Reihland) un Informācijas drošības sistēmas vadītājs atbilstoši ISO 27001 standartam (Bureu Veritas). It kā MK noteikumos ir noteikts, ka pretendentam ir “akreditētā augstskolā iegūtā augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju vai līdzīgā jomā” . Kuras jomas tiek uzskatītas par “līdzīgām”?

Publicēts: 20-10-2017

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Datu valsts inspekcijas (DVI) konsultanti, kura informēja, ka pretendentam, kurš vēlas kļūt par datu aizsardzības speciālistu, ir nepieciešama akreditētā augstskolā iegūta augstākā izglītība tiesību zinātņu, informācijas tehnoloģiju (IT) vai līdzīgā jomā.

Iegūtās izglītības atbilstību noteiktai jomai var izvērtēt augstskola, kurā Jūs esat ieguvis diplomu. Tādējādi Jums ir jāvēršas augstskolā, kurā ieguvāt bakalaura vai maģistra grādu, ar lūgumu, lai augstskola izsniedz izziņu, kurā apliecina, ka iegūtā augstākā izglītība ir pielīdzināma, piemēram, IT jomā iegūtai izglītībai.

Pēc tam Jums ir jāiziet apmācības kādā no šajā sarakstā minētajām izglītības iestādēm: http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/specialistu-apmaciba/, pēc kurām Jūs varat kārtot DVI organizēto personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācijas pārbaudījumu.

Plašāku informāciju atradīsiet šajā saitē: http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/ka-klut-par-specialistu/.

DVI konsultante arī informēja, ka jaunajā likumprojektā “Personas datu apstrādes likums” būtiskas izmaiņas datu aizsardzības speciālistu kvalifikācijas prasībās nav paredzētas. Skaidrojumu par likumprojektu varat izlasīt šajā saitē: http://www.datuaizsardziba.lv/lv/publikacijas/266-jauns-personas-datu-apstr%C4%81des-likums.

Precīzākai informācija iesakām Jums sazināties ar DVI konsultantiem pa tālruni 67223131.

Labdien! Man ir trīs meitas pamatskolas vecumā. Mēs tikko pārbraucām dzīvot uz Latviju no Austrālijas, un manām meitām nav latviešu valodas zināšanu. Pagaidām viņas mācās tālmācībā Austrālijas skolā. Kādas būtu iespējas mācīties Rīgā un vai ir pieejams atbalsts latviešu valodas apguvē, turklāt tā, lai necieš arī pārējo priekšmetu apguves līmenis?

Publicēts: 20-10-2017

Labdien!

Par iestāšanos un mācībām Latvijas valsts skolās (valsts budžeta finansējums)

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Skolu nodaļas (RD IKSD) vadītāju Anitu Pēterkopu, kura informēja, ka Latvijā vecākiem ir tiesības izvēlēties skolu (Izglītības likuma 57. pants), kurā bērns mācīsies, taču vispirms vēlams noskaidrot, kurai skolai jau bijusi veiksmīga pieredze ar reemigrējošiem skolēniem. Lai to izdarītu, Jums jāgriežas RD IKSD. Skolu nodaļas tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969.

Speciāliste arī informēja, ka vairākās Rīgas skolās jau ir bijusi pozitīva pieredze, integrējot reemigrējušos bērnus, arī tādus, kuriem nav nekādu vai ir pavisam minimālas latviešu valodas zināšanas. Piemēram, liela pieredze ir Rīgas Kultūru vidusskolai, Natālijas Draudziņas ģimnāzijai, Rīgas Angļu ģimnāzijai, Ziemeļvalstu ģimnāzijai un vairākām citām skolām. Rīgas skolu saraksts pieejams šeit: http://dati.e-skola.lv/lv/izglitibas-iestades/skolas.

Turklāt Rīgas pašvaldība par saviem līdzekļiem papildus apmaksā divas individuālā darba latviešu valodas apmācības stundas nedēļā viena mācību gada laikā katram reemigrējošajam bērnam.

Uzņemšanas kārtība vispārējās skolās notiek atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi".

Šo MK noteikumu 31. punkts nosaka: ja bērns pēc mācībām ārvalstīs atgriežas Latvijas skolā, tad papildus iesniegumam par uzņemšanu skolā ir jāiesniedz arī dokumenti, kas raksturo un apliecina citā valstī apgūto mācību saturu un mācību sasniegumu vērtējumu. Tāpat šiem dokumentiem jāpievieno arī bērna medicīniskā karte.

Pēc iesnieguma un dokumentu saņemšanas direktors izveido speciālu mācību sasniegumu vērtēšanas komisiju. Tās sastāvā ir trīs pedagogi, kuru mērķis ir novērtēt skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un mācību sasniegumus. Vērtēšanā komisija pieaicina arī pašu skolēnu un viņa vecākus.

Pēc tam MK noteikumi paredz, ka skolēnu uzņem viņa vecumam un vajadzībām atbilstošā klasē, ievērojot iepriekš apgūtā mācība satura pēctecību.

Izglītības ieguve angļu valodā starptautiskajās skolās

Vēl pastāv iespēja iegūt izglītību angļu valodā kādā no starptautiskajām skolām, taču šajās skolās mācības ir tikai par maksu. Piemēram,

 1. Latvijas Starptautiskā skola Jūrmalā: http://www.isl.edu.lv/

Skola nodrošina starptautiski akreditētu izglītību angļu valodā (starptautiskais bakalaurāts, IB). Skola galvenokārt domāta diplomātiskā korpusa un starptautisko uzņēmumu darbinieku bērniem, taču tajā var iestāties ikviens, kas vēlas - protams, par maksu, kas nav maza. Piemēram, mācības 11. un 12.klasē maksā 15 555 EUR gadā.

 1. Rīgas starptautiskā skola: http://www.isriga.lv/lv/about/school-profile.

Skola nodrošina starptautiski akreditētu izglītību angļu valodā bērniem un skolēniem vecumā no 3 gadiem (pirmsskolas), līdz pat 12. klasei. Maksa gadā vidusskolas klasēs: EUR 15 353.

Papildu iespējas un resursi valodas apguvei

A.Pēterkopa iesaka arī griezties Latviešu valodas aģentūrā (LVA) un noskaidrot, vai šobrīd tiek piedāvātas arī kādas papildu programmas latviešu valodas apguvei. Speciāliste, pie kuras griezties - metodiķe Ērika Pičukāne, tālrunis 67350764, e-pasts erika.picukane@valoda.lv.

Darbam mājās noderīgi var būt arī Latviešu valodas aģentūras izstrādātie materiāli, īpaši – aģentūras izveidotā tīmekļa vietne http://maciunmacies.valoda.lv, kas ir visbiežāk izmantotais resurss reemigrējušo bērnu mācību procesā. Tāpat ikvienam vecākam ir iespēja sazināties ar LVA, ja nepieciešamas konsultācijas par izstrādāto materiālu lietošanu konkrēta vecumposma bērniem.

Ir izstrādāta un tiešsaistē pieejama arī terminu vārdnīca sešos mācību priekšmetos – bioloģijā, fizikā, ģeogrāfijā, ķīmijā, matemātikā un vēsturē. Šo vārdnīcu var izmantot gan pedagogi, gan bērni, gan vecāki: http://www.sazinastilts.lv/language-learning/vocabulary/.

Savukārt mācību stundu laikā palīdzēt ar tulkošanu var kāds no klasesbiedriem. Lai gan ir valstis, kur bērniem ar valodas grūtībām palīdz asistents, Latvijā nav paredzēts, ka katram bērnam tiks nozīmēts individuāls asistents vai pedagoga palīgs.

Papildu informācija:

Mācīties Latvijā: informācija diasporai, infografikas un pieredzes stāsti (NIID.lv sadarbībā ar Euroguidance Latvia sagatavots materiāls):: http://www.niid.lv/macities_latvija_disp

Pēc mācībām ārzemēs atkal Latvijas skolas solā: http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/279148-pec-macibam-arzemes-atkal-latvijas-skolas-sola/

Vecāku pieredze: bērna adaptācija Latvijas skolu vidē pēc atgriešanās no ārzemēm: http://www.delfi.lv/calis/jaunumi/vecaku-pieredze-berna-adaptacija-latvijas-skolu-vide-pec-atgriesanas-no-arzemem.d?id=47484371

Labdien! Mācos 12. klasē.  Vēlējos pajautāt, kur var mācīties, lai iegūtu augstāko izglītību (bakalaurs) sociālajā darbā (sociālā labklājība-sociālais darbinieks) ? Vai šī profesija ir pieprasīta ? Un vai pastāv tāda iespēja, ka to varēs apgūt arī Daugavpils universitātē pēc tās reorganizēšānas un apvienošanās ar Daugavpils medicīnas koledžu?

Publicēts: 12-10-2017

Labdien!

Par izglītības iespējām sociālā darba jomā

Sociālā darbinieka profesionālo kvalifikāciju (5. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) iegūst, pēc vidusskolas studējot 4-4,5 gadus profesionālā bakalaura programmās. 2017./18. gada vasaras uzņemšanā attiecīgās programmas piedāvāja sekojošas augstskolas:

 • Liepājas Universitāte
 • Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
 • Rīgas Stradiņa universitāte
 • Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" (Rīgā, Daugavpilī, Jēkabpilī un Jelgavā).
 • Latvijas Kristīgā akadēmija (iegūst kvalifikāciju “Karitatīvais sociālais darbinieks” – ar ievirzi kristīgajā kalpošanā).

Profesionālā bakalaura sociālajā darbā programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?level_1=7&qualification=Soci%C4%81lais%20darbinieks%405%7CKaritat%C4%ABvais%20soci%C4%81lais%20darbinieks%405

Kā mūs informēja Daugavpils Universitātes (DU) Studiju daļas speciālisti, kaut arī saistībā ar apvienošanos ar Daugavpils Medicīnas koledžas augstskolā tiek plānotas dažādas izmaiņas, tomēr ne šajā, ne nākamajā studiju gadā DU neplāno licencēt un uzņemt reflektantus profesionālā bakalaura programmā sociālajā darbā.

Par sociālā darbinieka profesiju

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar LR Sociālo darbinieku biedrības valdes priekšsēdētāju Lindu Ozolu, kura informēja, ka šobrīd visā valstī ļoti trūkst sociālo darbinieku ar atbilstošu izglītību un profesionālo kvalifikāciju, un joprojām ir liels neaizpildīto vakanču skaits – līdz pat 30%. Labam sociālajam darbiniekam darbs profesijā vienmēr atradīsies. Turklāt sabiedrībā pieprasījums pēc sociālā darba veicējiem tikai pieaugs, ko veicina vairāki faktori: sabiedrības novecošanās, marginālo grupu veidošanās, problēmas ģimenēs u.c.

Par sociālā darbinieka profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://profesijupasaule.lv/socialais-darbinieks.

2016./2017. m.g. pabeidzu 11. klasi. Vai varu šajā mācību gadā paņemt akadēmisko atvaļinājumu un 12. klasi pabeigt 2018./2019. mācību gadā?

Publicēts: 02-10-2017

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta speciālistu, kurš informēja, ka gadījumā, ja vispārizglītojošās vidusskolas 12. klasē ir nepieciešams mācību pārtraukums, tad ir jāizņem dokumenti (jāizstājas no skolas), un pēc tam jūnijā, kad sāksies uzņemšana skolā, tie jāiesniedz no jauna uzņemšanai 12. klasē (var arī citas skolas, kas īsteno tādu pašu izglītības programmu, 12. klasē). Šajā gadījumā pilngadīga persona pati raksta skolas direktoram iesniegumu ar lūgumu atskaitīt no skolas un izsniegt dokumentus.

Akadēmiskais gads (ja runa ir par akadēmisko atvaļinājumu) ir jēdziens, kuru attiecina tikai uz studiju pārtraukumu augstākajā izglītībā.

Labdien! Es mācos tālmācībā 12.klasē. Man diemžēl šķiet, ka šogad nebūšu gatava likt eksāmenus. Vai es varu tos kārtot nākamajā mācību gadā? Vai varu vienkārši pieteikt eksāmenus nākamajā mācību gadā Vidzemes augstskolā un sagatavoties tiem patstāvīgi?

Publicēts: 14-09-2017

Labdien!

Kā mūs informēja Valsts izglītības satura centru (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāja I.Kamarūte, būtu ļoti ieteicams tomēr pieteikties centralizēto eksāmenu (CE) kārtošanai un censties tos sekmīgi nokārtot, lai saņemtu vidusskolas atestātu. Pat tad, ja CE neizdosies saņemt augstus vērtējumus, Jums būs iespēja nākamajā gadā tos uzlabot, piesakoties CE kārtošanai kādā no augstskolām.

Augstākās izglītības iestādēs, tostarp Vidzemes augstskolā, kurām ir līgums ar VISC, CE var kārtot tikai personas, kuras jau ir ieguvušas vidējās izglītības atestātu vai vidējās profesionālās izglītības diplomu.

Vairāk par CE kārtošanu augstskolās pēc vidējās izglītības ieguves lasiet šajā rakstā (informācija par 2016./17. mācību gadu, bet raksts tiks aktualizēts, kad būs apkopota visa informācija par 2017./18. gadu): http://www.niid.lv/CE_augst.

Vēršam uzmanību, ka, lai CE būtu nokārtots, jāiegūst 5% no maksimāli iespējamā punktu skaita.

Ja, beidzot vidusskolu, saņemta liecība

Lai skolēns, vidusskolu beidzot, varētu saņemt atestātu, visiem gada vērtējumiem mācību priekšmetos un valsts pārbaudījumos jābūt sekmīgiem. Pēc 12. klases izglītojamajam izsniedz liecību, ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Tātad, ja nav nokārtots kāds no centralizētajiem (valsts) eksāmeniem, tad skola pēc 12.klases izsniedz liecību, nevis atestātu. Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.p., izglītojamo no skolas atskaita.

Šādā situācijā ir iespēja nākamajā mācību gadā iestāties vispārējās vidējās izglītības iestādē eksternātā vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā). Stājoties vidusskolas programmā, tiek pielīdzināti iepriekš apgūtie priekšmeti (tiek izvērtēts sekmju izraksts), kā rezultātā skola pieņem lēmumu, kādi priekšmeti papildus jāapgūst un kādi pārbaudījumi jānokārto.

Visas vakara, neklātienes un tālmācības vidusskolas programmas skatiet šeit: http://bit.ly/1mp6nvA.

Kā sagatavoties CE kārtošanai

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, ir iespēja mācīties pie privātskolotāja vai speciālos CE sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Vēršam uzmanību, ka ir iespēja apgūt atsevišķus sagatavošanās CE kursus arī tālmācībā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

Lai Jums veicas!

Labdien! Vai ir iespējams likt 12.klases eksāmenus papildtermiņā, jo uz pamattermiņa laiku  rit grūtniecības pēdējais mēnesis?

Publicēts: 13-09-2017

Labdien!

Atbildes gatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru (VISC) Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas vadītāju I.Kamarūti, kura informēja, ka visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikti papildu kārtošanas datumi, kas paredzēti tiem skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu (veselības, sporta sacensību, neparedzētu apstākļu u.c.) dēļ (nepieciešams uzrādīt izziņu) tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.

Attaisnojošu dokumentu (izziņu) veselības stāvokļa (t.sk. grūtniecības) dēļ izsniedz ģimenes ārsts. Pēc tam ar šo dokumentu jādodas pie skolas direktora, kurš reģistrē attiecīgo informāciju valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā, un 3 dienu laikā pēc CE norises piesaka skolēnu eksāmenu kārtošanai papildu kārtošanas datumos.

Valsts pārbaudījumu norises datumi, t.sk. papildu kārtošanas datumi, ir noteikti Ministru kabineta (MK) 03.05.2017. noteikumos Nr. 232 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā”.

Vēršam uzmanību, ka obligātie CE svešvalodās (vienā no svešvalodām pēc izglītojamā izvēles: angļu, vācu, krievu vai franču) saskaņā ar minētajiem MK noteikumiem tiks organizēti 2018. gada martā, pārējie - maijā un jūnijā.

Labdien! Kur Rīgā var apgūt zobu tehniķa profesiju? Kādi ir to iestājeksāmeni, vai bez priekšzināšanām tos var nokārtot? Cik ilgi ir jāmācās šī profesija? Un cik izmaksā studijas? Paldies Jums!

Publicēts: 05-09-2017

Labdien!

Vienīgā programma, kurā var apgūt zobu tehniķa profesiju (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis), ir Rīgas 1. medicīnas koledžas īstenotā profesionālās izglītības programma pēc vidējās izglītības “Zobārstniecība”, kurā jāmācās 2,5 gadi klātienē. Sekmīgi pabeidzot mācības un nokārtojot valsts eksāmenu, audzēkņi saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programma tiek īstenota par valsts budžeta līdzekļiem, t.i., par mācībām nav jāmaksā.

Saskaņā ar koledžas Uzņemšanas noteikumiem profesionālās izglītības programmās personas ar vidējo izglītību uzņem atklāta un vienlīdzīga konkursa kārtībā, pamatojoties uz visu reflektanta kārtoto centralizēto eksāmenu daļu procentuālo vidējo vērtējumu. Arī personām ar augstāko izglītību jāiesniedz vidējās izglītības dokumenti. Zobu tehniķa specialitātē ir jākārto arī iestājpārbaudījums: praktiskais eksāmens zobu veidošanā.

Pārbaudījums sastāv no divām daļām:

 1. Zoba veidošana no plastilīna,
 2. Zoba grafiskais attēlojums.

1.daļā no plastilīna jāveido zobs. Zobs ir jāgatavo pareizajās proporcijās (6-10 cm augsts), telpisks, ar visu sakni, un pēc iespējas anatomiski precīzāks. Šī iestājpārbaudījuma jēga ir novērtēt veidošanas prasmi, roku veiklību, pacietību, precizitāti, telpisko domāšanu. Savukārt pārbaudījuma 2.daļā zobs ir jāatveido grafiski: pēc iespējas precīzāk jāuzzīmē zobs spoguļattēlā – ar visiem pauguriem, izliekumiem utt.

Diemžēl koledžā netiek organizēti sagatavošanās kursi, bet dažas dienas pirms iestājeksāmena, kas parasti ir augustā, tiek rīkota konsultācija, kurā topošajiem audzēkņiem izskaidro un praktiski nodemonstrē, kā norisināsies pārbaudījums un kas tajā būs jādara.

Stājoties koledžā zobu tehniķa programmā, ir jārēķinās ar to, ka uz šo programmu ir konkurss. Šovasar tas bija ~3 cilvēki uz vietu.

Koledžas pārstāvji arī iesaka apmeklēt koledžas stendu izstādē “Skola”, kā arī atvērto durvju dienas, kurās cita starpā varēsiet gūt ieskatu iestājeksāmena norisē.

Šogad uzņemšana jau beigusies, taču koledžas pārstāvji informēja, ka nākamajā mācību gadā nav plānotas būtiskas izmaiņas profesionālās izglītības programmas “Zobārstniecība” uzņemšanas noteikumos.

Labdien! Man ir divi jautājumi. Dzirdēju, ka projektā “Jauniešu garantijas” turpināsies uzņemšana. Vai tā ir taisnība? Manai meitai tikko palika 26 gadi, viņa nestrādā un nemācās. Vai viņa šogad var iestāties un apgūt kādu profesiju?

Publicēts: 24-08-2017

Labdien!

1) Jā, saskaņā ar valdības iepriekšējā nedēļā pieņemto lēmumu uzņemšana Jauniešu garantijas (JG) programmās turpināsies - vasaras uzņemšana pagarināta līdz septembra beigām, savukārt ziemas uzņemšana tiek plānota 2018. gada janvārī/ februārī.

2) Ja Jūsu meitai šobrīd ir 26 gadi, viņa nestrādā un nemācās, tad, saskaņā ar Uzņemšanas noteikumiem, viņa var iesniegt dokumentus kādā no JG programmām. Ar iegūtu pamatizglītību var mācīties viengadīgajās arodizglītības programmās (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), sekmīgi pabeidzot mācības, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību), ar vidējo izglītību – gan viengadīgajās arodizglītības programmās, gan pusotru gadu ilgajās profesionālās vidējās izglītības programmās (3. PKL, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību).

Vairāk informācijas, t.sk. apgūstamo profesiju un izglītības iestāžu sarakstus, uzņemšanas nosacījumus u.c., skatiet NIID.lv rakstā: http://www.niid.lv/JGprofesijas.

Labu veiksmi!

Labdien! Vai Latvijā ir iespējams apgūt tūristu gida profesiju? Kurās izglītības iestādēs un kādas ir prasības profesijas apguvei?

Publicēts: 21-07-2017

Labdien!

Par prasībām tūristu gida profesijai

Saskaņā ar Tūrisma likuma 15. panta 3. punktā noteikto, vietējai pašvaldībai ir tiesības noteikt prasības tūristu gidu profesionālajai kvalifikācijai, kārtību, kādā sertificē tūristu gidus, sniedz tūristu gidu pakalpojumus un īsteno viņu profesionālās darbības uzraudzību un kontroli, institūciju, kas sertificē tūristu gidus, kā arī tos publiskajā ārtelpā esošos tūrisma objektus un apskates vietas, par kurām informāciju drīkst sniegt tūristu gidi, kuri ir apliecinājuši savu profesionālo kvalifikāciju.

Tādējādi katra pašvaldība pati var noteikt iepriekšējās izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības gidiem. Piemēram, Rīgas pašvaldības tūrisma gidiem, lai varētu sertificēties, kvalifikācijas prasības noteiktas Rīgas domes saistošajos noteikumos Nr.91 “Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā” (7. punkts):

 • akreditētas augstākās izglītības programmas, kas piešķir tūristu gida kvalifikāciju, apguvi apliecinošs dokuments;
 • akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī ne mazāk kā trīs gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments (piemēram, tūrisma operatora vai tūrisma aģenta izsniegta izziņa);
 • akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments;
 • akreditētas augstākās izglītības programmas apguvi apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas apliecina pretendenta zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā;
 • vidējās izglītības ieguvi apliecinošs dokuments, ne mazāk kā desmit gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments, kā arī dokuments, kas apliecina pretendenta zināšanu par tūristu gida pakalpojumu sniegšanu ieguvi ne mazāk kā 120 akadēmisko stundu apjomā.

Tātad, lai sniegtu tūrisma gida pakalpojumus Rīgas pašvaldībā, ar iegūtu augstāko izglītību akreditētā programmā (jebkurā nozarē) papildus nepieciešams 3 gadu pieredzi tūristu gida darbā apliecinošs dokuments vai licencētas tūristu gidu profesionālās pilnveides programmas apguvi apliecinošs dokuments, vai dokuments par zināšanu apguvi tūrisma gida darbā 120 akadēmisko stundu apmērā.

Citās pašvaldībās iepriekšējās izglītības un kvalifikācijas nosacījumi pretendentu sertifikācijai var atšķirties, tādēļ iesakām iepazīties ar konkrētās pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Par izglītības iespējām

1)Augstākā izglītība.

Tūristu gida profesionālās kvalifikācijas apguvi šobrīd piedāvā tikai viena augstākās izglītības iestāde: Vidzemes Augstskola – profesionālā bakalaura programmā “Tūristu gids - ceļojumu un pasākumu vadītājs”: http://www.niid.lv/niid_search/program/926.

Citas pamatstudiju programmas tūrisma nozarē (t.sk. apakšprogrammas un specializācijas): http://bit.ly/2vImObK.

Augstākā līmeņa studijas tūrisma nozarē (t.sk. apakšprogrammas un specializācijas): http://bit.ly/2uhZIJA.

2)Profesionālā izglītība

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatskolas tūrisma nozarē: http://bit.ly/2vqZyjp.

Profesionālā vidējā izglītība pēc vidusskolas tūrisma nozarē: http://bit.ly/2ui8bww.

Profesionālā tālākizglītība (3. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves programmas): http://bit.ly/2uPIS7V.

3)Profesionālās pilnveides programmas tūrisma nozarē: http://bit.ly/2tmPwy8.

4)Neformālās izglītības kursi tūrisma nozarē (t.sk. dažādi gidu kursi): http://bit.ly/2tmCwZt.

Papildu informācija:

Par gida profesiju papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://profesijupasaule.lv/gids.

Nozaru ekspertu padomes sastādītā “Tūrisma nozares profesiju karte”, kurā iekļauta arī tūristu gida profesija (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija).

Labdien! Mana meita jau 3 gadus uzsāk mācības 9. klasē un nevar to pabeigt. Vai ir iespēja atkārtoti mācīties 9. klasē un turpināt izglītību? Vai ir vēl citas iespējas? Meitai ir 17 gadu.

Publicēts: 20-07-2017

Labdien!

Pamatizglītības ieguve vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai Latvijā ir obligāta (Vispārējās izglītības likums, 32. pants). Turklāt cilvēkiem ar nepabeigtu pamatizglītību ir ierobežotas tālākās izglītības un nereti arī darba iespējas. Iespējams, Jūsu situācijā vispirms būtu svarīgi noskaidrot, kādi ir iemesli tam, ka meita nevar pabeigt 9. klasi – vai tās ir mācīšanās grūtības vai traucējumi, problēmas konkrētu priekšmetu apguvē, motivācijas trūkums, uzvedības traucējumi, veselības problēmas, sociālās, ģimenes problēmas utt. – un tad attiecīgi meklēt atbalstu, mēģināt šīs problēmas risināt sadarbībā ar skolas atbalsta personālu (skolas psihologu, sociālo pedagogu), klases audzinātāju, skolas administrāciju (direktoru), priekšmetu pedagogiem, izglītības speciālistiem savā pašvaldībā u.c.

Jūsu meitai ir divi varianti, kā pabeigt pamatizglītību:

A) Mācīties atkārtoti tās pašas vai citas vispārizglītojošās skolas 9. klasē. Zināšanai nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās pamatizglītības programmām: http://bit.ly/2uh3x1G, t.sk. pamatizglītības 2. posma 7.-9. klases programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/2vHBKqN. Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c.

B) Mācīties kādā profesionālajā skolā pedagoģiskās korekcijas programmā, kurā uzņem ar nepabeigtu pamatizglītību (var arī ar 9. klases liecību) un kopā ar profesiju iegūt pamatizglītības dokumentu (apliecību par profesionālo pamatizglītību). Taču jāņem vērā, ka jāmācās ir nevis 1 gads kā vispārizglītojošās skolas 9. klasē, bet gan 2-3 gadi. Šo programmu ietvaros kopā ar pamatizglītību tiek iegūtas vienkāršas profesijas, piemēram, pavāra palīga profesija. Programmu saraksts 2017./18. gada uzņemšanā: http://bit.ly/2kwmM4K.

Papildu informācija

Uzdot jaunu jautājumu.