E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 131 ieraksts.

Labdien! Kādos gadījumos skolēnam var piešķirt mājas apmācību?

Publicēts: 16-12-2016

Labdien!

Izglītības likums (8.pants) paredz, ka viena no izglītības ieguves formām ir "izglītība ģimenē".
Savukārt MK 13.10.2015. noteikumi Nr.591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (22.punkts) nosaka, kādos gadījumos 1.–6. klases izglītības programmas daļā paredzēto mācību saturu var apgūt ģimenē:

⇒ vecāki rakstiski pamato, ka bērna veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegta izziņa, vai psiholoģisku iemeslu dēļ, ko apliecina psihologa atzinums, ir nepieciešami īpaši apstākļi, kurus izglītības iestāde nevar nodrošināt;

⇒ ģimenē ir nodrošināta izglītojamā mācībām nepieciešamā mācību vide un atbalsts mācību satura apguvei;

⇒ izglītības iestādes administrācija nosaka izglītības programmas īstenošanas kārtību un kārtību, kādā izglītības iestādes pedagogi novērtē izglītojamā mācību sasniegumus mācību gada laikā.

​Ja izglītības iestādi nevar apmeklēt veselības stāvokļa dēļ, tad mācību procesa organizāciju mājās nosaka MK 04.04.2006. noteikumi Nr.253 "Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes".

Ja Jums ir jautājumi par mācību satura apguves procesu ģimenē, iesakām vispirms sazināties ar izglītības iestādi, kurā bērns ir reģistrēts, jo bērna mājas apmācībā notiek cieša izglītības iestādes un vecāku sadarbība. Tāpat Jūs varat konsultēties ar Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta speciālistiem, piemēram, departamenta direktora vietnieci vispārējās izglītības jomā I. Īvāni (t.67047849).

Labdien. Ja jaunietis mācās Jauniešu garantijas izglītības programmās, kas paredzētas jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kur tiek arī saņemta stipendija, un pārtrauc mācības, vai viņam saņemtā stipendija ir jāatmaksā?

Publicēts: 09-12-2016

Labdien!

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Profesionālās izglītības projektu departamenta Projektu finanšu un kontroles nodaļas projektu vadītāja konsultācijā informēja, ka, pārtraucot mācības profesionālās izglītības programmā, kas tiek īstenota ESF projekta Jauniešu garantija ietvaros, saņemtā stipendija nav jāatmaksā.
Ja Jums ir papildu jautājumi, varat sazināties ar VIAA Profesionālās izglītības projektu departamentu (Tālrunis: 67854775).

Labdien! Šobrīd studēju pedagoģiju valsts valodā. Vai man ir nepieciešams nokārtot valsts valodas eksāmenu augstākajā pakāpē, ja vēlos strādāt valsts pirmsskolas izglītības iestādē?

Publicēts: 02-12-2016

Labdien!

Diemžēl Jūs neesat norādījusi, kur (Latvijā vai ārvalstīs) un kādā programmā (piemēram, mazākumtautību programmā) esat ieguvusi pamatizglītību, kā arī, vai skolā esat kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Tāpēc sniedzam Jums vispārīgu atbildi.

Atbilstoši Ministru kabineta (MK) noteikumiem* valsts valodas pārbaudi nebūtu jākārto, ja:
• ir iegūta pamata, vidējā vai augstākā izglītība akreditētās programmās latviešu valodā;
• ir apgūta akreditēta mazākumtautību izglītības programma un kārtots centralizētais eksāmens latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmās 9.klasei) vai centralizētais eksāmens latviešu valodā 12.klasei, ko apliecina pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības sertifikāts;
• ir ar veselības stāvokli saistīti funkcionēšanas ierobežojumi vai diagnozes, kas norādītas minēto noteikumu 3.pielikumā.

Tātad Jums nebūtu jākārto valsts valodas pārbaude, piemēram, ja Latvijā, beidzot 9. vai 12.klasi akreditētā izglītības programmā, esat kārtojusi centralizēto eksāmenu latviešu valodā. Tāpat jums nebūtu jākārto valsts valodas pārbaude, ja Jūs jau būtu ieguvusi augstāko izglītību akreditētā programmā valsts valodā.

Lai sniegtu Jums precīzu atbildi, ir nepieciešama papildu informācija par Jūsu iepriekšējās izglītības ieguvi. Līdz ar to iesakām par valsts valodas prasmes eksāmena kārtošanas nepieciešamību sazināties ar jautājumā kompetento iestādi Valsts izglītības satura centru (Valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļa - t.67281232, 67814478). 

*2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" (12 punkts).

Labdien! Kādās maģistrantūras programmās bioloģijas bakalaura programmas students varētu iestāties pēc studiju pabeigšanas, bet ne vairs bioloģijā? Runa ir par bioloģijas bakaulaura saderību tālāk jau ar studijām maģistrantūrā kādas jaunas vai radniecīgas profesijas apguvē, lai nevajadzētu studēt atkal no nulles. Paldies!

Publicēts: 29-11-2016

Labdien!

Augstskolu Uzņemšanas noteikumos ir noteiktas prasības iepriekšējai izglītībai, ja vēlas iestāties attiecīgajā maģistra programmā. Nosūtām Jums sarakstu ar piemēriem programmām, kurās var iestāties arī ar iegūtu bakalaura grādu bioloģijā / dabaszinībās. Vēršam uzmanību, ka piemēros norādītas programmas, kas tiek īstenotas šobrīd. Līdz ar to programmu piedāvājums studiju gadā, kad students būs ieguvis bakalaura grādu, var būt citādāks - iespējams, jaunas programmas vai kādas no sarakstā norādītajām vairs nenotiek studentu uzņemšana.

 - Vides aizsardzības tematiskās jomas maģistra programmas (Dabas rekreācija, Vides pārvaldības speciālists, Dabas aizsardzības speciālists, Vides, ūdens un zemes inženierzinātnes, Darba aizsardzības vecākais speciālists): 
http://www.niid.lv/niid_search/program/20826?qy=~ekoteh%2A&level_1=8&level_2=802%7C801&subject_2=851;
* http://www.niid.lv/niid_search/program/97?qy=~ekoteh%2A&level_1=8&level_2=802%7C801&subject_2=851;
http://www.niid.lv/niid_search/program/217?qy=&level_1=8&subject_2=862;
*http://www.niid.lv/niid_search/program/23495?qy=Vides%2C%20%C5%ABdens%20un%20zemes%20in%C5%BEenierzin%C4%81tnes&level_1=.

 - Tematiskā joma Komerczinības un administrēšana (Uzņēmumu un iestāžu vadītājs, Projektu vadītājs, Personāla  vadītājs):
http://www.niid.lv/niid_search/program/2335?qy=Biznesa%20vides%20vad%C4%ABba&level_1=8;
*http://www.niid.lv/niid_search/program/886?qy=Uz%C5%86%C4%93mumu%20un%20organiz%C4%81ciju%20vad%C4%AB%C5%A1ana%20%28MBA%29&level_1=;
*http://www.niid.lv/niid_search/program/469?qy=Person%C4%81la%20vad%C4%ABt%C4%81js&level_1=;
*http://www.niid.lv/niid_search/program/162?qy=Projekta%20vad%C4%ABt%C4%81js&level_1=8.

 - Inženierzinātņu tematiskā joma (Biznesa informātika, Loģistikas sistēmu un piegādes ķēdes vadība, Meža darbi un tehnika - Inženierzinātņu maģistrs mežzinātnē)
http://www.niid.lv/niid_search/program/7816?qy=biznesa%20inform%C4%81tika&level_1=;
http://www.niid.lv/niid_search/program/16814?qy=&level_1=8&subject_1=52;
http://www.niid.lv/niid_search/program/247?qy=&level_1=8&subject_1=52.

- Veselības aprūpes joma (Uzturzinātne, Biomedicīna, Pārtikas higiēna):
*http://www.niid.lv/niid_search?qy=uzturzin%C4%81tne&level_1=8&page=1;
*http://www.niid.lv/niid_search/program/719?qy=biomedic%C4%ABna&level_1=8;
*http://www.niid.lv/niid_search/program/161?qy=p%C4%81rtikas%2A&level_1=8.

- Pedagoga izglītība (bioloģijas skolotājs):
* 1,5 gadīgā RPIVA profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām (iegūstamais izglītības dokuments ir Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms) paredzēta personām ar augstāko izglītību bez skolotāja kvalifikācijas: 
http://www.niid.lv/niid_search/program/7161?qy=RPIVA&level_2=802%7C803&subject_1=14. Šīs programmas apguve dod tiesības mācīt priekšmetu izvēlētajā specializācijā 5. - 12.klasēs.
Turklāt informējam, ka par bioloģijas skolotāju var strādāt arī, ja ir iegūts bakalaura grāds mācību priekšmetam atbalstošā zinātnes nozarē un apgūta B programma pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. B programmu var apgūt augstākās izglītības iestādēs, piemēram, LLU, RPIVA, LU.

Tātad iespējas studēt maģistrantūrā pēc dabaszinātņu bakalaura bioloģijā ieguves ir diezgan plašas. Atsevišķās piemēros iekļautajās programmās uzņemšanas nosacījumos norādīts, ka personām, kurām bakalaura grāds iegūts citās zinātņu nozarēs nekā ir maģistra programma, jākārto iestājpārbaudījumi. Līdz ar to, kad būs izvēlēta joma, kurā vēlas turpināt izglītības ieguvi maģistrantūrā, jāpapēta attiecīgās programmas uzņemšanas noteikumi. 

Papildinformācija.
Varbūt noder informācija par iespējām jaunietim / ei konsultēties karjeras izvēles jautājumos:
1)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;
2)Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;
3)kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.html.

Labdien! Pamanīju, ka ir sākusies ziemas uzņemšana Jauniešu Garantijas programmās. Starp skolām neatradu Rīgas 1. medicīnas koledžu - zobārsta asistenta profesiju. Sakiet lūdzu, vai saraksts ar piedāvātajām profesijām var tikt papildināts? Pagājušajā gadā koledža ziemā uzņēma jauniešus. Paldies!

Publicēts: 22-11-2016

Labdien!

Informāciju par 2016./17. ziemas uzņemšanu Jauniešu garantijas programmās varat skatīt šeit: http://www.niid.lv/JGprofesijas. Saraksts ar ziemas uzņemšanā piedāvātajām profesijām netiks papildināts.
Rīgas 1. medicīnas koledžā projekta Jauniešu garantija ietvaros nav plānota 2016./17. ziemas uzņemšana profesionālajā programmā kvalifikācijas "Zobārsta asistents" ieguvei. 
Par to, vai projekta Jauniešu garantija ietvaros uzņemšana minētajā programmā notiks 2017.gada rudenī, Jūs varat interesēties Rīgas 1. medicīnas koledžā t.67371147.

Labdien, šobrīd mācos pēdējā kursā profesionālajā vidusskolā un vēlos nokārtot ķīmijas centralizēto eksāmenu, taču manā skolā to izdarīt nav iespējams, jo šādu priekšmetu nepasniedz. Vidusskolas CE esmu nokārtojusi, šogad mācos tikai profesionālās izglītības priekšmetus. Paralēli mācībām apmeklēju ķīmijas kursus Latvijas Universitātē. Vēlējos noskaidrot vai ir iespējams nokārtot ķīmijas CE Latvijas Universitātē, ja vēl neesmu tikusi pie atestāta par vidējo izglītību? Kur vēl es varu nokārtot CE ķīmijā?

Publicēts: 11-11-2016

Labdien!

Augstākās izglītības iestādēs, tostarp LU, kurām ir līgums ar Valsts izglītības satura centru (VISC), CE var kārtot tikai personas, kuras jau ir ieguvušas vidējās izglītības atestātu vai vidējās profesionālās izglītības diplomu.
Kaut arī skolā neapgūstat ķīmiju vai arī skola nepiedāvā apgūt ķīmijas priekšmetu, Jums CE kārtošanai ķīmijā ir jāpiesakās savā izglītības iestādē. Kā telefonsarunā informēja VISC speciālists, sadarbībā ar pašvaldību tiks izvērtēts, kur notiks CE kārtošana, ja būsiet vienīgā, kas skolā vēlēsies kārtot šo CE. Visticamāk CE kārtošana notiks Jūsu skolai tuvākajā izglītības iestādē, kurā ir plānota CE ķīmijā norise.
Jautājumā gadījumā iesakām vērsties savā izglītības iestādē vai konsultēties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem (t.67216500 vai t.67814472).

Papildinformācija:
CE norise notiek saskaņā ar 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumiem Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību". Atbilstoši noteikumiem skolēnam līdz attiecīgā mācību gada 15.decembrim jāiesniedz izglītības iestādes vadītājam rakstisku iesniegumu, norādot eksāmenus, kurus izglītojamais kārtos. Plašāk par pieteikšanos CE varat skatīt noteikumu II.nodaļu.

Labdien! Kur būtu iespējams pamatskolas skolēnam (8./9.klase) veikt kādas profesionālas pārrunas, anketēšanu, lai saprastu un dotu ievirzi par iespējamo tālākās izglītības apguvi un karjeras, profesionālo izaugsmi noteiktās jomās?

Publicēts: 06-11-2016

Labdien!

Iespējamie varianti, kur var vērsties, lai saņemtu karjeras konsultāciju:

1)skolā vai pašvaldībā pie pedagoga karjeras konsultanta vai karjeras konsultanta, ja tāds ir;

2)augstskolu karjeras centros jauniešiem ir iespēja saņemt bezmaksas karjeras konsultācijas, piemēram,
Rīgas Tehniskajā universitātē http://karjera.rtu.lv/lv/ieraksts/toposajiem-studentiem,
Latvijas Universitātē http://www.karjera.lu.lv/studentiem/konsultacijas/individuala-konsultacija/,
Rīgas Stradiņa universitātē http://www.rsu.lv/karjeras-centrs/skoleniem;

3)Nodarbinātības valsts aģentūrā http://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=314&txt=1954 ir pieejamas konsultācijas par karjeras jautājumiem;

4)kvalificēta karjeras konsultanta pakalpojumi (par maksu), piemēram: http://www.jv-kikc.net/pakalpojumi.html.

Sveicināti! Ceru, ka spēsiet sniegt atbildi uz man interesējošo jautājumu. NIID.LV mājaslapā, izskatot biežāk uzdotos jautājumus, nepamanīju vajadzīgo informāciju. Vai Latvijā ir iespējams iegūt otru augstāko izglītību par valsts budžeta līdzekļiem? Esmu veterinārārste, LLU Veterinārmedicīnas fakultāti absolvēju pirms 2 gadiem. Šo 2 gadu laikā esmu sapratusi, ka vēlos mainīt profesiju, kļūt par ārsti, studēt RSU.

Publicēts: 03-11-2016

Labdien!

Augstskolu likums (47.pants) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā. Tātad Jums ir iespēja atkārtoti studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Labdien! Meklēju profesionālus projektu vadības kursus, bet saskāros ar vairākām neskaidrībām. Latvijā piedāvā gan akreditētas programmas (kursus), gan it kā starptautiski atzītus, bet Latvijā neakreditētus kursus un tāpēc ir vairāki jautājumi - kur iet mācīties un kāda pēc tam ir mana konkurētspēja Latvijas un starptautiskajā darba tirgū? Ko nozīmē valsts atzīta pilnveides apliecība par akreditētas (projektu vadības) programmas apguvi? Vai valsts atzītā pilnveides apliecība ir konkurētspējīga, atzīta ārpus Latvijas, Eiropas savienībā, ārpus Eiropas savienības, vai tā atbilst starptautiskām prasībām? Vai pilnveides apliecība ir līdzvērtīga, salīdzināma ar, piemēram, Latvijā piedāvāto (atradu internetā) AFW akadēmijas (Vācija) starptautisko sertifikātu (dažviet raksta - diplomu), kuru izsniedz pēc 3-4 mēnešu projektu vadības kursiem? Vai šis AFW akadēmijas sertifikāts (diploms) ir atzīts Latvijā kā valsts atzīts dokuments? Kādas ir manas konkurētspējas darba tirgū ar pilnveides apliecību salīdzinājumā ar kursu sertifikātu, ko piedāvā Latvijā neakreditētā programmā (bet sola izsniegt starptautiski atzītus dokumentus)? Paldies par atbildi!

Publicēts: 02-11-2016

Labdien!

Prasības izglītībai, kā arī programmai, kurā attiecīgā izglītība ir iegūta, normatīvajos aktos ir noteikta reglamentētajām profesijām (ārstniecības personas, pedagogi, sporta speciālisti, jurists u.c.). Vairāk varat skatīt likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" http://likumi.lv/doc.php?id=26021&cs=f521ff1e.
Ja profesija nav reglamentēta, piemēram, projektu vadītājs, tad darba devējs var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz projektu vadītāja amatu.
Līdz ar to arī projektu vadības jomā izglītības iestādes piedāvā programmas gan pieaugušo neformālajā izglītībā (dažādi kursi), gan formālajā izglītībā (piemēram, profesionālās pilnveides programma, augstākās izglītības programmas).

Profesionālās pilnveides programmu var īstenot tikai Izglītības kvalitātes valsts dienesta IKVD Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde (Izglītības likuma 24., un 25.pants). Profesionālās pilnveides programmai jābūt IKVD licencei un akreditācijai (valsts atzītai). Par akreditētas profesionālās pilnveides izglītības programmas (160 stundas) apguvi  tiek izsniegta apliecība ar valsts ģerboni saskaņā ar MK 29.11.2005. noteikumos Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti" norādīto paraugu.
Taču praksē mēdz būt tā, ka izglītības iestādes saņem licenci profesionālās pilnveides izglītības programmas īstenošanai, taču programmu neakreditē, līdz ar to iestāde drīkst īstenot programmu, taču nedrīkst izsniegt profesionālās pilnveides apliecību ar valsts ģerboni, tomēr iestāde var izsniegt savu dokumentu (piemēram, sertifikātu) par programmas apguvi. Šādā situācijā no likumdošanas viedokļa ir iegūta neformālā izglītība, jo netiek izsniegts valsts atzīts dokuments.

Savukārt pieaugušo neformālās izglītības programmu (dažāda garuma) var īstenot IKVD Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēta izglītības iestāde bez licences vai cita Izglītības iestāžu reģistrā nereģistrēta juridiska / fiziska persona pēc licences saņemšanas pašvaldībā (Izglītības likuma 46.pants). Pieaugušo neformālās izglītības programmas netiek akreditētas un par pieaugušo neformālās izglītības programmas apguvi izglītības iestāde var izsniegt savu dokumentu (apliecību, sertifikātu u. tml.).

Par izglītības atzīšanu.
Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Ja ar Latvijā iegūtu izglītību vēlas strādāt ārzemēs un darba devējs prasa apstiprinājumu, ka iegūtā izglītība tiek atzīta attiecīgajā valstī, tad var vērsties attiecīgās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC (par Eiropas institūcijām: http://www.enic-naric.net/europe-and-north-america.aspx). Plašāku informāciju par Latvijas izglītības dokumentu atzīšana citās valstīs varat skatīt Akadēmiskās informācijas centra mājas lapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/latvijas-izglitibas-dokumentu-atzisana-citas-valstis.
Tātad par to, vai Vācijā un kādā citā valsī AFW akadēmijas sertifikāts tiek atzīts un, vai tā ir formālā vai neformālā izglītība, Jums ir jāinteresējas attiecīgās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā. Piemēram, informācijas centri Vācijā http://www.enic-naric.net/germany.aspx.
Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu Latvijā un ārvalstīs iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Vairāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana.
  

Internetā ir atrodama informācija, no kuras secināms, ka izglītības iestāde, balstoties uz AFW akadēmijas piedāvāto programmu (tēmas, metodika) izstrādā un licencē profesionālās pilnveides programmu Latvijā.
Piemēram,
Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde "SIA "LATVIKON"". Mājas lapā iestāde norāda http://www.latvikon.lv/?i=/lv/201005_43578ea75aed9047995447/, ka projektu vadības profesionālās pilnveides programma ir licencēta Latvijā. Ja šī programma būtu arī akreditēta, tad izglītības iestāde varētu izsniegt valsts atzītu dokumentu - profesionālās pilnveides apliecību. Šādā situācijā varētu teikt, ka Latvijā ir valsts atzīta profesionālās pilnveides programma, pēc kuras apguves tiek izsniegta profesionālās pilnveides apliecība un Jūsu minētais sertifikāts.
Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem, izglītības iestādes mājas lapā minētajai projektu vadības programmai ir izsniegta IKVD licence (Nr. P-4625), taču iestāde programmas īstenošanai akreditāciju nav saņēmusi. Tātad iestāde ir tiesīga īstenot programmu, taču nevar izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu. Iestāde var izsniegt savu izglītības dokumentu, kā arī, iespējams, pamatojoties uz sadarbības līgumu, izsniegt arī AFW akadēmijas sertifikātu.

Kaut arī no Latvijas likumdošanas viedokļa iegūtā izglītība licencētā, bet neakreditētā profesionālās pilnveides programmā ir uzskatāma par neformālo izglītību, tas nenozīmē, ka to neatzīs Latvijas un ārvalstu darba devēji.
Tātad, ja profesija nav reglamentēta, darba devējs nosaka prasības izglītībai, kā arī pieņem lēmumu, vai akceptēt attiecīgu izglītības dokumentu. Būtiska nozīme ir arī tam, kā noteiktā darba devēju vidē tiek vērtēta izglītības iestāde un programma, kuru persona apgūst.

Papildinformācija.
 - Latvijā Profesijas standartā profesijai "Projekta vadītājs" ir noteikts 5.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), tas nozīmē, ka kvalifikāciju "Projektu vadītājs" var iegūt tikai augstākās izglītības programmā. Šobrīd Latvijas augstskolas piedāvā iegūt kvalifikāciju "Projekta vadītājs" tikai maģistra programmā:
http://www.niid.lv/niid_search?qualification=Projekta%20vad%C4%ABt%C4%81js%405&qy=projektu&level_1=Profesijas standarts "Projektu vadītājs" - http://www.lm.gov.lv/upload/darba_devejiem/profesiju_standarti.pdf (222 lpp.).

Sveicināti! Sakiet, lūdzu, vai Latvijā ir iespēja detalizēti studēt neirobioloģiju un vēlāk piedalīties zinātniskajos pētījumos, pētot cilvēka (dzīvnieku) smadzenes? Ideja ir kļūt par pētnieku un veidot zinātnisko karjeru. Vai Latvijā ir laboratorijas, kur veic tādus pētījumus? Ārvalstīs tādu iespēju ir daudz, bet diemžēl pagaidām man nav iespējas doties studēt uz ārvalstīm. Paldies jau iepriekš!

Publicēts: 07-10-2016

Labdien!

Neirobioloģisko procesu pētniecības jomā speciālistiem mēdz būt dažāda izglītība - bioloģija, zooloģija, medicīna, farmācija u.c. Konsultācijas ar Jūs interesējošās nozares speciālistiem varētu palīdzēt pieņemt lēmumu par studiju izvēli.
Iespējams plašāku informāciju par specializācijas iespējām Latvijā neirobioloģijā un pētniecības darbību Jūs interesējošā jomā varētu sniegt Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes Cilvēka un dzīvnieku fizioloģijas katedras speciālisti / pētnieki http://priede.bf.lu.lv/parbf/struktura/cilv_un_dziv_fiziologi/apraksts.shtml (Katedras vadītāja – asoc.prof. Līga Ozoliņa-Molla, t.67034870,  liga.ozolina@lu.lv).
Tāpat Jūs varēt konsultēties ar Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes pētniekiem, jo Farmakoloģijas katedrā pētniecība vērsta uz centrālās nervu sistēmas slimību neirofarmakoloģijas pētījumiem, plašāk informāciju varat skatīt šeit: http://www.lu.lv/zinas/t/39385/ (kontaktinformācija saziņai - Asociētā profesore Baiba Jansone, Dr. med. vai Zin. asistente Ulrika Beitnere, Dr.pharm 
http://www.mf.lu.lv/fakultate/par/strukturvienibas/farma/akademiskais-personals/.
Iespējams Jums interesējošā jomā vai tai pietuvināti pētnieciskā darbība tiek īstenota kādā no Rīgas Stradiņa universitātes institūtiem un laboratorijām. Par pētniecību RSU vairāk varat skatīt šeit: http://www.rsu.lv/petnieciba. Konsultāciju varētu sniegt RSU Zinātnes departamenta pārstāvji t.67409242, e-pasts: zd@rsu.lv.

Uzdot jaunu jautājumu.