E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 173 ieraksti.

Labdien, vai ir iespēja ar manu esošo izglītību (bakalaura grāds socioloģijā) turpināt studijas maģistratūrā RTU studiju programmā "Muitas un nodokļu administrēšana"? Paldies.

Publicēts: 20-06-2016

Labdien!

Atbilstoši RTU noteiktajām uzņemšanas prasībām profesionālā maģistra studiju programmā "Muitas un nodokļu administrēšana" uzņem pretendentus ar:
1) otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību ar profesionālo bakalaura grādu un/vai piektā līmeņa profesionālo kvalifikāciju muitas un nodokļu administrēšanā, ekonomikā vai vadības zinībās un administrēšanā, vai tam pielīdzināmu izglītību (60KP);
2) sociālo zinātņu bakalaura akadēmisko grādu.

Ja Jūs esat ieguvusi sociālo zinātņu bakalauru socioloģijā, tad Jūsu iegūtā izglītība atbilst 2.punktā noteiktajām prasībām pretendeta iepriekšējai izglītībai. Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar RTU uzņemšanas komisiju: http://www.rtu.lv/content/view/102/680/lang,lv/.

Vairāk informāciju par minēto programmu varat skatīt šeit: 

Labdien! Man ir jautājums par mācībām medicīnas jomā. Strādāju slimnīcā par sanitāri (māsu palīgu) jau 10 gadus. Vēlos mācities par māsu paligu vai medicīnas māsu. Vai ir iespējams mācīties, apvienojot ar darbu, protams, samazinot darba slodzi? Ja var, tad kuras skolas piedāvā šādu iespēju?

Publicēts: 15-06-2016

Labdien!

Kvalifikāciju Māsas palīgs (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (turpmāk - PKL)) var iegūt koledžās arodizglītības programmā 1 gada laikā (nav augstākā izglītība). Arodizglītības programmās var iestāties ar pamata vai vidējo izglītību. 
Savukārt kvalifikāciju Māsa (4. PKL) var iegūt 3 gadu laikā, studējot koledžas 1. līmeņa augstākajā profesionālās izglītības programmā. Šajā programmā iestājas ar iegūtu vidējo vai vidējo profesionālo izglītību.

Kā konsultācijā informēja Latvijas Māsu asociācijas speciāliste, pēc Māsas kvalifikācijas ieguves koledžā un reģistrācijas Ārstniecības personu reģistrā var strādāt par māsu. Taču, ja darba devējs prasa vai ir pašam vēlme specializēties un sertificēties konkrētā jomā (ambulatorās aprūpes māsa, bērnu aprūpes māsa, operāciju māsa u.c.), var turpināt studijas 4.gadīgā profesionālā bakalaura programmā. Ar iegūtu koledžas izglītību un Māsas kvalifikāciju (4.PKL) ir iespēja uzsākt studijas prof. bakalaura programmas vēlākajos posmos, tas ir, no 2. vai pat 3., 4. kursa.
Nosūtām Jums sarakstu ar izglītības programmām, kurās var apgūt Jūsu izvēlētās profesijas:
Kvalifikācija Māsas palīgs (2.PKL) http://bit.ly/1VYEJVF;
Kvalifikācija Māsa (4. PKL) http://bit.ly/1UUcm5F;
Profesionālā bakalaura māszinības programmas http://bit.ly/25XoPks.
Jums ir iespēja programmu sarakstiem izvēlēties "Iestāžu skatu" un atlasīt programmas pēc izglītības iestādes.

Programmās izglītības ieguves forma ir klātiene, taču NIID.LV rīcībā nav informācijas, kā tieši tiek organizēts mācību process katrā izglītības iestādē. Tāpēc iesakām Jums sazināties ar sarakstā norādītajām izglītības iestādēm un noskaidrot par mācību organizācijas procesu. Ņemot vērā, ka daudzi, kas mācās / studē šajās programmās, arī strādā, ir iespējams, ka izglītības iestāde piedāvā mācību norisi tā, ka Jūs varēsiet apvienot vēlamās profesijas apguvi ar darbu.

Labdien! Dēls šogad beidz 9. klasi. Gada atzīme matemātikā ir 3 ( tā ir arī vienīgā nesekmīgā gada atzīme), bet eksāmenu viņš nokārtoja uz 4 ballēm. Vēl ir jānokārto viens eksāmens priekšmetā, kurā gada atzīme ir 5. Vai dēls saņems apliecību par devītās klases pabeigšanu, ja viņš eksāmenu nenokārtos un saņems 3 balles? Jau iepriekš pateicos par atbildi.

Publicēts: 06-06-2016

Labdien!

Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9.klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.
Pēc 9.klases izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu)*.
Tātad ja, beidzot 9.klasi, būs tikai viens nesekmīgs vērtējums (šajā gadījumā gada vērtējums matemātikā), tad tiks izsniegta apliecība par pamatizglītības ieguvi. Savukārt, ja būs divi nesekmīgi vērtējumi dažādos mācību priekšmetos (šajā gadījumā gada vērtējums matemātikā un vērtējums vēstures eksāmenā), tiks izsniegta liecība.
9.klasē uz otru gadu neatstāj, taču skolēnam, kurš pēc 9.klases ir saņēmis liecību, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai)**.

*Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešā daļa.
**Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" 43. punkts.

Labdien! Esmu nolēmusi mainīt profesiju, apgūstot jaunu jomu - gribu kļūt par vizāžisti. Sakiet, lūdzu, vai man pēc 40 gadu vecuma ir iespējams stāties profesionālajā izglītības iestādē, lai mācītos?

Publicēts: 30-05-2016

Labdien!

Kvalifikāciju Vizāžists (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis) var iegūt profesionālās izglītības iestādes arodizglītības programmā un profesionālās tālākizglītības programmā, ko īsteno pieaugušo izglītības iestādes.
Šobrīd Jūsu izvēlēto profesiju var apgūt vienā profesionālajā vidusskolā (valsts budžets, jāmācās 3 gadi) un 13 pieaugušo izglītības iestādēs (par maksu, mācību ilgums atkarīgs no apguves intensitātes). Nosūtām sarakstu ar profesionālajām programmām, kurās var iegūt Vizāžista profesiju: 
http://www.niid.lv/niid_search?qy=~jaunie%C5%A1%2A&qualification=Viz%C4%81%C5%BEists%402&page=1.
Sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota. 
Vēršam uzmanību, ka valsts atzītu izglītības dokumentu (kvalifikācijas apliecību) izglītības iestāde var izsniegt tikai pēc akreditētas izglītības programmas apguves. Līdz ar to aicinām pievērst uzmanību, vai izvēlētajai programmai Izglītības kvalitātes valsts dienests ir izsniedzis akreditācijas lapu.

Papildinformācija:
Ja gadījumā Jūsu jautājums ir par iespēju bez maksas iegūt Vizāžista kvalifikāciju viena gada laikā, mācoties profesionālajās izglītības programmās šobrīd norisošā ESF projekta "Jauniešu garantija" programmas ietvaros, tad informējam, ka šī projekta mērķauditorija ir personas vecumā no 17 līdz 29 gadiem.

Labdien! Ja mani atskaita no skolas, vai es varu nākošajā gadā iestāties atpakaļ tajā pašā klasē?

Publicēts: 27-05-2016

Labdien!

Diemžēl Jūs neesat norādījusi, no kuras klases skola ir atskaitījusi un kāds ir atskaitīšanas iemesls. Tādēļ sniedzam Jums vispārīgu atbildi.

 Ja Jūs pārejat uz citu skolu, tad, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti, ja nepieciešams, ir jāapgūst. Vispārējās izglītības programmām var būt dažādi virzieni (vispārizglītojošā; humanitārā un sociālā izglītība; matemātikas, dabaszinību un tehnikas izglītības; profesionālās izglītības programma). Pielīdzināšanas procesu būtiski ietekmē tas, kāda novirziena programmā esat mācījusies un kāda novirziena programmā vēlaties mācīties. Par mācību priekšmetu pielīdzināšanu jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nebūs jāapgūst.

Zināšanai informējam, ka uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību nosaka 13.10.2015. Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (par atskaitīšanu 52. un 53.punkts).

Precizējoša informācija:
Atbilstoši normatīvajam regulējumam, izglītojamo atskaita arī, ja izglītojamais ir saņēmis apliecību par vispārējo pamatizglītību vai atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai liecību par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi. 
Ja pēc 9.klases ir saņrmta liecība, ir tiesības mācīties 9. klasē atkārtoti (līdz pilngadības sasniegšanai).
Savukārt, ja pēc 12.klases ir saņemta liecība, tad ir iespēja nākamajā mācību gadā iestāties vispārējās vidējās izglītības iestādē eksternātā. Eksternis ir pilngadīga persona, kas pašizglītības veidā gada laikā apgūst atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartu prasībām noteikto izglītības satura daļu. Plašāk par mācībām eksternātā var apskatīties minēto MK noteikumu Nr. 591 V. nodaļā.

Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības, droši sazinieties ar mums.

Labdien No cik procentiem šogad skaitīsies nokārtots matemātikas centralizētais eksāmens?

Publicēts: 19-05-2016

Labdien!

Atbilstoši 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 125.punktam - centralizētā eksāmenā (CE) vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai CE kopvērtējums ir mazāks nekā 5%. Tātad vērtējums CE (jebkurā) nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita. 

Labdien!  Mācos 9.klasē, un man ir atbrīvojums no eksāmeniem. Gribēju zināt to, vai tiem bērniem, kuriem ir atbrīvojums no eksāmeniem, var būt nesekmīgs kāds no mācību priekšmetiem?

Publicēts: 18-05-2016

Labdien!

Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9.klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.
Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu). Atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem neietekmē pieļaujamo nesekmīgo vērtējumu skaitu, lai saņemtu apliecību par pamatizglītības ieguvi. Tātad, lai  Jūs saņemtu apliecību par pamatizglītības ieguvi, gada vērtējums zemāks par 4 ballēm var būt tikai vienā mācību priekšmetā.

Labdien! Vēlos noskaidrot informāciju par 12.klases eksāmenu vērtējumu. Vai skolēns var saņemt atestātu, ja viens eksāmens(matemātikas) nav nolikts, un, ja tā notiek, ko darīt tālāk?

Publicēts: 18-05-2016

Labdien!

Atbilstoši 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 125.punktam - centralizētā eksāmenā (CE) vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai CE kopvērtējums ir mazāks nekā 5%. Tātad vērtējums CE (jebkurā) nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita. 
Pēc 12.klases izglītojamajam izsniedz liecību, ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem (Vispārējās izglītības likuma 48.panta ceturtā daļa). Tātad, ja nav nokārtots CE matemātikā, tad skola pēc 12.klases izsniegs liecību nevis atestātu. Šādā situācijā ir iespēja nākamajā mācību gadā iestāties vispārējās vidējās izglītības iestādē eksternātā. Eksternis ir pilngadīga persona, kas pašizglītības veidā gada laikā apgūst atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartu prasībām noteikto izglītības satura daļu, piemēram, šajā gadījumā tās būtu mācību priekšmets matemātika. Plašāk par mācībām eksternātā var apskatīties Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" V. nodaļā.

Labdien! Gribētu pasniegt prīvātstundas bērniem mākslas jomā un/vai vadīt rokdarbu pulciņu. Kas ir nepieciešams(dokumenti, izglītība utml.)? Paldies.

Publicēts: 17-05-2016

Labdien!

Lai pasniegtu privātstundas, Jums Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
Prasības privātpraksē strādājoša pedagoga izglītībai ir noteiktas Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" pielikuma 23. punktā. Izglītībai ir iespējami 4 varianti, piemēram, ja Jums nav augstākā pedagoģiskā izglītība, bet ir augstākā izglītība citā jomā, tad Jums papildus ir jāapgūst pedagogu profesionālās pilnveides B programma  pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. B programmas var apgūt tikai augstākās izglītības iestādēs. Nosūtām sarakstu ar B programmām: http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3ij*+~priek%C5%A1m*&level_2=604&subject_2=141&x=43&y=9. Jums atbilstošas programmas būtu, piemēram, "Pedagoģija" vai "Pedagoģiskās darbības pamati".
•Informāciju par pedagoga privātpraksi plašāk varat skatīt IKVD mājas lapā: 
http://ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/
•Informatīvs buklets par pedagoga darbu privātpraksē: 
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/pedago_priv/PRIVATPRAKSES_BUKLETS.pdf.

Labdien! Jaunietis beigs 9. klasi ar 3 nesekmīgām atzīmēm. Vidējā atzīme ir zem 5 ballēm. Kādas iespējas Rīgā uzsākt mācības tehnikumā, kādās profesijās? Cik gadi šajās programmās jāmācās?

Publicēts: 13-05-2016

Labdien!

Jaunieša turpmākās izglītības ieguves iespējas ir atkarīgas no tā, kāds izglītības dokuments tiks izsniegts, beidzot 9.klasi. Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9.klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.
Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Ja, beidzot 9.klasi, tiks izsniegta liecība, tad ir iespēja atkārtoti mācīties 9.klasē vai iestāties kādā no profesionālajām skolām, kurās uzņem izglītojamos ar liecību. Profesionālo pamatizglītības programmu Latvijā nav daudz, un tās ir pedagoģiskās korekcijas programmas, tas ir, izglītības programmas, kas metodiski un organizatoriski pielāgotas personām, kurām nepieciešams papildināt zināšanas pamatizglītības programmas ietvaros. Šajās programmās ir jāmācās 2-3 gadi, un, tās beidzot, iegūst pamatizglītību un vienkāršu 1.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (piemēram, pavāra palīga, mājkalpotāja, galdnieka palīga u.c.). Saraksts ar profesionālās pamatizglītības programmām, pēc kuru apguves var iegūt pamatizglītību un profesiju (sarakstā ir iekļautas arī 3 arodizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju, kurās uzņem ar 8 klašu izglītību un pēc kuru apguves ir iespējams iegūt 2.profesionālās kvalifikācijas līmeni): http://www.niid.lv/niid_search?qy=&target=PK&amp%3Blevel_2=402%7C401. Diemžēl Rīgā nav izglītības iestādes, kas piedāvā apgūt profesionālās pamatizglītības programmas. 

Tāpat informējam par iespēju iegūt profesiju (par maksu), beidzot profesionālās tālākizglītības programmu, kuru īsteno pieaugušo izglītības iestādes. Pieaugušo izglītības iestādes atsevišķās programmās, ievērojot normatīvo aktu prasības un apgūstamās profesijas specifiku, var noteikt, ka nav ierobežojumu iepriekšējai izglītībai.  Nosūtām sarakstu ar Rīgas pieaugušo profesionālās tālākizglītības iestāžu piedāvātajām programmām, kurās var iegūt 1. vai 2.profesionālās kvalifikācijas līmeni: 
http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=5&level_2=505%7C506&location=R%C4%ABga&provider_type=Pieaugu%C5%A1o%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de. Lūdzu pievērst uzmanību katras programmas uzņemšanas prasībām "Iepriekšējā izglītība, prasības". Piemēram, 1.līmeņa profesionālās kvalifikācijas programmās iepriekšējās izglītības prasības ir "Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai". Arī atsevišķās 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas programmās (programmas kods sākas ar 20T) uzņemšanas prasības var būt bez ierobežojuma iepriekšējai izglītībai, līdz ar to iesakām sazināties ar attiecīgo pieaugušo  izglītības iestādi par iespēju uzsākt profesijas apguvi, ja, beidzot 9.klasi, ir iegūta liecība. 
NIID.LV programmu sarakstos Jums ir iespēja atlasīt programmas pēc dažādiem papildu kritērijiem, piemēram, atrašanās vietas, tematiskās jomas, tematiskās jomas detalizēti un kvalifikācijas, pie katra kritērija nospiežot "Izvēlēties vairāk" un atzīmējot interesējošās jomas un kvalifikācijas. Tāpat Jums ir iespēja programmu sarakstam izvēlēties "Iestāžu skatu" un atlasīt programmas pēc izglītības iestādes.

Papildinformācija:
Raksts par profesijas ieguves iespējām pēc 9.klases, ja iegūta liecība: http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/142693-pieaug-12-klases-beidzeju-skaits-kas-sanem-vien-liecibu.htm. Vēršam uzmanību, ka atsevišķas rakstā norādītās izglītības iestādes, piemēram, Skrundas Profesionālā vidusskola, Ērgļu Profesionālā vidusskola, šobrīd ir reorganizētas vai likvidētas.

Uzdot jaunu jautājumu.