E-Konsultācijas

Izsmeļošākas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Norādiet grupu, kuras jautājumus skatīt.
Uzdot jaunu jautājumu.
Atrasti 167 ieraksti.

Labdien No cik procentiem šogad skaitīsies nokārtots matemātikas centralizētais eksāmens?

Publicēts: 19-05-2016

Labdien!

Atbilstoši 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 125.punktam - centralizētā eksāmenā (CE) vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai CE kopvērtējums ir mazāks nekā 5%. Tātad vērtējums CE (jebkurā) nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita. 

Labdien!  Mācos 9.klasē, un man ir atbrīvojums no eksāmeniem. Gribēju zināt to, vai tiem bērniem, kuriem ir atbrīvojums no eksāmeniem, var būt nesekmīgs kāds no mācību priekšmetiem?

Publicēts: 18-05-2016

Labdien!

Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9.klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.
Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu). Atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem neietekmē pieļaujamo nesekmīgo vērtējumu skaitu, lai saņemtu apliecību par pamatizglītības ieguvi. Tātad, lai  Jūs saņemtu apliecību par pamatizglītības ieguvi, gada vērtējums zemāks par 4 ballēm var būt tikai vienā mācību priekšmetā.

Labdien! Vēlos noskaidrot informāciju par 12.klases eksāmenu vērtējumu. Vai skolēns var saņemt atestātu, ja viens eksāmens(matemātikas) nav nolikts, un, ja tā notiek, ko darīt tālāk?

Publicēts: 18-05-2016

Labdien!

Atbilstoši 06.04.2010. Ministru kabineta noteikumu Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 125.punktam - centralizētā eksāmenā (CE) vērtējums nav iegūts, ja izglītojamais nav izpildījis nevienu uzdevumu vai CE kopvērtējums ir mazāks nekā 5%. Tātad vērtējums CE (jebkurā) nav iegūts, ja skolēna eksāmena darba kopvērtējums ir mazāks nekā 5% no kopējā punktu skaita. 
Pēc 12.klases izglītojamajam izsniedz liecību, ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem (Vispārējās izglītības likuma 48.panta ceturtā daļa). Tātad, ja nav nokārtots CE matemātikā, tad skola pēc 12.klases izsniegs liecību nevis atestātu. Šādā situācijā ir iespēja nākamajā mācību gadā iestāties vispārējās vidējās izglītības iestādē eksternātā. Eksternis ir pilngadīga persona, kas pašizglītības veidā gada laikā apgūst atbilstoši valsts vispārējās izglītības standartu prasībām noteikto izglītības satura daļu, piemēram, šajā gadījumā tās būtu mācību priekšmets matemātika. Plašāk par mācībām eksternātā var apskatīties Ministru kabineta 13.10.2015. noteikumu Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" V. nodaļā.

Labdien! Gribētu pasniegt prīvātstundas bērniem mākslas jomā un/vai vadīt rokdarbu pulciņu. Kas ir nepieciešams(dokumenti, izglītība utml.)? Paldies.

Publicēts: 17-05-2016

Labdien!

Lai pasniegtu privātstundas, Jums Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
Prasības privātpraksē strādājoša pedagoga izglītībai ir noteiktas Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.662 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" pielikuma 23. punktā. Izglītībai ir iespējami 4 varianti, piemēram, ja Jums nav augstākā pedagoģiskā izglītība, bet ir augstākā izglītība citā jomā, tad Jums papildus ir jāapgūst pedagogu profesionālās pilnveides B programma  pedagoģijā vismaz 72 stundu apjomā. B programmas var apgūt tikai augstākās izglītības iestādēs. Nosūtām sarakstu ar B programmām: http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3ij*+~priek%C5%A1m*&level_2=604&subject_2=141&x=43&y=9. Jums atbilstošas programmas būtu, piemēram, "Pedagoģija" vai "Pedagoģiskās darbības pamati".
•Informāciju par pedagoga privātpraksi plašāk varat skatīt IKVD mājas lapā: 
http://ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/
•Informatīvs buklets par pedagoga darbu privātpraksē: 
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/pedago_priv/PRIVATPRAKSES_BUKLETS.pdf.

Labdien! Jaunietis beigs 9. klasi ar 3 nesekmīgām atzīmēm. Vidējā atzīme ir zem 5 ballēm. Kādas iespējas Rīgā uzsākt mācības tehnikumā, kādās profesijās? Cik gadi šajās programmās jāmācās?

Publicēts: 13-05-2016

Labdien!

Jaunieša turpmākās izglītības ieguves iespējas ir atkarīgas no tā, kāds izglītības dokuments tiks izsniegts, beidzot 9.klasi. Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9.klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.
Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Ja, beidzot 9.klasi, tiks izsniegta liecība, tad ir iespēja atkārtoti mācīties 9.klasē vai iestāties kādā no profesionālajām skolām, kurās uzņem izglītojamos ar liecību. Profesionālo pamatizglītības programmu Latvijā nav daudz, un tās ir pedagoģiskās korekcijas programmas, tas ir, izglītības programmas, kas metodiski un organizatoriski pielāgotas personām, kurām nepieciešams papildināt zināšanas pamatizglītības programmas ietvaros. Šajās programmās ir jāmācās 2-3 gadi, un, tās beidzot, iegūst pamatizglītību un vienkāršu 1.līmeņa profesionālo kvalifikāciju (piemēram, pavāra palīga, mājkalpotāja, galdnieka palīga u.c.). Saraksts ar profesionālās pamatizglītības programmām, pēc kuru apguves var iegūt pamatizglītību un profesiju (sarakstā ir iekļautas arī 3 arodizglītības programmas ar pedagoģisko korekciju, kurās uzņem ar 8 klašu izglītību un pēc kuru apguves ir iespējams iegūt 2.profesionālās kvalifikācijas līmeni): http://www.niid.lv/niid_search?qy=&target=PK&amp%3Blevel_2=402%7C401. Diemžēl Rīgā nav izglītības iestādes, kas piedāvā apgūt profesionālās pamatizglītības programmas. 

Tāpat informējam par iespēju iegūt profesiju (par maksu), beidzot profesionālās tālākizglītības programmu, kuru īsteno pieaugušo izglītības iestādes. Pieaugušo izglītības iestādes atsevišķās programmās, ievērojot normatīvo aktu prasības un apgūstamās profesijas specifiku, var noteikt, ka nav ierobežojumu iepriekšējai izglītībai.  Nosūtām sarakstu ar Rīgas pieaugušo profesionālās tālākizglītības iestāžu piedāvātajām programmām, kurās var iegūt 1. vai 2.profesionālās kvalifikācijas līmeni: 
http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=5&level_2=505%7C506&location=R%C4%ABga&provider_type=Pieaugu%C5%A1o%20izgl%C4%ABt%C4%ABbas%20iest%C4%81de. Lūdzu pievērst uzmanību katras programmas uzņemšanas prasībām "Iepriekšējā izglītība, prasības". Piemēram, 1.līmeņa profesionālās kvalifikācijas programmās iepriekšējās izglītības prasības ir "Bez nosacījumiem iepriekšējai izglītībai". Arī atsevišķās 2.līmeņa profesionālās kvalifikācijas programmās (programmas kods sākas ar 20T) uzņemšanas prasības var būt bez ierobežojuma iepriekšējai izglītībai, līdz ar to iesakām sazināties ar attiecīgo pieaugušo  izglītības iestādi par iespēju uzsākt profesijas apguvi, ja, beidzot 9.klasi, ir iegūta liecība. 
NIID.LV programmu sarakstos Jums ir iespēja atlasīt programmas pēc dažādiem papildu kritērijiem, piemēram, atrašanās vietas, tematiskās jomas, tematiskās jomas detalizēti un kvalifikācijas, pie katra kritērija nospiežot "Izvēlēties vairāk" un atzīmējot interesējošās jomas un kvalifikācijas. Tāpat Jums ir iespēja programmu sarakstam izvēlēties "Iestāžu skatu" un atlasīt programmas pēc izglītības iestādes.

Papildinformācija:
Raksts par profesijas ieguves iespējām pēc 9.klases, ja iegūta liecība: http://nra.lv/latvija/izglitiba-karjera/142693-pieaug-12-klases-beidzeju-skaits-kas-sanem-vien-liecibu.htm. Vēršam uzmanību, ka atsevišķas rakstā norādītās izglītības iestādes, piemēram, Skrundas Profesionālā vidusskola, Ērgļu Profesionālā vidusskola, šobrīd ir reorganizētas vai likvidētas.

Labdien! Mācos 3.kursā, un ir visi eksāmeni ir nolikti, kas ir vidusskolās 12. klasē.  Diemžēl ir nesekmīga atzīme angļu valodā. Vai man ir iespēja iestāties vakarskolā? Un vai man būs jāapmeklē visas stundas vakarskolā, ja man ir visas atzīmes un gala eksāmeni ir nokārtoti?

Publicēts: 28-04-2016

Labdien!

Jūs varat pāriet uz vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) vispārējās vidējās izglītības iestādi. Profesionālās vidējās izglītības programma atšķiras no vispārējās vidējās izglītības programmas satura. Var būt tā, ka profesionālajā vidējās izglītības iestādē nav apgūti visi tie mācību priekšmeti, kas ir vispārējās izglītības iestādes programmā. Pārejot no vienas skolas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana skolas īstenotajai programmai. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē izglītojamajam būtu jāmācās un kādi mācību priekšmeti, ja nepieciešams, ir jāapgūst papildus. 
Tātad, ja ir vēlēšanās mācīties vispārējās izglītības iestādē, par mācību priekšmetu pielīdzināšanu Jums jāinteresējas izvēlētajā vispārējās vidējās izglītības iestādē. Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nebūs jāapgūst. Atkārtoti nebūs jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.
Zināšanai nosūtām sarakstu ar vakara (maiņu) vai neklātienes (tai skaitā tālmācības) vispārējās vidējās izglītības programmām: http://bit.ly/1YV1Yyh.

Labdien! Vai mani pārcels uz 10. klasi un vai es saņemšu pamatizglītības apliecību, ja man būs angļu valodas eksāmenā nesekmīga atzīme?

Publicēts: 25-04-2016

Labdien!

Ja pamatizglītība nav iegūta, pēc 9.klases skola izsniedz liecību, savukārt, ja pamatizglītība ir iegūta, skola izsniedz apliecību par pamatizglītības ieguvi.

Atbilstoši Vispārējās izglītības likuma 39.panta trešajai daļai par vispārējās pamatizglītības programmas apguvi izglītojamajam izsniedz liecību, ja vērtējums divos vai vairākos mācību priekšmetos gadā vai valsts pārbaudījumā ir zemāks par 4 ballēm (vērtējums mācību priekšmetā gadā un vērtējums valsts pārbaudījumā tajā pašā mācību priekšmetā uzskatāms par vienu vērtējumu).
Tātad, ja, beidzot 9.klasi, vienīgais nesekmīgais vērtējums (zemāks par 4 ballēm), Jums būs angļu valodas valsts pārbaudījumā, tad Jums varēs izsniegt apliecību par pamatizglītības ieguvi, tas ir, Jūs būsiet ieguvusi pamatizglītību.

Vidējā izglītība Latvijā nav obligāta, līdz ar to skola pati var noteikt uzņemšanas prasības 10.klasē. Piemēram, skola var noteikt, ka uzņemšana 10.klasē notiek konkursa kārtībā, norādot, kādam jābūt vērtējumam pamatskolas sekmju izrakstā attiecīgos priekšmetos, lai izglītojamais tiktu uzņemts 10.klasē. Tāpat skola var noteikt iestājpārbaudījumus uzņemšanai 10.klasē. Līdz ar to iesakām Jums savlaicīgi interesēties izvēlētajā vidusskolā par uzņemšanas prasībām 10.klasē, jo katrā skolā prasības var būt atšķirīgas.

Labdien! Esmu izmācījusies par aprūpētāju un māsas palīgu. Gribētu apgūt māsas profesiju. Vai ir kāda iespēja izmācīties par māsu neklātienē vai nepilna laika apmācībā?

Publicēts: 21-04-2016

Labdien!

Māsas profesiju Latvijas izglītības iestādes piedāvā apgūt tikai klātienes programmās. Nosūtām Jums sarakstu ar izglītības programmām, kurās var apgūt māsas profesiju: http://bit.ly/1XKkqJI. Par to, kā tiek organizēts mācību process, tas ir, kurās dienās un cik ilgi notiek studijas, Jūs varat uzzināt, sazinoties ar attiecīgo izglītības iestādi.

Labdien! Man ir vairāki jautājumi par interešu izglītību. Ja man piedērētu uzņēmums, kas sniegtu interešu izglītības pakalpojumus bērniem, piemēram, bioloģijas pulciņš bērniem: 1) kas ir nepieciešams, lai uzņēmums kļūtu par valsts atzīto izglītības iestādi? Vai ir jāveic pulciņa programmas akredetācija un licencēšana? Kā to var izdarīt un kādi dokumenti ir nepieciešami? 2) kāda ir starpība starp Interešu izglītības iestādes reģistrēšanu (IKVD) un interešu programmas licencēšanu pašvaldībā? 3) kādai ir jābūt izglītībai, lai kļūstu par pulciņa pasniedzēju? (vai pietiek ar augstāko pabeigto izglītību bioloģijā vai var pasniegt bioloģijas fakultātes students un vai papildus obligāti jābūt augstākājai izglītībai pedagoģijā?) 4) Vai gadījumā, ja pulciņa programmas garums pārsniedz 160 stundas, ir nepieciešams vai ir tiesības veikt programmas akredetāciju?

Publicēts: 21-04-2016

Labdien!

Ja Jūs vēlaties sniegt interešu izglītības pakalpojumus bērniem, Jums ir iespēja Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) reģistrēt interešu izglītības iestādi. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/. Atbilstoši Izglītības likuma 27.pantam izglītības iestādes, kas īsteno interešu izglītības programmas, netiek akreditētas. Tāpat netiek akreditētas arī interešu izglītības programmas.
Izglītības iestādes (reģistrētas IKVD Izglītības iestāžu reģistrā) ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.
Katrā pašvaldībā ir saistošie noteikumi, kas nosaka interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību pašvaldībās. Parasti pašvaldības licences izsniedz un konkrētu termiņu un licenču izsniegšana pašvaldībā ir par maksu. 
Ja Jūs vēlaties pasniegt privāti savu izstrādātu interešu izglītības programmu, tad Jūs varat arī IKVD saņemt Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu. Plašāku informāciju par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu, lūdzu skatīt IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/.
Informatīvais buklets par pedagoga privātpraksi: 
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/pedago_priv/PRIVATPRAKSES_BUKLETS.pdf. IKVD kontaktinformācija par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu t. 67367202.

Prasības interešu izglītības pedagogam (arī pedagogam privātpraksē), kurš māca bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam, ir noteiktas Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.662  "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" pielikuma 23.punktā. Piemēram, ja nav augstākā pedagoģiskā izglītība, tad par interešu izglītības pedagogu var strādāt arī persona, kurai ir augstākā izglītība + B programma pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apmērā. Pedagogu profesionālās pilnveides B programmas var apgūt tikai augstākās izglītības iestādēs. Nosūtām Jums zināšanai sarakstu ar augstskolu piedāvātajām atbilstošajām B programmām: http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3i*&level_1=6&level_2=604&x=67&y=16. Informāciju par citu iespējamo izglītību interešu izglītības pedagogam varat skatīt minēto noteikumu pielikuma 23.punktā.

Tātad, ir trīs varianti, kā Jūs varat oficiāli uzsākt mācīt interešu izglītības programmas bērniem:

1) IKVD bez maksas reģistrēt interešu izglītības iestādi un īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. Jāatzīmē, ka 2015.gada augustā stājās spēkā noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”, kas paredz pastiprinātas prasības attiecībā uz izglītības iestāžu telpām. Līdz ar to iesakām apskatīties minētos noteikumus un jautājumu gadījumā konsultēties ar IKVD speciālistiem.

2) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiska vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci interešu izglītības programmas īstenošanai. Piemēram, par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Rīgas pašvaldībā vairāk varat skatīt šeit: http://www.e-skola.lv/public/31709.html.

3) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē.

Labdien! Mācos 12. Klasē. Tikko nācās kārtot piloteksāmenu ķīmijā. Vai pastāv iespēja nesaņemt atestātu par vidējās izglītības apguvi, ja piloteksāmenā es būšu saņēmis zem 5%?

Publicēts: 14-04-2016

Labdien!

Atbilstoši Valsts izglītības satura centra (VISC) speciālista sniegtajai informācijai par centralizēto eksāmenu (CE) fizikā, ķīmijā un dabaszinībās pilotprojektu norisi, skolēns varēs izvēlēties, vai pilotprojekta CE vērtējumu iekļaut sekmju izrakstā / atestātā, vai nē. Līdz ar to secināms, ka pilotprojekta CE kopvērtējums, kas ir mazāks nekā pieci procenti, neietekmēs atestāta izsniegšanu.
Ja Jums ir jautājumi vai neskaidrības par CE pilotprojektu norisi, iesakām sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļas speciālistiem t.67814472.

Uzdot jaunu jautājumu.