Latvijas Universitāte - Radiogrāfija (2021./22. gadā uzņemšana nenotiek) - Prof. bak. studijas

Radiogrāfija (2021./22. gadā uzņemšana nenotiek)
Ieraksts atjaunots:2021-05-12
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs radiogrāfijā
Profesionālā kvalifikācijaRadiogrāfers (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2022.
Programmas kods42722
 
IlgumsPersonām, kas ieguvušas 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju "Radiologa asistents" - 1 gads.
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa3000 EUR gadā (2020./21. gadā. 2021./22. gadā uzņemšana nav plānota)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālā bakalaura studiju programmas „Radiogrāfija” īstenošanas mērķis ir sagatavot kompetentus, mūsdienu prasībām atbilstošus, multiprofesionālus speciālistus radiogrāfijā darbam ar modernām digitālām tehnoloģijām un ar prasmēm pacientu aprūpē radioloģijā un staru terapijā, strādājot dažādās medicīnas aprūpes iestādēs Latvijā. Speciālistu sagatavošana notiek saskaņā ar radiogrāfera profesijas standartu, nodrošinot studējošo personības attīstību un iespēju iegūt otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Uzdevumi mērķa sasniegšanai:

nodrošināt radiogrāfera darbā nepieciešamo prasmju un iemaņu apguvi atbilstoši radiologa asistenta un radiogrāfera profesijas standartiem;
attīstīt praktiskās iemaņas radiogrāfijas metožu praktiskai lietošanai;
attīstīt praktiskās iemaņas attēla ieguvē, digitālā apstrādē, arhīva izveidē un uzturēšanā, izmeklējuma kvalitātes nodrošinājumā;
nodrošināt profesionālo iemaņu un akadēmisko zināšanu izmantošanu praksē studiju laikā;
attīstīt organizatoriska, administratīva un pedagoģiska darba iemaņas, kā arī analītiskas spējas un precizitāti normatīvo aktu pielietošanā;
attīstīt studentos augstu profesionālo mediķa ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;
radīt nepieciešamos nosacījumus Latvijas darba tirgū konkurentspējīgu, augsti kvalificētu radiogrāfijas speciālistu sagatavošanai;
nodrošināt elastīgu pieeju studiju procesa saturam attiecībā uz mainīgo ekonomisko situāciju.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas par:

radiogrāfisko metožu pielietošanas un darbības principiem,
kvalitātes nodrošinājuma un uzturēšanas sistēmu radiogrāfijā,
kā arī dozu optimizāciju.

Prasmes:

profesionāli pielietot mūsdienīgas radiogrāfijas metodes (rentgenogrāfiju, datortomogrāfiju, magnētisko rezonansi, ultrasonogrāfiju, radionuklīdo diagnostiku), atbilstoši klīniskajai situācijai izvēlēties piemērotus izmeklējumu protokolus, nodrošinot maksimāli kvalitatīvu izmeklējuma rezultātu ar minimālu apstarojuma dozu pacientam;
profesionāli pielietot terapeitiskās radiogrāfijas metodes (staru terapiju, radionuklīdu terapiju) atbilstoši terapijas plānam un pastāvošajiem protokoliem;
interpretēt un analizēt digitāli iegūto attēlu, veikt attēla pēcapstrādi, digitālu arhīva izveidi, uzturēšanu, saskaņā ar attēla aprites kārtību;
pielietot zināšanas pacienta aprūpē radioloģijā, neatliekamās palīdzības sniegšanā, izglītošanā, ievērojot likumus par Pacienta aizsardzību un tiesībām, Radiācijas drošību un aizsardzību;
organizēt un vadīt radioloģijas struktūrvienības darbu, ievērojot iekšējās kontroles prasības;
brīvi lasīt profesionālo literatūru, pārvaldīt terminoloģiju angļu valodā;
izmantot informācijas un zināšanu meklēšanas paņēmienus;
rast inovatīvus risinājumus ikdienas problēmu risināšanā;
attīstīt komunikatīvās prasmes, darbojoties komandā;
pielietot pētniecības rezultātus savā profesionālajā darbībā;
nepārtraukti uzturēt savu profesionālo kvalifikāciju un prakses tiesības.

Kompetences:

spēj analizēt un sintezēt, organizēt un komunicēt;
spēj strādāt komandā, kritizēt un paškritizēt, integrēt daudznozaru komandas, izprast daudzveidību un starpkultūru jautājumus;
spēj izmantot teorētiskās zināšanas praksē, mācīties, pielāgoties jaunām situācijām, radīt jaunas idejas, pielietot vadīšanu un autonomiju.

Darba iespējas

Studiju programmas absolventi strādā dažādās ārstniecības iestādēs – slimnīcās, veselības aprūpes centros, doktorātos, privātpraksēs un ir iespēja specializēties ne tikai diagnostiskās radioloģijas metodēs, bet arī radionuklīdajā diagnostikā un staru terapijā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/medicinas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/radiografija
Iepriekšējā izglītība, prasībasUzņem medicīnas koledžu (ar 2004. gadu) absolventus, kuri ieguvuši 1. līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju radiologa asistents, LU noteikumos noteiktā kārtībā, atbilstoši MK noteikumiem Nr. 932 – Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos.
Personas, kurām ir pirmā līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju radiologa asistents, var uzsākt studijas profesionālā bakalaura studiju programmā „Radiogrāfija” 7. semestrī (4. studiju gads).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2021./2022. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv