Ventspils Augstskola - Starptautiskais bizness un eksporta menedžments - Mag. studijas

Starptautiskais bizness un eksporta menedžments
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-03-13
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsSociālo zinātņu maģistrs vadībzinātnē
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksa2100 EUR gadā (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStarptautiska maģistra studiju programma sadarbībā ar Kremsas Lietišķo zinātņu universitāti, Austrija (IMC University of Applied Sciences of Krems).

Mācības tiek īstenotas pēc moduļa principa, lai arī biznesā aktīvi nodarbināti cilvēki varētu aktīvi piedalīties lekcijās.

Studiju programma ir veidota tā, lai tā atbilstu darba tirgus prasībām ne tikai Latvijā, bet arī citur Eiropā. Ar šīs programmas palīdzību studentiem tiek attīstīts stratēģiskais skatījums un arī veicinātas starptautiskās attiecības.

Studenti, kuri pabeidz šo programmu iegūst padziļinātas zināšanas un izpratni par dažādiem eksporta pārvaldības un vadības jēdzieniem, jaunākajām tendencēm un inovācijām starptautiskajā biznesā un eksporta pārvaldībā, kā arī iegūst padziļinātu izpratni par stratēģisko pārvaldību, kas saistīta ar starptautisko uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību, par dažādu jomu uzņēmumu darbības organizēšanu un ar to saistītajām metodēm un līdzekļiem.

Studiju programmas mērķis

Sagatavot speciālistus, kuri spēj:

1. veikt pētniecības darbus, kas balstīti uz uzņēmējdarbības un biznesa vadības teorētiskās bāzes dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās un uzņēmumos;
2. balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, kā arī apgūto prasmju un iemaņu kompleksu, konkurēt darba tirgū un operatīvi reaģēt uz izmaiņām tajā;
3. sekmīgi apgūt tālāku izglītību studijās doktorantūras programmās.

Studiju programmas uzdevumi

1. sniegt studentiem tādu teorētisko zināšanu un prasmju kopumu eksporta pārvaldībā, starptautiskā biznesa vadībā, stratēģijā, uzņēmējdarbības un ekonomisko procesu analīzē, kā arī citās jomās, kas tiem pēc maģistra studiju programmas absolvēšanas ļautu sekmīgi konkurēt un iespējami ātri adaptēties uzņēmējdarbības vidē vai arī iekļauties darbā Latvijas, Eiropas Savienības vai citu valstu pārvaldes institūcijās;
2. sagatavot studentus tālākām studijām doktorantūras programmās Latvijā un ārzemēs, sniedzot tiem padziļinātas iemaņas pētniecības darbā, kas tiek nodrošināts ar pētniecības metožu kursu apguvi;
3. sekmēt absolventu konkurētspēju starptautiskajā darba tirgū;
4. nodrošināt studiju kvalitāti, pamatojoties uz Latvijas un Austrijas ārējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu un Ventspils Augstskolas un Kremsas pielietojamo zinātņu iekšējo kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, pilnveidojot mācību procesa metodisko, zinātnisko un materiāli tehnisko nodrošinājumu un veicinot sadarbību ar citām Latvijas un ārvalstu augstskolām;
5. nodrošināt studentiem iegūto zināšanu un prasmju pielietojumu praksē, analizējot dažādas problēmsituācijas, gadījumu piemērus un risinot praktiskus uzdevumus;
6. pilnveidot studentu prasmi pastāvīgi attīstīt savu akadēmisko zināšanu līmeni;
7. savlaicīgi pārveidot programmas saturu un pasniegšanas metodes, reaģējot uz izmaiņām starptautiskajā darba tirgū, kā arī pareizi prognozējot izmaiņas tālākā nākotnē.

Starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta programma nodrošina ar šādu prasmju un spēju kopumu:

- Spēja pastāvīgi izmantot teoriju, metožu un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu augsti kvalificētas profesionālas funkcijas vai pētniecisku darbību attiecībā uz vietēja vai starptautiska uzņēmuma uzņēmējdarbību un eksporta pārvaldību;
- Spēja argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem un sistemātiskiem starptautiskā biznesa un eksporta menedžmenta aspektiem;
- Spēja uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi uzņēmumā;
- Spēja veikt inovācijas starptautiskajā biznesā un eksporta pārvaldībā.

Karjeras iespējas Studentiem pēc programmas absolvēšanas ir iespējas strādāt dažādās darba jomās, piemēram, mārketings un iepirkumi, finanses un apdrošināšana, risku pārvaldība, tirgus izpēte, iepirkumi un loģistika, projektu pārvaldība, finanšu konsultēšana, tirgus izpētē, kvalitātes pārvaldībā, piegādes kēžu pārvaldība.
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai 2. līmeņa augstākā izglītība jebkurā nozarē un vismaz divu gadu profesionālais darba stāžs vadītāja amatā; angļu valodas zināšanas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi 2019./2020. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Inženieru iela 101A, Ventspils, LV-3601
Tel:63629657; 63628303
E-pasts:venta@venta.lv  www.venta.lv