Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija - Ekonomika un uzņēmējdarbība - Doktora studijas

Ekonomika un uzņēmējdarbība
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-07-15
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātnes doktora grāds ekonomikā un uzņēmējdarbībā (Ph.D.)
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2021.
Programmas kods51345
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa4550 EUR gadā (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmu īsteno 3 augstskolu konsorcijs: Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmija, Ventspils Augstskola un Vidzemes Augstskola.

Studiju programmas mērķis

Programmas mērķis ir īstenot doktora līmeņa akadēmiskās studijas uzņēmējdarbībā un ekonomikā, sagatavot augsti kvalificētus ekspertus (speciālistus), kuri spēj radīt jaunas zināšanas nozarē, un iegūst starptautiskajiem standartiem atbilstošu doktora grādu (PhD).

Studiju programmas rezultāti

Zināšanas

Izprot ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības teorijas, to veidošanos un attīstību, kā arī aktuālās tendences Latvijā, Eiropā un pasaulē.
Izprot sociālo zinātņu nozīmi sabiedrības attīstībā, pievienotās vērtības radīšanā, valsts labklājības veicināšanā un problēmsituāciju risināšanā atsevišķās tautsaimniecības nozarēs un ekonomikā kopumā.
Izprot faktorus, kas ietekmē noturīgu, iekļaujošu un ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi un jaunu pieeju izmantošanu organizāciju vadībā nenoteiktības un mainīgos apstākļos.
Pārzina jaunu un pārbaudītu metožu atlasi, pamatošanu, pielāgošanu (gan kvantitatīvās, gan kvalitatīvās pētniecības metodes) un metodoloģijas izstrādi ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības nozarēs un saskarē ar citām zinātņu nozarēm, starpdisciplināru pieeju pētniecībā.
Pārzina efektīvu un elastīgu pieeju aktuālo un vēsturisko pētniecības datu izmantošanā un uzkrāšanā, autortiesību nosacījumus.

Prasmes

Prot analizēt un interpretēt globālus procesus, teorijas, politikas, izmantojot pasaulē atpazīstamu organizāciju pieredzi un piemērus, ekonomikā, vadībzinātnē un uzņēmējdarbībā.
Prot izmantot informācijas tehnoloģijas risinājumus pētniecībā un uzņēmējdarbībā, t.sk. datu vizualizācijas metodes.
Prot lietot tehnoloģijas, lielo datu analīzi un prognozēšanu (Forecast un Foreseen) nākotnes scenāriju izveidē, īstenojot oriģinālus pētījumus, no kuriem daļa ir starptautiski citējamu publikāciju līmenī.

Kompetences

Spēj patstāvīgi un sistemātiski atrast, analizēt un sintezēt informāciju, izmantojot zinātniskās datubāzes u.c. informācijas avotus.
Spēj patstāvīgi izvērtēt un argumentēti izvēlēties zinātniskiem pētījumiem atbilstošas metodes un metodoloģiju nenoteiktības un mainīgos apstākļos, lai radītu inovatīvus risinājumus ilgtspējīgas ekonomikas izaugsmei.
Spēj gan mutiski, gan rakstiski komunicēt un diskutēt par ekonomikas, vadībzinātnes un uzņēmējdarbības literatūru, aktuālajiem pētījumiem un atklājumiem ar studējošajiem, zinātniekiem, profesionāļiem un sabiedrību kopumā Latvijā un starptautiskā vidē.
Spēj vadīt uzņēmējdarbības, pārvaldības un pētniecības procesus uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, izmantojot jaunākās pētniecībā balstītas zināšanas un prasmes un ievērojot ētiskas un sociāli atbildīgas rīcības principus.
Risināt ar nozari saistītas problēmas un pieņemt kompleksus lēmumus, lietojot dizaina domāšanas principus un izmantojot zināšanas par patērētāju vajadzībām, uzvedības maiņu, aprites ekonomiku, atbildīgu uzņēmējdarbību, vispārējās sociālās prasmes un emocionālo inteliģenci.
Spēj patstāvīgi paaugstināt savu zinātnisko kvalifikāciju.
Programmas saturs
Kvalitatīvās pētījumu metodes

Kvantitatīvās pētījumu metodes

Tendences uzņēmējdarbībā un ekonomikā

Kompetenču novērtējums

Zinātniskā rakstība

Zinātnes komunikācija

Zinātniskais darbs, t.sk. publikācijas, ziņojumi konferencēs, vasaras/ziemas skola, kolokvijs.

Absolventu iespējas

Studijas doktorantūrā attīstīs doktorantu kritiski analītiskās pētnieciskās iemaņas, integrējot teorētiskās zināšanas ar lietišķajiem pētījumiem, problēmu risinājumiem. Tika sagatavoti zinātnieki, lietišķie pētnieki, eksperti, augsta līmeņa profesionāļi analītiskajam, pētnieciskajam un vadošajam darbam publiskajā un privātajā sektorā, kas kopumā paaugstinās pētniecības kvalitāti un kapacitāti Latvijā, Eiropā un kopējā pētniecības telpā.
Programmas mājaslapawww.rta.lv/rta_istenotas_studiju_programmas?sp_id=92
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds sociālajās zinātnēs. Uzņemot studiju programmā, reflektantu/-i, kurš/-a ir LR pilsonis/-e vai personu, kurai ir Latvijas Republikas izdota nepilsoņa pase, vērtējumu veido:
pārrunas par iestājreferāta vai iesniegto publikāciju kopuma problemātiku;
maģistra darba vērtējums;
publikāciju skaits citējamos izdevumos un līdzdalība zinātniskajās konferencēs;
publikāciju skaits vispārējos izdevumos un līdzdalība vietējas nozīmes konferencēs;
pieredze vadīšanas vai analītikas darbā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2021./2022. gadā: lejupielādēt šeit
Augstskola
Iepriekšējais nosaukums:Rēzeknes Augstskola
Atbrīvošanas aleja 115, Rēzekne, LV-4601
Tel:28325368
E-pasts:helpdesk@rta.lv  www.rta.lv