Latvijas Universitāte - Izglītības zinātnes - Doktora studijas

Izglītības zinātnes
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-07-05
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsZinātņu doktora grāds PhD Izglītības zinātnēs
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods51142
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti144
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa2500 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsKopīgo doktora studiju programmu “Izglītības zinātnes” īsteno četras Latvijas augstskolas – Latvijas Universitāte (LU) partnerībā ar Daugavpils Universitāti (DU), Liepājas Universitāti (LiepU) un Rēzeknes Tehnoloģiju Akadēmiju (RTA). Programma ir unikāla Latvijā un Baltijā, jo tā tiek realizēta kā kopīga starpaugstskolu doktora studiju programma izglītības zinātnēs, kuras moduļi tiks īstenoti vairākās augstskolās dažādos valsts reģionos.

Programmas mērķis ir pilnveidot doktoranta pētniecisko un akadēmisko kompetenci izglītības zinātnēs patstāvīgas un novatoriskas pētnieciskās darbības veikšanai, izglītības zinātņu teoriju pilnveidei un izstrādei, pedagoģiskās prakses uzlabošanai dažādos izglītības līmeņos (no pirmsskolas līdz pieaugušo izglītībai) Latvijas un starptautiskā mērogā, patstāvīgi izstrādājot un publiski aizstāvot promocijas pētījumu, kas satur oriģinālu zinātnisku pētījumu rezultātus un sniedz jaunas zināšanas izglītības zinātnēs.

KDSP “Izglītības zinātnes” studenti apgūst vispārīgos studiju kursus LU, kā arī izvēlas specializāciju modulī atbilstīgi savām zinātniskajām interesēm:

1. modulis. Mācību priekšmetu didaktika (īsteno LU un DU);
2. modulis. Iekļaujošā izglītība un tehnoloģiju integrācija skolas, augstskolas un pieaugušo izglītībā (īsteno LU);
3. modulis. Izglītība ilgspējīgai attīstībai skolā un augstskolā (īsteno DU);
4. modulis Speciālā un sociālā pedagoģija (īsteno RTA);
5. modulis. Pirmsskolas un pamatskolas pedagoģija (īsteno LiepU).

KDSP „Izglītības zinātnes” nodrošina iespēju iegūt individuālā zinātniskajā darbā balstītu starptautiski atzītu akadēmisko augstāko izglītību un zinātnisko kvalifikāciju, veicot fundamentālus un lietišķus pētījumus izglītības zinātnēs, lai iegūtu darba tirgū pieprasītas kompetences Starptautiskās standartizētās izglītības klasifikācijas (ISCED) astotajā izglītības līmenī un nodarbināmības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 1. pamatgrupas līmenī (profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar valsts politikas izstrādāšanu un formulēšanu, ārējo normatīvo aktu izstrādāšanu, valsts un uzņēmumu politikas un tās īstenošanas pasākumu izpildes organizēšanu) un 2. pamatgrupas līmenī (profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar darbu, kurā nepieciešams augsts teorētisko un profesionālo zināšanu līmenis un nepieciešama prasme risināt teorētiskās problēmas; profesijās nodarbinātie veic zinātniskus pētījumus, izglīto sabiedrību, strādājot ar visu paaudžu iedzīvotājiem, visās izglītības pakāpēs, sagatavo normatīvo aktu projektus un metodiskos dokumentus, piedalās izglītības zinātnes jomas attīstības, nepieciešamo resursu plānošanā, veic praktisku darbu jaunu materiālo un garīgo vērtību radīšanā).
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/doktorantura/izglitibas-zinatnes
Iepriekšējā izglītība, prasībasMaģistra grāds izglītībā, pedagoģijā vai psiholoģijā, vai maģistra grāds humanitārajās, sociālajās, medicīnas, sporta un dabaszinātnēs vai tam pielīdzināma augstākā izglītība un vismaz divu gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības institūcijā. Iestājpārrunās pretendents/pretendente prezentē piecu līdz desmit minūšu ilgu ziņojumu par paredzamo pētījuma tēmu.
Tā kā KDSP tiks īstenota gan latviešu, gan angļu valodā, tad iestājpārrunās studijām latviešu valodā diskusija notiek latviešu valodā un potenciālā doktoranta izvēlētajā svešvalodā. Svešvalodu prasme ir būtisks nosacījums studijām doktora studiju programmā augstākās izglītības internacionalizācijas kontekstā. Ja pretendents ir izvēlējies studēt angļu valodā, tad iestājpārbaudījumā pārrunas tiek īstenotas angļu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv