Rīgas Tehniskā universitāte - Vides inženierija - Bak. studijas

Vides inženierija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-10-20
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsInženierzinātņu bakalaurs vides inženierzinātnēs
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods43529
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1500 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma ir vērsta uz vides aizsardzības speciālistu ar plašām kompetencēm inženiertehniskos jautājumos sagatavošanu darbam dažādu nozaru uzņēmumos un valsts pārvaldes institūcijās. Studiju programmas īstenošanā lietotā starpnozaru pieeja ļauj studentiem nodarbību teorētiskajā daļā gūtās zināšanas praktiski izmantot konkrēto uzņēmumu/institūciju aktuālo problēmu analīzei un risināšanai, kas maksimāli ļauj studentiem integrēties reālajā darba vidē. Studiju programmas īstenošana ir vērsta uz inovatīvu piesārņojuma novēršanas tehnoloģiju lietojumu un to visaptverošu novērtējumu ilgtspējīgai tautsaimniecības nozaru attīstībai. Studiju programmā paredzēto prasmju un zināšanu apgūšanu nodrošina Eiropas līmeņa akadēmiskais un zinātniskais personāls (ES eksperti vides inženierijas un enerģētikas, resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas, vides pārvaldības jomās), kas savā ikdienā ir iesaistīts valsts un Eiropas līmeņa inženiertehnisko risinājumu sniegšanā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot plaša profila un augstas kvalitātes speciālistus ar integrētu akadēmisko izglītību, kuriem piemīt sistēmiska domāšana un izpratne un kuri spēj sekot vides tehnoloģiju attīstībai un sekmīgi piedalīties vides un klimata tehnoloģiju ieviešanā.
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• nodrošināt nepārtrauktu vides izglītības kvalitātes paaugstināšanu, sagatavojot augsti izglītotus speciālistus privātajam un publiskajam sektoram vides inženierijas jomā;
• attīstīt studējošo spēju veikt pētījumus klimata un vides tehnoloģiju jomā, kas būtu par pamatu vides normatīvās bāzes pārskatīšanai un jaunu prasību ieviešanai;
• attīstīt spēju veikt ārvalstīs izstrādātu tehnoloģiju un sistēmu adaptāciju vietējiem apstākļiem, īstenojot pilotprojektus;
• attīstīt studējošo spēju izstrādāt inovatīvus projektus, kas vērsti uz ilgtspējīgu resursu izmantošanu un vides piesārņojuma samazināšanu;
• veicināt studentu un akadēmiskā personāla mijiedarbību zinātnisko darbu izstrādē un demonstrēt paraugpraksi iegūto rezultātu praktiskai īstenošanai vides inženierijas nozares uzņēmumos, kā arī iegūto zinātnisko rezultātu publiskošanu;
• rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām augstāka līmeņa studiju programmās, mūžizglītību, kā arī akadēmisko un zinātnisko izcilību.

Studiju rezultāti

Studiju programmas apguves rezultātā absolvents (plānotie rezultāti):
• spēj demonstrēt specializētas zināšanas par apkārtējās vides aizsardzības sistēmām, to elementu būtību, kā arī likumsakarībām starp apkārtējās vides kvalitāti ietekmējošiem faktoriem;
• izmantojot teorētiskās zināšanas un iegūtās prasmes, spēj analītiski izskaidrot sakarības un argumentēti diskutēt par vides aizsardzības problēmām un piedāvāt vides piesārņojuma novēršanas risinājumus, integrējot mūsdienīgas vides un klimata tehnoloģijas un vērtējot tās inženiertehniskajā, ekonomiskajā, vides aizsardzības, klimata pārmaiņu un sociālajā aspektā;
• spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, tostarp zinātnisko, par vides un klimata tehnoloģijām, resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu, energoražošanu, energoefektivitāti u. c. vides inženierijas jomām, un izmantot zinātnisku pieeju lēmumu pieņemšanā, problēmu risināšanā un tautsaimniecības projektu attīstībā;
• spēj patstāvīgi organizēt savu profesionālo pilnveidi vides inženierijas un ar to saistītajās starpdisciplinārajās jomās, uzņemties atbildību un iniciatīvu vides aizsardzības projektu īstenošanā individuāli vai komandā.

Karjera

Studiju programmas absolventi ar iegūtajām starpdisciplinārajām zināšanām vides inženierijas jomā varēs strādāt vides aizsardzības, enerģētikas (siltumenerģētikas un viedās enerģētikas), energoefektivitātes, resursu apsaimniekošanas jomās un tām radniecīgās nozarēs, spēs integrēt un novērtēt inovatīvas vides un klimata tehnoloģijas uzņēmumos, spēs strādāt valsts iestādēs pie vides normatīvo aktu izstrādes un ieviešanas, kā arī pašvaldību līmenī piedalīties vides inženierijas jomas attīstībai. Studiju programmas absolventi spēs arī veikt pētījumus vides inženierijas un enerģētikas nozarē, kā arī izstrādāt un īstenot vides inženierijas projektus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/EBI?department=27000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv