Rīgas Tehniskā universitāte - Biotehnoloģija un bioinženierija - Bak. studijas

Biotehnoloģija un bioinženierija
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-10-20
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsDabaszinātņu bakalaurs
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods43420
 
Ilgums3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas (tiks precizēta) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsLatvijas Universitātes (LU) un Rīgas Tehniskās Universitātes (RTU) kopīgā akadēmiskā bakalaura studju programma “Biotehnoloģija un bioinženierija” dod iespēju studentiem iegūt gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un prasmes biotehnoloģijas un bioinženierijas jomā, iegūt iemaņas iekārtu un procesu projektēšanā, produktu izstrādē. Studijas notiek modernās auditorijās un laboratorijās LU un RTU, kā arī studiju procesā ir iespēja iepazīties ar praktisko darba organizāciju uzņēmumos.
Studiju programmas ietvaros apgūst tādus studiju kursus kā bioloģisko sistēmu dizains, informācijas tehnoloģijas, ķīmija, biofizika, ģenētika, genomika, materiālmācība, mikrobioloģija, uzņēmējdarbība, šūnu un gēnu inženierija, biotehnoloģija, bioinženierija.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus speciālistus un zinātniekus, kuri spēj konkurēt gan vietējā, gan starptautiskajā zinātniskā darba tirgū dažādās biotehnoloģijas un bioinženierijas nozarēs.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
- Nodrošināt iespēju apgūt bioloģijas teorētiskos un praktiskos, kā arī matemātikas, fizikas un ķīmijas pamatkursus,
- Nodrošināt iespēju apgūt padziļināti kursus nosacīti specializētā molekulārā vai organismu bioloģijas virzienā,
- Attīstīt spējas, kas saistītas ar kritisko domāšanu, analīzi un argumentāciju,
- Attīstīt iemaņas biotehnoloģisku iekārtu un procesu projektēšanā un produktu izstrādē,
- Attīstīt iemaņas veikt patstāvīgus pētījumus izvēlētā bioloģijas apakšnozarē un rezultātus apkopot bakalaura darbā un iegūt Dabaszinātņu bakalaura grādu biotehnoloģijā un bioinženierijā.

Studiju rezultāti

Zināšanas:
1. parāda raksturīgās pamata un specializētās zināšanas ar biotehnoloģiju un bioinženieriju saistītos darba virzienos;
2. skaidro dabaszinātņu (matemātikā, ķīmijā, fizikā) pamatjēdzienus;
3. pārzina jomas profesionālās ētikas problēmas un prasības;
4. izprot biotehnoloģijas un bioinženierijas jomas svarīgākos jēdzienus un likumsakarības;
5. pārzina intelektuālā īpašuma jautājumus biotehnoloģijas nozarē;

Prasmes:
6. patstāvīgi iegūst, atlasa un analizē informāciju un to izmanto, pieņemot lēmumus un risinot problēmas zinātnes nozarē vai profesijā, kas saistīta ar biotehnoloģiju un bioinženieriju;
7. izskaidro iegūtās zināšanās un argumentēti diskutē par tām gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem;
8. analizē pētījumu datus, tos interpretē un izmanto turpmāku pētījumu plānošanā;
9. prezentē pētījuma rezultātus;
10. izmanto modernu laboratorijas aprīkojumu pētījumu veikšanai;

Kompetences:
11. veic pētījumu, analizē pētījuma rezultātus un prezentē bakalaura darba aizstāvēšanā;
12. izvērtē savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību un piedalās attiecīgās profesionālās jomas attīstībā;
13. kritiski analizē bioloģijas koncepcijas, teorijas un problēmas;
14. veic zinātniskos pētījumus – no hipotēzes līdz rezultātiem ar rūpīgu datu ievākšanu un analīzi;
15. parāda zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemas atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā, pieņem lēmumus un rod radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
16. parāda prasmes, kas nepieciešamas biotehnoloģisko pētījumu rezultātu komercializācijā.

Karjera

Programmas absolventiem ir iespējā strādāt universitāšu un institūtu zinātniskajās laboratorijās, esošos uzņēmumos (pārtikas, lauksaimniecības, medicīnas, atkritumu pārstrādes u.c. jomās) vai veidot savus jaunuzņēmumus. Biotehnoloģija un bioinženierija ir interesanta un dinamiski augoša joma, kas turpina radīt arvien jaunas darba iespējas.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BBC?department=24000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētais eksāmens: matemātikā un fizikā vai svešvalodā (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv