Latvijas Universitāte - Franču filoloģija - Bak. studijas

Franču filoloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-16
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs filoloģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods43222
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodabilingvāli - latviešu, franču (BL/LV-FR)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2100 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgramma dod iespēju mācīties vienā no trim divvalodīgajiem moduļiem: franču-itāļu, franču-spāņu un franču-vācu.

Studijām var pieteikties reflektanti ar franču valodas priekšzināšanām un bez tām. Itāļu, vācu un spāņu valodas apguve ir paredzēta no iesācēju līmeņa. Programmai ir starpdisciplinārs raksturs, tā sniedz akadēmisko izglītību romānistikas un/vai ģermānistikas jomā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā un tulkošanā. Programmas mērķis ir sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, kompetentus un konkurētspējīgus valsts un privāto struktūru franču un itāļu/spāņu/vācu valodas speciālistus, kuri izprot romāņu un ģermāņu areāla valstu vidi un spēj integrēti izmantot iegūtās valodu, kultūru zināšanas un prasmes, kā arī praktiskās iemaņas tulkošanā un valodu didaktikā, darbojoties Latvijā un citviet Eiropā, kā arī ārpus tās.

Programma paredz studentu mobilitāti ERASMUS programmas ietvarā Francijas, Beļģijas, Itālijas, Spānijas un Vācijas augstskolās. Dažus lekciju kursus docē ārvalstu lektori.

Franču filoloģijas BSP mērķi:

sagatavot bakalaura līmenim atbilstošus, kompetentus un konkurētspējīgus valsts un privāto struktūru franču un itāļu/spāņu/vācu valodas speciālistus, kuri izprot pētamās valodas areāla valstu vidi un spēj integrēti pielietot iegūtās valodu, kultūru zināšanas un prasmes, kā arī praktiskās iemaņas tulkošanā un valodu didaktikā, darbojoties Latvijā un citviet Eiropā, kā arī ārpus tās;
sagatavot studējošos turpmākām studijām maģistrantūrā un doktorantūrā.

Programmas uzdevumi:

nodrošināt iespēju apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām tādās zinātnes nozarēs kā vispārīgā un lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kultūrvēsture, translatoloģija, kā arī veidot izpratni par teoriju praktisko pielietojumu;
nodrošināt atbilstošus apstākļus bakalaura darba izstrādei un aizstāvēšanai;
veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un priekšmeta specifiskās kompetences, spēju pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā (franču un itāļu/spāņu valodu, literatūras un kultūras pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants pētamo valodu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas un kultūras jautājumos);
veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus akadēmiskās izglītības turpināšanai maģistratūrā un doktorantūrā;
pilnveidot studējošo radošo potenciālu, piedaloties zinātniskajos projektos un konferencēs;
veicināt studējošo iesaistīšanu starptautiskās apmaiņas programmās kā valodu prasmju līmeņa paaugstināšanai, tā arī specializācijas priekšmetu apguvei attiecīgajās valodās;
sagatavot studentus starpdisciplināram darbam, zināšanu pilnveidei un mūžizglītībai;
izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā, nodrošinot efektīvu individuālu un grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi;
veicināt starptautisku sadarbību romānistikas pētniecības jomās, studiju procesa realizācijā, pieaicinot nepieciešamos speciālistus no ārzemēm.

Programmas studiju rezultāti
Sekmīgi pabeidzot BSP, absolventi būs ieguvuši:

izpratni par svarīgākajiem jēdzieniem un likumsakarībām valodniecības, lietišķās valodniecības, literatūrzinātnes, kultūrvēstures un translatoloģijas teorijās, kā arī par literatūru, mākslu, vēsturi, ģeogrāfiju un sociāli-politiskiem dzīves aspektiem, kas studējošajiem nodrošinās spēju analizēt šajās valstīs notiekošos procesus;
pamatzināšanas par franču un itāļu/spāņu valodas lietojumu dažādās speciālās jomās (biznesā, politikā, jurisprudencē, diplomātijā, tūrismā u.c.);
franču, itāļu/spāņu/vācu un akadēmiskās angļu valodas zināšanas.

Darba iespējas

Veiksmīga sadarbība ar Francijas, Šveices, Itālijas, Kanādas, Spānijas un Vācijas vēstniecībām, ar Baltijas valstu un Rietumeiropas augstskolām ir labs pamats ātrākai Jūsu iesaistīšanai daudzveidīgajā Eiropas darba tirgū. Pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas iespējams turpināt studijas Romāņu valodu un kultūru studiju maģistra studiju programmā, profesionālajās maģistra studiju programmās „Konferenču tulkošana” un „Rakstiskā tulkošana”.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/francu-filologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīmeangļu, franču vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv