Latvijas Universitāte - Matemātiķis statistiķis - Prof. bak. studijas

Matemātiķis statistiķis
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-16
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs statistikas matemātikā
Profesionālā kvalifikācijaStatistikas matemātiķis (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods42460
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProfesionālās augstākās izglītības bakalaura studiju programmas „Matemātiķis statistiķis” (turpmāk: Matemātiķa statistiķa programma) mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus, kas varētu strādāt Latvijas valsts iestādēs un privātā sektora uzņēmumos: ministrijās, Centrālajā Statistikas pārvaldē, pašvaldībās, auditorfirmās, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībās, bankās utt. par Statistikas matemātiķi vai citā profesijā, kurā nepieciešams sistemātiski veikt dziļu, matemātiski pamatotu statistisko analīzi, veikt matemātisko modelēšanu un uz datiem balstītu nākotnes iespēju prognozēšanu.

Matemātiķa statistiķa programmā iegūtās zināšanas un prasmes ir saskaņotas ar Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minēto profesiju Statistikas MATEMĀTIĶIS (2121 02), kā arī nodrošina tādu teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apguves kopumu, kas atbilst profesionālā bakalaura grāda Statistikas matemātikā līmenim.

Matemātiķa statistiķa programma ir vienīgā šāda veida studiju programma Latvijā.

Programma paredz apgūt matemātisko kursu teorētisko bāzi (Matemātiskā analīze, Algebra, Ģeometrija, Matemātiskā loģika, Diferenciālvienādojumi, Varbūtību teorija, u.c.) tik lielā apjomā, lai sekmīgi varētu apgūt profesijas Statistikas matemātiķis nepieciešamos matemātikas un statistikas profesionālās specializācijas kursus (Matemātiskā statistika, Gadījuma procesi, Laikrindu analīze, Optimizācijas metodes, Izlases apsekojumi, Vērtspapīru portfeļi un to vadīšana, u.c.). ERASMUS programmas ietvaros vienu semestri iespējamas studijas Brēmenē (Vācijā), Kaizerslauternā (Vācijā), Ostravā (Čehijā), u.c. Programma paredz 20 kredītpunktu praksi, kuras laikā students varēs studiju kursos iegūtās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pielietot reālu praktisku uzdevumu risināšanā, kā arī apgūt profesijas specifiku. Programma paredz apgūt LU vispārizglītojošos kursus 20 kredītpunktu apjomā, tanī skaitā Uzņēmējdarbības pamatus un Saskarsmes psiholoģiju. Šo kursu apguve paredz paplašināt studentu redzesloku gan ar profesiju saistītos ekonomikas un tiesību jautājumos, gan pasauli izzinošos jautājumos.

Profesionālais bakalaura grāds Statistikas matemātikā nodrošina līdzvērtīgu izglītības līmeni, kāds ir citās Eiropas Savienības valstīs un arī ārpus tās robežām. Līdz ar to, izpildot programmas prasības, students iegūst gan profesionālās prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas statistikas matemātiķa darbā, gan arī akadēmiskās zināšanas matemātikā, kas nodrošina iespēju studēt tālāk atbilstošās maģistrantūras programmās.

Programmas mērķis un uzdevumi

Matemātiķa statistiķa programmas mērķis ir sagatavot kvalificētus matemātiķus un statistiķus Latvijas valsts iestādēm, kā arī privātā sektora uzņēmumiem, vadoties no tā, lai viņu zināšanas un prasmes atbilstu Latvijas Republikas profesiju klasifikatorā minētai profesijai Statistikas MATEMĀTIĶIS.

Galvenie uzdevumi:

• nodrošināt iespēju, apgūstot profesionālo bakalaura programmu un sekmīgi nokārtojot valsts pārbaudījumus, iegūt statistikas matemātiķa profesionālo kvalifikāciju un profesionālo bakalaura grādu statistikas matemātikā;

• attīstīt studentos matemātisko domāšanu, veicināt centienus patstāvīgai zināšanu paplašināšanai un praktisko iemaņu nostiprināšanai;

• attīstīt studentos iemaņas patstāvīgu zinātnisko pētījumu veikšanai un to rezultātu praktiskai pielietošanai;

• attīstīt studentos augstu profesionālo ētiku un piedāvāt sociālās pamata prasmes komunikācijā, patstāvīgajā un komandas darbā;

• nodrošināt stabilu un drošu studiju procesu, īstenojot studiju programmas saturu.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

pamatzināšanas matemātikas nozarē;
specializētas zināšanas matemātiskās statistikas apakšnozarē;
specializētas zināšanas matemātiskajā modelēšanā;
zināšanas par datu iegūšanu, to matemātisku apstrādi un analizēšanu, iegūto rezultātu interpretēšanu;
zināšanas par IT izmantošanu dažādu matemātisko un statistisko modeļu apstrādē.

Prasmes:

prasme matemātiski formulēt statistiskās problēmas un uzdevuma nostādni;
prasme izstrādāt matemātiskos un statistiskos modeļus;
prasme iegūt statistikas datus;
prasme izstrādāt un veikt izlases apsekojumus;
prasme strādāt ar informācijas tehnoloģijām;
prasme veikt daudzdimensiju analīzi, tai skaitā regresiju un korelāciju analīzi, faktoru analīzi;
prasme veikt zinātnisko un pētniecisko darbu.

Kompetences:

spēj orientēties galvenajos matemātikas un statistikas modeļos un metodēs;
spēj risināt matemātikas un statistikas problēmas, izmantojot atbilstošās matemātiskās un statistiskās metodes;
prot izmantot IT paketes datu analīzei un nepieciešamās informācijas iegūšanai;
spēj izstrādāt un veikt teorētisku pētījumu, analizēt tā rezultātus, izdarīt pamatotus secinājumus;
prot iegūtos rezultātus prezentēt un interpretēt.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fizikas-matematikas-un-optometrijas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/matematikis-statistikis-1
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai krievu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv