Latvijas Universitāte - Māszinības - Prof. bak. studijas

Māszinības
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-17
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs veselības aprūpē un māszinību speciālists vienā no pamatspecialitātēm: bērnu aprūpes māsa vai internās aprūpes māsa vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa vai operāciju māsa vai ambulatorās aprūpes māsa vai ķirurģiskās aprūpes māsa vai garīgās aprūpes māsa.
Profesionālā kvalifikācijaMedicīnas māsa (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2022.
Programmas kods42723
 
Ilgums4 gadi (ar vidējo vai vidējo profesionālo izglītību); 1, 2 vai 3 gadi (ar 1. līmeņa augstāko vai bakalaura izglītību veselības aprūpē)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160 vai 40
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1750 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju laikā jāapgūst A daļas kursi 88 kredītpunktu apjomā – Anatomija/biofizika, Fizioloģija/bioķīmija, Medicīniskā latīņu valoda, Propedeitika, Higiēna/vides medicīna, Farmakoloģija, Vispārīgā psiholoģija, Bērna aprūpe, Māsu profesijas filozofija, Māszinību teorija I, Aprūpes plānošana un dokumentācija, Terapija, Ķirurģija, Diagnostika (pacientu sagatavošana), Māsu darba organizācija un vadība, Ievads tiesību zinātnē, Ekonomikas pamati, Lietvedība, Uzņēmumu dibināšana un vadība veselības aprūpē, Klīniskā intervija un diskusija, Vispārīgā pedagoģija, Māsu izglītības filozofija, Pacienta apmācība, Pedagoģiskā darba projekts un Bakalaura darbs.B kursi jāapgūst 66 kredītpunktu apjomā, bet C daļas kursi 6 kredītpunktu apjomā.Studiju laikā paredzēta prakse – Klīniskā prakse I, II, III un specialitāti nodrošinošā prakse.

Iegūstamā kvalifikācija: bērnu aprūpes māsa vai internās aprūpes māsa, vai anestēzijas, intensīvās un neatliekamās aprūpes māsa, vai operāciju māsa, vai ambulatorās aprūpes māsa, vai ķirurģiskās aprūpes māsa, vai garīgās aprūpes māsa.

Starptautiskā sadarbība ir ar Getingenes Universitāti (Vācija), Karolinskas Institūtu (Zviedrija), Tartu Universitāti (Igaunija).
Programmas mērķis un uzdevumi

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt profesionālas izglītības iegūšanu Profesionālā augstākās izglītības bakalaura studiju programmā „Māszinības”, attīstot studentos analītiskās spējas, zinātniski pētnieciskās prasmes un kritisku teorētisko un praktisko zināšanu izvērtēšanu un pielietošanu, veicinot profesionālo izaugsmi un konkurētspēju mainīgajos sociālekonomiskajos apstākļos un starptautiskajā darba tirgū.Studiju programmas uzdevumi:

attīstīt filozofisku domāšanu un pētniecību, aplūkojot parādības no dažādiem aspektiem, novērtēt zināšanu saturu un attīstīt spējas izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem;
analizēt veselības aprūpes pārmaiņas Latvijas sabiedrībā un sagatavot profesionālas māsas darbam atšķirīgās veselības nozarēs;
sniegt zināšanas par nodarbinātību un uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā, māsu darba organizēšanu un vadīšanu;
sniegt pedagoģiskās zināšanas veselības aprūpētājiem par sabiedrības, ģimenes un indivīda veselības veicināšanu, uzturēšanu;
attīstīt spēju nodrošināt un veicināt pacienta līdzestību ārstēšanas un aprūpes procesā izvērtēt un dokumentēt pacienta zināšanas, izpratni, prasmes un līdzdarbību veselību veicinošajos un uzturošajos pasākumos;
pilnveidot zināšanas par cilvēka vecumposmu attīstību, īpatnībām un pedagoģisko psiholoģiju;
attīstīt pamatspecialitātē noteiktās prasmes un kompetences.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas:

Padziļinātas zināšanas māszinību teorijās, teoriju analīzē, māsu prakses filozofijā.
Padziļinātas zināšanas veselības aprūpes darba vadīšanā un organizēšanā, sabiedrības un indivīda veselības aprūpes un uzturēšanas izglītošanā.
Pētniecības metožu un pētniecības darba organizācijas un realizācijas izpratne.
Zināšanas lietvedības, ekonomikas, tiesību zinātnēs.
Padziļinātas zināšanas studenta izvēlētajā pamatspecialitātē.

Prasmes:

Pielietot teorētiskās un praktiskās zināšanas māszinību prakses parādību noteikšanā, analīzē, izvērtēšanā un darbību prognozēšanā.
Vadīt un organizēt veselības aprūpes procesu un ar to saistītos praktiskos pasākumus.
Veikt veselības aprūpes darba pētījumus un izmantot savu un cita veikto pētījuma rezultātus veselības aprūpes darbā.
Veikt sabiedrības un indivīda izglītošanu veselības aprūpes un uzturēšanas jautājumos.

Kompetences:

Spēja izteikt savu viedokli, pamatojoties uz māsu prakses pētījuma datiem.
Spēja nodrošināt uzņēmējdarbību veselības aprūpes sistēmā.
Spēja veikt māsu darba organizēšanu un vadīšanu.
Spēja nodrošināt tiesisko attiecību normu ievērošanu.
Spēja lietot medicīnisko terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
Spēja īstenot specifiskās prasmes pamatspecialitātē.

Darba iespējas

Ar bakalaura grādu var turpināt studijas maģistratūrā vai strādāt veselības aprūpes jomā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/medicinas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/maszinibas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība un vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju „Māsa” vai tai pielīdzināmu kvalifikāciju „Vecmāte”, „Zobārstniecības māsa”, „Biomedicīnas laborants”, „Ārsta palīgs”.
Studiju uzsākšana profesionālā bakalaura studiju programmā "Māszinības" ir atkarīga no iepriekš iegūtās izglītības: Uzņemšana 1. semestrī – personām, kurām ir vidējā profesionālā izglītība ar kvalifikāciju „Māsa” vai tai pielīdzināmu kvalifikāciju „Vecmāte”, „Zobārstniecības māsa”, „Biomedicīnas laborants”, „Ārsta palīgs” (ar zemāk minētajiem uzņemšanas nosacījumiem. Studiju turpināšana:
7. semestrī - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)
5. semestrī (vai 6. semestrī) - personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Vecmāte”, „Ārsta palīgs”, ja studiju ilgums ir bijis 3 gadi (120 kredītpunkti)
3. semestrī – personām ar pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un kvalifikāciju ”Māsa”, ja studiju ilgums ir bijis 2 gadi (80 kredītpunkti).

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā
valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā.

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme angļu valodā vai franču valodā, vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos
valsts eksāmena vidējā atzīme medicīnas skolas diplomā
Paskaidrojums: vidējās izglītības iegūšanas gads tiek noteikts pēc tā gada, kurā iegūta vispārējā vidējā izglītība vai profesionālā vidējā izglītība, ja profesionālās vidējās izglītības programmas apguve ir uzsākta pēc pamatizglītības iegūšanas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv