Latvijas Universitāte - Romāņu valodu un kultūru studijas - Mag. studijas

Romāņu valodu un kultūru studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-10-11
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu maģistrs romānistikā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 25.06.2019.
Programmas kods45222
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene vakara
Kredītpunkti80
Mācību valodabilingvāli - latviešu, franču/itāļu/spāņu (BL/LV-FR/IT/ES)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2018./19.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsProgrammas studiju virzieni: valodniecība, lietišķā valodniecība un valodas apguve, literatūrzinātne un kultūrvēsture, tulkošana.

Maģistra studiju programma „Romāņu valodu un kultūru studijas” ir vienīgā programma Latvijā, kura sniedz akadēmisku izglītību maģistra līmenī franču, spāņu un itāļu valodā, iekļaujot profesionālo virzību kulturoloģijā, valodu pasniegšanā, tulkošanā un starptautiskajās attiecībās.

Romāņu valodu un kultūru MSP galvenais mērķis ir sagatavot augsti kvalificētus romāņu valodu speciālistus
valodniecības, lietišķās valodniecības, literatūrzinātnes, kultūrvēstures un tulkošanas jomās. Tā nodrošina
akadēmiskās pētniecības turpināšanos un attīstību romānistikas jomā Latvijā.

Programmas uzdevumi:

•nodrošināt iespēju padziļināti apgūt zināšanas par saturu, metodoloģiju, attīstības virzieniem, teorijām tādās zinātnes nozarēs kā vispārīgā un lietišķā valodniecība, literatūrzinātne, kultūrvēsture, translatoloģija un veidot izpratni par teoriju praktisko pielietošanu;
•atbalstīt studentus maģistra darba sagatavošanā un aizstāvēšanā;
•veidot zinātniskā darba prasmes, vispārīgās un priekšmeta specifiskās kompetences, kas ir būtiskas valodas un kultūras parādību un procesu pētīšanā, un spēju pielietot tās zinātniskajā darbā un profesionālajā jomā (franču, spāņu, itāļu valodu, literatūru un kultūru pētnieks, pasniedzējs, tulks, tulkotājs, gids, valodu politikas un terminoloģijas speciālists, konsultants romāņu areāla valstu ģeogrāfijas, vēstures, mākslas, kultūras, politikas un ekonomikas jautājumos);
•veicināt studējošo radošo spēju attīstību un virzīt spējīgākos studentus akadēmiskās izglītības turpināšanai doktorantūrā;
•pilnveidot studējošo radošo potenciālu, piedaloties zinātniskos projektos un konferencēs un veicinot viņu iesaistīšanu studentu starptautiskās apmaiņas programmās;
•sagatavot studentus starpdisciplināram darbam, zināšanu pilnveidei un mūzizglītībai;
•veicināt argumentācijas, aktīvas pozīcijas un kritiski analītiskās prasmes veidošanu studentiem, nostiprinot viņu spējas specializācijā (valodniecības, kultūrvēstures, literatūrzinātnes, valodu apguves un translatoloģijas jomā);
•izmantot jaunākās tehnoloģijas apmācībā, nodrošinot efektīvu individuālu un grupu darbu, saziņai izmantojot virtuālo vidi,
•veicināt starptautisku sadarbību romānistikas pētniecības jomās, studiju procesa realizācijā pieaicinot nepieciešamos speciālistus no ārzemēm.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/augstaka-limena-studijas/romanu-valodu-un-kulturu-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura un/vai maģistra grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, vai tai pielīdzināma augstākā izglītība;
Papildu nosacījums: personām, kuras nav LU bakalaura studiju programmas „Franču filoloģija” absolventi, un ārvalstniekiem, piesakoties studiju programmā, nepieciešamas franču valodas zināšanas, kuras apliecina DELF (Diplôme d'études en langue française) B2 vai DALF (Diplôme approfondi de langue française) vismaz C1, vai TCF (Test de connaissance du français) vismaz 400 punkti, vai TEF (Test d’Evaluation du Français) vismaz 541 punkts,
vai itāliešu valodas zināšanas, kuras apliecina CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera dell’Universita per Stranieri di Siena) vismaz B2 vai CELI (Certificati di Conoscenza della Lingua Italiana (Perugia)) vismaz B2, vai PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri) vismaz B2,
vai spāņu valodas zināšanas, kuras apliecina DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera) vismaz B2,
vai apliecinājums par franču, itāliešu vai spāņu valodas zināšanām vismaz B2 līmenī saskaņā ar Eiropas valodu pamatnostādnēm vai vērtējums franču valodā vai itāliešu valodā, vai spāņu valodā iepriekšējās izglītības dokumentā, (atzīmei jābūt ne zemākai kā 7 (10 ballu sistēmā) vai „labi”), izņemot gadījumus, kad franču vai itāliešu, vai spāņu valoda ir dzimtā valoda un/vai iepriekšējā izglītība iegūta franču vai itāliešu, vai spāņu valodā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv