Latvijas Universitāte - Bioloģija - Mag. studijas

Bioloģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-27
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsDabaszinātņu maģistrs bioloģijā
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods45420
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsBioloģijas maģistra studiju programmas mērķis ir dot mūsdienīgas teorētiskās un metodiskās zināšanas konkrētā bioloģijas apakšnozarē, vienlaikus sniedzot pārskatu par nozares attīstību kopumā, sagatavojot absolventus praktiskai darbībai zinātnē, biznesā vai valsts pārvaldē, kā arī turpmākām studijām doktorantūrā.

Bioloģijas maģistra studiju programmas uzdevumi ir izveidot un padziļināt studenta:

priekšstatu par mūsdienu bioloģijas zinātnes kopējām attīstības tendencēm dabas, medicīnas un sociālo zinātņu attīstības mijiedarbībā;
mūsdienīgas teorētiskas zināšanas kādā no bioloģijas apakšnozarēm: augu fizioloģijā, bioķīmijā, biotehnoloģijā, botānikā, cilvēka un dzīvnieku fizioloģijā, ekoloģijā, ģenētikā, hidrobioloģijā, mikrobioloģijā, molekulārajā bioloģijā, šūnas bioloģijā, zooloģijā;
pētniecības pamatprasmes, moderno dabaszinātņu instrumentālo un informācijas tehnoloģiju nodrošinājuma izmantošanas iemaņas;
izpratni par bioloģisko pētījumu ētikas principiem;
izpratni par starptautiskās sadarbības nozīmi zinātniskajā darbībā;
zinātnes sasniegumu komunikācijas spējas;
prasmi strādāt komandā, piedaloties pētījumu projektos;
nodrošināt zinātniskā pētījuma veikšanas iespēju pieredzējuša akadēmiskā personāla vadībā un tā rezultātu apkopošanu maģistra darbā ;
iepazīstināt ar inovatīvas darbības pamatiem bioloģijā un ar to saistītajās nozarēs.

Programmas studiju rezultāti

Zināšanas un to pielietojums

Zināšanas par jaunākajām attīstības tendencēm bioloģijā kopumā, izvēlētās apakšnozares situāciju un aktuālajām problēmām, kuras students spēj teorētiski izmantot, atbildot uz nestandarta jautājumiem par pētniecību vai inovatīvu darbību.

Pētnieciskās prasmes

Spēja formulēt pētniecības tēmu bioloģijas apakšnozarē, analizēt citu zinātnisko pētījumu rezultātus kontekstā ar jaunākajām zinātnes atziņām, izvirzīt hipotēzes. Spēja novērtēt informāciju bioloģijā un apakšnozarē kopumā, to saskares jomas ar citām zinātnes nozarēm, atrast pieeju zinātniskajiem datiem, kas nepieciešami priekšmeta apguvei, pētījuma izpildei vai inovācijas darbībai.

Spēja izmantot zinātniskās metodes un tehnoloģijas, piemērojot tās konkrētā uzdevuma izpildei, analizēt savus un citu iegūtos rezultātus, pieņemt lēmumus sarežģītās situācijās, meklēt un salīdzināt risinājumu variantus, analizēt ar tiem saistīto risku.

Specializācijas apguve

Spēja izmantot zināšanas, lai, veicot pētījuma uzdevumus, meklētu jaunus tehniskos risinājumus, metodikas, organizatoriskā nodrošinājuma vai informācijas ieguves veidus.

Vispārpielietojamās prasmes

Spēja patstāvīgi plānot studiju procesu un izvēlēties optimālos tā īstenošanas variantus, kā arī turpināt kvalifikācijas pilnveidi mūžizglītībā.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/biologijas-fakultate/magistra-limena-studijas/biologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds dabaszinātnēs, otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) bioloģijā, lauksaimniecības zinātnēs un medicīnā. Iestājpārbaudījums, kurā tiek ņemts vērā:
1) studiju programmas izvēles motivācija, iecerētais pētījuma virziens;
2) darba pieredze pētniecībā - bakalaura darba izstrādē izmantotās metodes un iegūtie rezultāti;
3) reflektanta bioloģijas zināšanu pašnovērtējums;
4) uzstāšanās ar referātu zinātniskās konferencēs;
5) stažēšanās ārzemju augstskolās un pētniecības institūcijās;
6) paredzamās maģistra darba tēmas aktualitāte un atbilstība aktuāliem bioloģijas zinātnes pētījumu virzieniem;
7) maģistra darba iestrāde.

Studijām bioinformātikas apakšprogrammā uzņem ar dabaszinātņu bakalaura grādu bioloģijā vai datorzinātnēs, kā arī bakalaura grādu citās radniecīgās dabaszinātņu nozarēs vai ar otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību (vai tai pielīdzināmu augstāko izglītību).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2019./2020. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv