Latvijas Universitāte - Ekonomika - Bak. studijas

Ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-17
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods43310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika); 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; NeklātieneNeklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (pilna laika); 1500 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmas mērķis ir dot iespēju studentiem radošā mācību un pētniecības darbā iegūt akadēmisku izglītību ekonomikā, radīt nosacījumus augstas kvalitātes intelektuālo, analītisko un profesionālo spēju pilnveidošanai un zināšanu iegūšanai izvēlētajā ekonomikas apakšnozarē

Studiju programmas uzdevumi:

1. nodrošināt studējošajiem teorētisko zināšanu un pētniecības iemaņu apguvi plaša profila ekonomikas bakalaura akadēmiskajā studiju programmā tādā kvalitātē, lai būtu iespējams īstenot maģistra studiju programmu sociālo zinātņu maģistra grāda ekonomikā iegūšanai atbilstoši LR Ministru kabineta noteiktajam valsts akadēmiskās izglītības standartam;

2. radīt priekšnoteikumus analītisko iemaņu pilnveidošanai, profesionālo un komunikācijas prasmju iegūšanai ekonomikā, kas ļautu absolventiem sekmīgi iekļauties Latvijas un starptautiskajā darba tirgū valsts un privātajās struktūrās.
Programmas studiju rezultāti

Zināšanas

parāda pamata un specializētās zināšanas ekonomikas teorijā un vēsturē;
izprot un kritiski izvērtē ekonomikas attīstības pamatlikumus un likumsakarības;
orientējas mūsdienu ekonomikas zinātnes teorētiskajās pamatnostādnēs un specializācijas pamatvirzienos – grāmatvedībā, finansēs, ekonomiski matemātiskajā modelēšanā un prognozēšanā, uzņēmējdarbībā, tautsaimniecības analīzes aktuālajās koncepcijās;
demonstrē pētāmā objekta kritisku izpratni un sniedz problēmas risinājumu apkopojumu;
spēj uzrādīt zināšanas ekonomikas un atsevišķu saskares zinātņu teorētiskajos un praktiskajos pamatjautājumos – vadības zinībās; tiesību zinībās, matemātikā, vides zinībās, demogrāfijā, socioloģijā, psiholoģijā, biznesa ētikā, informācijas tehnoloģijās u.c.

Prasmes :

spēj, izmantojot apgūtos teorētiskos pamatus un prasmes, veikt pētniecisku darbību, demonstrējot analītisku pieeju pētījuma objekta analīzē;
spēj atrast, sistematizēt un analītiski aprakstīt informāciju, izmantot informācijas datu bāzes;
prot izmantot piemērotākās statistikas, ekonometrijas u.c. analīzes metodes un paņēmienus, lietpratīgi veikt iegūto rezultātu ekonomisko interpretāciju un prezentāciju speciālistu un nespeciālistu auditorijās;
ir gatavs uzņemties atbildību un iniciatīvu, veicot darbu individuāli vai komandā;
spēj pilnveidot un attīstīt savas prasmes, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos;
ir motivēts savu kompetenču nepārtrauktā pilnveidošanā un attīstīšanā, turpinot studijas maģistrantūrā.

Kompetences:

spēj pielietot teorētiskās zināšanas praktisku uzdevumu risināšanā uzņēmuma vai institūcijas darbības uzlabošanai;
spēj izprast profesionālās ētikas nozīmi, izvērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību;
spēj identificēt sociālās un ekonomiskās vides un to procesu izmaiņas, un pieņemt lēmumus par uzņēmuma vai institūcijas saimnieciskās darbības mērķu un plānu maiņas nepieciešamību.

Darba iespējas

Lai studējošie labāk varētu iepazīties ar potenciālajiem darba devējiem un darba tirgū nepieciešamajām zināšanām un prasmēm, kā arī iegūt datus un nepieciešamo informāciju bakalaura darba izstrādei, ekonomikas bakalaura studiju plānā 6.semestrī ir iekļauta prakse.

Absolventi var strādāt dažādos uzņēmumos, komercbankās, auditorfirmās, ministrijās, Latvijas Bankā, Valsts ieņēmumu dienestā, muitā un citās iestādēs par finanšu menedžeriem, grāmatvežu palīgiem, nodokļu ekonomistiem, auditoru asistentiem, statistiķiem, analītiķiem.
Programmas mājaslapahttps://www.lu.lv/studijas/fakultates/biznesa-vadibas-un-ekonomikas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/ekonomika
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā, vai krievu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīme matemātikā (vai vidējā atzīme algebrā un ģeometrijā)
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv