Latvijas Universitāte - Somugru studijas - Bak. studijas

Somugru studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-08-26
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs somugru studijās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2023.
Programmas kods43222
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodamultilingvāli - latviešu, igauņu, somu (ML/LV-ET-FI)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2000 EUR gadā (2019./20.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsSomugru studiju bakalaura programmā galvenā uzmanība tiek pievērsta trim Baltijas jūras somugru tautām – somiem, igauņiem un lībiešiem. Taču, lai labāk izprastu šo tautu vēsturiskās saknes, valodu un kultūru, studenti tiek iepazīstināti arī ar citām somugru tautām.

Studiju programmas īstenošanu nodrošina LU akadēmiskais personāls, kā arī pieaicinātie docētāji, kas savā pamatdarbā saistīti ar dažādiem somugristikas aspektiem, runātu un rakstītu somu un igauņu tekstu sagatavošanu, tulkošanu u.tml. Programmā pastāvīgi strādā viens somu un viens igauņu vieslektors, īsāku laiku viesojas arī citi somu un igauņu lektori.

„Somugru studijas” ir pagaidām vienīgā bakalaura studiju programma Latvijā, kas sagatavo speciālistus somugristikā. Pēc bakalaura studiju programmas absolvēšanas ir iespējams turpināt studijas Baltijas jūras reģiona studiju maģistra programmā vai citās augstākā līmeņa studiju programmās Latvijā, Somijā, Igaunijā.

Programma piedāvā:

apgūt teorētiskas zināšanas somugru filoloģijā;
apgūt trīs Baltijas jūras somugru valodas: somu, igauņu – augstākajā līmenī, lībiešu valodai – leksikas un gramatikas minimumu, lai spētu lasīt un tulkot tekstus lībiešu valodā;
iegūt zināšanas somu un igauņu literatūrā;
iegūt zināšanas Somijas, Igaunijas, lībiešu un citu somugru tautu kultūras vēsturē;
iespēju izvēlēties ungāru valodas (kā somugru valodas) kursu vai zviedru valodas apguves kursu (kā vienu no divām Somijas valsts valodām).


ERASMUS studentu apmaiņas līgumi ir ar Helsinku, Joensū, Tamperes un Turku universitāti Somijā un Tallinas universitāti Igaunijā. Ar Tartu universitāti Igaunijā ir divpusējās sadarbības līgums. NORDPLUS tīkla programma piedāvā studiju papildināšanas iespējas Somijā.

Programmas mērķis un uzdevumi

Bakalaura studiju programmas „Somugru studijas” mērķi ir cieši saistīti ar LR izglītības mērķiem, Latvijas Universitātes mērķiem un augstskolu attīstību:

Īstenot akadēmisko studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās zināšanas un pieredzi, kas atbilst kvalifikācijas prasībām darba tirgū, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību Eiropas Savienības kopējos sadarbības un konkurences apstākļos.
Nodrošināt tādu ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, kas ļautu absolventiem sekmīgi strādāt ar dažādiem somugristikas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem saistītās darba vietās, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
Apvienot akadēmiskās studijas ar pētniecību, lai studenti bagātinātu savu profesionālo izpratni par kultūras mantojuma daudzveidību Baltijas jūras reģiona valstīs un citās somugru tautu apdzīvotās teritorijās.

Savukārt somugru bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:

Nodrošināt studentiem teorētiskās zināšanas somugru valodniecībā, literatūrā un kultūras studijās, un piedāvājot ieskatu arī saistītās starpdisciplinārās pētniecības jomās.
Nodrošināt studentiem praktiski profesionālās iemaņas un kompetenci somu un igauņu valodā, kā arī rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā, sniedzot arī vārdu krājuma un gramatikas pamatzināšanas lībiešu valodā.
Mudināt studentus domāt filoloģijas un starpdisciplināras pētniecības kategorijās, veicināt profesionālu interesi šajā ziņā, lai viņi varētu paplašināt zināšanas un paaugstināt savu kvalifikāciju pēc studiju programmas absolvēšanas, pēc nepieciešamības apgūstot jaunas profesionālās iemaņas.
Veicināt studentu un akadēmiskā personāla starptautisko apmaiņu sadarbībā ar partnervalstu universitātēm un pētniecības institūcijām, galvenokārt Igaunijā un Somijā, kā arī Ungārijā un citur tā, lai apmaiņas programmu dalībnieki varētu paplašināt savu zināšanu teorētiskos pamatus, kā arī attīstīt praktiski pētnieciskās iemaņas.
Piedāvāt bakalaura studiju programmu augstā kvalitātē, kas spētu konkurēt ar somugristikas studiju programmām starptautiskā līmenī, sniedzot studentiem labu pamatu turpināt savu akadēmisko izglītību, lai iegūtu maģistra grādu Latvijas Universitātes, citu Latvijas augstskolu vai ārzemju universitāšu studiju programmās.

Programmas studiju rezultāti

Akadēmiskā BSP „Somugru studijas” nodrošina studentiem vispusīgas un ilgtspējīgas profesionāla un akadēmiska rakstura zināšanas par somugru tautu valodām un kultūru, kā arī par Baltijas somugru izcelsmes cilvēku apdzīvoto teritoriju ģeopolitiskiem apstākļiem, īpaši to attiecinot uz Igauniju un Somiju, taču arī iegūstot pārskatu par citu somugru tautu valodu un kultūras areālu. Īpaša uzmanība veltīta Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu valodai un tautas garīgajam mantojumam, kas ļauj šai valodai un kultūras vērtībām pastāvēt akadēmiskā apritē.
Darba iespējas

Studiju programma sagatavo speciālistus valsts un privātajām iestādēm, apgādiem, plašsaziņas līdzekļiem, valsts pārvaldes un zinātniskajām institūcijām, lietvedības un pašvaldību iestādēm, tūrisma firmām, kā arī profesionālām nevalstiskām organizācijām, kur nepieciešama dažādu rakstītu un runātu tekstu analīze, sagatavošana un/vai tulkošana somu un igauņu valodā, no abām valodām latviešu valodā, kā arī zināšanas par somugru tautu vēsturi un kultūru.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/pamatstudijas/somugru-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, CE - latviešu valoda, svešvaloda (angļu, vācu, franču - var aizstāt ar starptautiska testa rezultātu – informāciju skat. LU mājas lapā)
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv