Latvijas Universitāte - Somugru studijas - Bak. studijas

Somugru studijas
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-16
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsHumanitāro zinātņu bakalaurs somugru studijās
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2024.
Programmas kods43222
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti160
Mācību valodamultilingvāli - latviešu, igauņu, somu (ML/LV-ET-FI)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2100 EUR gadā (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsSomugru studiju bakalaura programmā galvenā uzmanība tiek pievērsta trim Baltijas jūras somugru tautām – somiem, igauņiem un lībiešiem. Taču, lai labāk izprastu šo tautu vēsturiskās saknes, valodu un kultūru, studenti tiek iepazīstināti arī ar citām somugru tautām. Studiju programmas mērķis ir gūt profesionālu prasmi un zinātnisku kompetenci somugristikā.

Bakalaura studiju programmas „Somugru studijas” mērķi ir cieši saistīti ar LR izglītības mērķiem, Latvijas Universitātes mērķiem un augstskolu attīstību:

Īstenot akadēmisko studiju programmu, kas sniedz studentiem nepieciešamās zināšanas un pieredzi, kas atbilst kvalifikācijas prasībām darba tirgū, tādējādi veicinot Latvijas tautsaimniecības attīstību Eiropas Savienības kopējos sadarbības un konkurences apstākļos.
Nodrošināt tādu ilgtspējīgu zināšanu, prasmju un iemaņu līmeni, kas ļautu absolventiem sekmīgi strādāt ar dažādiem somugristikas teorētiskiem un praktiskiem aspektiem saistītās darba vietās, gan nacionālā, gan starptautiskā mērogā.
Apvienot akadēmiskās studijas ar pētniecību, lai studenti bagātinātu savu profesionālo izpratni par kultūras mantojuma daudzveidību Baltijas jūras reģiona valstīs un citās somugru tautu apdzīvotās teritorijās.

Savukārt somugru bakalaura studiju programmas uzdevumi ir:

Nodrošināt studentiem teorētiskās zināšanas somugru valodniecībā, literatūrā un kultūras studijās, un piedāvājot ieskatu arī saistītās starpdisciplinārās pētniecības jomās.
Nodrošināt studentiem praktiski profesionālās iemaņas un kompetenci somu un igauņu valodā, kā arī rakstiskajā un mutiskajā tulkošanā, sniedzot arī vārdu krājuma un gramatikas pamatzināšanas lībiešu valodā.
Mudināt studentus domāt filoloģijas un starpdisciplināras pētniecības kategorijās, veicināt profesionālu interesi šajā ziņā, lai viņi varētu paplašināt zināšanas un paaugstināt savu kvalifikāciju pēc studiju programmas absolvēšanas, pēc nepieciešamības apgūstot jaunas profesionālās iemaņas.
Veicināt studentu un akadēmiskā personāla starptautisko apmaiņu sadarbībā ar partnervalstu universitātēm un pētniecības institūcijām, galvenokārt Igaunijā un Somijā, kā arī Ungārijā un citur tā, lai apmaiņas programmu dalībnieki varētu paplašināt savu zināšanu teorētiskos pamatus, kā arī attīstīt praktiski pētnieciskās iemaņas.
Piedāvāt bakalaura studiju programmu augstā kvalitātē, kas spētu konkurēt ar somugristikas studiju programmām starptautiskā līmenī, sniedzot studentiem labu pamatu turpināt savu akadēmisko izglītību, lai iegūtu maģistra grādu Latvijas Universitātes, citu Latvijas augstskolu vai ārzemju universitāšu studiju programmās.

Programmas studiju rezultāti

Akadēmiskā BSP „Somugru studijas” nodrošina studentiem vispusīgas un ilgtspējīgas profesionāla un akadēmiska rakstura zināšanas par somugru tautu valodām un kultūru, kā arī par Baltijas somugru izcelsmes cilvēku apdzīvoto teritoriju ģeopolitiskiem apstākļiem, īpaši to attiecinot uz Igauniju un Somiju, taču arī iegūstot pārskatu par citu somugru tautu valodu un kultūras areālu. Īpaša uzmanība veltīta Latvijas pamatiedzīvotāju – lībiešu valodai un tautas garīgajam mantojumam, kas ļauj šai valodai un kultūras vērtībām pastāvēt akadēmiskā apritē.

Darba iespējas

Studiju programma sagatavo speciālistus valsts un privātajām iestādēm, apgādiem, plašsaziņas līdzekļiem, valsts pārvaldes un zinātniskajām institūcijām, lietvedības un pašvaldību iestādēm, tūrisma firmām, kā arī profesionālām nevalstiskām organizācijām, kur nepieciešama dažādu rakstītu un runātu tekstu analīze, sagatavošana un/vai tulkošana somu un igauņu valodā, no abām valodām latviešu valodā, kā arī zināšanas par somugru tautu vēsturi un kultūru.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/humanitaro-zinatnu-fakultate/bakalaura-limena-studijas/somugru-studijas
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā
gada atzīmeangļu, franču vai vācu valodā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv