Latvijas Universitāte - Māksla - Prof. bak. studijas

Māksla
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-06-18
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs mākslā
Profesionālā kvalifikācijaGrafikas dizainers (5. PKL); Interjera dizainers (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 30.06.2023.
Programmas kods42214
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 4,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 2200 EUR gadā (pilna laika), 1950 EUR gadā (nepilna laika) (2020./21.)
GrantsLasīt šeit: https://www.lu.lv/gribustudet/stipendijas-un-krediti/stipendijas/
 
Programmas aprakstsStudiju programmā ir iespējams apgūt vienu no apakšprogrammām – Grafikas dizainers vai Interjera dizainers.
Sekmīgi pabeidzot studiju programmu, grafikas dizainers spēj plānot un organizēt savu vai citu speciālistu darbu grafikas dizaina projektu īstenošanā, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas un programmnodrošinājumu; atbilstoši darba uzdevumam veic kompleksu poligrāfiskās vai digitālās grafikas dizaina pasūtījumu izpildi (datu izpēte, problēmu konstatēšana, analīze un radošs risinājums); sagatavo grafikas dizaina projekta realizācijai nepieciešamo dokumentāciju; komunicē ar pasūtītāju; organizē grafikas dizaina projekta realizācijas procesu un veic tā autoruzraudzību.

Interjera dizainers prot plānot un īstenot radošas idejas telpiskās vides projektēšanas un iekārtošanas jomā, spēj formulēt darba uzdevumu, patstāvīgi veic ar kultūrvidi saistītu pasūtījumu (interjera projekti, stila piedāvājumu izstrāde, telpu dekorēšana, telpisku objektu projektēšana) informācijas izpēti un analīzi, interjera koncepcijas un skiču piedāvājuma izstrādi, pilna apjoma interjera projektu izstrādi, projekta prezentāciju, projekta izpildes organizēšanu un autoruzraudzību.
Studiju procesā notiek plenēri, pētnieciskā un profesionālā prakse, radošie darbi, izstādes un projekti.
Starptautiskās ERASMUS+ programmas ietvaros studentiem ir iespēja studēt Grieķijas, Spānijas, Vācijas un Lietuvas sadarbības augstskolās.

Studiju programmas „Māksla” mērķis ir dot iespēju studentiem:

kļūt par mūsdienu darba tirgū konkurētspējīgiem, analītiski un radoši domājošiem speciālistiem ar vispusīgām zināšanām grafikas dizaina vai interjera dizaina jomā, kurus raksturo māksliniecisko ideju oriģinalitāte, kognitīvā, sociālā, kultūras, tehnoloģiskā, ekonomiskā projektēšanas konteksta izpratne un spēja izmantot datora un ražošanas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, strādājot gan Latvijas uzņēmējdarbības vidē, gan starptautiskos projektos;
iegūt 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju grafikas dizainā vai interjera dizainā.
Programmas apguve dod iespēju turpmākām studijām un/vai dziļākai specializācijai pēcdiploma profesionālās pilnveides un maģistrantūras studiju programmās Latvijā un ārzemēs.

Studiju programmas uzdevumi:

Radīt priekšnoteikumus studējošo zināšanu apguvei un kompetenču veidošana
Radīt priekšnoteikumus studējošo zināšanu apguvei un kompetenču veidošanai:
tēlotājā mākslā un kompozīcijā;
vizualizācijā, attēlu un tēlu sistēmas veidošanā;
dažādu dizaina darbu specifikas izpratnē;
dizaina menedžmenta problēmu risināšanā, projektu finansiāli ekonomisko aspektu novērtēšanā;
fizisko, kognitīvo, kultūras, sociālo un ekonomisko faktoru izpratnē balstītu projektu izstrādē;
tehnoloģiju un programmatūras apguvē, ražošanas tehnoloģisko iespēju spektra pārzināšanā;
komunikatīvajā lietišķās saskarsmes kultūrā, sadarbībā ar pasūtītāju un citām projektos iesaistītajām pusēm.
Sniegt iespēju studējošajiem apgūt pētnieciskā darba prasmes ar specialitāti saistīto teorētisko atziņu un faktoloģiskā un vizuālā materiāla apzināšanā, analīzē un interpretācijā, nodrošinot loģisku un nepārtrauktu teorētisko zināšanu un prakses integrāciju.
Veicināt studentu personības pilnveidi studiju procesā.

Pēc studiju programmas apguves studenti spēs:

• parādīt grafikas dizainera vai interjera dizainera profesijai raksturīgās pamata un specializētās zināšanas dizaina jomā, kas nepieciešamas, veidojot grafiskā dizaina produktu vai interjera dizaina projektu;

• parādīt dizaina jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni, orientēties dizaina procesa struktūrā, pārzināt dizaina valodai raksturīgos izteiksmes līdzekļus;

• izprast dizaina vērtību kritērijus kultūrvēsturiskā, politiskā, ekonomiskā, tehniskā, estētiskā, etniskā un sociālā kontekstā;

• demonstrēt izpratni par dizaina nozares aktualitātēm un tās lomu valsts ekonomikas kontekstā;

• formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, dizaina un tam radniecīgo nozaru problēmas, un paredzēt to iespējamos risinājumus;

• izvērtēt dizaina attīstību ietekmējošos faktorus un dalībniekus;

• izmantojot apgūtās teorētiskās zināšanas un prasmes, veikt profesionālu un mākslinieciski inovatīvu darbību dizaina sfērā;

• formulēt darba problemātiku un virsuzdevumu, patstāvīgi un radoši izstrādāt dizaina piedāvājumu, saskaņot to ar pasūtītāju, darba devēju, atbildīgajiem dienestiem, tehniskajiem izpildītājiem, ražotājiem;

• orientēties tradicionālo un digitālo vizualizācijas tehnoloģiju klāstā un materiālu piedāvājumā;

• izvēlēties dizaina ieceres īstenošanai visatbilstošākos mākslinieciskos un tehniskos paņēmienus;

• plānot dizaina projekta izpildi, veikt autoruzraudzību, kontrolēt dizaina produkta izgatavošanas darbu kvalitāti un atbilstību koncepcijai, estētiskajai un tehniskajai kvalitātei, vides aizsardzības un drošības normu prasībām;

• sistematizēt un arhivēt dizaina projekta izstrādes procesā uzkrāto informāciju;

• veikt darbu individuāli vai komandā, pieņemt lēmumus atbilstoši kompetencei un uzņemties atbildību, risināt konfliktsituācijas;

• izvēlēties prezentācijas stratēģiju, prezentēt projektu dažādām auditorijām, argumentēti diskutēt par to;

• patstāvīgi strukturēt savu mācīšanos;

• parādīt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā interjera vai grafiskā dizaina jomā;

• ievērot ētikas normas;

• apzināties mūžizglītības nepieciešamību.

Darba iespējas

Poligrāfijas uzņēmumos, izdevniecībās, reklāmas un sabiedrisko attiecību uzņēmumos, dizaina salonos, arhitektu birojos, u.c. Ja vēlies, vari būt individuālā darba veicējs, iesaistīties dažādos dizaina projektos vai veidot pats savu uzņēmumu.
Programmas mājaslapawww.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/maksla
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību, sākot no 2004. gada:
CE latviešu valodā
CE angļu valodā vai CE franču valodā, vai CE vācu valodā (var aizstāt ar starptautiska valodas testa rezultātu)
CE matemātikā (Personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2008. gadam, centralizētais eksāmens matemātikā var tikt aizstāts ar vidējās izglītības dokumenta gada atzīmi matemātikā (vai vidējo atzīmi algebrā un ģeometrijā))
Praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā

Konkursa kritēriji personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam (neieskaitot), kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personām ar īpašām vajadzībām:
gada vidējā atzīme latviešu valodā un literatūrā;
gada atzīme angļu, franču vai vācu valodā;
praktiskais pārbaudījums vizuālajā mākslā
gada vidējā atzīme noteiktos mācību priekšmetos.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumus studiju programmās 2020./2021. gadā lejupielādēt šeit
Augstskola
Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586
Tel:67034444
E-pasts:lu@lu.lv  www.lu.lv