Rīgas Tehniskā universitāte - Būvniecība (transportbūves) - 1. līm. prof. studijas

Būvniecība (transportbūves)
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-04-22
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaBūvdarbu organizators transportbūvēs (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods41582
 
Ilgums3,5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaNeklātiene
Kredītpunkti122
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa900 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsSpecializācija virzienā Transportbūves.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot darba tirgus prasībām atbilstošus 4. līmeņa profesionālās kvalifikācijas būvdarbu organizatorus transportbūvēs, kas var veikt sarežģītu izpildītāja darbu, kā arī organizēt un vadīt būvdarbus atbilstoši likumdošanai.

Uzdevumi

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas izglītības) studiju programma paredz lekcijās, praktiskajās nodarbībās, praksē un pastāvīgās literatūras studijās padziļināti apgūt fundamentālās zinātnes, transportbūvju virzienam atbilstošus tehniskos un ekonomiskos priekšmetus, kā arī humanitāros un sociālos priekšmetus.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj parādīt vispusīgas faktu, teoriju un likumsakarību zināšanas, kas ir nepieciešamas personiskai izaugsmei un attīstībai, pilsoniskai līdzdalībai, sociālajai integrācijai un izglītības turpināšanai;
- spēj detalizēti izprast un parādīt daudzveidīgu specifisku faktu, principu, procesu un jēdzienu zināšanas noteiktā mācību vai profesionālās darbības jomā standarta un nestandarta situācijās;
- pārzina tehnoloģijas un metodes mācību uzdevumu vai darba uzdevumu veikšanai;
- spēj plānot un organizēt darbu, izmantot dažādas metodes, tehnoloģijas (tai skaitā informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), ierīces, instrumentus un materiālus uzdevumu veikšanai;
- spēj atrast, izvērtēt un radoši izmantot informāciju mācību vai profesionālo darba uzdevumu izpildei un problēmu risināšanai;
- spēj sazināties vismaz divās valodās rakstiski un mutiski gan pazīstamā, gan nepazīstamā kontekstā;
- spēj patstāvīgi strādāt profesijā, mācīties un pilnveidoties;
- ir motivēti turpmākās karjeras veidošanai, izglītības turpināšanai, mūžizglītībai uz zināšanām orientētā demokrātiskā, daudzvalodu un daudzkultūru sabiedrībā Eiropā un pasaulē;
- spēj sadarboties, plānot un veikt mācību vai darba uzdevumus profesijā individuāli, komandā vai vadot komandas darbu;
- spēj uzņemties atbildību par mācību vai profesionālās darbības rezultātu kvalitāti un kvantitāti.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/BKB?department=24000&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVispārēja vidējā izglītība vai tai pielīdzināma izglītība, arī augstākā izglītība citā nozarē. Nepilna laika (neklātienes) studijās studē studenti ar inženiera kvalifikāciju, ar bakalaura un maģistra grādiem, kas iegūti RTU, LU, kā arī citās augstskolās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv