Rīgas Tehniskā universitāte - Cilvēku resursu vadīšana - 1. līm. prof. studijas

Cilvēku resursu vadīšana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-11-19
Programmas veids1.līmeņa profesionālā studiju programma
Profesionālā kvalifikācijaPersonāla speciālists (4. PKL); Biroja administrators (4. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods41345
 
Ilgums2 gadi (pilna laika), 2,5 gadi (nepilna laika vakara un nepilna laika neklātienes)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara; Neklātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksa800 EUR semestrī (pilna laika); 650 EUR semestrī (nepilna laika vakara); 550 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2019./20. gadā: dokumentus pieņem no 06.01.2020.. līdz 24.01.2020.

Studiju programma izstrādāta sadarbībā ar Latvijas uzņēmējiem un Personāla vadības asociāciju. Tā veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās, ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos cilvēku vadīšanas speciālistiem un biroja darba vadītājiem tiktu sniegtas nepieciešamās zināšanas un prasmes, nodrošinot arī darbam nepieciešamo praktisko pieredzi specialitātē.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla un biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot augsti kvalificētu personāla vai biroja vadīšanas speciālistu, kurš spēj nodrošināt dokumentu lietvedību, veikt administratīvo un vadības darbu izvēlētājā profesijā. Programmas ietvarā tiek piešķirtas divas profesionālās kvalifikācijas: personāla speciālists un biroja administrators, tādējādi programmas realizēšanai tiek izvirzīti apakšmērķi atbilstoši specializācijai.

Uzdevumi

Specializācijas virziena „personāla vadīšana” uzdevums ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot personāla speciālistu, kurš spēj kārtot personāla lietvedību; nodrošināt personāla datu uzkrāšanu, sistematizēšanu un analīzi; veikt personāla atlases procesu; organizēt jauno darbinieku ievadīšanu uzņēmuma dzīvē; organizēt personāla apmācības; piedalīties personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā; piedalīties darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē, sekot līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai, kontrolēt darbiniekus.
Specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” uzdevums ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt biroja vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot biroja speciālistu, kurš spēj koordinēt un vadīt uzņēmuma (iestādes, organizācijas u.c.) biroja darbu: organizēt informācijas apriti, nodrošināt informācijas sagatavošanu, pārzināt uzņēmuma dokumentāciju, identificēt un formulēt problēmu, konsultēt vadību par iespējamiem risinājumiem, piedalīties projektu izstrādāšanā un koordinēšanā, kontrolēt un saskaņot darbu izpildes termiņus; pārstāvēt uzņēmumu (iestādi, organizāciju u.c.) sadarbībā ar klientiem un partneriem; vadīt citus darbiniekus.

Studiju rezultāti

Studiju programmas specializācijas virziena „personāla vadīšana” apguves rezultātā absolvents spēj:
- pielietot iegūtās zināšanas darbā, īstenojot personāla vadības funkcijas uzņēmumā;
- sagatavot, noformēt un kārtot personāla lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
- apkopot un analizēt datus, un sagatavot pārskatus par uzņēmuma personāla skaitu, sastāvu un mainību,
izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma personāla vadīšanas procesa pilnveidošanai;
- rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

Studiju programmas specializācijas virziena „biroja darba vadīšana” apguves rezultātā absolvents spēj:
- pielietot iegūtās zināšanas darbā īstenojot biroja darba vadības funkcijas uzņēmumā;
- sagatavot, noformēt un kārtot lietvedības dokumentus atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;
- organizēt un vadīt lietišķas sarunas;
- izstrādāt priekšlikumus uzņēmuma biroja darba procesu pilnveidošanai;
- rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām.

Karjera

Studiju programmu absolventi var uzsākt praktisko darbību ikvienā Latvijas uzņēmumā, valsts vai pašvaldības iestādē, kas veic ekonomisko vai komercdarbību.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIKR?department=22700&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv