Rīgas Tehniskā universitāte - Ekonomika - Bak. studijas

Ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-07
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs ekonomikā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods43310
 
Ilgums3 gadi (pilna laika), 4 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (pilna laika); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsMērķis

Nodrošināt studentiem iespēju iegūt akadēmiskam bakalaura grādam un akadēmiskās izglītības valsts standartam atbilstošas teorētiskās zināšanas ekonomikas jomā; sagatavot speciālistus, kuru zināšanas un kompetences ļauj pieņemt lēmumus, plānot un koordinēt ekonomiskos procesus.

Uzdevumi

1. dot iespēju studējošajiem bakalaurantūrā iegūt akadēmisko grādu ekonomikas jomā un nostiprināt studentos vēlmi pastāvīgi pilnveidot savas profesionālās zināšanas un prasmes, kā arī sagatavot studentus tālākām studijām maģistrantūrā;
2. nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu atbilstoši ekonomiskām izmaiņām valsts un starptautiskā mērogā, kā arī zinātnē un didaktikas praksē;
3. veidot studiju procesu tā, lai attīstītu studējošo intelektu, veicinātu viņu garīgo pilnveidošanos, sekmētu intelektuālo spēju un kompetenču izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskā darbībā;
4. attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
5. veidot studējošajiem tādas prasmes, kas nodrošinātu viņu spēju sekmīgi un atbilstoši labākajiem standartiem strādāt valsts institūcijās un tautsaimniecības dažādu nozaru uzņēmumos ekonomikas jomā, t.sk. prasmi iegūt, apkopot, analizēt un izmantot informāciju, spēju pieņemt lēmumus, darboties sociāli atbildīgā vidē u.c.;
6. veicināt dažāda rakstura ekonomisko procesu izpratni tautsaimniecībā un sniegt nepieciešamo zināšanu apguvi nozaru skatījumā;
7. rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
8. veicināt un attīstīt akadēmiskā personāla un studentu starptautisko apmaiņu un dalību projektos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

-spēj pielietot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas, nodrošinot savu konkurētspēju darba tirgū;
-izprot ekonomikas teoriju, izvērtē tautsaimniecībā notiekošos procesus un problēmas;
-spēj noteikt un izmantot dažādus alternatīvus risinājumus finanšu resursu izmantošanā;
-spēj izmantot informāciju tehnoloģijas konkrētu ekonomisko jautājumu risināšanai;
-spēj kvalificēti sagatavot un prezentēt ar ekonomikas jautājumiem saistītus projektus;
-spēj veikt pētījumus par ekonomikas attīstības jautājumiem, interpretēt un analizēt to rezultātus;
-spēj pielietot programmā iegūtās zināšanas dažādās dzīves un uzņēmējdarbības situācijās, strādājot komandā vai individuāli.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.109
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni - divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, latviešu valoda, fizika, svešvaloda (angļu, vācu, franču vai krievu). CE svešvalodā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā var aizstāt ar starptautiskās testēšanas institūcijas pārbaudījumu svešvalodā. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv