Rīgas Tehniskā universitāte - Materiālzinātne - Doktora studijas

Materiālzinātne
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-18
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsInženierzinātņu doktora zinātniskais grāds vai fizikas doktora zinātniskais grāds materiālfizikā
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2022.
Programmas kods51524
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas
 
Programmas aprakstsPašreiz Latvijā vienīgajā RTU doktora studiju programmā „Materiālzinātne” studējošajiem ir dotas iespējas augstākajā līmenī apgūt materiālu fizikā un materiālu ķīmijā balstītas materiālzinātnes un inovatīvu materiālu tehnoloģijas teorētiskos studiju priekšmetus.

Doktorantūras absolventiem ir dota iespēja aizstāvēt savu promocijas darbu RTU promocijas padomē RTU P-18 kādā no promocijas darbam atbilstošām šādām materiālzinātnes apakšnozarēm: materiālfizika; polimēri un kompozītmateriāli; keramikas materiāli un biomateriāli, iegūstot fizikas doktora zinātnisko grādu vai inženierzinātņu doktora zinātnisko grādu. Doktorantiem ir dotas iespējas strādāt zinātnisko darbu, izmantojot mūsdienīgu zinātnisko aparatūru Tehniskās fizikas institūtā, Polimērmateriālu institūtā, Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas institūtā, Silikātmateriālu institūtā, Biomateriālu un biomehānikas institūtā un RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrā.
Doktorantūras laikā studējošie apgūst prasmes mērķtiecīgi izstrādāt jaunus materiālus, sistemātiski un vispusīgi izpētīt to fizikālās un citas īpašības, kā arī pielietot šos materiālus dažādu eksperimentālu ierīču prototipu izstrādē (inovācijās) vai norādīt to pielietošanas iespējas.

Mērķis

Akadēmiskās doktora studiju programmas mērķis ir sagatavot augstākās kvalifikācijas plaša profila universāli, eksakti, inženiertehniski un ilgtspējīgi domājošus materiālzinātnes speciālistus, kuri spētu patstāvīgi un radoši veikt gan zinātniski pētniecisko darbu, gan pedagoģisko darbu, gan darbu tautsaimniecības iestādēs un kuri ir izstrādājuši promocijas darbu un ieguvuši fizikas doktora grādu vai inženierzinātņu doktora grādu kādā no materiālzinātnes apakšnozarēm.

Uzdevumi

Akadēmiskās doktora studiju programmas galvenie uzdevumi ir nodrošināt iespējas:
• Apgūt augstākā līmeņa izlases zināšanas materiālu fizikā, materiālu ķīmijā un materiālu tehnoloģijās;
• Veikt patstāvīgu zinātniskās pētniecības darbu par izvēlēto tēmu materiālzinātnes nozarē;
• Apgūt prasmes rakstīt zinātniskos rakstus (SCI publikāciju līmenī), sagatavot stenda un mutvārdu referātu prezentācijas starptautiskām konferencēm un pilnveidot savu prasmi komunicēt ar zinātnisko auditoriju;
• Attīstīt studējošo radošo domāšanu, spriešanas un patstāvīgu lēmumu pieņemšanas spējas, kā arī prasmes izmantot iegūtās teorētiskās un lietišķās zināšanas materiālzinātnes problēmu kreatīvu risinājumu izstrādē;
• Izstrādāt promocijas darbu;
• Apgūt prasmes novest zinātniskajā darbā iegūtās eksperimentālās izstrādnes līdz inovatīvam rūpnieciskā produkta prototipa līmenim;
• Apgūt un pilnveidot pedagoģiskā darba iemaņas.

Studiju rezultāti

Pēc doktora studiju beigšanas absolvents:
• pārzin jaunās paaudzes materiālu fiziku un tehnoloģiju
• prot patstāvīgi meklēt, studēt un analizēt jaunāko zinātnisko literatūru par izvēlēto tēmu.
• prot patstāvīgi plānot, organizēt un veikt zinātniskus eksperimentus un apstrādāt, noformēt grafiku veidā, analizēt un publicēt iegūtos rezultātus SCI zinātnisko rakstu veidā, kā arī sagatavot prezentācijas un uzstāties starptautiska mēroga zinātniskajās konferencēs.
• ir izstrādājis, pabeidzis un veiksmīgi aizstāvējis promocijas darbu
• ir ieguvis doktora zinātnisko grādu kādā no materiālzinātnes nozarēm
• prot veikt pedagoģisko darbu augstākajās mācību iestādēs bakalaura un maģistra līmeņu studentiem

Nākamās nodarbinātības apraksts

Darbs zinātniskajās institūcijās, tehniskajās augstskolās un ar materiālu ražošanu, pārstrādi un testēšanu saistītās tautsaimniecības uzņēmumos.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.96
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu maģistrs (inženiermehānika, materiālzinātne, ķīmijas tehnoloģija, elektronika un telekomunikācijas); dabas zinātņu maģistrs (ķīmija, cietvielu fizika, materiālu fizika).
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv