Rīgas Tehniskā universitāte - Vadībzinātne un ekonomika - Doktora studijas

Vadībzinātne un ekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2017./18. gadā
Ieraksts atjaunots:2017-05-26
Programmas veidsDoktora studiju programma
GrādsEkonomikas doktors
Izglītības dokuments Doktora diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods51345
 
Ilgums4 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti192
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 3000 EUR gadā (pilna laika); 2200 EUR gadā (nepilna laika); 3800 EUR gadā - studijas angļu valodā (2017./18.)
 
Programmas aprakstsDoktora studiju programma „Vadībzinātne un ekonomika” paredzēta, lai apgūtu nepieciešamās zināšanas un pētnieciskā darba pieredzi Ekonomikas doktora zinātniskā grāda iegūšanai. Programmā iespējama specializācija Vadībzinību nozares Uzņēmējdarbības vadības apakšnozarē un Ekonomikas zinātņu nozares divās apakšnozarēs – Makroekonomikas un Mikroekonomikas apakšnozarēs. Programma nodrošina attiecīgo zinātņu nozaru mūsdienu teorētisko koncepciju apguvi, pētījumu metodoloģijas un metožu apguvi, paredz zinātniskā darba iemaņu apgūšanu pieredzējušu zinātnieku vai nozares vadošo speciālistu vadībā. Studiju programma paredz apgūt dziļas zināšanas virzieniem atbilstošajos teorētiskajos priekšmetos: Vadības teorijā un uzņēmējdarbībā un Ekonomikas teorijā. Programmas studiju laikā tiek izstrādāts promocijas darbs (disertācija), kas tiek aizstāvēta Promocijas padomē.

Mērķis

Sagatavot augsti kvalificētus starptautiska līmeņa speciālistus (zinātņu doktorus) Vadībzinību un Ekonomikas zinātņu apakšnozarēs, sniedzot teorētiskās un praktiskās zināšanas, kas nepieciešamas patstāvīga zinātniski pētnieciskā darba veikšanai un pedagoģiskajam darbam.

Uzdevumi

Apgūt jaunākās teorētiskās koncepcijas, fundamentālos principus, pētījumu veikšanas metodoloģiju un pētījumu metodes izvēlētajā zinātnes nozarē. Veikt zinātnisko pētījumu, par izvēlēto tēmu, lietojot modernas mūsdienu analīzes un datu apstrādes metodes.
Attīstīt analītisko, radošo un kritisko domāšanu, spējas inovatīvi risināt problēmas. Mācēt prezentēt pētījumu rezultātus starptautiskās zinātniskās konferencēs un semināros, prast sagatavot un publicēt zinātniskos rakstus par pētījuma rezultātiem.
Attīstīt spējas līderībā un pārmaiņu vadībā, spējas darboties komandā un sadarboties ar dažādu jomu profesionāļiem.
Attīstīt pedagoģiskās prasmes, patstāvīgi izstrādājot studiju kursus un lasot akadēmiskās lekcijas, vadot bakalaura, maģistra darbus, diplomprojektus, prakses.

Studiju rezultāti

Studiju programmas rezultāts ir:
- patstāvīgi izstrādāts pabeigts promocijas darbs ar būtisku teorētisko nozīmību un praktiskās izmantošanas perspektīvu, kas satur oriģinālus zinātniskā pētījuma rezultātus un sniedz jaunas atziņas attiecīgajā zinātņu nozarē vai apakšnozarē;
- attiecīgās zinātņu nozares starptautisko sasniegumu līmenim atbilstošas kompetences, kas ļauj uzsākt neatkarīgu profesionālo, zinātnisko vai akadēmisko darbību.

Programmas beidzēji:
- prot patstāvīgi veikt zinātniskos pētījumus un izstrādāt zinātniskos projektus;
- spēj izstrādāt jaunas pētījumu metodes un metodoloģijas;
- spēj patstāvīgi analizēt iegūtos rezultātus un izdarīt no tiem atbilstošus secinājumus,
- prot patstāvīgi plānot pētījumu;
- spēj analītiski un kritiski vērtēt pētāmo materiālu, integrēt teorētiskās zināšanas pētījuma procesā, atsegt problēmas, ģenerēt un attīstīt jaunas idejas;
- prot aizstāvēt savu viedokli zinātniskajās diskusijās;
- prot atklāt un izprast notiekošo procesu cēloņus, paredzēt un novērtēt to iespējamās sekas.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Zinātniski pētnieciskais darbs zinātniski pētnieciskos institūtos, laboratorijās, uzņēmumos. Akadēmiskais un pētnieciskais darbs augstākās izglītības institūcijās. Vadības un saimnieciskās darbības problēmu risināšana mūsdienu organizācijās. Patstāvīgs darbs vai komandā starpdisciplināros un starptautiskos zinātniskos projektos. Iespējamie amati zinātnē un akadēmiskajā darbā – vadošais pētnieks, docents, profesors.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.138
Iepriekšējā izglītība, prasībasSociālo zinātņu maģistra grāds vai tam pielīdzināmie grādi; maģistra grāds vadībā, administrēšanā un ekonomikā vai tam pielīdzināma izglītība; aģistra grāds dabaszinātnēs, inženierzinātnēs, ražošanā un būvniecībā vai tam pielīdzināma izglītība, personai ar vismaz divu gadu profesionālā darba pieredzi uzņēmumu un iestāžu vadībā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2017./2018. gadā: lasīt šeit

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijām 2017. gadā www.latvija.lv: 26.06.-11.07.
Pieteikšanās klātienē: 04.07.-11.07.
Iestājpārbaudījumi: 12.07.-13.07.
Pieteikšanās nepilna laika pamatstudijām: 15.08.-20.08.
Reģistrēšanās pamatstudijām par maksu: 24.07. - 25.08.
Pieteikšanās augstākā līmeņa studijām: 4.07-11.07. (budžeta vietām); 4.07.-25.08. (studijām par maksu).
Pieteikšanās doktorantūrai: līdz 30.06. (Promocijas darba saskaņošana); 10.07.-21.07. (dokumentu iesniegšana). Pieteikšanās neklātienes studijām doktorantūrā – visu gadu.
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Kalnciema iela 6-202, Rīga, LV-1048
Tel:67089394
E-pasts:ievf@rtu.lv  www.ievf.rtu.lv

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu