Rīgas Tehniskā universitāte - Ražošanas inženierzinības un vadība - Mag. studijas

Ražošanas inženierzinības un vadība
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-06
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsVadībzinātņu maģistrs
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods45345
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80
Mācību valodaangļu (EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1200 EUR semestrī (2020./21.)
 
Programmas aprakstsInženierprofilu universitāšu apvienībā zinātnē un tehnoloģijā BALTECH darbojas universitātes, kas ir ieinteresētas stabilā Baltijas jūras reģiona augstskolu sadarbībā inženierzinātnēs, tehnoloģijas attīstībā un rūpniecības vadībā: Tallinas Tehnoloģiju universitāte (Igaunija), Rīgas Tehniskā universitāte (Latvija), Kauņas Tehnoloģiju universitāte (Lietuva), Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Lietuva), Linšēpingas Universitāte (Zviedrija), Lundas Universitāte (Zviedrija), Karaliskais Tehnoloģiju institūts (Zviedrija). Visās šajās universitātēs tiek īstenota kopīgi izstrādātā starptautiskā maģistrantūras programma «Ražošanas inženierzinības un vadība». Programmas galvenais mērķis – sagatavot augstas kvalitātes jaunos speciālistus, kas būtu spējīgi sekmīgi apvienot tehniskās inženierzinības ar zināšanām ekonomikā un vadībā.

Mērķis

Programmas mērķis ir veidot un attīstīt studentu kompetenci darbam industriālās inženierijas un vadības jomā, attīstīt profesionālās, radošās un pētniecības prasmes, sagatavojot sociāli atbildīgus starpnozaru speciālistus, kuri spēj nodrošināt dažādu industriju uzņēmumos integrētu un efektīvu sistēmu vadību mainīgos apstākļos, kā arī veikt pētījumus ar pievienoto vērtību.

Uzdevumi
Studiju programmas uzdevumi ir:

• Nodrošināt konkurētspējīgu izglītību ražošanas inženierzinībās un vadībā, sniedzot studentiem vispusīgas zināšanas, attīstot darba tirgum atbilstošas kompetences, veicinot interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
• Rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, veicināt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot kritiski izvērtēt situāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• Sekmēt pētniecību un iegūto rezultātu praktisku pielietojumu izmantošanu organizācijās;
• Veicināt akadēmiskā personāla, studentu un programmas administrācijas savstarpējo sadarbību studija procesa nepārtrauktai pilnveidošanai un zinātniski pētnieciskā darba veikšanai;
• Veicināt studentu un mācībspēku starptautisko mobilitāti un dalību projektos, nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu studiju procesu, piesaistot vietējos un ārvalstu mācībspēkus un nozares speciālistus

Studiju rezultāti
Maģistra akadēmisko studiju programmas „Ražošanas inženierzinības un vadība” absolvents:

-Spēj patstāvīgi izmantot apgūtās teorijas un metodes, integrēt dažādu jomu zināšanas, dot ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā veidojot inovatīvas pieejas industriālo sistēmu vadībā, pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā
-Izprot sarežģītas inženiertehniskās sistēmas un spēj piedalīties to izstrādes un pilnveides procesā un vadīt šo procesu,
-Spēj vadīt industriālās sistēmas, analizēt un novērtēt sistēmu efektivitāti un ekonomiskumu, īstenot praksē inženiertehnisko sistēmu vadības un pilnveides metodes, lai sekmētu nepārtrauktu to darbības efektivitātes paaugstināšanu;
-Spēj plānot un īstenot industriālās vadības projektus, rosināt un vadīt sistēmas uzlabošanas procesus, noteikt personāla kompetenci un pilnvaras, dodot ieguldījumu jaunu pilnveides risinājumu radīšanā;
-Spēj piedalīties organizācijas attīstības stratēģijas veidošanā, nosakot un novērtējot galvenos darbības rezultatīvos radītājus;
-Spēj noteikt sarežģītu inženiertehnisko sistēmu darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību un pārraudzīt sistēmu, , atbilstību normatīvo aktu un piemērojamo standartu prasībām;
-Spēj patstāvīgi virzīt savu kompetenču pilnveidi un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi
-Spēj analizēt un interpretēt pētījumu rezultātus, sagatavot un prezentēt pārskatus un publikācijas, diskutēt par industriālo sistēmu izstrādi, ražošanas struktūrvienību integrētu un efektīvu vadību.

Programmas apguvi noslēdz gala pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba ar industriāli orientētu ievirzi aizstāvēšana, kas apliecina, ka studējošais ir veicis patstāvīgu pētījumu, izdarījis zinātnē balstītus secinājumus vai izstrādājis pētniecībā balstītu radošo darbu.

Karjera

Programmas absolvents var strādāt gan par sistēmu vadības inženieri, ražošanas uzņēmuma vadītāju, ražošanas uzņēmuma struktūrvienības, kas nodarbojas ar sarežģītu inženiertehnisko sistēmu izstādi vai apkalpošanu vadītāju, inženiersistēmu vadības speciālistu uzņēmumos un organizācijās neatkarīgi no tās lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MMZ?department=22000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasBakalaura grāds vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija inženierzinātnēs un tehnoloģijās, vai tam pielīdzināma izglītība, teicamas angļu valodas zināšanas.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv