Rīgas Tehniskā universitāte - Cilvēku resursu vadīšana - Prof. bak. studijas

Cilvēku resursu vadīšana
Uzņemšana:Ziemas uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-11-19
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs iestāžu darba organizācijā un vadībā
Profesionālā kvalifikācijaPersonāla vadītājs (5. PKL)
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika - vakara un neklātienes)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (pilna laika); 675 EUR semestrī (nepilna laika vakara); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsZiemas uzņemšana 2019./20. gadā (neklātienes studijās - reflektantiem ar 1. līmeņa profesionālo (koledžas) izglītību): dokumentus pieņem no 06.01.2020.. līdz 24.01.2020.

Programma sagatavo starptautiski konkurētspējīgus personāla speciālistus, kas atbild par personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķiem, piedalās personāla darba izpildes novērtēšanas un kompetenču sistēmas izstrādē un uzturēšanā, kā arī darbinieku motivēšanas un darba samaksas sistēmas izveidē; seko līdzi darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanai u. c.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt studējošajiem iespēju apgūt personāla vadīšanai nepieciešamās zināšanas un prasmes un sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus speciālistus, kuri var veikt darbus, kas saistīti ar personāla vadīšanas procesu un sasniegto rezultātu analīzi, problēmas apzināšanu, uzņēmuma personāla vadīšanas mērķu formulēšanu, to sasniegšanas ceļu prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu.
Uzdevumi

Studiju programmas vispārīgie uzdevumi:

- nodrošināt bakalaura studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību cilvēku resursu vadīšanā;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, veidot prasmes un attīstīt kompetenci atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām attiecībā uz personāla vadītāju, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām personāla vadīšanas jomā, starptautiskajā praksē, zinātnē un didaktikas praksē;
- veicināt studentu interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām maģistratūrā, attīstīt pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
- rosināt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu, ētisku un rīcībspējīgu personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmumus;
- attīstīt akadēmiskā personāla un studentu pētniecisko darbu un iegūto rezultātu praktisku izmantošanu personāla vadībā dažādās organizācijās, veicināt starptautisko mobilitāti un dalību projektos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj izprast darba tirgū un uzņēmumā notiekošos procesus un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām, spēj pielietot iegūtās zināšanas darbā, īstenojot personāla vadības funkcijas uzņēmumā;
- izprot personāla vadīšanu reglamentējošo normatīvo aktu prasības, kā arī spēj noteikt uzņēmumam atbilstošās regulas un nodrošināt to izpildi savu pilnvaru ietvaros;
- spēj rīkoties atbilstoši darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un ētikas normām;
- spēj identificēt organizācijas personāla vadības sistēmu, to ietekmējošos faktorus un riskus, noteikt atbilstošus preventīvus pasākumus;
- spēj noteikt darbinieku nepieciešamās kompetences, pienākumu un pilnvaru sadalījumu personāla vadības sistēmas nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj noteikt, izvērtēt, vadīt un pilnveidot organizācijas personāla vadības procesus un to mijiedarbību ar citiem procesiem uzņēmumā, prot definēt organizācijas mērķus un noteikt īstenojamos personāla vadības pilnveides pasākumus;
- izprot organizācijas saimnieciskās darbības pamatrādītājus, uzņēmuma darbības budžeta veidošanas principus un spēj plānot nepieciešamos resursus uzņēmuma darbības normālas funkcionēšanas nodrošināšanai un pilnveidei;
- spēj pielietot vadības informācijas sistēmas uzņēmuma personāla vadīšanas procesa nodrošināšanā, spēj izprast un virzīt informācijas apmaiņas plūsmu uzņēmumā, vadīt darbu grupās un panākt vienošanos;
- spēj veikt pētījumus atbilstoši bakalaura studiju līmenim ar zinātnisku vērtību personāla vadīšanas jomā, interpretēt un analizēt pētījumu rezultātus.

Karjera

Personāla vadītājs nosaka un formulē uzņēmuma personāla vadības stratēģiju, politiku un mērķus dinamiskā ekonomiskā vidē atbilstoši uzņēmuma mērķiem; analizē, novērtē un pilnveido uzņēmuma personāla vadības sistēmu; plāno un prognozē uzņēmuma personāla resursus, nodrošina uzņēmumu ar nepieciešamo personālu; organizē un vada uzņēmuma personāla struktūrvienības darbu; piedalās darba aizsardzības sistēmas izveidē un darbības nodrošināšanā, bet, noteiktos gadījumos, kontrolē darba aizsardzības sistēmas izveidi un veic tās darbības kontroli; sadarbojas ar uzņēmuma vadību un citu struktūrvienību vadītājiem personāla vadības stratēģisko mērķu sasniegšanā; konsultē uzņēmuma vadību un struktūrvienību vadītājus par darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām un personāla vadības procesiem; seko līdzi tam, lai uzņēmumā tiktu ievērotas darba tiesisko attiecību reglamentējošo normatīvo aktu prasības.
Programmas absolvents var strādāt gan par personāla vadītāju vai personāla nodaļas (struktūrvienības) vadītāju jebkuras tautsaimniecības nozares organizācijā vai uzņēmumā neatkarīgi no tās darbības veida un lieluma, gan arī kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RICR?department=22700&type=P
Iepriekšējā izglītība, prasības- Vidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti;
- Pirmā līmeņa augstākā profesionālā izglītība cilvēku resursu vadīšanas jomā
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv