Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmējdarbība un vadīšana - Prof. bak. studijas

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-07
Programmas veidsProfesionālā bakalaura studiju programma
GrādsProfesionālais bakalaurs uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaEkonomists (5. PKL) Profesijas standarts; Uzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods42345
 
Ilgums4 gadi (pilna laika), 5 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti160
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 875 EUR semestrī (pilna laika); 600 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma sagatavo studentus uzņēmuma vadītāja vai ekonomista profesijām. Programma ir izveidota tā, lai pirmajos divos studiju gados tiktu apgūti studiju kursi, kas veido sociālo zinātņu bakalaura grādam atbilstošas pamatzināšanas ekonomikā un uzņēmējdarbībā, bet nākamajos divos gados apgūtu izvēlētajai profesijai atbilstošus studiju kursus.

Programma sagatavo:
• uzņēmuma vadītāju, kurš var plānot, organizēt un kontrolēt uzņēmuma darbu, motivēt darbiniekus pārzināt un kontrolēt uzņēmuma darbības funkcionālās jomas, vai
• ekonomistu, kurš var veikt darbus, kas ir saistīti ar ekonomisko procesu un sniegto rezultātu analīzi gan mikrolīmenī, gan makrolīmenī, problēmas apzināšanu, lēmumu pieņemšanu, mērķu formulēšanu, to sasniegšanas ceļu identificēšanu, prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu.

Studiju programmā iekļauti vispārizglītojošie studiju kursi, nozares teorētiskie pamatkursi, informācijas tehnoloģiju kursi, nozares profesionālās specializācijas kursi, humanitārie/sociālie priekšmeti un svešvalodas. Liela nozīme studiju programmā tiek pievērsta praksei.

Studiju programma paredz 3 specializācijas virzienus:

• Uzņēmumu vadība;
• Mārketings un tirdzniecības vadība;
• Uzņēmuma ekonomika un grāmatvedība.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot tautsaimniecības prasībām atbilstošus, starptautiski konkurētspējīgus un dinamiskus uzņēmuma vadītāja un ekonomista profesijas speciālistus. Sniegt nepieciešamās zināšanas, lai:
• uzņēmuma vadītāja profesijas speciālisti spētu uzsākt uzņēmējdarbību, vadīt uzņēmumus vai to struktūrvienības, motivēt darbiniekus un nodrošināt komunikāciju ar ieinteresētām pusēm;
• ekonomista profesijas speciālisti spētu veikt darbus, kas ir saistīti ar ekonomisko procesu un sasniegto rezultātu analīzi, problēmas apzināšanu, mērķu formulēšanu, prognozēšanu, plānošanu un īstenošanu;
Ka arī veidot studentu izpratni par profesionālo ētiku un sociāli atbildīgu saimniekošanu, paplašināt redzesloku, un veidot pamatu turpmākām studijām augstāka līmeņa zināšanu un kompetences iegūšanai.
Uzdevumi
• Nodrošināt bakalauru studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specialitātē, veidot uzņēmuma vadītāja vai ekonomista prasmes un kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
• Nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa , zinātniski pētnieciskā darba pilnveidi un attīstību atbilstoši šī brīža tautsaimniecības attīstības tendencēm un vajadzībām;
• Nodrošināt akadēmiska personāla un studentu zinātniski pētniecisko darbu attīstību ar mērķi papildināt un uzlabot studiju programmas saturu;
• Attīstīt darba tirgum atbilstošas kompetences, veicināt interesi par turpmāko izglītošanos un pilnveidošanos, akadēmisko un profesionālo zināšanu papildināšanu;
• Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, sociāli atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
• Vecināt starptautisko mobilitāti un studējošo iesaisti zinātniski pētnieciskajā darbā, tostarp dažāda veida projektos.
Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

• Pārzina un prot izmantot fundamentālās teorijas vadīšanas un uzņēmuma ekonomikas funkciju īstenošanai, tajā skaitā projekta izstrādes un vadības metodes sava un citu darba vadīšanai;
• Izprot uzņēmuma saimnieciskās darbības pamatrādītājus;
• Izprot uzņēmuma iekšējās vides un ārējo faktoru ietekmi uz uzņēmuma darbību, spēj izvirzīt ekonomiski pamatotus un sociāli atbildīgus priekšlikumus uzņēmuma darbības pilnīgošanai;
• Prot identificēt organizācijas darbībā iesaistītās puses, noteikt to intereses, uzstādīt adekvātus mērķus un uzdevumus, plānot un īstenot aktivitātes mērķa sasniegšanai;
• Spēj patstāvīgi lietot mūsdienu informācijas tehnoloģijas uzņēmējdarbības un vadības jautājumu risināšanai;
• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju, lietot zinātniskās pētniecības metodes;
• Pārzina vadībzinātnes un ekonomikas terminoloģiju latviešu un svešvalodās, spēj argumentēti diskutēt par biznesa un tā normatīvā regulējuma jautājumiem latviešu un svešvalodās ar speciālistiem un citām iesaistītajām pusēm.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Absolventi var uzsākt karjeru uzņēmuma vadītāja vai ekonomista profesijā, strādāt dažādās biznesa struktūrās, valsts un pašvaldību iestādēs, bankās, ražošanas un tirdzniecības uzņēmumos, tūrisma firmās, audita un apdrošināšanas kompānijās un citur, kā arī paši veidot savus uzņēmumus un vadīt tos.
Uzņēmuma vadības un tirgzinību un tirdzniecības (mārketinga) specializācijas absolventi var strādāt gan sabiedriskajā, gan privātajā sektorā, organizējot mārketinga vadības procesus, veikt tirgus izpēti un analīzi, veidot un īstenot mārketinga plānus, noteikt preču cenas, sagatavot un piedāvāt informāciju par pārdodamo preci vai pakalpojumu. ir vieni no pieprasītākajiem speciālistiem darba tirgū.
Uzņēmējdarbības ekonomikas un grāmatvedības specializācijas absolventi var veikt uzņēmumu, nodaļu, struktūrvienību darbības analīzi un optimizāciju. Izstrādāt un pamatot attīstības stratēģijas, veicot ārējās un iekšējās vides izpēti.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.117
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība, centralizētie eksāmeni: divi no šādiem mācību priekšmetiem: matemātika, fizika, svešvaloda (angļu, vācu vai franču), latviešu valoda. Nepilna laka studijām CE sertifikāti nav obligāti; vai 1. līmeņa (koledžas) profesionālā augstākā izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv