Rīgas Tehniskā universitāte - Transporta sistēmu inženierija - Prof. mag. studijas

Transporta sistēmu inženierija
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-17
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs transportsistēmu inženierijā
Profesionālā kvalifikācijaTransportsistēmu inženieris (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47525
 
Ilgums2 vai 3 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti80 vai 120
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1950 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas beigšanas iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma:

1) profesionālā maģistra grāds transportsistēmu inženierijā
2) profesionālā maģistra grāds transportsistēmu inženierijā un transportsistēmu inženiera kvalifikācija.

Studiju programma sagatavo speciālistus, kas ir zinoši transporta sistēmu organizatorisko, tehnoloģisko, tehnisko, informatīvo un matemātisko nodrošinājumu jautājumos. Starptautiskā mērogā transportam ir paredzēta īpaša loma, jo no tā darbības ir atkarīga ārējo ekonomisko saišu attīstības kvalitāte un efektivitāte jebkurā valstī. Sevišķa loma mūsdienīgās transporta sistēmās ir progresīvajām tehnoloģijām, kas saistītas ar multimodālo un intermodālo pārvadājumu realizāciju, kas paredz visu galveno transporta veida izmantošanu (dzelzceļa, automobiļu ,jūras, aviācijas un cauruļvadu) un to optimālo kombināciju. Norādītais virziens ir viens no sarežģītākajiem un ietilpīgākajiem no tehniskā un tehnoloģiskā viedokļa. Transporta sistēmu inženieru sagatavošana pēc programmas "Transporta sistēmu inženierija" tiek realizēta saskaņā ar profesijas standarta PS 0253 izvirzītājām prasībām.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir attīstīt profesionālās , radošās un pētniecības prasmes transporta sistēmu inženierijā , lai nodrošinātu transporta nozares infrastruktūrā jauno tehnoloģiju izpēti, ieviešanu un izmantošanu.
Sagatavot speciālistus ,kuri būtu konkurētspējīgi modernajā darba tirgū, nodrošināt plašu, profesionālu, praktiskai izmantošanai derīgu ,zinību padziļinātu izglītību ,kas dod iespēju adaptēties darba tirgū, iekļauties pētnieciskajā darbībā transporta jomā, veikt zinātniskus pētījumus, izmantot modernās tehnoloģijas, kā arī turpināt izglītību doktora grāda iegūšanai. Sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Studiju programmas uzdevumi ir:

-nodrošināt maģistra studiju līmenim un starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību sagatavojot augstas klases speciālistus transporta sistēmu jomā;
-sniegt studējošiem vispusīgas zināšanas ,veidot prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām transporta sistēmas inženierim, sagatavojot studējošos praktiskam darbam;
-nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, zinātniski pētnieciskā darba attīstību un izmaiņas, atbilstoši izmaiņām transporta institūciju starptautiskajos normatīvajos aktos;
-veicināt studējošo interesi par turpmāku profesionālo pilnveidi, akadēmisko zināšanu papildināšanu, studijām doktorantūrā ,attīstīt zinātniski pētnieciskā darba prasmes un veicināt to izmantošanu;
-rosināt studējošo interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, izveidot personību, kura prot patstāvīgi rīkoties un pieņemt lēmums;
-attīstīt studējošo zinātniski pētniecisko darbu ,veicināt dalību starptautiskās apmaiņas programmās.

Studiju rezultāti Zināšanas (zināšanas un izpratne):
Teorētisko un praktisko zināšanu, profesionālās un radošās prasmes un zinību padziļināta apgūšana jaunrades un pētniecības darbam transporta sistēmu inženierijas jomā, kas nodrošina izcili efektīvu jaunu tehnoloģiju, metodoloģiju un sistēmu veidošanas un īstenošanas prasmi un ļauj sekmīgi iekļauties zinošu un prasmīgu profesionāļu vidē starptautiskā transportā un loģistikas nozarē.
Studiju kursu saturs tiek pastāvīgi pilnveidots, lai studējošajiem būtu zināšanas par transporta sistēmas zinātnes nozares profesionālās jomas jaunākajiem atklājumiem. Iegūtās paplašinātās zināšanas nodrošina pamatu radošai domāšanai un pētnieciskajam darbam dažādās jomās (transporta informācijas tehnoloģiju, transportmašīnu projektēšanas, transporta sistēmu uzbūves un tehnoloģiju, speciālo iekārtu un mehanizācijas līdzekļu kontroles iekārtu ekspluatācijas un remonta
tehnoloģiju jomās).

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes):

-spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisko darbu transporta un loģistikas jomā, piedāvāt jaunus risinājumus, metodoloģiju vai tehnoloģiju transporta jomā.
-spēj argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītu matemātisko modeļu izmantošanu transporta jomas problēmu pētīšanā, par transporta tehnisko līdzekļu un speciālo iekārtu konstrukciju optimizācijas aprēķinu veikšanu gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
-spēj patstāvīgi pilnveidot savas kompetences un specializāciju, uzņemties atbildību par personāla grupu darba rezultātiem un to analīzi,
-veikt uzņēmējdarbību transporta uzņēmumā, analizēt tā efektivitāti,
-organizēt, vadīt un kontrolēt transporta līdzekļu un iekārtu ekspluatācijas un remonta darbus,
-veikt inovācijas transporta sistēmas zinātnes nozarē un transporta inženiera profesijā,
-veikt pētījumus, konstruēt sistēmas modeļus, pielietot pētījumu rezultātus un formulēt priekšlikumus normatīvajiem dokumentiem,
-sagatavot pārskatus un publikācijas, prezentēt rezultātus.
-spēj tālāk mācīties un strādāt sarežģītos un neprognozējamos apstākļos un pielietot jaunas pieejas situācijas uzlabošanai.

Kompetence (analīze, sintēze un novērtēšana):

Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt transportsistēmu inženierijas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus un ,ja nepieciešams, veikt papildus analīzi.
Spēj integrēt dažādu jomu zināšanas loģistikas un transporta sistēmas inženierijā:

-integrētas un līdzsvarotas multimodālās un intermodālās transporta sistēmas izveidošana , pilnveidošana
un vadīšana,;
-progresīvas transporta tehnoloģiskās sistēmas un tehnoloģijas izstrāde u.c.
Spēj dod ieguldījumu jaunu zināšanu radīšanā transporta sistēmu pētniecības vai profesionālās darbības metožu attīstībā.
Spēj parādīt izpratni un ētisko atbildību par zinātnes rezultātu vai profesionālās darbības iespējamo ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Maģistra profesionālā izglītība nodrošina pamatzināšanas, kas veido noteiktu kultūras inteliģences pakāpi, ļaujot uzsākt sabiedrisko darbību, kontaktēties ar Latvijas un ārzemju kolēģiem. Spēj pielietot zināšanas un prasmes mainīgā situācijā, kā arī spēj paust profesionālai ētikai atbilstošu
attieksmi, spēja profesionāli un ētiski rīkoties.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Profesionālās maģistra studiju programmas "Transporta sistēmu inženierija" izglītību ieguvušais speciālists var strādāt kā transporta uzņēmumos un organizācijās, tā arī pētniecības un izglītības iestādēs, kuras veic efektīvu transporta tehnoloģisko sistēmu un tehnoloģiju ,kas saistītas ar kravu un pasažieru pārvadājumu loģistisko un
tehnisko nodrošinājumu, izstrādāšanu un uzturēšanu.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.31
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija transporta, mašīnzinātnes, mehānikas nozarē vai tam pielīdzināma izglītība;
2) bakalaura grāds mašīnzinātnē vai transportā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv