Rīgas Tehniskā universitāte - Siltumenerģētika un siltumtehnika - Prof. mag. studijas

Siltumenerģētika un siltumtehnika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-07
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs siltumenerģētikā un siltumtehnikā
Profesionālā kvalifikācijaInženieris siltumenerģētikā un siltumtehnikā (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2021.
Programmas kods47522
 
Ilgums1,5 vai 2,5 gadi (pilna laika), 2 vai 3 gadi (nepilna laika)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1950 EUR semestrī (pilna laika); 1200 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgramma sagatavo siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženiera pienākumus, kā arī zinātniskās pētniecības un pedagoģisko darbu siltumenerģētikā un siltumfizikā.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares speciālistus ar darba tirgum atbilstošu profesionālās izglītības līmeni, kas ļauj radoši un augsti kvalitatīvi veikt inženiera pienākumus, kā arī zinātniski pētniecisko un pedagoģisko darbu siltumenerģētikā un siltumfizikā.
Programmas absolventiem pēc fundamentālo, nozares teorētisko un specializējošo studiju priekšmetu apgūšanas nepieciešamajām zināšanām, prasmēm un kompetencei jābūt pietiekamām, lai spētu iesaistīties darba tirgū enerģētikas un siltumfizikas, siltumapgādes, mašīnbūves, būvniecības un citās nozarēs atbilstoši iegūtajai kvalifikācijai, ir jābūt spējīgiem turpināt izglītību zinātņu doktora grāda iegūšanai.

Uzdevumi

Maģistra profesionālo studiju rezultātā studējošie iegūst nepieciešamās zināšanas, prasmes un iemaņas profesionālajai darbībai enerģētikas un siltumfizikas nozarēs. Jāiegūst prasmes teorētisko zināšanu izmantošanai konkrētu problēmu formulēšanai un risināšanai darbā ar esošajām un būtiski jaunu tehnoloģiju izstrādnēm. Jāapgūst pētnieciskā darba iemaņas, tajā skaitā eksperimentālajos pētījumos un to datu apstrādē, speciālās literatūras analīzē un izmantošanā siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas jomās. Jāattīsta spējas darboties speciālistu komandā. Jāizkopj prasmes jaunu procesu un tehnoloģiju izstrādnēm, apkopot, sistematizēt speciālo zinātnisko literatūru. Jāpārzina siltumfizikālo eksperimentu teoriju un praksi, prast tos pielietot inženiertehniskajā un zinātniski pētnieciskajā darbā. Jāapgūst specialitāte, pedagoģija un psiholoģija līmenī, kas ļauj veikt pasniedzēja un zinātnieka darbu koledžās, augstskolās, zinātniskās pētniecības iestādēs.

Studiju rezultāti

Zināšanas

Programmas absolvents spēj parādīt siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas nozares inženiera profesijai un zinātniskā darbinieka raksturīgas speciālās zināšanas un šo zināšanu kritisku izpratni un pielietošanu atbilstoši jaunākajiem zinātnes un tehnikas sasniegumiem nozarē.

Prasmes (spēja pielietot zināšanas, komunikācija, vispārējās prasmes)

Spēj, izmantojot iegūtas zināšanas un prasmes:
- veikt profesionālu, inovatīvu inženiera un zinātniski pētniecisko darbu;
- analītiski aprakstīt esošo informāciju, formulēt problēmas un risinājumus siltumenerģētikas un siltumfizikas nozarēs;
- parādīt tehniski un zinātniski pamatotus problēmu risinājumus;
- izvēlēties un analizēt siltumenerģētisko un siltumtehnisko iekārtu alternatīvos variantus, spēj pamatot to tehniski ekonomiskos rādītājus;
- pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās;

Kompetence (analīze, sintēze, un novērtēšana)

Programmas absolvents spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt un analizēt informāciju siltumenerģētikas, siltumtehnikas un siltumfizikas jomās, kā arī citās nozarēs un to mērķtiecīgi izmantot. Spēj pieņemt patstāvīgus lēmumus, pie tam ievērojot profesionālo ētiku.
- pārzina siltumtehnisko un siltumenerģētisko iekārtu uzbūvi, procesu fizikālos un tehniskos darbības principus, ekspluatācijas nosacījumus un drošības prasības;
- spēj veikt siltumtehniskos un siltumfizikālos eksperimentus, matemātiski apstrādāt to rezultātus un interpretēt to datus;
- sastādīt zinātnisko projektu plānus un atskaites;
- sagatavot zinātniskā rakstura publikācijas un uzstāšanās konferencēs;
- spēj veikt tehnoloģisko un zinātnisko iekārtu izvēli, kalibrēšanu, verificēšanu; veikt mērījumu kļūdu analīzi;
- spēj patstāvīgi strādāt ar darbam nepieciešamo programmnodrošinājumu aprēķinu un rasējumu veikšanai;
- spēj izvērtēt nozares projektu īstenošanas ietekmi uz vidi un sabiedrību;
- spēj vadīt un organizēt uzņēmuma struktūrvienības darbu, strādāt komandā, kā arī veikt darbu individuāli.

Karjera

Siltumenerģētikas un siltumtehnikas maģistri un inženieri nepieciešami siltuma un elektroenerģijas ražošanas, pārvadīšanas un sadales uzņēmumos, kā arī praktiski jebkurā uzņēmumā, kura tehnoloģijas un darbība saistīta ar siltuma izmantošanu, ar to saistīto projektu izstrādāšanu un realizāciju. Maģistra programmas absolventi strādā pedagoģisko un zinātnisko darbu koledžās, augstskolās un zinātniski pētnieciskajos institūtos
Siltumenerģētikas un siltumtehnikas maģistri un inženieri strādā:
Nozares vadošajos uzņēmumos Latvijā: A/S Latvenergo, A/S Rīgas Siltums, Rīgas TEC-1, Rīgas TEC-2, A/S Liepājas Enerģija, A/S UPB, A/S Inspecta Latvija, A/S Komforts, Rīgas Tehniskajā universitātē, Rīgas Tehniskajā koledžā, LLU, Fizikālās enerģētikas institūtā, Fizikas institūtā utt. Tajā skaitā arī Latvijas, pilsētu un ciematu siltumapgādes uzņēmumos, metroloģiskajos centros, koksnes, pārtikas, lauksaimniecības, un metālapstrādes un mašīnbūves uzņēmumos, katlu mājās un pat namu apsaimniekošanas firmās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/MGG?department=25000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) Profesionālais bakalaura grāds siltumenerģētikā un siltumtehnikā;
2) inženierzinātņu bakalaura grāds mašīnzinātnē, vides zinātnēs, būvniecībā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv