Rīgas Tehniskā universitāte - Uzņēmējdarbība un vadīšana - Prof. mag. studijas

Uzņēmējdarbība un vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-10-22
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmējdarbībā un vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmuma vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 gadi (pilna laika) vai 2 gadi (nepilna laika), vai 2 gadi (pilna laika) vai 2,5 gadi (nepilna laika), vai 2,5 gadi (pilna laika) vai 3 gadi (nepilna laika) (atkarībā no iepriekšējās izglītības)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60, 80 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1025 EUR semestrī (pilna laika); 700 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas apgūšanas iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma

1) Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā
2) Profesionālais maģistra grāds uzņēmējdarbībā un vadīšanā un uzņēmuma vadītāja kvalifikācija.

Studiju programmas mērķis ir sagatavot sociāli atbildīgus un kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļautu strādāt valsts institūcijās, pašvaldībās, privātā sektorā, sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.
Attīstīt zinātniski pētniecisko darbu, efektīvas vadības lēmumu pieņemšanas loģiku, darba tirgum nepieciešamās vadības iemaņas un prasmes.

Uzdevumi

• Nodrošināt starptautiskiem standartiem atbilstošu konkurētspējīgu izglītību un sagatavot studējošos praktiskam darbam, kas saistīts ar uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām;
• Sniegt studentiem vispusīgas zināšanas izvēlētajā specialitātē un veidot uzņēmējdarbības vadīšanas prasmes. Pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot valsts ekonomisko situāciju un konkrētu nozaru attīstības tendences un vērtējot situāciju uzņēmumā, tautsaimniecībā kā arī dažādās vadībzinību jomās un vadības līmeņos.
• Stimulēt studentu attīstību par pozitīvu, mūsdienīgu, atbildīgu un rīcībspējīgu personību, kas prot patstāvīgi rīkoties un patstāvīgi pieņemt lēmumus.
• Attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu. Studentam ir jāprot pielietot iegūtās zināšanas praktiskā darbā;
• Attīstīt akadēmisko kapacitāti, iesaistot studiju darbā jaunos zinātniekus un industrijas speciālistus, veicināt studējošo un mācībspēku iesaistīšanu starptautiskajos projektos un apmaiņas programmās.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:

• spēj noteikt darbības mērķus un pamatvirzienus uzņēmuma, kā arī nozares un valsts ilgtspējīgas izaugsmes un attīstības efektivitātes paaugstināšanas nodrošināšanai.
• spēj noteikt darbības mērķus un pamatvirzienus komercdarbību un institūciju efektivitātes paaugstināšanas nodrošināšanai;
izprot vadīšanas būtību un nozīmi, pārzina dažādas vadības metodes un stilus un spēj atrast konkrētajai biznesa situācijai piemērotāko;
spēj vadīt darbinieku kolektīvu, strādāt komandā, starpkultūru vidē un spēj sadarboties ar dažādām iesaistītajām pusēm.
spēj pārstāvēt uzņēmuma (organizācijas) intereses darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām;
• spēj analizēt un novērtēt ekonomisko vidi makro un mikro līmenī, tās attīstības tendences un perspektīvas Latvijā un pasaulē.
• prot risināt dažādas kompleksas situācijas, problēmas un praktiskus uzdevumus, lai sekmētu profesionālās kompetences attīstību un atbilstošas konkurētspējīgas kvalifikācijas iegūšanu tālākas karjeras veidošanai.
• spēj orientēties pētniecisko metožu pielietošanā, jaunrades darba veicināšanā, lai iegūtās zināšanas ļautu veikt padziļinātu pētniecību.
• spēj apgūt plašu un padziļinātu zināšanu līmeni, prasmi radoši un kritiski domāt, novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības politiku, reģionālo un starptautisko vidi globalizācijas kontekstā.
• spēj izstrādāt programmas un pasākumus darba efektivitātes paaugstināšanā, nodrošināt to īstenošanu, uzraudzību un kontroli.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju programma ir izveidota tā, lai dotu katram studentam teorētiskās un praktiskās zināšanas par dažādiem uzņēmējdarbības un vadīšanas procesiem. Tā ir balstīta uz uzņēmējdarbības pamatmērķi – konkurētspējīgu produktu vai pakalpojumu ražošanu ar nolūku tos ekonomiski izdevīgi realizēt. Studenti tiek gatavoti darbam jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā, kura darbība saistīta ar uzņēmējdarbības un vadībzinību jomām, tāpēc studentiem ir jāizprot jautājumi, kas ir saistīti ar uzņēmējdarbības un vadības attīstību, jāspēj veikt konkrētus aprēķinus un pieņemt efektīvas vadības lēmumus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RIGU?department=22700&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība vadības, ekonomikas un administrēšanas tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība;
2) sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai uzņēmējdarbībā un vadīšanā, vai tam pielīdzināma izglītība;
3) profesionālais bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība;
4) bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes vai inženierzinārtnes tehniskajās jomās, vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv