Rīgas Tehniskā universitāte - Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana - Prof. mag. studijas

Starptautisko ekonomisko sakaru organizēšana un vadīšana
Uzņemšana:Uzņemšana 2018./19. gadā
Ieraksts atjaunots:2018-05-23
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanā
Profesionālā kvalifikācijaĀrējo sakaru struktūrvienības vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 11.06.2019.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5, 2 vai 2,5 gadi (pilna laika studijās)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas
Kredītpunkti60, 80 vai 100
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 1000 EUR semestrī (2018./19.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma veidota, lai sagatavotu augstākā līmeņa starptautisko sakaru vai loģistikas un transporta ekonomikas speciālistus, struktūrvienību un/vai uzņēmumu vadītājus atbilstoši globālā darba tirgus prasībām. Lielākais uzsvars studiju procesā orientēts tieši uz profesionālo un praktisko kompetenču pilnveidošanu, pamatojoties uz zinātnes sasniegumiem, teorētiskajām zināšanām un jomas specifiku.

Studiju programma paredz divus specializācijas virzienus:

- Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana;
- Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika.

Ņemot vērā sfēras specifiku, daļa studiju priekšmetu tiek realizēti angļu valodā, lai pilnveidotu tieši profesionālās terminoloģijas lietošanu starpvalstu uzņēmējdarbības attīstībā un sekmīgu sadarbību ar citu valstu struktūrām, iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. Mācību procesa realizēšanā iesaistīts gan universitātes akadēmiskais personāls, gan nozaru pārstāvji un augsti kvalificēti jomas praktiķi, kuru pamatdarbs un praktiskā pieredze veidojusies jomas uzņēmumos un iestādēs.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir pilnveidot un attīstīt profesionālās, pētniecības un radošās prasmes darbam starptautisko sakaru vadīšanas, loģistikas vai transporta ekonomikas vadīšanas jomās. Sagatavot kvalificētus speciālistus tautsaimniecībai, sniedzot teorētiskās zināšanas un nodrošinot praktisko iemaņu apguvi, paplašinot izpratni par profesionālo darbību un veicinot sociālo atbildību kompetences ietvaros.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:

- nodrošināt maģistra līmenim, profesijas standartam un starptautiskiem standartiem atbilstošu, konkurētspējīgu izglītību starptautisko ekonomisko sakaru organizēšanas, vadīšanas vai loģistikas un transporta ekonomikas jomās;
- sniegt studentiem vispusīgas zināšanas, attīstīt analītisko domāšanu, veidot prasmes un attīstīt kompetences, kā arī veicināt praktiskā darba iemaņas, sagatavojot studējošos darba tirgum;
- nodrošināt studiju programmas satura, studiju procesa, kā arī zinātniski pētnieciskā darba attīstību un pilnveidošanu, atbilstoši starptautiskai praksei un jaunākajiem programmatūras, zinātniskajiem un tehnoloģiju atklājumiem un inovatīvām metodēm;
-veicināt studentu interesi par turpmāko profesionālo pilnveidi un akadēmisko zināšanu papildināšanu, studiju turpināšanu doktorantūrā, kvalifikācijas celšanu, kā arī attīstīt interesi pētnieciskā darbā un veicināt šo prasmju izmantošanu;
- veicināt studentu un akadēmiskā personāla sadarbošanos zinātnisko pētījumu jomā, pētījumu rezultātu praktisku izmantošanu gan studiju procesā, gan praksē, kā arī veicināt starptautisko mobilitāti un dalību vietējos un starptautiskos projektos;
- stimulēt studentu interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, kā arī veicināt ētisku un sociāli atbildīgu personību veidošanos.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
- spēj izstrādāt uzņēmuma vai atbilstošās struktūrvienības stratēģiju, misiju un definēt mērķus starptautisko sakaru vadīšanas, loģistikas vai pārvadājumu organizēšanas jomās;
- prot racionāli izmantot informāciju un risināt struktūrvienības vai uzņēmuma vadības problēmas;
- spēj patstāvīgi izstrādāt un vadīt starptautiskās sadarbības projektus;
- spēj strādāt gan individuāli, gan komandā, izmantojot savas zināšanas un prasmes, kā arī spēj uzņemties atbildību par sava darba rezultātiem un pieņemtajiem lēmumiem;
- spēj pārstāvēt organizācijas, uzņēmuma, iestādes intereses sadarbībā ar citiem uzņēmumiem, iestādēm vai organizācijām;
- pārzina un prot pielietot gan vietējās, gan starptautiskās likumdošanas un normatīvos aktus savas kompetences ietvaros;
- spēja pielietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un svešvalodā ;
- izprot un darbojas saskaņā ar profesionālās ētikas normām un vispārpieņemtajiem etiķetes un saskarsmes principiem;
- spēj patstāvīgi veikt pētījumus ar zinātnisku un praktisku vērtību starptautisko ekonomisko sakaru vadīšanas, loģistikas vai pārvadājumu jomā, argumentēti aizstāvēt un prezentēt savu viedokli.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Studiju virziena Starptautisko ekonomisko sakaru vadīšana absolvents var veidot savu karjeru starptautiskās uzņēmējdarbības, tirdzniecības un starptautisku ķēžu (uzņēmumu tīklu) jomā, kā arī dažādos ražošanas, tirdzniecības un pakalpojumu uzņēmumos, gan starptautisku mārketinga stratēģiju veidošanā, eksporta un tirdzniecības nodaļās un struktūrvienībās, gan attīstīt un meklēt jaunas tirgus iespējas un sadarbības partnerus visā pasaulē. Tā pat absolventi var veiksmīgi strādāt Eiropas Savienības, valsts un pašvaldību iestādēs un nevalstiskās organizācijās gan Latvijā, gan ārpus Latvijas Republikas robežām.

Ārējo un starptautisko sakaru struktūrvienības vadītājs un speciālists radoši un inovatīvi plāno un īsteno ārējo un starptautisko sakaru stratēģiju un taktiku atbilstoši savas darba vietas mērķiem; analizē, novērtē un pilnveido starptautisko ekonomisko sakaru jautājumus; plāno, koordinē un pārrauga struktūrvienības darbu; saskaņo savu darbību ar uzņēmuma, valsts vai nevalstiskās institūcijas vadītāju, kā arī sadarbojas ar citu struktūrvienību vadītājiem.

Savukārt studiju virziena Uzņēmējdarbības loģistika un transporta ekonomika absolventi strādā uzņēmumos, kas nodarbojas ar loģistiku, starptautiskiem un vietējiem kravu vai pasažieru pārvadājumiem, vairumtirdzniecību, mazumtirdzniecību, ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, kā arī valsts un pašvaldību institūcijās, kuru darbība ir saistīta ar transporta un/vai loģistikas nozari vai paredz loģistikas pakalpojumu vadību un organizāciju.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.128
Iepriekšējā izglītība, prasības1) profesionālā bakalaura grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija sociālo zinātņu jomā (vismaz 4 gadu izglītība), vai tam pielīdzināma izglītība;
2) sociālo zinātņu bakalaura grāds ekonomikā vai vadībā;
3) profesionālā bakalaura grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās;
4) bakalaura akadēmiskais grāds tiesību zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, ražošanas un pārstrādes vai būvniecības tematiskajās jomās.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2018./2019. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv
Norises vieta(s) vai fakultāte(s):
Rīgas Tehniskās universitātes Inženierekonomikas un vadības fakultāte
Kalnciema iela 6-202, Rīga, LV-1048
Tel:67089394
E-pasts:ievf@rtu.lv  www.ievf.rtu.lv

Social Sharing