Rīgas Tehniskā universitāte - Inovācijas un uzņēmējdarbība - Prof. mag. studijas

Inovācijas un uzņēmējdarbība
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs uzņēmumu un iestāžu vadībā
Profesionālā kvalifikācijaUzņēmumu un iestāžu vadītājs (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47345
 
Ilgums1,5 - 2 gadi (ar profesionālo bakalaura grādu); 2 - 2,5 gadi (ar akadēmisko bakalaura grādu)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas vakara
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa1350 EUR semestrī (2019./20.)
 
Programmas aprakstsPēc programmas beigšanas iegūst šādu grādu atkarībā no iepriekšējās izglītības un studiju ilguma:

1) Maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā
2) Maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un iestāžu vadībā un uzņēmumu un iestāžu vadītāja kvalifikācija.

Mērķis

Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” mērķis ir, attīstot radošo domāšanu un spēju radīt jaunas vērtības, sagatavot uzņēmējus un vadītājus darbam dažāda lieluma un jomu uzņēmumos un organizācijās.

Uzdevumi

Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” vispārīgie uzdevumi ir šādi:
- pilnveidot studējošo profesionālās prasmes un iemaņas, attīstīt analītiskās spējas un veicināt interesi par sabiedrībā notiekošiem procesiem, analizējot valsts ekonomisko situāciju un konkrētu nozaru attīstības tendences, analizējot un vērtējot situāciju uzņēmumā, valsts ekonomikā kopumā un dažādās vadībzinību jomās;
- pilnveidot pētniecības kompetenci, izstrādājot maģistra darbu un studiju darbus dažādu kursu ietvaros;
- attīstīt spējas apzināt problēmas un tās risināt, formulēt mērķus, piedāvājot atsevišķu problēmu praktiskus un inovatīvus risinājumus maģistra darbā un studiju kursu ietvaros;
- studiju procesa rezultātā attīstīt studējošo intelektu, veicināt viņu garīgo pilnveidošanos, sekmēt intelektuālo spēju izmantošanu studiju procesā un tālāk viņu praktiskajā darbībā.

Studiju rezultāti

Profesionālās maģistra studiju programmas „Inovācijas un uzņēmējdarbība” absolvents:
- spēj izstrādāt uzņēmuma darbības stratēģiju, misiju un mērķus visu iesaistīto pušu (valsts, īpašnieku, sabiedrības u.c.) interesēs;
- spēj plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai;
- izprot inovāciju būtību un nozīmi, prot salīdzināt inovāciju attīstīšanas metodes un atrast konkrētajai biznesa situācijai piemērotāko;
- prot projektēt, plānot un izstrādāt jaunus produktus, integrējot un kombinējot teorētiskās un praktiskās zināšanas.
- spēj vadīt nacionālu un internacionālu (multikulturālu) darbinieku kolektīvu.
- spēj strādāt individuāli un grupā, izmantojot savas zināšanas un līdera prasmes, spēj uzņemties atbildību par savas darbības rezultātiem;
- spēj pārstāvēt uzņēmumu darījumos ar citiem uzņēmumiem, organizācijām, iestādēm, tai skaitā pašvaldībām un valsts institūcijām;
- spēj sadarboties ar citiem uzņēmumiem, to īpašniekiem un citām ieinteresēto personu grupām uzņēmuma mērķu sasniegšanai;
- spēj veikt pētījumus ar zinātnisko vērtību vadībzinību jomā.

Gala/valsts pārbaudījumu kārtība, vērtēšana

Programmas apguvi noslēdz valsts pārbaudījums, kura sastāvdaļa ir maģistra darba aizstāvēšana. Aizstāvot maģistra darbu, vērtēšanas kritēriji ir šādi:
- spēja apstrādāt informāciju un risināt vadības problēmas, izmantojot teorētiskās zināšanas (vispārējā vadības kompetence);
- augstākā līmeņa profesionālās zināšanas par uzņēmuma tipisko funkciju svarīgākajiem un mūsdienīgākajiem aspektiem;
- izpratne par saskarnozaru mijiedarbību (daudzfunkcionālā kompetence);
- prasme iegūt, apkopot, apstrādāt un analizēt datus (analītiskās spriešanas spējas);
- spēja izmantot teorētiskos instrumentus un metodes problēmas oriģinālai risināšanai;
- spēja izdarīt argumentētus secinājumus un formulēt atbilstošus ieteikumus;
- prasme prezentēt un aizstāvēt izstrādātos priekšlikumus un personisko viedokli.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Uzņēmuma vadītājs plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu atbilstoši uzņēmuma stratēģijai, misijai un mērķiem īpašnieku un sabiedrības interesēs, kontrolē darbu izpildi, motivē darbiniekus un nodrošina komunikāciju ar ieinteresētajām pusēm; pārzina un kontrolē uzņēmuma darbības funkcionālās jomas: tirgzinības, ražošanas un pakalpojumu organizēšanu, personāla vadīšanu, finanses, vadības informācijas sistēmas, loģistiku u.c. Uzņēmuma vadītāja vietnieks plāno, organizē un vada uzņēmuma darbu vienā vai vairākās uzņēmuma darbības jomās un aizvieto uzņēmuma vadītāju tā prombūtnes laikā.
Uzņēmuma vadītājs / vadītāja vietnieks strādā komercsabiedrībās jebkurā tautsaimniecības nozarē, kā arī iestādēs un organizācijās, kuras atbilstoši komerclikumam nav uzskatāmas par komercsabiedrībām, bet savu darbību veic saskaņā ar komercdarbības principiem.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf.116
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura profesionālais grāds un/vai 2.līmeņa profesionālā augstākā izglītība, un vismaz 2 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā;
2) Bakalaura akadēmiskais grāds sociālo zinātņu jomā vai tam pielīdzināma izglītība, un vismaz 3 gadu uzņēmēja pieredze vai pieredze vadošā amatā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv