Rīgas Tehniskā universitāte - Pilsētu un reģionu inženierekonomika - Prof. mag. studijas

Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2020./21. gadā
Ieraksts atjaunots:2020-05-07
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs ekonomikā
Profesionālā kvalifikācijaEkonomists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47310
 
IlgumsAtkarībā no iepriekšējās izglītības: 1,5 gadi (pilna laika dienas), 2 gadi (nepilna laika neklātienes), vai 2 gadi (pilna laika dienas), 2,5 gadi (nepilna laika neklātienes)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu (LV)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1050 EUR semestrī (pilna laika); 700 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2020./21.)
 
Programmas aprakstsProgramma sniedz maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavo sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru zināšanas, prasmes un kompetences ļauj pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecības darbu.

Mērķis

Sniegt maģistra profesionālo izglītību ekonomikā, sagatavot sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru starpdisciplinārās zināšanas, analītiskās spējas, prasmes un kompetences ļautu risināt reģionu attīstības problēmas mūsdienu urbanizācijas procesa kontekstā.

Uzdevumi

1. Dot iespēju studējošiem maģistrantūrā iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā.
2. Veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākā praktiskā darbībā.
3. Veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu.
4. Radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum.
5. Dot studentiem tādu teorētisko un praktisko bāzi, lai viņi spētu sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes mikro- un makroekonomikas, reģionālās un pilsētekonomikas jautājumos, risinot sarežģītas ekonomiskas problēmas.
6. Attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē.
7. Pēc maģistra grāda iegūšanas dot iespēju turpināt studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Studiju rezultāti
Studiju programmas absolventi:

1. spēj izprast pilsētu attīstības plānošanas organizācijas principus un reģionu attīstības novērtēšanas kritērijus un metodes;
2. spēj izprast ekonomikas attīstības un valsts ekonomiskās politikas problēmas;
3. spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu ilgtspējīgu attīstību;
4. spēj izprast ekonomiskās attīstības faktorus reģionālā mērogā, kā arī saskatīt un novērst iespējamos riskus;
5. spēj izprast pilsētu un teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras, kā arī transporta plūsmu plānošanas principus;
6. spēj novērtēt sociālo un politisko procesu ietekmi uz pilsētu un reģionu attīstību;
7. spēj plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā un reģionālā līmenī;
8. spēj īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona un pilsētas ilgtspējīgā attīstībā;
9. prot pielietot zinātniski pētnieciskā darba prasmes teritoriju attīstības problēmu izvērtēšanā;
10. spēj formulēt mērķus un uzdevumus, kā arī pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus teritoriju attīstības jomā;
11. spēj sagatavot un realizēt vietējos un starptautiskos projektus;
12. spēj radoši sadarboties ar klientiem, komersantiem, speciālistiem un strādāt starpdisciplinārās komandās.

Karjera

Programma ietver ekonomikas, vadībzinātnes un inženierzinātņu studiju priekšmetus. Studenti tiek gatavoti strādāt jebkurā tautsaimniecības nozares uzņēmumā vai institūcijā, kuru darbība saistīta ar teritoriju attīstības plānošanas jomu, tāpēc tiem ir jāizprot jautājumi, kas saistīti ar pilsētbūvniecību, tās saimniecību, infrastruktūru un arī sociālām problēmām. Programmas absolventi var ieņemt amatus valsts, pašvaldību un starptautiskās institūcijās, komercsabiedrībās un nevalstiskajās organizācijās.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/IGY?department=22000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, vadības un administrēšanas, grāmatvedības un nodokļu, finanšu inženierijas nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība;
2) bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras un pilsētu plānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība;
3) bakalaura grāds ekonomikas, vadībzinātnes, dabaszinātnes vai būvzinātnes nozarēs.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2020./2021. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333; 67089320; 28005535 (Uzņemšanas komisija)
E-pasts:rtu@rtu.lv; uznemsana@rtu.lv  www.rtu.lv