Rīgas Tehniskā universitāte - Pilsētu un reģionu inženierekonomika - Prof. mag. studijas

Pilsētu un reģionu inženierekonomika
Uzņemšana:Uzņemšana 2019./20. gadā
Ieraksts atjaunots:2019-06-10
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs ekonomikā
Profesionālā kvalifikācijaEkonomists (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar Augstskolu likuma Pārejas noteikumu 48.p. studiju virziens akreditēts līdz 31.12.2020.
Programmas kods47310
 
IlgumsAtkarībā no iepriekšējās izglītības: 1,5 gadi (pilna laika dienas), 2 gadi (nepilna laika neklātienes), vai 2 gadi (pilna laika dienas), 2,5 gadi (nepilna laika neklātienes)
Studiju veidsPilna laika/Nepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene dienas; Neklātiene
Kredītpunkti60 vai 80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 1025 EUR semestrī (pilna laika); 700 EUR semestrī (nepilna laika neklātiene) (2019./20.)
 
Programmas aprakstsStudiju programma paredzēta speciālistu sagatavošanai, kas spētu izprast notiekošos procesus reģionu un pilsētu attīstības jomā, kā arī veikt teritoriju ekonomiskās attīstības plānošanu un pārvaldību. Programma ietver ekonomikas, finanšu un inženiertehniskus studiju priekšmetus atbilstoši specializācijai pilsētu vai reģionu ekonomikā.

Mērķis

Sniegt maģistra profesionālo izglītību pilsētu un reģionu attīstības jomā, sagatavot sociāli atbildīgus un augsti kvalificētus speciālistus, kuru ekonomiskās un tehniskās zināšanas, prasmes un kompetences ļautu pieņemt inženiertehniski pamatotus ekonomiskus lēmumus, plānot un koordinēt teritoriju attīstības ekonomiskos un pārvaldības procesus, kā arī veikt pētniecisko darbu.

Uzdevumi

1. Dot iespēju studējošiem maģistrantūrā iegūt profesionālo maģistra grādu ekonomikā.
2. Veidot studiju procesu, lai attīstītu studējošo intelektu un kompetences, veicinātu to izmantošanu studiju procesā un turpmākā praktiskā darbībā.
3. Veicināt studējošo analītiskās spējas, sekmēt zinātniskās pētniecības darba prasmju apguvi un pilnveidošanu.
4. Radīt nepieciešamos priekšnosacījumus konkurētspējīgu profesionāļu sagatavošanai Latvijas un starptautiskajam darba tirgum.
5. Dot studentiem tādu teorētisko un praktisko bāzi, lai viņi spētu sistemātiski piemērot zināšanas un prasmes mikro- un makroekonomikas, reģionālās un pilsētekonomikas jautājumos, risinot sarežģītas ekonomiskas problēmas.
6. Attīstīt spēju formulēt mērķus un uzdevumus, pieņemt sociāli un ētiski atbildīgus lēmumus saistībā ar notiekošiem ekonomikas procesiem pasaulē.
7. Pēc maģistra grāda iegūšanas dot iespēju turpināt studijas doktorantūrā doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Studiju programmas specializācijas virziena „Reģionālā ekonomika” apguves rezultātā absolventi:

- spēj izprast ekonomiskās attīstības faktorus starptautiskā un reģionālā mērogā, kā arī saskatīt un novērst iespējamos riskus;
- spēj izprast ekonomikas attīstības un valsts ekonomiskās politikas problēmas;
- spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar reģionu ilgtspējīgu attīstību;
- spēj pamatot konkrētu lēmumu un risinājumu priekšrocības vai trūkumus reģionālā un starptautiskā mērogā;
- spēj plānot, veidot un izvērtēt budžeta procesu vietējā, reģionālā un valsts līmenī.

Studiju programmas specializācijas virziena „Pilsētekonomika” apguves rezultātā absolventi:

- spēj izprast pilsētu attīstības plānošanas organizācijas principus un reģionu attīstības novērtēšanas kritērijus un metodes;
- spēj veikt ekonomiskos aprēķinus, kas saistīti ar pilsētu un reģionu ilgtspējīgu attīstību;
- spēj izprast pilsētu un teritoriju inženiertehniskās infrastruktūras plānošanas un ekspluatācijas jautājumus, transporta plūsmu plānošanas principus;
- spēj novērtēt sociālo un politisko procesu ietekmi uz pilsētu un reģionu attīstību;
- spēj īstenot zaļās ekonomikas politiku reģiona un pilsētas ilgtspējīgā attīstībā.

Nākamās nodarbinātības apraksts

Programma ietver ekonomikas, finanšu un vadībzinātnes studiju priekšmetus. Tas ir ļoti būtiski, jo studenti tiek gatavoti strādāt jebkurā tautsaimniecības nozarē, kura darbība saistīta ar ekonomikas jomu, tāpēc viņiem ir jāizprot jautājumi, kas ir saistīti ar ekonomikas vispārējām likumsakarībām, un jāspēj veikt konkrētus aprēķinus.
Programmas mājaslapastud.rtu.lv/rtu/spr_export/prog_pdf_lv.164
Iepriekšējā izglītība, prasības1) bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija ekonomikas, vadības un administrēšanas, grāmatvedības un nodokļu, finanšu inženierijas nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība;
2) bakalaura profesionālais grāds un/vai piektā līmeņa profesionālā kvalifikācija arhitektūras un pilsētu plānošanas, būvniecības un civilās celtniecības nozarēs vai tam pielīdzināma izglītība;
3) bakalaura grāds ekonomikas, vadībzinātnes, dabaszinātnes vai būvzinātnes nozarēs.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2019./2020. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Tel:67089333  Fax:67820094
E-pasts:rtu@rtu.lv  www.rtu.lv