Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1
Rezultāti : 1 - 6 no 6
07-03-2020

Labdien! Vai var sākt strādāt 10 gadu vecumā?

Labdien!

Atbilstoši Darba likumā noteiktajam bērns drīkst strādāt no 13 gadiem četras stundas dienā vecumam atbilstīgus darbus. Darbs nedrīkst kavēt bērna izglītošanos. Ja viens no vecākiem (aizbildnis) devis rakstveida piekrišanu un ir saņemta Valsts darba inspekcijas (VDI) atļauja, bērnu, sākot ar 13 gadu vecumu,  no mācībām brīvajā laikā var nodarbināt vieglā, bērna drošībai, veselībai, tikumībai un attīstībai nekaitīgā darbā. Kā piemēru var minēt šādus darbus:

  • dārzu ravēšana un laistīšana;
  • ražas novākšana;
  • laukumu un skvēru sakopšana;
  • kurjera darbu veikšana;
  • preču saiņošana un iepakošana;
  • pārtikas un nepārtikas preču pārdošana uz ielām u.c.
08-02-2017

Sveicināti! Vai likumdošanā ir kāds punkts, kurā minēta persona, kura atbild par izglītojamo sekmēm pamatizglītības apguvē? Kurš ir atbildīgs - skolotājs vai vecāki?

Labdien!

NIID.LV rīcībā nav informācijas par ārēju normatīvu regulējumu, kurā būtu noteikta tieši atbildība par izglītojamā nesekmību pamatizglītībā. Taču likumdošanā ir noteikts, kas ir atbildīgs par obligātās pamatizglītības ieguvi. 
Zemāk norādīti normatīvā regulējuma piemēri, ko varētu attiecināt uz Jūsu jautājumā norādīto tēmu.

Vecāku atbildība
⇒Izglītības likuma 58.panta otrā daļa: Vecāki (personas, kas realizē aizgādību) ir atbildīgi par to, lai bērns iegūtu obligāto izglītību.
⇒Vispārējās izglītības likuma 32.panta pirmā daļa: Pamatizglītības apguve ir obligāta. 
⇒Izglītības likuma 4.pants. Izglītības obligātums: Obligāta ir no piecu gadu vecuma bērnu sagatavošana pamatizglītības ieguvei un pamatizglītības iegūšana vai pamatizglītības iegūšanas turpināšana līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.
No minētajām normām izriet, ka vecāki ir atbildīgi par to, lai bērns līdz 18 gadu vecumam iegūtu obligāto pamatizglītību.

Izglītojamā atbildība
⇒Izglītības likuma 54.pants: Izglītojamā pienākumi ir apgūt pamatizglītības programmu, kā arī ievērot izglītības iestādes nolikumu vai satversmi un iekšējos normatīvos aktus, tajā skaitā iekšējās kārtības noteikumus.
⇒Bērnu tiesību aizsardzības likuma 23.pants: Bērnam ir pienākums mācīties atbilstoši savai fiziskajai un garīgajai attīstībai. Mācību laikā viņam jāievēro izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumi.
Izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumos bieži iekļauj skolēna pienākumus attiecībā uz mācību procesu, piemēram, izglītības apguvei paredzēto laiku izmantot mācību vielas apguvei, gatavoties mācību stundām, iegūt pamatizglītību, kā arī uzņemties atbildību par saviem mācību darba rezultātiem un uzvedību u.tml.
Līdz ar to secināms, ka zināma atbildība par mācību procesu ir noteikta arī skolēnam.

Pedagogu atbildība
Likumdošana nosaka arī pedagoga atbildību par mācību procesa organizāciju un rezultātu - Izglītības likuma 51.pants: Pedagoga viens no pienākumiem ir sadarboties ar izglītojamā ģimeni izglītības jautājumos. Izglītības iestāžu pedagogi ir atbildīgi par savu darbu, tā metodēm, paņēmieniem un rezultātiem.

Vēršam uzmanību, ka ārējā likumdošanā noteiktais ir jāvērtē kopsakarā ar iekšējām normām. Izglītības iestādē var būt noteikta kārtība, kādā norit skolas un vecāku sadarbība, tostarp informācijas aprite, piemēram, par skolēna sekmēm un uzvedību. Kā arī var tikt noteikta rīcība un atbildīgās puses, lai motivētu izglītojamo mācību sasniegumu uzlabošanai.

Plašāku konsultāciju Jūs interesējošā jautājumā no likumdošanas viedokļa varētu sniegt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta Juriskonsults D.Bīlmanis (67047702, dainis.bilmanis@izm.gov.lv) un Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta speciālisti (tālrunis 67507837). IKVD var nosūtīt arī e-iesniegumu http://ikvd.gov.lv/elektroniskais-iesniegums.html.

21-04-2016

Labdien! Man ir vairāki jautājumi par interešu izglītību. Ja man piedērētu uzņēmums, kas sniegtu interešu izglītības pakalpojumus bērniem, piemēram, bioloģijas pulciņš bērniem: 1) kas ir nepieciešams, lai uzņēmums kļūtu par valsts atzīto izglītības iestādi? Vai ir jāveic pulciņa programmas akredetācija un licencēšana? Kā to var izdarīt un kādi dokumenti ir nepieciešami? 2) kāda ir starpība starp Interešu izglītības iestādes reģistrēšanu (IKVD) un interešu programmas licencēšanu pašvaldībā? 3) kādai ir jābūt izglītībai, lai kļūstu par pulciņa pasniedzēju? (vai pietiek ar augstāko pabeigto izglītību bioloģijā vai var pasniegt bioloģijas fakultātes students un vai papildus obligāti jābūt augstākājai izglītībai pedagoģijā?) 4) Vai gadījumā, ja pulciņa programmas garums pārsniedz 160 stundas, ir nepieciešams vai ir tiesības veikt programmas akredetāciju?

Labdien!

Ja Jūs vēlaties sniegt interešu izglītības pakalpojumus bērniem, Jums ir iespēja Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) reģistrēt interešu izglītības iestādi. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/. Atbilstoši Izglītības likuma 27.pantam izglītības iestādes, kas īsteno interešu izglītības programmas, netiek akreditētas. Tāpat netiek akreditētas arī interešu izglītības programmas.
Izglītības iestādes (reģistrētas IKVD Izglītības iestāžu reģistrā) ir tiesīgas īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. Interešu izglītības programmas ir tiesīgas īstenot arī citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pēc attiecīgas licences saņemšanas pašvaldībā.
Katrā pašvaldībā ir saistošie noteikumi, kas nosaka interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību pašvaldībās. Parasti pašvaldības licences izsniedz un konkrētu termiņu un licenču izsniegšana pašvaldībā ir par maksu. 
Ja Jūs vēlaties pasniegt privāti savu izstrādātu interešu izglītības programmu, tad Jūs varat arī IKVD saņemt Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikātu. Plašāku informāciju par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu, lūdzu skatīt IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/.
Informatīvais buklets par pedagoga privātpraksi: 
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/pedago_priv/PRIVATPRAKSES_BUKLETS.pdf. IKVD kontaktinformācija par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu t. 67367202.

Prasības interešu izglītības pedagogam (arī pedagogam privātpraksē), kurš māca bērnus un jauniešus līdz 18 gadu vecumam, ir noteiktas Ministru kabineta 28.10.2014. noteikumu Nr.662  "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" pielikuma 23.punktā. Piemēram, ja nav augstākā pedagoģiskā izglītība, tad par interešu izglītības pedagogu var strādāt arī persona, kurai ir augstākā izglītība + B programma pedagoģijā vai interešu izglītībā vismaz 72 stundu apmērā. Pedagogu profesionālās pilnveides B programmas var apgūt tikai augstākās izglītības iestādēs. Nosūtām Jums zināšanai sarakstu ar augstskolu piedāvātajām atbilstošajām B programmām: http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3i*&level_1=6&level_2=604&x=67&y=16. Informāciju par citu iespējamo izglītību interešu izglītības pedagogam varat skatīt minēto noteikumu pielikuma 23.punktā.

Tātad, ir trīs varianti, kā Jūs varat oficiāli uzsākt mācīt interešu izglītības programmas bērniem:

1) IKVD bez maksas reģistrēt interešu izglītības iestādi un īstenot interešu izglītības programmas bez licences saņemšanas. Jāatzīmē, ka 2015.gada augustā stājās spēkā noteikumi Nr.397 „Izglītības iestāžu un citu Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrācijas kārtība”, kas paredz pastiprinātas prasības attiecībā uz izglītības iestāžu telpām. Līdz ar to iesakām apskatīties minētos noteikumus un jautājumu gadījumā konsultēties ar IKVD speciālistiem.

2) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiska vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci interešu izglītības programmas īstenošanai. Piemēram, par interešu izglītības programmu licencēšanas kārtību Rīgas pašvaldībā vairāk varat skatīt šeit: http://www.e-skola.lv/public/31709.html.

3) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē.

14-03-2016

Labdien! Vēlos atvērt savu Montesori kabinetu. Kādi dokumenti man ir nepieciešami, lai varētu privāti pasniegt Montesori nodarbības bērniem?

Labdien!

Ja Jūs vēlaties pasniegt privāti savu izstrādātu Montesori programmu kā interešu izglītību, tad Jums Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD) jāsaņem Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts. Plašāku informāciju par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu, lūdzu skatīt IKVD mājas lapā: http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Informatīvais buklets par pedagoga privātpraksi: 
http://www.ikvd.gov.lv/assets/files/2013/pedago_priv/PRIVATPRAKSES_BUKLETS.pdf. IKVD kontaktinformācija par pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāta saņemšanu t. 67367202.

No jautājumā norādītās informācijas nav saprotams, kā Jūs plānojat organizēt nodarbības. Piemēram, katru darba dienu 8 stundas dienā vai tikai dažas reizes nedēļā, kāda vecuma bērniem nodarbības būs paredzētas. Līdz ar to zināšanai informējam, ka  ir iespēja arī reģistrēt izglītības iestādi vai reģistrēt bērnu uzraudzības pakalpojumu. Atkarībā no tā, ko un kā Jūs vēlaties īstenot, IKVD speciālisti varēs Jums ieteikt piemērotāko veidu, kā privāti uzsākt pedagoģisko darbību.
Papildinformācija par izglītības iestādes un bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja reģistrāciju: 
http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/;
http://www.ikvd.gov.lv/bernu-uzraudzibas-pakalpojuma-sniedzeju-registracija.html.

03-03-2016

Labdien! Man ir apgūta "Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus vidējās izglītības ieguvei (30V), 4gadi". Man ir arī iegūts bakalaura grāds ekonomikā un maģistra grāds IT, kas nav nekādi saistīti ar minēto profesionālās ievirzes izglītību, kas saistīta ar sportu. Kāda izglītība man vēl papildus jāapgūst, lai es varētu strādāt izglītības iestādē, vadīt interešu izglītības pulciņu sākumskolas bērniem (par tēmu, kas atbilst manai profesionālās ievirzes izglītībai, bet nav saistīta ar ekonomiku vai IT)? Kādas ir ātrākās iespējas, lai varētu uzsākt darbu interešu izglītībā?

Labdien!

No jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka vēlaties skolā pasniegt sporta interešu izglītības programmu. Atbilstoši MK 26.01.2010. noteikumiem Nr.77 "Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām" sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu, nepieciešama augstākā pedagoģiskā izglītība sportā vai C kategorijas sertifikāts. Savukārt sporta speciālistam, kurš īsteno sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, nepieciešams C kategorijas sertifikāts vai augstākā pedagoģiskā izglītība, vai augstākā izglītība un sertifikāts par apgūtu pedagogu profesionālās pilnveides B programmu.

Tātad, ja jūs vēlaties pasniegt interešu izglītības programmu, kas nav prāta sporta veidā, tad Jūsu gadījumā ātrāk būs iegūt C kategorijas sertifikātu, nevis iegūt augstāko pedagoģisko izglītību sportā. Lai iegūtu C kategorijas sertifikātu, Jums vispirms ir jāapgūst akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma (ilgums vismaz 320 stundas),  kas ietver zināšanas sporta teorijā, sporta medicīnā, sporta fizioloģijā, sporta pedagoģijā, sporta psiholoģijā, sporta veidā vai darbības jomā. Saraksts ar C kategorijas sporta speciālistu pilnveides programmām: http://www.niid.lv/niid_search?qy=C%2Bkategori*&x=34&y=2&subject_2=813&page=1. Pēc programmas apguves jānokārto sertifikācijas eksāmens. Plašāku informāciju par C kategorijas sertifikāta saņemšanu lūdzu skatīt šeit: 
http://treneruabc.lv/index.php/sertifikacija/ka-klut-par-treneri;
http://lsfp.lv/sertifikacija/sertifikacijas-kartiba.

Savukārt, ja vēlaties pasniegt sporta interešu izglītības programmu prāta sporta veidā, tad ātrākais veids, kā Jūs varat uzsākt pasniegt, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides B programmu pedagoģijā (piemēram, "Pedagoģiskās darbības pamati"  vai "Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība"). Saraksts ar B programmām: 
http://www.niid.lv/niid_search?qy=pedago%C4%A3i%2A&level_1=6&level_2=604&subject_1=14&page=1.

08-07-2015

Labdien! Sakiet, lūdzu, ar ko atšķiras tālmācība no neklātienes? Paldies!

Tālmācība ir neklātienes paveids, tāpēc abām šīm izglītības ieguves formām ir daudz līdzīga. Katra augstskola dažādās programmās var tālmācību un neklātieni organizēt atšķirīgi, taču būtiskākās pazīmes ir šādas.

Tālmācībā vai e-studijās studentam tiek nodrošināta iespēja sekot studiju procesam patstāvīgi. Parasti tiek nodrošināta īpaša infrastruktūra (piem. tālmācības sistēma internetā), kurā students var noklausīties lekcijas, iepazīties ar studiju materiāliem, lasīt studējamos tekstus, veikt projektus u.t.t.. Tas nozīmē, ka ievērojamu studiju laiku students var atrasties citā, no augstskolas atšķirīgā ģeogrāfiskā vietā, un studēt patstāvīgi. Tomēr pat tālmācības gadījumā laiku pa laikam nepieciešama studenta klātbūtnes augstskolā (piem. sesiju laikā).

Arī neklātienes studiju forma paredz to, ka students ievērojamu studiju laiku studiju procesu veic pastāvīgi , taču šajā gadījumā parasti netiek nodrošināta tālmācības tiešsaistes sistēma, un klātienes lekcijas notiek daudz biežāk nekā tālmācības gadījumā (tās var tikt organizētas kā nedēļas nogales lekciju sesijas vai arī kā intensīvas lekciju sesijas nedēļas garumā vienreiz mēnesī.)

Par konkrēto tālmācības vai neklātienes organizēšanas veidu jautājiet attiecīgajā augstskolā.

1
Rezultāti : 1 - 6 no 6