Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Meklēšanas filtri
1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25
11-06-2021

Labdien! Esmu ieguvis profesionālā bakalaura grādu un kuģa vadītāja kvalifikāciju Latvijas Jūras akadēmijā. Vai varu turpināt mācības un saņemt maģistra grādu citā augstskolā un/ vai programmā?

Labdien!

Jā, pēc bakalaura grāda ieguves Jūs varat studēt maģistrantūrā gan Latvijas Jūras akadēmijā, gan citās augstskolās. Taču vispirms Jums jāveic šādi soļi: 1)jāsaprot, kādā jomā Jūs vēlaties turpināt izglītību – tajā pašā, līdzīgā vai pavisam atšķirīgā; 2) jānoskaidro, kādi ir vispārīgie un specifiskie uzņemšanas nosacījumi programmās, kurās Jūs vēlaties studēt. Ar tik specifiskā jomā  - jūras transportā - iegūtu diplomu ne visās jomās/ programmās Jūs varēsiet turpināt izglītību. Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākā līmeņa studiju programmās var noskaidrot katras augstskolas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet tos izvēlētās augstskolas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības – augstākā līmeņa studiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā).

Ar iegūtu profesionālā bakalaura grādu jūras transportā Jūs varētu, piemēram, interesēties par augstākā līmeņa studijām transporta jomā: loģistika, starptautiskie pārvadājumi, transportsistēmu inženierija vai vadīšana utt. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU. Tāpat Jūs varētu interesēties par studijām uzņēmējdarbības un/ vai vadības jomā (uzņēmuma vadība, projektu vadība, cilvēkresursu vadība, biznesa vadība u.c.): SARAKSTS; civilās vai militārās aizsardzības jomā: SARAKSTS u.c. Nosūtītajiem sarakstiem ir informatīvs raksturs – lai noskaidrotu, vai Jūsu iegūtā izglītība (ar vai bez papildu nosacījumu izpildes) atbilst uzņemšanas prasībām konkrētajā programmā, Jums rūpīgi jāiepazīstas ar katras programmas uzņemšanas nosacījumiem un/ vai jāsazinās ar konkrētās augstskolas Uzņemšanas komisiju.

24-05-2021

Labdien! Vēlējos uzzināt, ar kādiem minimālajiem procentiem centralizētajos eksāmenos var iestāties LU vai RSU tiesību zinātņu bakalaura studiju programmās. Nekur internetā nevarēju atrast iepriekšējo gadu datus.

Labdien!

Iespējas tikt uzņemtam budžeta vai maksas studiju vietās summējas no vairāku faktoru kopuma:

1)Piešķirto budžeta/ maksas vietu skaita konkrētajā augstskolā/ studiju programmā. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Tiesību zinātņu bakalaura programmā 2021./22. gadā piešķirtas 5 budžeta, 50 maksas vietas pilna laika studijās; 90 maksas vietas nepilna laika studijās. Savukārt Latvijas Universitātē (LU) Tiesību zinātņu bakalaura programmā šogad ir 38 budžeta vietas, precīzs maksas vietu skaits nav publicēts.

2)Atbilstības uzņemšanas noteikumos izvirzītajiem kritērijiem (centralizēto eksāmenu (CE) vērtējumiem, iestājpārbaudījumu vērtējumiem, papildu punktu piešķiršanas kritērijiem u.c. – aprēķina formula noteikta katras augstskolas uzņemšanas noteikumos un programmu aprakstos;

3)Pretendentu skaita uz budžeta finansētajām vietām – t.i., cik liels ir konkurss. Pieteikumu skaitu nav iespējams prognozēt, taču Jūs varat priekšstatam iepazīties ar iepriekšējo gadu statistiku, piemēram:

 • RSU uzņemšanas statistika pa gadiem: 2020. gadā, 2019. gadā, 2018. gadā utt. Piemēram, 2020. gadā bakalaura programmā “Tiesību zinātnes”  pilna laika klātienes studijās bija 5 budžeta vietas un 50 maksas vietas, uz kurām tika saņemti 410 pieteikumi.  2019. gadā pilna laika klātienes studijās bija 5 budžeta vietas un 150 maksas vietas, uz kurām tika saņemti 313 pieteikumi.
 • LU pieteikumu statistika pamatstudijās (pa gadiem). 2020. gadā bija 38 budžeta vietas (700 pieteikumi) un 232 maksas vietas (446 pieteikumi) pilna laika klātienē, un 150 maksas vietas (153 pieteikumi) neklātienē.  
 • Statistika par pieteikumiem pamatstudiju programmās 12 augstskolās portālā Latvija.lv.

Līdz ar to augstskolas nepublicē statistiku par reflektantu uzrādītajiem minimālajiem/ maksimālajiem CE procentiem vai citiem vērtējumiem, jo tas nav vienīgais kritērijs, kas nosaka iespēju tikt uzņemtam studiju programmā.

Papildu informācija

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) tīmekļa vietnē publicētā statistika par augstāko izglītību un informatīvs apskats par valsts budžeta finansētajām studiju vietām 2020. gadā.

02-11-2020

Labdien! Vai ir vēl kāda augstākās izglītības iestāde, kur var pieteikties studijām neklātienē?

Labdien!

Šobrīd pieteikšanās studijām augstākās izglītības iestādēs jau ir noslēgusies, taču dažās augstskolās visu gadu ir iespēja pieteikties studijām tālmācības jeb e-studiju formā,  piemēram, Biznesa augstskolā „Turība” , Transporta un sakaru institūtā,  Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.

Zināšanai informējam, ka jau drīzumā sāksies ziemas uzņemšana. Lielākā daļa programmu ziemas uzņemšanā tiek īstenotas tieši neklātienē vai tālmācībā. Plānojam, ka novembra beigās - decembra sākumā NIID.LV publicēsim apkopojošu rakstu par ziemas uzņemšanu augstskolās un koledžās.

11-08-2020

Labdien! Iesniedzot dokumentus vienā no Latvijas augstskolām, man teica, ka nepieciešams pārtulkot visus izglītības dokumentus angļu valodā. Vai drīkstu tos pārtulkot pati?

Labdien!

Stājoties ikvienā no Latvijas augstskolām, tostarp ārvalstu augstskolu filiālēs, visus dokumentus (atestātu, tā pielikumu, centralizēto eksāmenu sertifikātus, apliecinājumus par dalību mācību olimpiādēs u.c. dokumentus vai to kopijas) var iesniegt latviešu valodā. Taču augstskola var palūgt dažus dokumentus pārtulkot, lai ārvalstu docētājiem būtu viegāk saprast, kādus priekšmetus un kādā apjomā esat apguvusi, tāpat uzzināt citu svarīgu informāciju, kas attiecas uz Jūsu iepriekš iegūto izglītību un/ vai darba pieredzi. Šāda prakse ir, piemēram, stājoties Rīgas ekonomikas augstskolā (kas ir Zviedrijas augstskolas filiāle Rīgā). Augstskola lūdz reflektantu pārtulkot angļu valodā konkrētu informāciju no izglītības dokumentiem un apliecināt ar savu parakstu. Šī prasība nav obligāta, un notariāls apliecinājums tulkojumam nav nepieciešams.

Jebkurā gadījumā iesakām Jums sazināties ar izvēlēto augstskolu, lai precizētu informāciju.​

15-06-2020

Labdien! Meita šogad pabeigs 12.klasi. Centralizētie eksāmeni tiek kārtoti latviešu valodā, matemātikā, krievu valodā un informātikā.Vai varēs stāties augstākās izglītības iestādē, ja nav kārtots CE angļu valodā, bez papildu iestājpārbaudījumiem? Un kādās mācību iestādēs pec 12.klases varētu mācīties (profesionālā vidējā izglītība, koledžas, augstskolas)? Interesē grāmatvedība, komercdarbība, uzņēmuma vadība, biroja administrēšana.

Labdien!

Pēc 12.klases pabeigšanas jaunieši var stāties gan augstākās, gan profesionālās izglītības programmās.

Prasības, stājoties augstskolās vai koledžās

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā).

Visbiežāk sastopamā prasība uzņemšanas noteikumos ir nokārtoti CE latviešu valodā, matemātikā un vienā no svešvalodām pēc izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu . Atsevišķās studiju programmās tiek prasīts CE tieši angļu valodā (piemēram, gadījumos, ja programmas īstenošanas valoda vai viena no valodām ir angļu; ja programma ir starptautiska utt.). Tāpat atsevišķās programmās var būt iestājpārbaudījumi, t.sk. angļu valodā

Nosūtām Jums SARAKSTU ar pamatstudiju programmām (1. līmeņa profesionālā izglītība, bakalaura un profesionālā bakalaura programmas) komerczinību un administrēšanas jomā (iekļautas tādas tematiskās jomas kā vadība, administrēšana, personālvadība, grāmatvedība, finanses, komercpakalpojumi, loģistika u.c.). Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas, budžeta/ maksas u.c. kritērijiem. Diemžēl NIID.lv nav iespējas atlasīt programmas pēc nokārtotajiem CE. Jums vajadzēs ieskatīties programmu aprakstos, lai pārliecinātos, kādi CE tiek prasīti, un vai ir paredzēti iestājpārbaudījumi.

Uzņemšana profesionālās izglītības programmās

Savukārt, stājoties profesionālās vidējās vai arodizglītības programmās pēc vidusskolas, prasība ir pabeigta vidējā izglītība (atestāts vai diploms) un sekmīgi vērtējumi visos (vai noteiktos) priekšmetos un CE. Nosūtām Jums sarakstus komerczinību un administrēšanas jomā:

 • Profesionālās vidējās izglītības programmas pēc vidusskolas (jāmācās 1,5 gadi, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību - 3. PLK (profesionālās kvalifikācijas līmenis), klātienes mācībām valsts budžets): SARAKSTS
 • Arodizglītības programmas pēc vidusskolas (jāmācās 1 gads, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību – 2. PKL, valsts budžets): SARAKSTS.

Papildu informācija

20-05-2020

Labdien! Vēlos studēt Latvijas Universitātes Kuldīgas filiālē programmā "Sociālais darbs". Vēlētos uzzināt, kā notiek studijas šajā filiālē: kurās dienās notiek mācības, cik maksā studijas un cik bieži jāmaksā par studijām, vai tiek piedāvātas kopmītnes vai ir palikšanas iespējas Kuldīgā? Vai ir iestājpārbaudījumi šajā programmā? Kāda ir uzņemšanas statistika?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes Kuldīgas filiāles direktori Rutu Karloviču, kura informēja, ka 2020. gada vasarā uzņemšana profesionālā bakalaura programmā “Sociālais darbs” plānota tikai Rīgā. Nākamā uzņemšana filiālēs būs 2021.gada vasarā.

Mācības programmā tiek organizētas nepilna laika klātienes formā – jāmācās vienu dienu nedēļā no 10:00 līdz 17:00 (ar pārtraukumiem). Iepriekšējā gadā uzņemtie topošie sociālie darbinieki mācās sestdienās, lai strādājoši cilvēki varētu apmeklēt nodarbības. Katru reizi tiek apgūts viens priekšmets (1 kredītpunkts), pēc kura apguves studenti kārto eksāmenu vai ieskaiti. Tā pakāpeniski, pēc kārtas, tiek apgūti visi priekšmeti.

Studentiem tiek nodrošinātas prakses vietas, filiālei ir noslēgti līgumi ar dažādām valsts / pašvaldības iestādēm. Savu kopmītņu filiālei nav, taču netālu atrodas sporta skolas kopmītnes, kurās studenti nepieciešamības gadījumā var apmesties. Turklāt no Rīgas/ uz Rīgu kursē speciāls autobuss pasniedzējiem, ar kuru studentiem ir iespēja bez maksas nokļūt LU Kuldīgas filiālē un atpakaļ Rīgā. Kuldīgas filiālei ir arī sava bibliotēka, kas pilnībā nodrošina studentus ar mācību literatūru.

Studiju maksa 2019./20.gadā filiālēs uzņemtajem studentiem ir 1500 EUR gadā, budžeta vietu nepilna laika studijās nav. Maksu var dalīt 8 maksājumos. Iestājpārbaudījumu programmā “Sociālais darbs” nav. Ar detalizētu uzņemšanas statistiku pamatstudijās pa gadiem LU un filiālēs varat iepazīties LU mājaslapā.

Jautājumu gadījumā iesakām Jums sazināties ar R.Karloviču, tel:26437524, e-pasts: ruta.karlovica@lu.lv.

14-05-2020

Labdien! Kur pēc speciālās pamatizglītības un profesionālās pamatizglītības ieguves es varu tālāk mācīties, lai saņemtu pilnu vidējo izglītību?

Labdien!

Jūsu tālākās izglītības iespējas (vidējās izglītības ieguve) ir atkarīgas no tā, kādu speciālās pamatizglītības programmu esat apguvis pirms profesionālās programmas:

·         Kāds ir speciālās izglītības programmas kods, kuru esat absolvējis. Daļā speciālo pamatizglītības programmu tiek īstenots pilns pamatskolas saturs ar atsevišķiem atbalsta pasākumiem, citās programmās vispārizglītojošo saturu apgūst daļēji;

·         Kādi ir apgūtie priekšmeti: vai atestātā ir vērtējumi tādos priekšmetos kā fizika, ķīmja, algebra u.c.

Ja ir apgūti visi priekšmeti atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam, tad Jūs varat turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības programmās pēc Jūsu izvēles (protams, ja atbilstat pārējiem uzņemšanas nosacījumiem – piemēram, dažās skolās/ programmās ir konkurss vai iestājpārbaudījumi – tas Jums jānoskaidro pirms dokumentu iesniegšanas, sazinoties ar izvēlēto skolu).

Ja daļa priekšmetu nav apgūta, tad ir iespēja pēc 18 gadu vecuma sasniegšanas viena gada laikā eksterņa statusā (mācoties patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas) apgūt šos priekšmetus un iegūt vai uzlabot tajos vērtējumu. Pēc tam var iesniegt dokumentus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

Izglītības iespēju meklēšana

Atrast vienkopus visu informāciju per izglītības iespējām pēc 9. klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “ un tad izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Pēc pamatziglītības Jūs varat izvēlēties vispārējo vai profesionālo izglītību. Piemēram, izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

·         Profesionālā vidējā izglītība (4 gadi) (pilna vidējā izglītība + profesija, pēc tam var stāties augstskolā vai koledžā);

·         Arodizglītības programmas (3 gadi) (daļēja vidējā izglītība + profesija, lai iegūtu pilnu vidējo izglītību, papildus jāpiemācās 1 gads izlīdzinošajā programmā).

Ja tomēr neesam pareizi sapratuši Jūsu jautājumā ietverto informāciju un ir nepieciešams precizēt atbildi, droši rakstiet!​

08-05-2020

Labdien! Pašlaik mācos 12. klasē un interesējos par Tiesību zinātnes bakalaura studijām, ko piedāvā Latvijas Universitāte. Vai ir iespējams uzsākt studijas klātienē un pēc tam pāriet uz neklātienes mācībām, nepazaudējot tos semestrus, kurus jau apguvu, esot klātienē? Un vai iespējams arī otrādi - sākt neklātienē un pēc tam pāriet uz studijām klātienē? Paldies par atsaucību jau iepriekš!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes (LU) bakalaura studiju programmas “Tiesību zinātne” metodiķi Kristīni Ābeli, kura informēja, ka students var pāriet no vienas studiju īstenošanas formas uz citu, nezaudējot semestrus. Piemēram, ja Jūs vēlēsieties pāriet no dienas uz vakara studijām, tad pastāv iespēja, ka Jums pat nebūs jāapgūst papildu kredītpunkti, jo studiju plāni ir līdzīgi. Savukārt, ja Jūs vēlēsieties pāriet no nepilna laika neklātienes uz pilna laika klātienes studijām, tad Jums būs papildus jāapgūst neapgūtie priekšmeti, lai varētu studijas turpināt nākamajā semestrī, jo nepilna laika neklātienes studijās vienā semestrī apgūstamo priekšmetu skaits ir mazāks.

Ja vēlaties saņemt papildu informāciju, iesakām Jums sazināties ar metodiķi K.Ābeli pa tālruni 67034598 vai e-pastu kristine.abele@lu.lv.​

20-04-2020

Labdien! Esmu beigusi 9. klasi ar speciālās programmas kodu. Vai būtu iespējams mācīties vidusskolā parastajā programmā? 8. un 9. klasē apguvu speciālo programmu veselības traucējumu dēļ.

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka tālākās izglītības iespējas pēc speciālās programmas absolvēšanas ir atkarīgas no diviem faktoriem:

·         Kāds ir speciālās izglītības programmas kods, kuru esat absolvējusi. Daļā speciālo pamatizglītības programmu tiek īstenots pilns vispārizglītojošais saturs ar atsevišķiem atbalsta pasākumiem, citās programmās vispārizglītojošo saturu apgūst daļēji;

·         Kādi ir apgūtie priekšmeti: vai atestātā ir vērtējumi tādos priekšmetos kā fizika, ķīmja, algebra u.c.

Ja ir apgūti visi priekšmeti atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam, tad Jūs varat turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības programmās pēc Jūsu izvēles (protams, ja atbilstat pārējiem uzņemšanas nosacījumiem – piemēram, dažās skolās/ programmās ir konkurss vai iestājpārbaudījumi – tas Jums jānoskaidro pirms dokumentu iesniegšanas, sazinoties ar izvēlēto skolu).

Ja daļa priekšmetu nav apgūta, tad ir iespēja atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.591 V nodaļā noteiktajam pēc pilngadības sasniegšanas viena gada laikā eksterņa statusā (mācoties patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas) apgūt šos priekšmetus un iegūt vai uzlabot tajos vērtējumu. Pēc tam var iesniegt dokumentus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553.​

19-03-2020

Labdien! Vēlos uzsākt studijas RSU Medicīnas fakultātē. Vidusskolu pabeidzu 1999. gadā. Bioloģijā eksāmenu nekārtoju, jo tolaik nebija centralizēto eksāmenu. Gada atzīme bioloģijā bija 7. Pēc vidusskolas RTU Ekonomikas fakultātē studēju profesionālās augstākās izglītības programmā, kur arī nebija bioloģijas priekšmeta. Tagad vēlos iestāties RSU un mācīties medicīnu. Vai vidusskolas un 9. klases bioloģijas vērtējums un RSU matemātikas vērtējums var tikt ņemti vērā, stājoties RSU? Vai man jākārto CE bioloģijā? 

Labdien!

Saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Uzņemšanas noteikumiem obligātas prasības, lai iestātos studiju programmā “Medicīna” (ja interesējaties par iespēju studēt citā RSU Medicīnas fakultātes programmā, skatiet attiecīgās programmas uzņemšanas prasības), ir šādas:

 • Vidējā izglītība;
 • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā;
 • CE sertifikāts latviešu valodā;
 • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments;
 • CE sertifikāts matemātikā.

Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido: CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā (80 %), CE vērtējums latviešu valodā (10 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (5 %), CE vērtējums matemātikā (5 %). Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa speciālistu, kurš informēja, ka personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tiek uzņemtas, pielīdzinot vidusskolas atestāta gala vērtējumu attiecīgajos priekšmetos centralizētā eksāmena (CE) vērtējumam. Tādējādi kārtot CE bioloģijā (vai ķīmijā) nav obligāti, ja Jums vidusskolā ir iegūts sekmīgs gala vērtējums kādā no šiem priekšmetiem. Tāpat Jums ir jābūt vidusskolas atestāta vērtējumiem latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Ar 9. klasē iegūtu vērtējumu konkursā piedalīties nevar, tāpat netiek ņemti vērā iepriekšējās studijās (augstākajā izglītībā) iegūtie vērtējumi.

Vēršam uzmanību, ka RSU Medicīnas fakultātē ir liels konkurss uz budžeta vietām (skat. RSU Uzņemšanas statistiku), un lielāka iespēja tikt uzņemtiem ir reflektantiem, kas ir kārtojuši CE bioloģijā/ ķīmijā un saņēmuši augstu vērtējumu kādā no šiem priekšmetiem. Arī RSU Studentu servisa pārstāvis iesaka apsvērt iespēju nokārtot CE bioloģijā vai ķīmijā.

Par CE kārtošanu pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas CE noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

 • Daugavpils Universitātē;
 • Latvijas Universitātē;
 • Liepājas Universitātē;
 • Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu ķīmijas vai bioloģijas priekšmetus studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus RSU vai citā izglītības iestādē. Piemēram, RSU piedāvātie sagatavošanas kursi ķīmijā un bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

1 2 3
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 25