Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 488
19-03-2021

Labdien! Pašlaik mācos koledžā, kuru plānoju pabeigt nākamajā vasarā. Izlasīju rakstu par koledžu statusa pazemināšanu no augstākās izglītības iestādes uz profesionālās vidējās izglītības iestādi. Vai tas nozīmē, ka es saņemšu diplomu nevis par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību, bet diplomu par profesionālo vidējo izglītību?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka pārmaiņas koledžu tipoloģijā to darbību pēc būtības neietekmēs un tās turpinās piedāvāt pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas, kas turpmāk tiks dēvētas par īsā cikla augstākās izglītības programmām. Tāpat kā līdz šim, koledžu absolventi varēs uzsākt darba gaitas vai turpināt studijas augstskolās, turklāt tiks saglabāta iespēja pārskaitīt iegūtos kredītpunktus uz augstskolu pamatstudiju programmām.

Tādējādi, pabeidzot koledžu, Jūs atbilstoši noslēgtajam studiju līgumam saņemsiet diplomu par profesionālo augstāko, nevis profesionālo vidējo  izglītību.

Izmaiņas koledžu piederībā saistāmas ar plānoto augstākās izglītības reformu, kas paredz klasificēt augstskolas trīs grupās: zinātņu universitātes, mākslas augstskolas un citas augstskolas. Koledžas nebūtu piederīgas nevienai no tām, jo viena no prasībām, kas izvirzīta visām augstskolām, ir akadēmisko grādu piešķiršana. Koledžas piešķir profesionālo kvalifikāciju, bet nepiešķir grādu.

11-03-2021

Labdien! Šobrīd dzīvoju Anglijā. Vēlos šeit uzsākt studijas augstākās izglītības iestādē. Esmu pabeidzis vidusskolu Latvijā. Vai es varu studēt Anglijā ar Latvijas vidējās izglītības atestātu? Kas man jādara?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Euroguidance Latvia programmas vadītāju Ilzi Jansoni, kura informēja, ka detalizēta informācija par pieteikšanos studijām pieaugušām personām ir pieejama Apvienotās Karalistes valdības mājaslapā.

Šajā mājaslapā norādīts, ka jāsazinās ar interesējošo augstskolu, lai uzzinātu iestāšanās prasības, un kāda veida dokumenti tiek pieņemti. Tur arī var atrast saites uz pieteikšanās portāliem gan pilna laika, gan nepilna laika studijām, kā arī uz īpašiem pieaugušo sagatavošanās kursiem studijām augstskolās – “Access to Higher Education Courses”.

Nepilna laika studijas ir pieejamas Apvienotās Karalistes Valsts karjeras dienesta mājaslapā, kur ir iespējams arī sazināties ar konsultantu, kas varēs sniegt padomu par studiju uzsākšanu.

Atlasot studentus, augstskolas vērtē sekmes, motivāciju un valodas zināšanas. Lai iegūtu atzinumu par vidējās izglītības dokumenta pielīdzināšanu, tas ir jāiesniedz UK NARIC. Informācija par dokumentu iesniegšanas kārtību atrodama ŠAJĀ SAITĒ.

Pieteikšanās studijām Lielbritānijā notiek centralizēti, caur UCAS dienestu, tiešsaistes pieteikšanās sistēmā UCAS dienesta mājaslapā. Lai sistēmā norādītu informāciju par Latvijā iegūto izglītību, izpildot studiju pieteikumu, tur, kur jānorāda iegūtā izglītība (“qualification”), jāizvēlas “Atestāts par vispārējo vidējo izglītību”, kā arī jānorāda centralizēto eksāmenu rezultāti procentos. Šeit atrodama SAITE uz instrukciju par studiju pieteikuma aizpildīšanu.

11-03-2021

Labdien! Es vēlos studēt psiholoģiju un iegūt bakalaura grādu. Kādas būtu karjeras iespējas pēc studiju beigām ar bakalaura grādu psiholoģijā, ja es neturpinu studēt psiholoģiju maģistrantūrā?

Labdien!

Sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā iespējams iegūt Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē,  Rīgas Stradiņa universitātē (Rīgā un Liepājā) un Baltijas Starptautiskajā akadēmijā (Rīgā, Daugavpilī un Liepājā). Informāciju par visām minētajām psiholoģijas bakalaura programmām NIID.LV datubāzē varat apskatīt šeit.

Psiholoģijas bakalaura studiju absolventiem ir iespēja turpināt studijas maģistra vai profesionālā maģistra studiju programmā psiholoģijā vai plaša spektra spektra sociālo, humanitāro un izglītības zinātņu jomas augstākā līmeņa studiju programmās (piemēram, sabiedrības vadībā, filoloģijā, pedagoģijā, bibliotēkzinātnēs, diplomātijā, komunikāciju zinātnēs, politikas zinātnē, socioloģijā, teoloģijā, filozofijā, vēsturē u.c.).

Absolventi var veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs un strādāt nereglamentētās profesijās, kur nepieciešamas labas komunikācijas prasmes – piemēram, cilvēkresursu vadībā, projektu vadībā, žurnālistikā, mārketingā, sabiedrisko attiecību jomā, konsultēšanā, koučingā, uzņēmējdarbībā, vadībā u.c.

Ar iegūtu bakalaura grādu psiholoģijā, neturpinot studijas maģistrantūrā, var strādāt arī, piemēram, dažādās valsts un pašvaldības iestādēs: valsts/ pašvaldības iestāžu ierēdņu vai darbinieku amatos, sociālajos dienestos, pašvaldības policijā, Valsts policijā (papildus apgūstot profesionālās pilnveides programmu “Policijas darbs”), medicīnas iestādēs, narkoloģijas centros u. c., kā arī privātajos uzņēmumos. Absolventiem tāpat ir iespēja strādāt krīzes telefonu līnijās un piedalīties psiholoģiskajos projektos.

Tomēr, lai kļūtu par psihologu, tad atbilstoši Psihologu likumā noteiktajām prasībām ir jāpabeidz bakalaura + maģistra studijas psiholoģijā.  Tādējādi, vispirms ir jāstudē bakalaura programmā „Psiholoģija”, pēc tam jāiegūst profesionālā maģistra grāds psiholoģijā un psihologa kvalifikācija.

Vairāk informācijas par psihologakouča, personāla vadītāja un citām profesijām (profesijas apraksts, attēlu galerija,  intervija, mācību iespējas) var atrast vietnē Profesiju Pasaule.

07-03-2021

Labdien!  Kas jādara pedagogam karjeras konsultantam, lai varētu veidot savu privātpraksi?

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 1.panta 16.punktā noteikto pedagogs (t.sk. pedagogs karjeras konsultants) ir fiziska persona, kurai ir Izglītības likumā vai citā izglītību reglamentējošā likumā* noteiktā izglītība un profesionālā kvalifikācija un kura piedalās izglītības programmas īstenošanā izglītības iestādē vai sertificētā privātpraksē.

Lai uzsāktu darbību privātpraksē, ir jāveic šādi soļi:

1)Jāsaņem licence interešu vai neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai pieejami šeit. Ja vēlaties īstenot programmu citā pašvaldībā, tad Jums jāsazinās ar attiecīgās pašvaldības izglītības (licencēšanas komisijas) speciālistiem.

2) jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts tiek izsniegts bez maksas MK noteikumos Nr. 682 “Kārtība, kādā izsniedz sertifikātu pedagoga privātprakses uzsākšanai, pagarina tā derīguma termiņu vai anulē to” noteiktajā kārtībā. Sertifikāts apliecina, ka persona ir ieguvusi pedagoga privātprakses uzsākšanas tiesības pedagoga izstrādātās programmas (piemēram pedagogam karjeras konsultantam tā varētu būt programma “Profesionālās karjeras izaugsme”  vai līdzīga) īstenošanai privātpraksē.

3)Jāreģistrē saimnieciskā darbība Valsts ieņēmumu dienestā (VID).

Papildus par pedagoga privātpraksi Jūs varat izlasīt IKVD sagatavotajā bukletā “Privātprakses pedagogs”. Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar IKVD speciālistiem pa tālruņiem 67507832 vai 28394970.

*Atbilstoši  Ministru kabineta noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” 11. punktā noteiktajām prasībām  par pedagogu karjeras konsultantu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

  • augstākā izglītība un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma pedagoģijā (vismaz 72 stundu apjomā) + profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants";
  • augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija vai profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants".
02-03-2021

Labdien! Kur var apgūt mentora profesiju? Vai ir mentoru akreditācijas asociācija vai biedrība?

Labdien!

Jēdzieni „mentors” un „mentordarbība”, „mentorings” visbiežāk tiek lietoti uzņēmējdarbības jomā, taču to lieto arī izglītības, audzināšanas, karjeras atbalsta, sociālo pakalpojumu, brīvprātīgo darba u.c. jomās. Parasti ar mentordarbību saprot sistemātiski veidotas attiecības, kas balstītas uz ilglaicīgu un brīvprātīgu atbalstu starp pieredzes bagātu personu, kura dalās savās zināšanās, pieredzē un uzskatos un otru personu, kura ir gatava un vēlas gūt pieredzi no šīs apmaiņas un bagātināt savu personību un/ vai profesionalitāti. Tātad tas ir individuāls atbalsts, kuru viena persona sniedz otrai personai.

Latvijā mentora profesija nav iekļauta reglamentēto profesiju sarakstā, līdz ar to tā neparedz obligātu sertifikāciju vai akreditāciju. Nav arī tādas biedrības vai asociācijas, kas sertificē vai akreditē mentorus. Profesiju klasifikatorā ir iekļautas divas mentoru profesijas: skolotājs mentors (sniedz atbalstu jaunajiem skolotājiem, pedagoģijas studentiem, vada pedagoģiskās prakses utt.) un sociālais mentors (sniedz atbalstu personām ar invaliditāti, ar grūtībām integrēties sabiedrībā un darba tirgū utt.).

Uzņēmējdarbības jomā mentoringa jomā aktīvi darbojas vairākas programmas, piemēram, REA „Mentoru klubs”, biedrība „Līdere” – vairāk informācijas šajā saitē. Biznesa augstskolā Turība biznesa inkubatora paspārnē darbojas Mentoru asociācija, kas atbalsta studentus, kuri jau ir spēruši vai tikai plāno spert pirmos soļus biznesā.

Izglītības iespējas

Ne augstskolas, ne koledžas, ne citas izglītības iestādes nepiedāvā iegūt kvalifikāciju „mentors”. Mentordarbībai nepieciešamās kompetences var apgūt, mācoties speciālos kursos. Skolotāja mentora izglītību apgūst augstskolu īstenotajos pedagogu profesionālās pilnveides kursos, piemēram, šobrīd šādus kursus piedāvā Daugavpils Universitāte.  Arī sociālajiem mentoriem mēdz būt speciāli kursi, parasti tos organizē pašvaldībās. Jauniešu atbalsta organizācija Mentor Latvia regulāri apmāca mentorus darbam ar jauniešiem.

Uzņēmējdarbības jomā mentoringu var apgūt, piemēram, izaugsmes veicinātāju jeb kouču apmācību ietvaros. Šobrīd Latvijā koučinga jomā ir pieejamas gan daudzveidīgas izglītības programmas, gan starptautiska akreditācija, ko veic Starptautiskā koučinga federācija (International Coaching Fedaration, ICF). Vairāk informācijas – ICF mājaslapā. Starptautiski akreditētu apmācību koučinga jomā īsteno, piemēram, Rīgas Koučinga skola, Baltic Coaching Centre, Meta Coach u.c. Vairāk par kouča darbu un izglītības iespējām varat izlasīt vietnē Profesiju Pasaule.

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, droši rakstiet!

01-03-2021

Labdien! Vēlos uzzināt, kur Latvijā var apgūt ārsta-seksologa izglītību? Kas ietilpst pienākumos? Kur Latvijas likumā tas ir aprakstīts? Cik man ir zināms, tādu specialitāti Latvijā apgūt nevar, līdz ar to Krievijā vai citā valstī apgūst šo specializāciju pēc Latvijā iegūta ārsta grāda. Kā notiek diploma atzīšana, ja Latvijā netiek atzīta Krievijas izglītība?

Labdien!

Seksologa profesija Latvijā ir reglamentēta, t.i., izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības ir noteiktas normatīvajos aktos. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” 353. punktā noteiktajam seksologs, seksopatologs ir ārsta papildspecialitāte. Seksologa, seksopatologa papildspecialitāti var iegūt ārsts, kurš rezidentūrā ieguvis kādu no minētajām pamatspecialitātēm: psihiatrs, neirologs, ginekologs, dzemdību speciālists, urologs, ģimenes (vispārējās prakses) ārsts, internists, pediatrs, geriatrs, tiesu medicīnas eksperts, dermatologs, venerologs, psihoterapeits un fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts. Rezidentūras ilgums papildspecialitātē ir 2 gadi. Rezidentūras laikā tiek iegūtas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas bāzes seksoloģijā, seksopatoloģijā, seksoloģiskajā konsultēšanā, izmeklēšanā, diferenciāl­diagnostikā, multimodālā un integratīvā, ambulatorā un klīniskā terapijā, ekspertīzē, komunikācijā ar pāri, ģimeni, dažāda vecuma un dzimuma indivīdiem, par iespējām izglītošanas un rehabilitācijas jomās, par preventīviem pasākumiem seksuālās dzīves kvalitātes jomā, kā arī dzimumaudzināšanā.

Tādējādi, lai kļūtu par seksologu, seksopatologu, kopumā ir jāstudē 10 – 12 gadi.

Noteikumos Nr.268 (355. – 356.p.) arī ir detalizēti noteiktas ārsta seksologa, seksopatologa darbam nepieciešamās kompetences un daba jomas. Tāpat informāciju par seksologa darba pienākumiem varat atrast Latvijas ārstu seksologu biedrības (LĀSB) mājaslapā.

Lai noskaidrotu, kādas ir iespējas apgūt seksologa, seksopatologa papildspecialitāti, sazinājāmies ar LĀSB valdes locekli, dr.Artūru Vāveri. Speciālists skaidroja, ka Latvijā līdz šim tiešām neviena no universitātēm nepiedāvāja rezidentūrā apgūt šo kvalifikāciju. Latvijas ārsti, kas vēlējās apgūt seksologa papildspecialitāti, devās mācīties uz Franciju, Krieviju vai Lietuvu. Taču tieši šobrīd Rīgas Stradiņa universitāte (RSU) ir iesniegusi akreditācijai nepieciešamos dokumentus, lai iekļautu seksologa, seksopatologa papildspecialitāti rezidentūras programmā. Tādējādi ļoti iespējams, ka jau 2021.gada rudenī RSU uzņems rezidentus ar atbilstošu ārsta speciālista pamatspecialitāti seksologa, seksopatologa papildspecialitātē. Jūs varat sekot līdzi informācijai RSU vai LĀSB tīmekļa vietnēs.

Zināšanai informējam, ka ārvalstīs, tostarp Krievijā, iegūtu diplomu un profesionālās kvalifikācijas reglamentētās profesijās (ārsta profesija ir reglamentēta) atzīšanu veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), kurš veic ekspertīzi un nosaka, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs  iegūtā izglītība. Krievijā izsniegtie izglītības dokumenti tiek izvērtēti tikpat rūpīgi kā citās valstīs izsniegtie. Atzinuma sagatavošanas procesā AIC sazinās ar augstskolu, kurā iegūta izglītība, kā arī nepieciešamības gadījumā ar atbildīgajām valsts institūcijām. Mēdz būt gadījumi, kad AIC ekspertīzei tiek iesniegti viltoti dokumenti; tāpat var būt situācijas, kad citā valstī iegūtās kvalifikācijas līmenis neatbilst Latvijā noteiktajam līmenim vai programma nav bijusi akreditēta. Zināšanai nosūtām Jums AIC sagatavoto materiālu ar praktiskiem piemēriem, kā notiek diplomatzīšanas process un ar kādām grūtībām AIC sastopas šajā procesā.

Papildu jautājumu gadījumā Jūs varat sazināties ar LĀSB pārstāvjiem, sertificētiem ārstiem seksologiem, seksopatologiem: kontaktinformācija šajā saitē.

01-03-2021

Labdien! Pirms 35 gadiem mācījos tehnikumā, kuru diemžēl tā arī nepabeidzu. Visu šo laiku strādāju bez diploma, līdz darba devējs man nepajautāja par izglītības dokumentu. Vai es varu pabeigt mācības?

 

Labdien!

Iegūt vidējo izglītību cilvēks var jebkurā vecumā. Līdzīgā situācijā personām ar nepabeigtu vidējo profesionālo izglītību mēs parasti iesakām izvēlēties vienu no diviem risinājumiem:

1) Pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu, nokārtot centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Tā kā esat profesionālās izglītības programmā mācījusies ļoti sen, tad, izvēloties šo variantu, pastāv iespēja sastapties ar vairākām problēmām: 1)tādu programmu skolas vairs neīsteno; 2)iegūstamā kvalifikācija mūsdienās vairs nav aktuāla; 3)ir būtiski mainījies izglītības saturs, standarti utt.; 4) profesionālās izglītības programmas par valsts budžeta līdzekļiem var apgūt tikai klātienes formā. Tādēļ ieteicamāks būtu otrs risinājums:

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi pabeidzot to, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Tā kā strādājat, tad  piemērotākas Jums būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādēs. Iepriekš šādas programmas īstenoja galvenokārt vakarskolas, taču tagad neklātienes un/ vai tālmācības programmas var licencēt un īstenot jebkura vispārējās izglītības iestāde. Stājoties skolā, Jums būs jāiesniedz iepriekšējo izglītību apliecinoši dokumenti – apliecība par pamatizglītību, liecības vai sekmju izraksti u.c. Skola izvērtēs iesniegtos dokumentus un pieņems lēmumu, kurā klasē (semestrī) Jums būs jāmācās. Precīzi to noteikt var tikai skola, kuru izvēlēsieties.

Zināšanai informējam, ka sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecās uz skolēniem, kuri uzsāka mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta

Nosūtām Jums programmu SARAKSTU, kas tiek īstenotas pēc jaunā standarta.  Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Nosūtām arī  programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc iepriekšējā standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

24-02-2021

Labdien! Mani interesē pavāra profesija, vēlos to apgūt pēc 9 klases. Lūdzu, iesakiet kādu izglītības iestādi Rīgas pilsētā, kurā arī ir pieejama dienesta viesnīca! Paldies.

Labdien!

Pavāra profesiju pēc pamatizglītības ieguves var apgūt, mācoties vidējās profesionālās izglītības programmās, kurās jāmācās 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību, kas ļauj gan strādāt profesijā, gan turpināt izglītību koledžās vai augstskolās.

Nosūtām Jums programmu sarakstu, kurās var apgūt pavāra profesiju: SARAKSTS. Šis saraksts var nedaudz mainīties, jo ir uzsākta tā aktualizācija atbilstoši 2021./22. gada uzņemšanai. Rīgā pavāra profesiju var apgūt Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā, kura audzēkņiem pieejama arī labiekārtota dienesta viesnīca.

Vairāk par pavāra un citām ēdināšanas pakalpojumu jomas profesijām (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas) varat uzzināt, apmeklējot vietni Profesiju Pasaule.

18-02-2021

Labdien! Esmu ieguvusi divas 1. līmeņa augstākās izglītības: medicīnā (vecmāte) un biomedicīnā (biomedicīnas laborants), kopā 5 studiju gadi. Vai pastāv iespēja studēt RSU Biomedicīnu maģistra studiju programmā bez bakalaura līmeņa diploma, tā kā Latvijā nav iespēja iegūt bakalaura līmeņa izglītību biomedicīnā, tikai bioloģijā vai ķīmijā?

Labdien!

Lai iestātos Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) maģistra programmā „Biomedicīna”, atbilstoši RSU Uzņemšanas noteikumos izvirzītajām prasībām ir nepieciešams iepriekš iegūts bakalaura grāds vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība sekojošās izglītības tematiskajās jomās: dzīvās dabas zinātnes, veselības aprūpe, veterinārija vai farmācija. Pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības ieguves (arī pēc divu programmu absolvēšanas) maģistrantūrā uzreiz iestāties nevar.

Tādējādi Jums vispirms jāiegūst bakalaura līmeņa izglītība (bakalaura vai profesionālā bakalaura grāds, vai 2. līmeņa augstākā profesionālā izglītība pēc vidusskolas/ koledžas). Nosūtām Jums programmu sarakstus dzīvās dabas zinātnes, veselības aprūpes, veterinārijas vai farmācijas tematiskajās jomās:

  • Bakalaura programmas – SARAKSTS. Jāstudē 3 gadi. Programmu beidzot, iegūst bakalaura grādu dabaszinātnēs / bioloģijā / veselības zinātnēs.
  • Profesionālā bakalaura programmas – SARAKSTS. Jāstudē 4 gadi. Programmu beidzot, iegūst profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (audiologopēds, fizioterapeits, galvenā vecmāte u.c.).
  • Profesionālās studiju programmas pēc vidusskolas – garais cikls – SARAKSTS. Jāstudē 5-6 gadi. Programmu beidzot, iegūst ārsta, farmaceita, veterinārārsta vai zobārsta grādu.

Zināšanai informējam, ka augstākās izglītības iestādēs  pastāv iespēja izglītības pielīdzināšanas rezultātā (atzīstot kredītpunktus) pretendēt uz studiju uzsākšanu līdzīgā tematiskajā jomā vēlākos posmos vai studēt pēc individuāla plāna, līdz ar to ātrāk pabeidzot bakalaura līmeņa studijas. Piemēram, Jūs varētu uzsākt studijas vēlākos posmos RSU profesionālā bakalaura programmā „Vecmāte”, iegūstot profesionālā bakalaura grādu veselības aprūpē un galvenās vecmātes kvalifikāciju.

Tāpat pastāv iespēja vērsties ar iesniegumu par iepriekšējā izglītībā un/vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču atzīšanu augstskolas īstenotā studiju programmā vai tās daļā, piešķirot attiecīgus kredītpunktus (maksas pakalpojums). To nosaka Augstskolu likuma 59. 3 pants un Ministru kabineta noteikumi Nr.505, kas nosaka ārpus formālās izglītības apgūto vai profesionālajā pieredzē iegūto zināšanu, prasmju, kompetenču un iepriekšējā izglītībā sasniegto studiju rezultātu atzīšanas kārtību un kritērijus. Savukārt katrā augstskolā jābūt izstrādātiem arī iekšējiem noteikumiem, kas balstās uz minētajiem likumdošanas aktiem. Piemēram, RSU studentu uzņemšanas kārtība vēlākos posmos atrodama šajā saitē.

17-02-2021

Labdien! Vai pēc 9 klases ir iespējams apgūt zobārstniecību kādā no Rīgas skolām?

Labdien!

Medicīnas nozarē, t.sk. zobārstniecībā, visas programmas tiek īstenotas tikai pēc 12. klases beigšanas. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstus, kurās var apgūt dažādas profesijas zobārstniecībā:

1.Arodizglītība pēc vidējās izglītības.

- Zobārsta asistents (2. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 1 gads): SARAKSTS.

2.Vidējā profesionālā izglītība pēc vidējās izglītības.

- Zobārstniecības māsa (3. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

- Zobu tehniķis (3. PKL, jāmācās 2,5 gadi): SARAKSTS.

3.Augstākā izglītība – 1. līmeņa jeb koledžas studiju programma.

- Zobu higiēnists (4. PKL, jāmācās 2 gadi): SARAKSTS.

4.Augstākā izglītība – profesionālā studiju programma (garais cikls).

- Zobārsta grāds (jāstudē 5 gadi): SARAKSTS.

Tādējādi, ja Jūs plānojat mācīties un veidot savu turpmāko karjeru zobārstniecībā, vispirms ir jāpabeidz vidusskola. Vēlamies vērst Jūsu uzmanību, ka augstskolu vai koledžu uzņemšanas noteikumos bez vidusskolas atestāta pārsvarā tiek prasīti sekmīgi/ pēc iespējas augstāki vērtējumi konkrētos centralizētajos eksāmenos (CE), piemēram, bioloģijā vai ķīmijā. Iesakām Jums rūpīgi iepazīties ar uzņemšanas nosacījumiem izvēlētajā augstākās izglītības programmā un censties pēc iespējas labāk nokārtot prasītos CE.

Papildu iespējas

  • Jauniešiem, kuri nopietni interesējas par medicīnu un vēlas studēt šajā nozarē, ir iespēja paralēli mācībām vidusskolā apmeklēt speciālus ievirzes kursus: Jauno mediķu akadēmiju Rīgas Stradiņa universitātē vai Jauno mediķu skolu Latvijas Universitātē.
  • Papildus par dažādām veselības aprūpes nozares (t.sk.zobārstniecībā) profesijām (informācija par profesiju, darba vidi, darba iespējām; intervija ar profesijas pārstāvi; attēlu galerija; mācību iespējas), varat uzzināt, apmeklējot vietni „Profesiju Pasaule”.
1 2 3 4 5
Nākamā
Rezultāti : 1 - 10 no 488