Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 268
14-02-2019

Labdien! Vai pēc 9. klases var mācīties par fizioterapeitu?

Labdien!

Fizioterapeita profesiju var apgūt augstākās izglītības - profesionālā bakalaura programmās, kurās var iestāties tikai personas ar pabeigtu vidējo izglītību.

Līdz ar to pēc 9. klases par fizioterapeitu mācīties nevar. Taču paralēli mācībām vidusskolā jauniešiem ir iespēja Rīgas Stradiņa universitātē apmeklēt Jauno mediķu akadēmiju, lai saprastu, vai medicīna (tostarp fizioterapija) ir viņu dzīves aicinājums.

11-02-2019

Labdien! Mans dēls pameta skolu devītajā klasē Latvijā un pabeidza mācīties Anglijā, kur ieguva GCSE (General Certificate of Secondary Education) izglītību. Šogad dēls pabeigs koledžu ar ICT(Information Technology) Extended Diploma. Atgriežoties Latvijā, kādas būtu studēšanas iespējas? Vai šo izglītību var pielīdzināt Latvijas izglītības sistēmai?

Labdien!

Dažādu valstu kvalifikāciju sistēmu salīdzinājumu iespējams veikt EKI/Ploteus Izglītības iespēju un kvalifikāciju portālā “Learning Opportunities and Qualifications in Europe”. Saitē redzams Latvijas un Anglijas/Ziemeļīrijas kvalifikāciju salīdzinājums: https://ec.europa.eu/ploteus/en/compare?field_location_selection_tid%5B%5D=454&field_location_selection_tid%5B%5D=471.

Ārvalstīs iepriekš iegūto izglītību Latvijas izglītības sistēmai pielīdzina Akadēmiskās informācijas centrs (AIC), vairāk informācijas par izglītības dokumentu atzīšanu varat skatīt AIC mājaslapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija. Viena mēneša laikā AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu. Lēmumu par izglītības turpināšanu augstākās izglītības pakāpē, pamatojoties uz AIC izsniegto izziņu, pieņem augstskola. Ja rodas jautājumi, iesakām sazināties ar AIC speciālistiem (t. 67225155,  aic@aic.lv).

06-02-2019

Labdien! Kāda vērtība ir Latvijas Amatniecības Kameras meistara diplomiem? Mājaslapā izlasīju, ka tur var kārtot eksāmenu ar formālo un neformālo izglītību un iegūt pietuvinātā amata diplomu. Vai tie ir pielīdzināmi profesionālas kvalifikācijas diplomiem?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Latvijas Amatniecības kameras (LAK) speciālisti Diānu Karašu, kura skaidroja, ka Latvijā pastāv divas paralēlas profesionālās (amatu) izglītības iegūšanas sistēmas – profesionālā izglītība (tiek īstenota valsts, pašvaldību un privātajās profesionālās izglītības iestādēs) un LAK organizētā amatizglītība. LAK jau daudzus gadus aktīvi strādā, lai amatniecības izglītība un kvalifikācijas tiktu oficiāli pielīdzinātas profesionālajā izglītībā iegūstamajām kvalifikācijām. Jau šobrīd amatnieku kvalifikācijas līmeņi atbilstoši LAK rekomendācijām par līmeņu pielīdzināšanu profesionālās kvalifikācijas līmeņiem ir iekļauti arī nozaru profesiju kartēs. Piemēram, Skaistumkopšanas nozares struktūrā iekļauto profesiju kartē ir redzams, kuri profesionālās kvalifikācijas līmeņi atbilst amatu zeļļa, meistara, akadēmiski izglītota meistara līmenim.

Latvijas Republikas likums “Par amatniecību” (02.02.1993) un Ministru kabineta noteikumi Nr.762 (14.07.2009.) “Par amatiem, kuros profesionālā darbība ir uzskatāma par amatniecību” nosaka to profesionālo darbību sarakstu, kas uzskatāmas par amatniecību (sk. pielikumu). Attiecīgajām profesionālajām organizācijām ir dotas tiesības piešķirt amatnieku kvalifikācijas pretendentiem, kas ieguvuši katram amatam atbilstošo izglītību un izturējuši pārbaudījumus. Likums “Par amatniecību” nosaka 4 profesionālās kvalifikācijas līmeņus: amata zellis, amatnieks, amata meistars, akadēmiski izglītots amata meistars.

Kvalifikācijas “amata zellis” un “amata meistars” LAK piešķir kandidātiem pēc izglītības programmas apguves un profesionālās kvalifikācijas pārbaudes. Par amata meistaru kļūst persona, kas izturējusi amata meistara pārbaudi amatapmācības un pārbaudes programmā paredzētajā apjomā un saņēmusi amata meistara diplomu. Amata meistars, kas ieguvis atbilstošu augstāko izglītību, uzskatāms par akadēmiski izglītotu amata meistaru.

D.Karaša informēja, ka amatnieku diplomi ir līdzvērtīgi profesionālajā izglītībā iegūtajiem dokumentiem un tiek atzīti gan Latvijas, gan ārvalstu darba tirgū. Ļoti bieži uz amatnieka diplomu pretendē personas, kuras jau ir apguvušas kādu profesionālās izglītības programmu, taču par amatnieku var kļūt arī ar pašizglītības vai darba vidē apgūtām prasmēm.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar D.Karašu pa tālruni 67213007 vai e-pastu diana@lak.lv.

05-02-2019

Labdien! Vai iestājoties augstskolā, mācību iestāde pirms līguma noslēgšanas ar studentu ir tiesīga pieprasīt studiju maksu?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Latvijas Universitātes (LU) Uzņemšanas komisijas vadītāju Lailu Jansoni, kura norādīja, ka studiju līgums un studiju līguma pielikums ir dokumenti, uz kuriem pamatojas studenta studiju maksas maksājums. Studiju līgumā un tā pielikumā ir norādīts studiju maksas apmērs, maksāšanas grafiks un rekvizīti studiju maksas pārskaitīšanai. Līdz ar to studentam ir jāsamaksā par studijām pēc studiju līguma noslēgšanas.

Studiju maksas maksāšanas kārtību nosaka augstskolas izstrādāti iekšējie dokumenti. Piemēram, Rīgas Stradiņa Universitātē (RSU) ir izstrādāti “RSU Studiju iekšējās kārtības noteikumi”, kuru 6. punktā noteikts: “Pēc studiju līguma noslēgšanas reflektants iemaksā studiju maksu (..)”. Līdzīgi arī citās augstskolās ir jābūt izstrādātam dokumentam, kurā atrunāta maksāšanas kārtība.

Līdz ar to iesakām Jums griezties Jūs interesējošajā augstskolā, lai noskaidrotu, kāda ir studiju maksas maksāšanas kārtība.

05-02-2019

Labdien! Kur var iestāties, ja ir atbrīvojums gan no 9 klases, gan 12 klases eksāmeniem?

Labdien!

No Jūsu jautājumā norādītās informācijas saprotams, ka esat pabeigusi vidusskolu, ieguvusi atestātu par vidējo izglītību, bet neesat kārtojusi centralizētos eksāmenus (CE), jo saņemts atbrīvojums. Stājoties augstākās vai profesionālās izglītības programmās, ir jāiesniedz dokumenti, kas apliecina iegūtu vidējo izglītību. Pamatizglītības dokumentus (t.sk. atbrīvojumu no 9. klases valsts pārbaudījumiem) uzrādīt nav nepieciešams.

Par iestāšanos augstskolās un koledžās, ja nav kārtoti CE

Augstskolu likuma 46. panta 3. daļa nosaka, ka pilna un nepilna laika bakalaura un profesionālajās studiju programmās, kurās uzņemšanas prasība ir iepriekš iegūta vidējā izglītība, studenti tiek uzņemti atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem, izņemot personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs vai personas ar īpašām vajadzībām. Taču augstskola var noteikt kārtību, kādā studiju programmās tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenos. Piemēram, augstskolas var noteikt, ka CE vērtējumu var aizstāt ar gada vērtējumu attiecīgajā mācību priekšmetā.

Uzņemšanas prasības augstskolās, t.sk. kārtību, kādā tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas CE, nosaka Senāta apstiprinātie Uzņemšanas noteikumi. Liela daļa augstskolu savos Uzņemšanas noteikumos ir atrunājušas, ka uzņem arī bez CE, ja ir bijis oficiāls atbrīvojums un to var pierādīt ar dokumentiem. Šādos gadījumos CE vietā tiek ņemta vērā gada atzīme atbilstošajā priekšmetā. Savukārt citās augstskolās vai koledžās ir stingri noteikts, ka nepieciešams uzrādīt konkrētu CE sertifikātu. Šādos gadījumos CE reflektantam tomēr nākas nokārtot. Precīza informācija jāmeklē augstskolu mājaslapās vai jānoskaidro, sazinoties ar uzņemšanas komisijas speciālistiem.

Zināšanai informējam, ka CE var kārtot arī pēc tam, kad iegūts atestāts par vidējās izglītības ieguvi. Šādu iespēju piedāvā augstskolas, ar kurām Valsts izglītības satura centrs (VISC) ir noslēdzis sadarbības līgumu par eksāmenu organizēšanu: http://www.niid.lv/CE_augst.

Par iestāšanos profesionālās izglītības programmās pēc vidusskolas

Stājoties profesionālās izglītības programmās pēc vidusskolas, jāuzrāda dokuments, kas apliecina iegūtu vidējo izglītību. Konkursā parasti ņem vērā vidējos vērtējumus noteiktos mācību priekšmetos. CE sertifikāti nav obligāti jāuzrāda. Par konkrētām uzņemšanas prasībām Jums jāinteresējas izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē.

05-02-2019

Labdien! Vēlētos uzzināt, vai ar nepabeigtu medicīnisko izglītību (studiju programma "Ārstniecība", kvalifikācija "ārsta palīgs"), pabeigti ir 2,5 kursi, var iestāties kādā programmā skaistumkopšanas jomā, piemēram, lai apgūtu procedūras, SPA, kosmetoloģiju u.c. Paldies!

Labdien!

Ja neesat pabeigusi augstākās izglītības programmu, Jūsu iegūtās izglītības statuss ir vidējā izglītība, līdz ar to Jūs varat iestāties programmās, kurās uzņem ar vidējo izglītību. Tās var būt gan vidējās profesionālās, gan arodizglītības, gan tālākizglītības, gan augstākās izglītības (pamatstudiju) programmas, gan profesionālās pilnveides vai neformālās izglītības programmas (kursi).

Taču Jūsu apgūtie studiju kursi un iegūtās zināšanas medicīnas jomā var dot priekšrocības turpmākajās studijās un profesionālajā karjerā skaistumkopšanas nozarē. Piemēram, ja Jūs vēlaties studēt 1. līmeņa augstākās izglītības programmā par skaistumkopšanas speciālistu kosmetoloģijā, tad pastāv iespēja pārskaitīt iepriekšējās studijās iegūtos kredītpunktus (ar nosacījumu, ja abās programmās ir sakritīgi priekšmeti: medicīnā, anatomijā, fizioloģijā u.c.) un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna. Par konkrētām iespējām Jums jāinteresējas izvēlētajā augstskolā vai koledžā.

Skaistumkopšanas nozarē tiek īstenotas gan formālās, gan neformālās izglītības programmas. Saskaņā ar Izglītības likumā noteikto formālās izglītības programmu apguvi apliecina valsts atzīts izglītības vai profesionālās kvalifikācijas dokuments, savukārt par neformālās izglītības apguvi saņem izglītības iestādes izsniegtu apliecību, sertifikātu vai citu dokumentu.

Ja konkrētā profesija nav iekļauta Latvijas Republikas reglamentēto profesiju sarakstā (profesijas, kurās izglītības un kvalifikācijas prasības noteiktas likumdošanā), tad darba devējs pats var noteikt izglītības prasības personai, kura pretendē uz amata vakanci. Skaistumkopšanas nozarē reglamentētās profesijas ir divas: kosmētiķis (3.profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL)) un skaistumkopšanas speciālists kosmetoloģijā (4.PKL). Lai strādātu šajās profesijās, ir obligāti jāpabeidz valsts akreditēta izglītības programma, jāreģistrējas Ārstniecības personu reģistrā un jāsertificējas. Tādējādi ar neformālajā izglītībā iegūtām zināšanām un izglītības dokumentu šajās profesijās strādāt nedrīkst. Pārējās skaistumkopšanas jomas profesijās lēmumu par izglītības / kvalifikācijas prasībām pieņem darba devējs. Jāņem vērā, ka darba devēji pārsvarā dos priekšroku speciālistiem, kuri ieguvuši attiecīgu kvalifikāciju valsts akreditētā programmā. Savukārt, mācoties neformālajās izglītības programmās, var specializēties kādā apakšnozarē, apgūt jaunākās tendences, tehnoloģijas, metodes vai atsevišķus moduļus utt.

Par izglītības iespējām skaistumkopšanas nozarē

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības:

Profesionālās kvalifikācijas ieguve:

Augstākā izglītība

Profesionālā pilnveide un kursi

  • Profesionālās pilnveides izglītība – neiegūst kvalifikāciju, jāmācās 160 stundas vai vairāk, akreditētā programmā iegūst profesionālās pilnveides izglītības apliecību.
  • Neformālā izglītība - kursi - neiegūst kvalifikāciju, stundu skaits nav noteikts, iegūst izglītības iestādes izsniegtu apliecību vai sertifikātu.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs, tādēļ iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai noskaidrotu, vai programma joprojām tiek īstenota, kāds ir maksas apjoms u.c. Profesionālajās izglītības programmās ir svarīgi arī noskaidrot, vai izglītības iestāde/ programma ir akreditēta.

Papildu iespējas

Ja personai jau ir zināšanas un/vai pieredze nozarē, tad visātrākais ceļš, kā iegūt valsts atzītu profesionālās kvalifikācijas apliecību, t.sk. friziera, friziera-stilista, manikīra un pedikīra speciālista, SPA speciālista u.c. profesijās ir ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenču novērtēšana, nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu: http://www.niid.lv/kval_novertesana

Papildu informācija

Par vairākām skaistumkopšanas nozares profesijām papildus varat izlasīt vietnē “Profesiju Pasaule” (apraksts, intervija, attēlu galerija, izglītības iespējas): http://www.profesijupasaule.lv/skaistumkopsanas-un-fitnesa-centrs.​

28-01-2019

Labdien! Vai ir obligāti stāties augstskolā vai koledžā uzreiz pēc vidusskolas pabeigšanas? Vai es varu iesniegt dokumentus arī pēc gada?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni. Likumdošanā nav noteikti nekādi ierobežojumi, cik ilgā laikā pēc vidusskolas beigšanas jāstājas augstskolā – Jūs varat iestāties gan tajā pašā gadā, gan nākamajā, gan pēc vairākiem gadiem. Turklāt centralizēto eksāmenu sertifikātiem nav ierobežots derīguma termiņš.

16-01-2019

Labdien! Ja es tehnikumā, beidzot 3 kursu, saņemu sertifikātus par Vidējas izglitibas centralizētajiem eksāmeniem, bet 4. kursa beigās nenokārtoju profesionālo priekšmetu eksāmenu, vai man ir vidējā izglītība?

Labdien!

Profesionālās vidējās izglītības iestāde nevar izsniegt vispārējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu - atestātu. Ja esat sekmīgi pabeigusi 3 kursus profesionālajā izglītības iestādē, nokārtojusi centralizētos eksāmenus un visas ieskaites, tas nenozīmē, ka Jums ir iegūta vidējā izglītība.  Ja nav nokārtots kvalifikācijas centralizētais eksāmens un līdz ar to nav saņemts diploms par vidējo profesionālo izglītību, tad sanāk, ka izglītības statuss ir nepabeigta vidējā profesionālā izglītība.

Lai iegūtu dokumentu par vidējo izglītību, ir iespējami divi risinājumi:

1) Atrast iespēju tomēr pabeigt iesākto profesionālās vidējās izglītības programmu (tajā pašā vai citā profesionālās izglītības iestādē), pieteikties atkārtotai centralizētā profesionālās kvalifikācijas eksāmena kārtošanai nākamajā gadā, sekmīgi nokārtot to un rezultātā saņemt diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

2) Iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā un, sekmīgi to pabeidzot, saņemt vispārējās vidējās izglītības ieguvi apliecinošu dokumentu (atestātu). Ja izvēlēsieties šo variantu, tad, iespējams, Jums piemērotākas būs vakara, neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu sarakstu: http://bit.ly/1VTLZxP. Kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Izvēloties 2. variantu, ir jārēķinās, ka profesionālās vidējās izglītības programmas atšķiras no vispārizglītojošās vidusskolas (t.sk. vakarskolas) programmām. Pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtē iesniegto sekmju izrakstu un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti.

Jebkurā no variantiem iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi, lai precizētu savas iespējas.

16-01-2019

Labdien! Kādi dokumenti ir nepieciesami, lai uzsāktu īstenot manipulatora operatoru kursus jau esošā autoskolā? Vai nepieciešama licence? Vai jāreģistrē arī pašvaldībā šādi kursi?

Labdien!

No Jūsu jautājumā ietvertās informācijas saprotams, ka vēlaties īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas manipulatoru operatoru apmācībai.

Izglītības likuma 46. pants nosaka, ka izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas bez licences saņemšanas, bet citas juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Tātad, ja Jūsu jautājumā minētā autoskola ir oficiāli reģistrēta kā izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), neformālās programmas pašvaldībā nav jālicencē un/ vai jāreģistrē. Izglītības iestāžu reģistrs ir Valsts izglītības informācijas sistēmas (VIIS) sastāvdaļa un tajā iekļautās ziņas ir publiski pieejamas. Lai pārliecinātos, vai izglītības iestāde ir reģistrēta, spiediet uz izvēlnes “Publiski pieejamā informācija” -> Iestādes -> Ievadiet meklētājā iestādes nosaukumu (ja nezināt precīzi, atslēgas vārdu no nosaukuma, reģistrācijas numuru vai citu Jums zināmu parametru) -> Meklēt.

Savukārt, ja izglītības iestāde nav reģistrēta, tad nepieciešams saņemt licenci pašvaldībā. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānots programmu īstenot citā pašvaldībā, tad jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

15-01-2019

Labdien! Vai ar pamatizglītību ir iespēja iestāties Alberta koledžā?

Labdien!

Alberta koledža ir augstākās izglītības iestāde, kas īsteno tikai 1. līmeņa augstākās izglītības programmas. Šajās programmās var iestāties tikai personas ar vidējo izglītību. Līdz ar to ar pamatizglītību Alberta koledžā iestāties nevar.

Zināšanai informējam, ka vairākas citas koledžas piedāvā apgūt ne tikai augstākās izglītības programmas, bet arī profesionālās vidējās izglītības programmas pēc pamatskolas.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7
Nākamā
Rezultāti : 21 - 30 no 268