Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 488
18-12-2020

Labdien! Cik pārbaudes darbu drīkst uzdot pamatskolas skolēnam vienā nedēļā? Un cik - vienā dienā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka pārbaudes darbi pamatskolā tiek organizēti atbilstoši Ministru Kabineta noteikumiem Nr 747 „Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem” (11.pielikums, 9.punkts), kuri nosaka, ka vienai klasei vienā dienā nevar plānot vairāk par vienu līdz diviem temata noslēguma pārbaudes darbiem. Atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajiem vērtēšanas pamatprincipiem katra skola izstrādā iekšējo skolas dokumentu - skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību. Ikvienam skolēnam un viņa vecākiem ir tiesības iepazīties ar vērtēšanas kārtību. Parasti šī kārtība ir publicēta skolas mājaslapā, taču gadījumos, ja tā nav, Jūs varat lūgt skolas administrāciju vai kancelejas pārstāvi Jums to nosūtīt pa e-pastu.

17-12-2020

Labdien! Mācos 12.klasē tālmācības vidusskolā. Ja tagad izstāšos no skolas, vai skolai man jāizsniedz liecība par 1.semestri? Arī tad, ja nav nokārtots kāds no priekšmetiem par semestri? Vai tāpat skolai ir jāļauj izstāties decembrī un jāizsniedz liecību ar n/v? Vēlāk (2021. gadā) vēlos turpināt mācības 12. klasē. Vai tad saglabāsies atzīmes tajos priekšmetos, ko nokārtoju 12. klasē?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) Uzraudzības departamenta direktora vietnieku Maksimu Platonovu, kurš informēja, ka pilngadīgu izglītojamo atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591 "Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi" (VI daļas) var jebkurā laikā pēc paša iniciatīvas atskaitīt no skolas, pamatojoties uz pilngadīga izglītojamā lūgumu, ko apliecina rakstisks iesniegums ar norādītu iemeslu. Izstājoties no skolas, skolēnam izsniedz liecību ar visiem iegūtajiem (vai neiegūtajiem – n/v) vērtējumiem.

Turpinot izglītību – pēc kāda laika stājoties no jauna tajā pašā vai citā skolā/  programmā, skola izvērtē iepriekšējās mācības apgūtos priekšmetus un pieņem lēmumu, kurā klasē/ semestrī būs jāmācās un kādi priekšmeti būs jāapgūst papildus atbilstoši vidusskolas mācību programmai. Apgūtie priekšmeti atkārtoti nav jāapgūst, tāpat atkārtoti nav jākārto noliktie pārbaudījumi – ieskaites, eksāmeni u.c.

Vēršam uzmanību, ka no 2020.gada 1.septembra ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts, kurā paredzētas būtiskas izmaiņas vidusskolas programmās. Šogad pēc jaunā standarta mācības uzsāk 10. klases skolēni, savukārt 12.klase sāks mācīties pēc jaunā standarta 2022. gada 1. septembrī. Līdz ar to Jums būtu vēlams atsākt mācības 12. klasē līdz šim laikam (2021. gadā, kā minējāt jautājumā), lai pabeigtu vidusskolu pēc tā paša standarta, pēc kura mācījāties līdz šim.

17-12-2020

Labdien! Man ir augstākā izglītība uzņēmējdarbības vadībā. Vai es varēšu strādāt par skolotāju palīgu skolā pēc "Pedagoģiskās darbības pamatu" kursa pabeigšanas? Vai varu vadīt angļu valodas pulciņu bērnudārzā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri, kura informēja, ka Jūs bez papildu izglītības ieguves varat strādāt par skolotāja palīgu pirmsskolā. Savukārt, lai strādātu par skolotāja palīgu skolā, ir nepieciešams iegūt skolotāja (pedagoga) izglītību, t.i., skolotāja palīgam ir nepieciešams iegūt tādu pašu izglītību kā skolotājam.

Pēc pedagogu profesionālās pilnveides programmas Pedagoģiskās darbības pamati” apguves iegūst pedagoga sertifikātu, kas personām ar augstāko izglītību mācību priekšmetam atbilstošā jomā ļauj strādāt skolā par priekšmeta (-u) skolotāju (vai attiecīgi skolotāja palīgu). Sertifikāts dod iespēju arī strādāt kā interešu izglītības pedagogam pirmsskolā vai skolā (vadīt pulciņus), vai reģistrēt skolotāja privātpraksi.

Taču plašākas iespējas strādāt skolotāja vai skolotāja palīga amatā ir personām, kuras ieguvušas augstāko pedagoģisko izglītību un skolotāja kvalifikāciju. Skolotāja kvalifikāciju personas ar augstāko izglītību mācību priekšmetiem atbilstošās nozarēs visātrāk var iegūt, studējot 2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misijuŠobrīd ir uzsākta topošo skolotāju uzņemšana studijām nākamajā mācību gadā, kas tiks īstenotas, sākot ar aprīli. Ja Jūs ir ieinteresējusi šī iespēja, informācijas precizēšanai varat sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

30-11-2020

Labdien. Vai var, studējot profesionālā maģistra programmā psiholoģijā, veikt konsultācijas un profesionālo darbību, lai gūtu pieredzi ? Piemēram, īstenojot to kopā ar pārraugu / supervizoru. Kādi ir ierobežojumi?

Labdien!

Psihologu profesionālo darbību Latvijā regulē Psihologu likums, kura 3. pantā noteikts, ka personas tiesības veikt patstāvīgu psihologa profesionālo darbību apliecina augstākās izglītības diploms par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas (viena no tām – profesionālā studiju programma) psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu (KP) apjomā, reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā.

Psihologs, kurš nav ieguvis psihologa sertifikātu, ir tiesīgs veikt psihologa profesionālo darbību, ja viņš ir ieguvis minēto izglītību (bakalaurs + maģistrs, kopumā vismaz 200 KP apjomā), noslēdzis līgumu ar psihologu–pārraugu par psihologa pārraudzības īstenošanu un reģistrēts psihologu reģistrā.

Tātad, lai uzsāktu psihologa profesionālo darbību,  Jums vispirms ir jāpabeidz maģistra programma, pēc tam jānoslēdz līgums ar psihologu-pārraugu, kura pārraudzībā  Jūs strādāsiet līdz sertifikāta ieguvei, un  jāreģistrējas psihologu reģistrā.

Lai iegūtu profesionālo pieredzi jau studiju laikā (ja Jums ir iespēja atvienot darbu/ praksi ar mācībām), Jūs varat strādāt kādā no nereglamentētajām profesijām, kurās nepieciešamas padziļinātas zināšanas psiholoģijā, piemēram, krīzes centros, pētniecības iestādēs, personāla vadības/ konsultēšanas  jomā, uzņēmējdarbības vai citā jomā.

Papildu jautājumu gadījumā par psihologu reģistrāciju/ sertifikāciju iesakām Jums sazināties ar Psihologu sertifikācijas padomes sekretāri Lottu Arustamjani-Boltri , tālruņi saziņai: 67367200, 26628855.

30-11-2020

Labdien! Mācos 12. klasē. Manā skolā ir priekšmets "vizuālā māksla", taču uzskatu, ka man šis priekšmets absolūti nav nepieciešams. Vai ir iespējams no šī priekšmeta individuāli vai kolektīvi, ja visai klasei šis priekšmets nav nepieciešams, atteikties?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta eksperti Dzintru Mergupi-Kutraiti, kura informēja, ka ne skolēns, ne skolēnu grupa (klase) nevar atteikties no mācību priekšmeta, kas ir iekļauts konkrētajā vidējās izglītības programmā. Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst visi vidusskolas programmā iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto visi pārbaudījumi – gan valsts, gan skolas noteiktie eksāmeni un ieskaites.

30-11-2020

Labdien! Mācos 12.klasē, un pēc skolas beigšanas vēlos iestāties RSU Medicīnas fakultātē. Ja Uzņemšanas noteikumos rakstīts, ka nepieciešams uzrādīt CE svešvalodā, vai tai obligāti ir jābūt angļu valodai? Vai tiem, kuri ir kārtojuši angļu valodu,  būs priekšrocības?

Labdien!
 
Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa speciālisti, kura informēja, ka, ja kā obligāta prasība, stājoties jebkurā pamatstudiju programmā, norādīts centralizētais eksāmens (CE) vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma (STIP) dokuments svešvalodā, tad tā var būt gan angļu, gan vācu, gan franču, gan krievu valoda - tātad nav obligāti jābūt CE angļu valodā. Vērtējumi visās svešvalodās ir līdzvērtīgi. Turklāt, ja, piemēram, Jūs esat kārtojusi CE divās svešvalodās, tad Jūs varat iesniegt konkursam augstāko vērtējumu. CE vai STIP angļu valodā ir obligāts, stājoties programmās, kurās kā iestājprasība norādīta tieši angļu valoda, piemēram, ja vēlaties studēt atsevišķās programmās, kas tiek īstenotas angļu valodā.
29-11-2020

Labdien. Vai ir iespējams saņemt atbrīvojumu no 12. klases eksāmeniem ar tādu pašu iemeslu, kāds bija  9 klasē, ja diagnoze nav mainījusies?

Labdien!

Kārtību, kādā tiek iegūts atbrīvojums no valsts pārbaudījumiem, nosaka Ministru kabineta 11.03.2003. noteikumi Nr. 112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem", kas nosaka, ka 9. vai 12. klases izglītojamo no valsts pārbaudījumiem atbrīvo, pamatojoties uz

1) izglītojamā rakstītu iesniegumu (ja skolēns ir pilngadīgs), kas jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pirms pirmā valsts pārbaudījuma norises dienas;

2) ģimenes ārsta izsniegtu izrakstu ar ieteikumu atbrīvot izglītojamo no valsts pārbaudījumiem, nenorādot diagnozi un slimības anamnēzi. Ģimenes ārsts šādu izrakstu izsniedz, ja izglītojamais veselības stāvokļa dēļ uz laiku vai pastāvīgi zaudējis spējas kārtot valsts pārbaudījumus. Vispirms ārsts rūpīgi izvērtē skolēna veselības stāvokli, balstoties uz viņa rīcībā esošo medicīnisko iznformāciju, t.sk. personīgo apskati, veiktajiem izmeklējumiem, un, ja nepieciešams, nosūta uz papildu izmeklējumiem un/vai konsultācijām pie citiem speciālistiem.

Tālāk izglītības iestādes vadītājs (skolas direktors) pieņem lēmumu atbrīvot skolēnu no valsts pārbaudījumu kārtošanas, pamatojoties uz ārsta izsniegto izrakstu no medicīniskās kartes un tajā sniegtajām norādēm par nepieciešamību atbrīvot personu no pārbaudījumiem.

Var būt arī tāda situācija, kādu aprakstījāt savā jautājumā, kad ārsts 12.klases skolēnam izsniedz izrakstu ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem, pamatojoties uz tādu pašu diagnozi, kāda bija minēta 9.klases atvrīvojumā, ja veselības stāvoklī nav izmaiņu. Taču to var izvērtēt tikai pats ģimenes ārsts. Tādējādi informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar savu ģimenes ārstu.

17-11-2020

Labdien! Kur ir iespējams apgūt nekustamā īpašuma vērtēšanu?

Labdien!

Par nekustamā īpašuma vērtētāja profesijai nepieciešamo izglītību

Saskaņā ar likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu” 32. pantu nekustamā īpašuma vērtētājs ir reglamentēta profesija, t.i., šīs profesijas pārstāvjiem izglītības un sertifikācijas prasības ir noteiktas normatīvajos aktos. Nekustamā īpašuma vērtētāja izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai izvirzītās prasības ir noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr. 559 “Prasības nekustamā īpašuma vērtētāja profesionālajai kvalifikācijai un profesionālās kvalifikācijas sertifikāta izsniegšanas kārtība”.

Saskaņā ar noteikumiem Nr. 559 personai, kura vēlas pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu, nepieciešams iegūt

a) augstāko izglītību nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju (PKL), kas atbilst profesijas kodam 3315 08 “Nekustamā īpašuma vērtētājs” vai

b) augstāko izglītību un 5. līmeņa kvalifikāciju radniecīgā jomā, kas saistīta ar nekustamo īpašumu, šajā gadījumā papildus jāapgūst profesijai nepieciešamās zināšanas akreditētā profesionālās tālākizglītības programmā.

Papildus jābūt 3 gadu pieredzei nekustamā īpašuma vērtēšanas jomā un novērtētiem vismaz 20 objektiem.

Personai, kurai nav vismaz 3 gadu darba pieredzes nekustamā īpašuma vērtēšanā, bet kura ir ieguvusi vismaz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta profesijai nepieciešamo augstākās izglītības 4.PKL kvalifikāciju, ir tiesības pirms sertifikāta saņemšanas, nokārtojot eksāmenu, iegūt nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu. Pēc 3 gadu prakses un augstākās izglītības (5.PKL kvalifikācijas) ieguves persona var pretendēt uz sertifikātu. Uz vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī atbilstošas profesionālā bakalaura programmas 3.-4. kursa studenti.

Nekustamā īpašuma vērtētāju sertifikāciju veic “Latvijas nekustamo īpašumu asociācijas” (LĪVA) Vērtētāju sertifikācijas birojs.

Par apmācības iespējām

Konsultējoties ar LĪVA sertifikācijas biroja speciālisti, noskaidrojām, ka uz nekustamā īpašuma vērtētāja asistenta statusu var pretendēt arī persona ar augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību - akadēmiskā bakalaura vai maģistra grādu – radniecīgās nozarēs: ekonomikā vai uzņēmējdarbībā, vai manu pātvaldībā, vai vadībā, papildus apgūstot akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Nekustamā īpašuma vērtēšana”. Šādu programmu piedāvā viena izglītības iestāde - Rīgas Tehniskā universitāte (RTU). Apmācības notiek pēc pieprasījuma. Pieteikšanās un uzziņas pa tālruni 29230774.

Profesionālās tālākizglītības programmas (tādas, kuru rezultātā tiek izsniegta profesionālās kvalifikācijas apliecība) šobrīd neviena izglītības iestāde neīsteno.

Pēc programmas pabeigšanas, lai iegūtu vērtētāja asistenta statusu, LĪVA ir jānokārto eksāmens, pēc tam 3 gadi jāstrādā asistenta statusā (izpildot arī pārējos noteikumos Nr. 559 minētos nosacījumus). Pēc tam ir iespēja, kārtojot eksāmenu LĪVA, pretendēt uz nekustamā īpašuma vērtētāja sertifikātu.

Lai iegūtu precīzu un izsmeļošu informāciju par savām turpmākajām iespējām, iesakām Jums personiski sazināties ar LĪVA Vērtētāju sertifikācijas biroja speciālistiem, tālrunis uzziņām: 67288844.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka NIID.lv e-konsultāciju sadaļā 06.03.2017. un 09.05.2017. jau ir sniegtas un publicētas izvērstas atbildes (kuras joprojām ir aktuālas) par nekustamā īpašuma vērtētājam nepieciešamo izglītību, sertifikāciju un profesijas apguves iespējām. Atbildes atradīsiet, ievadot e-konsultāciju sadaļas meklēšanas lodziņā attiecīgos atslēgas vārdus, piemēram, „nekustamā” vai „nekustamā īpašuma”.

16-11-2020

Labdien! Kurās Latvijas skolās var mācīties par reklāmas dizaineri, veidotāju, lai pēc tam ir iespēja strādāt kādā no reklāmas aģentūrām?

Labdien!

Reklāmas dizainu var mācīties gan profesionālās izglītības programmās pēc 9. vai 12. klases, gan augstākās izglītības programmās. Nosūtām Jums programmu sarakstus:

Profesionālā izglītība

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (profesionālā vidējā izglītība pēc 9.kl., jāmācās 4 gadi);

Vizuālās reklāmas dizaina speciālists (profesionālā vidējā izglītība pēc 12.kl., jāmācās 2 gadi).

Mācoties reklāmas dizaina izglītības programmā, audzēkņi apgūst tādus priekšmetus kā grafiskais dizains, vizuālā jaunrade, zīmēšana, skicēšana, reklāmas dizaina datorprogrammas, animācija, sabiedriskās attiecības, mārketings u.c., kā arī iemācās radīt konkurētspējīgas idejas gan drukātajai, gan multimediju reklāmai, veidot tēla grafisko identitāti, logotipa dizainu, plakātu dizainu un izstāžu noformējuma dizainu. Profesionālās vidējās izglītības programā pēc 9.klases paralēli profesionālajiem priekšmetiem apgūst  arī vispārizglītojošos priekšmetus (vidusskolas programmu). Programmas absolventi var gan turpināt izglītību augstākās izglītības programmās, gan uzsākt darba gaitas, strādājot reklāmas aģentūrās, sabiedriskajos medijos, izdevniecībās, dizaina birojos u.c.

Augstākā izglītība

Grafikas dizainers (augstākā izglītība - profesionālā bakalaura grāds mākslā/ dizainā un grafikas dizainera kvalifikācija; jāstudē 4 gadi);

Funkcionālais dizains (augstākā izglītība - bakalaura grāds mākslās, iespēja specializēties grafikas dizainā, jāstudē 4 gadi).

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Tāpat Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm, virs programmu sarakstiem izvēloties “Iestāžu skatu”.

06-11-2020

Labdien! Bērnībā man bija sapnis klūt par mūzikas skolotāju, taču līdz šim vairāku gadu garumā neesmu šo sapni īstenojusi. Esmu pabeigusi mūzikas skolu (saksofona spēlē), man ir arī iegūta 1. līmeņa augstākā izglītība ar kvalifikāciju "Sociālās palīdzības organizators". Tāpat, mācoties kursos, esmu ieguvusi friziera un grāmatveža kvalifikāciju. Tomēr, strādājot šajos darbos, man nav gandarījuma. Kā es pēc iespējas ātrāk varētu īstenot savu sapni un kļūt par mūzikas skolotāju, lai strādātu skolās, bērnudārzos, vadītu pulciņus? Vai ir iespēja studēt neklātienē vai tālmācībā? Cik liela ir studiju maksa, vai to var dalīt vairākos maksājumos, un vai ir pieejams studiju kredīts ar valsts galvojumu (ar atmaksu, strādājot valsts iestādēs)? Vai diploms derēs, arī strādājot ārzemēs vai arī, ja vēlēšos turpināt studijas ārzemēs? Paldies!

Labdien!

Paldies par interesanto jautājumu! Tajā ietvertā informācija ir pietiekami plaša un komplicēta, taču mēģināsim soli pa solim atbildēt uz visiem Jūsu uzdotajiem jautājumiem.

Par prasībām mūzikas skolotāja izglītībai un kvalifikācijai

Ir vairāki varianti, kā Jūs varat īstenot savu sapni un kļūt par mūzikas skolotāju.

1)Ar Jūsu iegūto izglītību (minējāt, ka esat pabeigusi mūzikas vidusskolā saksofona spēli) Jūs jau tagad varat uzsākt darbu kā interešu izglītības (pulciņu) vai profesionālās izglītības skolotāja, ja paralēli apgūsiet pedagogu profesionālās pilnveides programmu, kuras apjoms ir vismaz 72 stundas un pēc kuras apguves iegūst sertifikātu pedagoģijā. To nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (6.2.p.). Jums jāizvēlas pilnveides programma, kura domāta topošajiem skolotājiem bez iegūtas pedagoģiskās izglītības, piemēram, “Pedagoģiskās darbības pamati”. Piemēram, Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmija (JVLMA) piedāvā 72 h programmu tieši mūzikas/ mākslas/ deju skolotājiem ar augstāko vai vidējo profesionālo izglītību bez pedagoģiskās izglītības „Pedagoģiskās darbības pamati mūzikas, dejas un mākslas nozarēs” (maksa - 365 EUR). Šajā programmā mācības notiek piektdienu vakaros un sestdienās, praktiskās nodarbības – arī darba dienās.

2)Studēt 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmā, iegūstot 4. Profesionālās kvalifikācijas līmeņa (PKL) skolotāja kvalifikāciju. 2021./22.gadā JVLMA uzsāks īstenot jaunu programmu „Mūzikas, dejas un mākslas profesionālās ievirzes un interešu izglītības skolotājs” (tikai pilna laika klātienes studijas), kurā paredzēta arī specializācija saksofona spēlē. Uzņemšanas prasības un iestājpārbaudījumu saturu skatiet šajā saitē. Pēc 1.līmeņa programmas beigšanas var paaugstināt kvalifikāciju un paplašināt karjeras iespējas, turpinot studijas profesionālā bakalaura programmā, vai strādāt par mūzikas skolotāju mūzikas skolās, vadīt pulciņus, meistarklases utt.

3)Studēt profesionālā bakalaura programmā, iegūstot 5. PKL skolotāja kvalifikāciju, piemēram, jaunajā JVLMA programmā „Mūzikas, teātra mākslas, dejas, mākslas un kultūras studiju skolotājs” (pilna laika klātienes studijas). Apgūstot šo programmu, Jūs varēsiet strādāt ne tikai profesionālajā vai interešu izglītībā, bet arī vispārējā izglītībā – pirmsskolā, pamatskolā vai vidusskolā par mūzikas skolotāju. Profesionālā bakalaura programmu „Mūzika” (pilna laika klātienes studijas), kura sagatavo instrumenta spēles skolotājus, piedāvā arī Daugavpils Universitāte.

Visās nosauktajās programmās pilna laika studentiem ir paredzētas valsts budžeta finansētas vietas, tādējādi Jums pa šo gadu pēc iespējas rūpīgāk jāgatavojas iestājpārbaudījumiem un konkursam. Nepilna laika studijas netiek piedāvātas. Ja nepieciešams, pastāv iespēja uzlabot arī vidusskolas CE vērtējumus, skat.info. Nav nozīmes tam, cik Jums ir gadu vai cik sen esat ieguvusi iepriekšējo izglītību.

Par studiju maksu un kredītiem

Ja neizdodas  tikt budžeta vietā un jāstudē par maksu, tad jāņem vērā, ka mūzikas skolotāja izglītības ieguve nav lēta. Piemēram, JVLMA mūzikas skolotāju programmu apguve iepriekšējos gados maksāja ~no 3300 līdz 6000 EUR gadā, DU bakalaura programma – 3250 EUR gadā. Taču augstskolās pastāv rotācijas sistēma – piemēram, ja JVLMA Jūsu sekmes noteiktā semestrī ir augstas, tad pastāv iespēja rotācijas kārtībā pretendēt uz budžeta vietu nākamajā semestrī. Tāpat pastāv iespēja pieteikties studiju maksas samazināšanai. Iespējams, ka ar augstskolu var vienoties arī par individuālu apmaksas grafiku - lielākajā daļā augstskolu pastāv šāda iespēja, tas jānoskaidro, sazinoties ar augstskolu.

Studējot akreditētā augstākās izglītības programmā, ikviens var pieteikties studiju un/vai studējošā kredītiem. 2020. gada aprīlī ir stājušies spēkā jauni MK noteikumi Nr.231 „Noteikumi par studiju un studējošo kreditēšanu studijām Latvijā no kredītiestāžu līdzekļiem, kas ir garantēti no valsts budžeta līdzekļiem”, kas paredz atvieglotas kredīta saņemšanas un atmaksas iespējas – vairāk informācijas šajā saitē.

Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem jaunu kredītu dzēšana par darbu MK  noteiktajās jomās un amatos valsts un pašvaldības iestādēs netiks uzsākta. Par kredītu atvieglojumiem un jauno dzēšanas kārtību varat izlasīt Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājaslapā. Jautājumu gadījumā varat sazināties ar VIAA darbiniekiem, informācijas tālrunis: 67814322, e-pasts: info@viaa.gov.lv.

Jums (vai Jūsu ģimenes loceklim, ja nestrādājat un nemaksājat nodokļus) ir iespēja arī iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā (VID) gada ienākumu deklarācijas (par iepriekšējiem 3 gadiem), lai saņemtu atpakaļ pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, t.sk. par izglītību. Vairāk informācijas – portālā Latvija.lv.

Par darba un izglītības iespējām ārzemēs

Lai turpinātu izglītību vai strādātu reglamentētās profesijās ārzemēs (tātad vispirms Jums jānoskaidro, vai Jūs interesējošā valstī mūzikas skolotāja profesija ir reglamentēta, t.i., prasības izglītībai un kvalifikācijai ir noteiktas valsts likumdošanā) ar Latvijā iegūtu diplomu, Jums būs jāveic iegūtās izglītības atzīšana. Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Informāciju par diplomatzīšanu Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 488