Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 449
11-08-2020

Labdien! Iesniedzot dokumentus vienā no Latvijas augstskolām, man teica, ka nepieciešams pārtulkot visus izglītības dokumentus angļu valodā. Vai drīkstu tos pārtulkot pati?

Labdien!

Stājoties ikvienā no Latvijas augstskolām, tostarp ārvalstu augstskolu filiālēs, visus dokumentus (atestātu, tā pielikumu, centralizēto eksāmenu sertifikātus, apliecinājumus par dalību mācību olimpiādēs u.c. dokumentus vai to kopijas) var iesniegt latviešu valodā. Taču augstskola var palūgt dažus dokumentus pārtulkot, lai ārvalstu docētājiem būtu viegāk saprast, kādus priekšmetus un kādā apjomā esat apguvusi, tāpat uzzināt citu svarīgu informāciju, kas attiecas uz Jūsu iepriekš iegūto izglītību un/ vai darba pieredzi. Šāda prakse ir, piemēram, stājoties Rīgas ekonomikas augstskolā (kas ir Zviedrijas augstskolas filiāle Rīgā). Augstskola lūdz reflektantu pārtulkot angļu valodā konkrētu informāciju no izglītības dokumentiem un apliecināt ar savu parakstu. Šī prasība nav obligāta, un notariāls apliecinājums tulkojumam nav nepieciešams.

Jebkurā gadījumā iesakām Jums sazināties ar izvēlēto augstskolu, lai precizētu informāciju.​

10-08-2020

Labdien! Vai ir iespēja kursu veidā mācīties par mājputnu slimībām un kazu slimībām, kā arī šo mājdzīvnieku audzēšanu, kopšanu?

Labdien!

Seminārus par mājlopu veselību, tostarp kazu slimībām, organizē Veterinārmedicīnas izglītības centrs (VIC). Piemēram, 26.maijā Zoom platformā notika tiešsaistes vebinārs kazkopjiem, veterinārārstiem un studentiem “Kazu slimības”. Iesakām Jums sazināties ar VIC speciālistiem pa e-pastu vicpasts@gmail.com vai tālruni 26341796, lai noskaidrotu, vai tuvākajā laikā netiek plānoti līdzīgi pasākumi un vai nav pieejams vebināra ieraksts. Iespējams, kādu noderīgu padomu Jums var sniegt arī Latvijas Kazkopības biedrības speciālisti. Tālrunis saziņai: 29136187, e-pasts: info@latkaza.lv.

Savukārt jautājumos par mājputnu audzēšanu, kopšanu vai slimībām Jūs varat konsultēties Latvijas Putnkopības asociācijā, tālrunis saziņai: 29674966.

Tāpat pieaugušo izglītības programmas (kursus, seminārus, t.sk. tālmācības formā) lauksaimniecības (t.sk. lopkopības) jomā periodiski piedāvā vairākas izglītības iestādes, piemēram, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Mūžizglītības centrs (LLU MC), Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs (LLKIC) u.c. Tāpat ikvienam interesentam ir iespēja apmeklēt LLU studiju kursus klausītāju statusā (piemēram, lopkopībā vai veterinārijā), mācīties kopā ar studentiem un saņemt apliecību par apgūtajiem kredītpunktiem. Piemēram, pavasara semestrī plānots studiju kurss putnkopībā. Sīkāka informācija pa tālruni: 63005715; 26340144, vai pa e-pastu: daila.pastare@llu.lv.

Papildu informācija

Latvijas Lauku tīkla tīmekļa vietnē ir pieejama bezmaksas kazkopības rokasgrāmata (saturā ir arī nodaļa par kazu veselību/ slimībām).

07-08-2020

Labdien! Esmu pabeigusi 1. līmeņa augstākās izglītības programmu un ieguvusi jurista palīga kvalifikāciju. Cik gadu un kurā iestādē jāmācās, lai iegūtu 2.līmeņa izglītību?

Labdien!

Pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves Jūs varat turpināt studijas pamatstudiju līmenī: bakalaura, profesionālā bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības programmās. 2020./21. gadā augstskolas uzņem tikai akadēmiskā bakalaura programmās (iegūst bakalaura grādu, neiegūst profesionālo kvalifikāciju) tiesību zinātnēs*.

Nosūtām Jums akadēmiskā bakalaura studiju programmu SARAKSTU tiesību zinātnēs: studiju ilgums pēc vidusskolas – 3- 3,5 gadi, ar iegūtu 1. līmeņa augstāko izglītību un jurista palīga kvalifikāciju izglītības pielīdzināšanas rezultātā apgūstamo priekšmetu un līdz ar to semestru skaits var tikt samazināts (uzsākot studijas, piemēram, no bakalaura programmas 2. vai pat 3. kursa). Izglītības pielīdzināšanu veic attiecīgās bakalaura programmas direktors. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīta vēlākā kursā/ semestrī. Tas ir individuāli un katrā augstskolā var atšķirties. Piemēram, Ekonomikas un kultūras augstskolā skaidri noteikts, ka koledžu absolventus uzņem līdzīgas (tās pašas jomas) studiju programmas 3. kursā. Citās augstskolās var būt savādāk. Lai precizētu informāciju, iesakām Jums sazināties ar izvēlētās studiju programmas direktoru vai Studiju daļas/ Uzņemšanas komisijas speciālistiem.


Ar bakalaura izglītību tiesību zinātnē absolvents var pretendēt uz darbu valsts un pašvaldību iestādēs, privātajās un starptautiskajās organizācijās, policijā u.c., t.sk.juriskonsulta amatā.

Lielākajā daļā juridisko profesiju (piemēram, ja vēlaties būt prokurore, tiesu izpildītāja, tiesnese, advokāte, notāre u.c.) pēc bakalaura studijām nepieciešams arī pabeigt maģistrantūru un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju. Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens (jāiegūst sertifikāts).

Nosūtām Jums zināšanai arī profesionālā maģistra programmu SARAKSTU tiesību zinātnēs (jāstudē 1,5 – 2 gadi, iegūst profesionālā maģistra grādu un jurista kvalifikāciju).Varat izvēlēties studēt arī akadēmiskā maģistra programmā  - piemēram, ja nav mērķa pretendēt uz amatiem, kuros obligāta prasība ir iegūta jurista kvalifikācija - advokāta, tiesneša, notāra u.c. Akadēmiskā maģistra programmu SARAKSTS tiesību zinātnēs (jāstudē 1 – 2 gadi, iegūst akadēmiskā maģistra grādu, neiegūst profesionālo kvalifikāciju).

*Lai paaugstinātu un vienādotu prasības jurista kvalifikācijas iegūšanai un ieviestu valstī vienotu juristu kvalifikācijas eksāmenu, 2015. gadā tika uzsākta tiesību zinātņu jomas izglītības reforma. Tā paredzēja arī pārtraukt īstenot studiju programmas juriskonsultu sagatavošanai un vairs nepiedāvāt juriskonsulta profesionālās kvalifikācijas ieguvi. Līdz ar to šobrīd neviena augstskola vairs neuzņem profesionālā bakalaura programmās, pēc kuru apguves varēja iegūt profesionālā bakalaura grādu tiesību zinātnēs un juriskonsulta profesionālo kvalifikāciju. Visas šīs programmas pakāpeniski tika pārveidotas par akadēmiskā bakalaura programmām tiesību zinātnē.

06-08-2020

Labdien! Kādas ir tālākās izglītības iespējas ar pirmā līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju "Grāmatvedis"? Paldies!

Labdien!

Pēc 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības ieguves Jūs varat turpināt studijas pamatstudiju līmenī: bakalaura, profesionālā bakalaura vai profesionālās augstākās izglītības programmās.

Ja pēc 1. līmeņa studiju programmas absolvēšanas Jūs vēlaties turpināt izglītības ieguvi tajā pašā nozarē (grāmatvedībā un finansēs), tad izglītības pielīdzināšanas rezultātā pastāv iespēja uzsākt studijas bakalaura programmas vēlākajos posmos, piemēram, no bakalaura/ profesionālā bakalaura programmas 2. vai pat 3. kursa. Izglītības pielīdzināšanu veic attiecīgās bakalaura programmas direktors. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīts vēlākā kursā. Augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi.

Par grāmatveža profesiju/ izglītības iespējām

Atbilstoši uzņēmējdarbības, finanšu, grāmatvedības un administrēšanas nozares struktūrā iekļauto profesiju kartei grāmatveža profesija ir atrodama 3 līmeņos:

1) (3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), atbilst 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (LKI), t.i., vidējās profesionālās izglītības līmenis),

2) 1. līmeņa (koledžas) augstākā izglītība (4.PKL – 5. LKI), un

3) bakalaura līmenis (5. PKL – 6. LKI).

Bakalaura līmenī šobrīd grāmatveža kvalifikāciju iegūt nevar, taču augstākās izglītības iestādes piedāvā apgūt radniecīgas kvalifikācijas profesionālā bakalaura programmās: ekonomists vai nodokļu ekonomists. Programmu SARAKSTS.

Akadēmiskā bakalaura programmas ekonomikā (padziļināti apgūst grāmatvedību) – programmu  SARAKSTS.

Tā kā grāmatveža profesija pagaidām nav iekļauta LR reglamentēto profesiju sarakstā, tad sertifikācija šajā profesijā nav obligāta. Taču ikvienam grāmatvedim ar augstāko izglītību ir iespēja sertificēties LR Grāmatvežu asociācijā (LRGA), iziet papildus apmācību (kursus) atbilstoši starptautiskiem grāmatvežu izglītības standartiem, nokārtot eksāmenu un saņemt starptautiski atzītu sertifikātu. Tāpat LRGA nodrošina saviem biedriem iespēju nepārtraukti izglītoties, piedalīties diskusijās, konferencēs, kursos, semināros utt. Vairāk informācijas LRGA mājaslapā.

Izglītības iespējas citās nozarēs

Jūs varat turpināt studijas bakalaura līmeņa programmās arī citās radniecīgās nozarēs, piemēram, uzņēmējdarbībā, biznesa vadībā, loģistikā, vairumtirdzniecībā un mazumtirdzniecībā, tirgzinībās (mārketingā) u.c. Nosūtām Jums programmu SARAKSTU komerczinību un administrēšanas jomā.

31-07-2020

Labdien, interesējos par sociālo pedagoģiju. Vai Jūs, lūdzu, varētu palīdzēt saprast, kāpēc vairs netiek sagatavoti sociālie pedagogi, kāds tam ir pamatojums un kur ir pieejama informācija par izmaiņām? Kādi ir nākotnes plāni šīs profesijas vietā?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka sociālā pedagoga profesija turpinās pastāvēt arī nākotnē, taču turpmāk sociālie pedagogi tiks sagatavoti sociālā darbinieka augstākās izglītības programmas (bakalaura/ maģistra) ietvaros, apgūstot studiju moduli sociālajā pedagoģijā vismaz 4 kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā. Darbam derīgi būs arī iepriekš iegūtie diplomi ar sociālā pedagoga kvalifikāciju.

Minētās izmaiņas ir iekļautas Grozījumos Ministru kabineta 2018.gada 11.septembra noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību”, kuru projekts šobrīd ir nodots publiskajai apspriešanai.

Zināšanai informējam, ka 2020./21. gadā sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju vēl var iegūt vienā augstskolā - studējot Liepājas Universitātes profesionālā maģistra programmā KARJERAS KONSULTANTS (uzņem pilna un nepilna laika studijās). Programmai ir trīs specializācijas:

- karjeras konsultants un sociālais pedagogs;
- karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists;
- karjeras konsultants un skolotājs mentors.​

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

29-07-2020

Labdien! Nepabeidzu augstskolu, kurā studēju multimediju komunikāciju. Tagad vēlētos iegūt kādu noderīgu profesiju. Interesē un padodas fotogrāfija, varbūt vēl dizains un skaistumkopšana. Vai projekts "Jauniešu garantija" vēl darbojas? Vai šogad varu pieteikties mācībām par budžeta līdzekļiem?

Labdien!

Projekts “Jauniešu garantija” turpinās līdz 2021. gadam, tikai 2020. gada rudenī uzņemšana vairs nebūs profesionālajās programmās ar kvalifikācijas ieguvi, bet gan profesionālās pilnveides programmās digitālo, uzņēmējdarbības vai profesionālās ievirzes svešvalodu prasmju pilnveidei. Mācībām 13 izglītības iestādēs visā Latvijā varēs pieteikties jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību, nemācās un nestrādā. Plānoto programmu sarakstu un citu informāciju atradīsiet Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) tīmekļvietnē.

Tāpat ikviens jaunietis vai pieaugušais ar vidējo izglītību bez vecuma ierobežojuma var pieteikties mācībām profesionālās izglītības vai arodizglītības programmās par valsts budžeta līdzekļiem.

Nosūtām Jums programmu sarakstus:

 1. Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1,5 - 3 gadi (mūzikas/ mākslas programmās 2-3 gadi), iegūst 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju)
 2. Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (ar pabeigtu vidējo izglītību jāmācās 1 gads, iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Jūsu minētajās jomās (fotogrāfija, dizains, skaistumkopšana) var apgūt, piemēram, šādas profesijas:

 • Fotogrāfa profesija (Valmierā un Rīgā): programmu SARAKSTS.
 • Vizuālās reklāmas dizaina speciālista profesija (Daugavpilī, Liepājā, Rīgā): SARAKSTS.
 • Interjera dizainera asistenta profesija (Rīgā un Liepājā): SARAKSTS.
 • Multimediju dizaina speciālista profesija (Rīgā un Liepājā): SARAKSTS.
 • Vizuālā tēla stilista profesija (Balvos, Jelgavā, Liepājā, Rīgā): SARAKSTS.
 • SPA speciālista profesija (Barkavā, Kuldīgā, Rīgā): SARAKSTS.
 • Kosmētiķa profesija (Rīgā): SARAKSTS u.c.

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs programmu saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm.

Lielākā daļa sarakstos iekļauto programmu tiek īstenota par valsts/ pašvaldību budžeta līdzekļiem. Mācoties budžeta grupās, audzēkņi saņem stipendiju no 10 līdz 150 EUR. Stipendijas apmērs atkarīgs no sekmēm, apmeklējuma, sabiedriskās aktivitātes u.c. kritērijiem.

Šobrīd tehnikumos u.c. profesionālās izglītības iestādēs notiek uzņemšana. Vairāk informācijas par uzņemšanu un dokumentu iesniegšanas termiņiem skatiet šajā NIID.LV rakstā. Daļā izglītības iestāžu katru gadu notiek papildu uzņemšana brīvajās vietās – sekojiet līdzi informācijai NIID.LV un skolu mājaslapās! Kad esat atradusi piemērotu (-as) programmu (-as), iesakām Jums sazināties ar skolu un noskaidrot, vai programmā ir brīvas vietas, kā arī citas nianses: kādi dokumenti jāiesniedz u.c.

27-07-2020

Labdien! Es mācos tehnikuma 3 kursā. Šobrīd neredzu CE rezultātus portālā latvija.lv. Vai tehnikuma audzēkņi rezultātus saņem vēlāk nekā vidusskolēni?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar portāla Latvija.lv Vienotās pieteikšanās studijām informatīvā tālruņa konsultanti, kura informēja, ka šobrīd sistēmā jau ir ievadīta lielākā daļa centralizēto eksāmenu (CE) rezultātu. Visi CE rezultāti būs ievadīti līdz 28. jūlijam (ieskaitot), un tos iespējams aplūkot, izmantojot eID, e-paraksts mobile vai internetbanku autentifikācijas līdzekļus.  Dati sistēmā tiek ievadīti to iesniegšanas kārtībā, nešķirojot izglītības iestādes pēc veidiem.

Papildu jautājumu gadījumā varat sazināties ar Latvija.lv  e-pakalpojumu konsultantiem pa tālruni 67089003.​​

22-07-2020

Labdien! Esmu absolvējusi bakalaura studiju programmu "Krievu filoloģija". Vēlos no septembra strādāt kādā no Rīgas skolām par krievu valodas un literatūras skolotāju. Cik es saprotu, tad man nepietiek ar manu izglītību, un man nepieciešams papildus iegūt pedagoģisko izglītību. Kādas studiju programmas Rīgā man varētu būt piemērotas, lai es no septembra varētu gan mācīties augstskolā, gan strādāt skolā? Varbūt ir kādas programmas, kurās var izmācīties par skolotāju ātrāk?

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem* Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (2. punkts), par vispārējās izglītības pedagogu, tostarp sākumskolas skolotāju, ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja, vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un vienā izglītības iestādē ne ilgāk kā vienu gadu strādā skolotāja mentora vadībā.

Tādējādi, ja Jūs vēlaties strādāt par krievu valodas skolotāju, tad Jums 1)jāiegūst krievu valodas un literatūras skolotāja kvalifikācija, vai 2) maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā, un zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar krievu valodas un literatūras priekšmeta saturu un didaktiku, vai 3)Jūs varat uzsākt darbu skolā, vienu gadu strādājot skolotāja mentora vadībā, taču, ja izvēlēsieties turpināt strādāt ilgāk par vienu gadu, Jums jāiegūst pedagoģiskā izglītība.

1) Skolotāja kvalifikāciju var iegūt, studējot 2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Šogad uzņemšana jau ir noslēgusies, taču informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

2) Maģistra grādu izglītībā var iegūt, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā Latvijas Universitāte (Rīgā un filiālēs), Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija un Liepājas Universitāte ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne” (programma ir licencēta visās augstskolās), kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) varēs studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam jābūt saistītam ar krievu valodas un literatūras priekšmetu saturu un didaktiku).

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varat strādāt par skolotāju studiju laikā, apgūstot atbilstošo programmu skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

* No 2020. gada 1. septembra izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Pārmaiņas skars attiecīgi arī pedagogu izglītību, kura tiks organizēta atbilstoši pārmaiņām izglītības saturā. Šobrīd  sabiedriskajai apspriešanai ir nodoti grozījumi MK noteikumos Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību”. Vairāk informācijas - IZM tīmekļvietnē.

21-07-2020

Labdien! Es kārtoju vidusskolas 12. klases centralizētos eksāmenus tālmācības skolā. Vai var būt tāda situācija, ka skola drīkst nedot atestātu, ja nav nokārtots viens priekšmets (matemātika)?

Labdien!

Neviena skola (tostarp tālmācības vidusskola) nevar izsniegt atestātu, ja nav nokārtots centralizētais eksāmens (CE) kādā no priekšmetiem. Lai saņemtu vidusskolas atestātu, pēc 12.klases visiem gada un valsts pārbaudījumu  vērtējumiem jābūt sekmīgiem.  Izglītojamajam izsniedz liecību (nevis atestātu par vispārējo vidējo izglītību), ja nav iegūts vērtējums kādā no mācību priekšmetiem gadā vai kādā no valsts pārbaudījumiem, vai tas ir nesekmīgs (Vispārējās izglītības likuma 48.panta 4. daļa). Ja ir saņemta liecība, tad saskaņā ar MK Noteikumu Nr. 591 53.pantu., izglītojamo no skolas atskaita. Ja ir izveidojusies šāda situācija, tad nākamajā mācību gadā var atkārtoti iestāties vispārējās vidējās izglītības programmā (tajā pašā vai citā skolā), tostarp eksternātā neklātienes vai tālmācības izglītības programmā (Ministru kabineta noteikumu Nr. 591 V. daļai).

Stājoties vidusskolas programmā, attiecīgā skola pielīdzinās iepriekš iegūto izglītību, kā arī pieņems lēmumu, kā tiks organizēts  nepieciešamā vērtējuma iegūšanas process mācību priekšmetā, kurā iepriekš bija nesekmīga gada atzīme.

Lai labāk sagatavotos matemātikas CE kārtošanai nākamajā gadā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā NIID.LV rakstā.​

17-07-2020

Labdien! Bērns beidza 8.klasi. Es vēlētos uzzināt, kurās arodskolās Latvijā varētu turpināt mācības, papildus iegūstot profesiju. Paldies!

Labdien!

Nosūtām Jums SARAKSTU ar profesionālās pamatizglītības programmām, kurās 2020./21. gadā uzņem jauniešus ar nepabeigtu pamatizglītību (pēc 7. vai 8. klases). Šādu programmu ar katru gadu kļūst arvien mazāk: šogad var apgūt tikai trīs profesijas Jelgavas Amatu vidusskolā: virtuves darbinieka, šuvēja palīga, montāžas darbu atslēdznieka. Programmās ir jāmācās 2-3 gadi, un tajās kopā ar profesiju iegūst pamatizglītības dokumentu - apliecību par profesionālo pamatizglītību..

Daudz plašākas profesiju apguves iespējas ir jauniešiem ar pabeigtu pamatizglītību (varbūt Jūsu bērnam ir iespēja vispirms pabeigt pamatskolas 9.klasi?). Atrast vienkopus visu informāciju par izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “. Izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, tiek piedāvātas šādas iespējas:

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem.

Papildu informācija

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 449