Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 268
14-01-2019

Labdien! Vai ir iespēja nokārtot krievu valodas centralizēto eksāmenu, ja vēl nav pabeigta vidējā izglītība, bet tā ir nepieciešama turpmākajām studijām Universitātē? Mūsu skolā nav iespējams kārtot šo centralizēto eksāmenu.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Valsts izglītības satura centru (VISC). VISC speciāliste informēja, ka nav aizliegts pieteikties kārtot centralizētos eksāmenus (CE) mācību priekšmetos, kuri izvēlētajā skolas izglītības programmā nav apgūti. Lai pieteiktos CE, kura kārtošana skolā netiek organizēta, Jums jāraksta iesniegums skolas direktoram, norādot, ka vēlaties pieteikties krievu valodas eksāmena kārtošanai. Skolas direktors ar Jūsu iesniegumu griezīsies Izglītības pārvaldē, kura sniegs informāciju par tuvāko skolu, kurā iespējams kārtot krievu valodas CE.

Papildu informācija

Zināšanai informējam, ka saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr.335 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 29. punktu papildus CE kārtošanai var pieteikties ne vēlāk kā sešas nedēļas pirms attiecīgā eksāmena norises dienas. Krievu valodas CE kārtošanas datumi ir 2019. gada 14. un 15. marts.

14-01-2019

Labdien! Šobrīd studēju "Pirmsskolas un sākumsskolas skolotāja" bakalaura programas 4. kursā. Vēlos mainīt programmu vai augstskolu. Vai man var izsniegt dokumentu vismaz par 1. līmeņa apguvi?

Labdien!

Jūs varat pāriet uz citu augstākās izglītības iestādi un/ vai studiju programmu. Normatīvajos aktos pāreja no vienas augstākās izglītības iestādes uz citu vai arī citu studiju programmu tajā pašā vai citā augstskolā vai koledžā ir definēta kā studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos. MK noteikumi Nr. 932 “Studiju uzsākšana vēlākos studiju posmos” paredz, ka studijas augstskolā vai koledžā vēlākos studiju posmos atļauts uzsākt tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Līdz ar to Jūs varat pāriet uz citu bakalaura programmu, tāpat Jūs varat iestāties 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības (koledžas) programmas vēlākajos posmos, veicot iepriekš apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšanu. Augstskola nevar izsniegt diplomu par apgūtu 1. līmeņa augstākās izglītības programmu, ja šādā programmā neesat studējusi. Pārtraucot studijas, Jūs varat saņemt akadēmisko izziņu par apgūtajiem studiju kursiem/ kredītpunktiem.

Lai pārietu uz citu studiju programmu vai augstskolu, ir jādodas uz izvēlēto augstskolu ar iesniegumu par reģistrāciju studijām. Iesniegumam jāpievieno iepriekšējās augstākās mācību iestādes izsniegta izziņa par apgūtajiem kredītpunktiem.

Augstskola salīdzina iepriekš apgūtos priekšmetus un to apjomu ar attiecīgās augstskolas studiju programmas atbilstošo daļu un norāda, kurus priekšmetus no iepriekš apgūtajiem var ieskaitīt un kuros kārtojami papildu pārbaudījumi. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Jāņem vērā, ka augstākās izglītības iestāde var atteikt studiju sākšanu, ja attiecīgajā studiju programmā nav brīvu vietu. Tāpat, pārejot uz citu augstākās izglītības iestādi, students zaudē savu budžeta vietu, bet jaunajā augstskolā vai programmā uz budžeta vietu būs jāpretendē no jauna, vispārējā kārtībā.

Katrai augstskolai ir izstrādāta studiju uzsākšanas kārtība vēlākos posmos (augstskolas iekšējais dokuments).

Papildu informācija:

08-01-2019

Labdien! Mani interesē, kur var apgūt kopīraitera profesiju.

Labdien!

Kopīraitera (Copywriter) jeb reklāmas tekstu autora profesija Latvijas darba tirgū ir ienākusi salīdzinoši nesen, un no 2017. gada tā ir oficiāli iekļauta LR profesiju klasifikatorā.

Profesijai nav izstrādāts standarts, un šobrīd neviena izglītības iestāde nepiedāvā apgūt šādu kvalifikāciju. Līdz ar to darba devēji paši nosaka prasības pretendentiem uz reklāmas/ sabiedrisko attiecību tekstu autoru vakancēm. Darba sludinājumos visbiežāk īpašas iegūtās izglītības/ profesionālās kvalifikācijas prasības netiek izvirzītas, taču atkarībā no uzņēmuma darbības virziena tiek prasītas šādas zināšanas, prasmes un kompetences:

 • Valodu zināšanas (visbiežāk - latviešu, angļu un/ vai krievu);
 • Laba rakstu valoda, gramatikas un stilistikas pārzināšana,
 • Prasme strādāt ar tekstu (rakstīt oriģinālmateriālus vai relīzes, pārrakstīt, tulkot, optimizēt, adaptēt tekstus, veidot SEO saturu utt.) un vizuālo materiālu;
 • Radošums, sadarbības prasmes;
 • Prasme orientēties sociālajos medijos;
 • Zināšanas mārketingā un reklāmā;
 • Dažreiz papildus tiek prasītas arī zināšanas SEO, digitālajā mārketingā, mājaslapu veidošanā, IT, multimediju jomā utt.

Augstākajā izglītībā reklāmas tekstu autora prasmes var apgūt, piemēram, studējot informācijas un komunikāciju jomā (žurnālistiku, komunikāciju) vai mārketinga un reklāmas tematiskajā jomā (mārketings, sabiedriskās attiecības, reklāma). Lielākā daļa augstskolu un koledžu piedāvā arī apgūt atsevišķus studiju kursus esošo studiju programmu ietvaros klausītāja statusā. Piemēram, Rīgas Stradiņa universitātes bakalaura programmas “Sabiedriskās attiecības” ietvaros ikviens interesents kopā ar studentiem var apmeklēt studiju kursu “Sabiedrisko attiecību tekstu rakstīšana” klausītāja statusā, saņemot attiecīgus kredītpunktus. Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskolā RISEBA var pieteikties kursiem “Žurnālistikas pamati” vai “Netradicionālas reklāmas un PR kampaņas” utt. Par iespējām apgūt atsevišķus studiju kursus varat interesēties izvēlētajā augstskolā, kas īsteno programmas minētajos virzienos.

Izglītības iestādes (augstskolas, pieaugušo mācību centri) organizē arī kursus, kuros var apgūt reklāmas tekstu rakstīšanu. Piemēram, “Baltic media” valodu mācību centrs organizē kursus komunikācijā, mediju pratībā un sabiedriskajās/ publiskajās attiecībās. “Digital Guru” piedāvā kursus “Satura veidošana interneta vietnēm” u.c.

08-01-2019

Labdien! Es vēlos izveidot programmēšanas kursus. Ja pareizi  saprotu, tam ir vajadzīga licence. Esmu ieguvis datorzinātnes bakalaura grādu, kā arī strādāju nozarē 5 gadus. Vai ar to pietiek, lai īstenotu kursus un strādātu par lektoru? Vai man vajadzētu iegūt pedagoģisko izglītību?

Labdien!

Saskaņā ar Izglītības likuma 46. pantu pieaugušo izglītībā var piedāvāt formālās un neformālās izglītības programmas.

1) Ja vēlaties piedāvāt formālās izglītības programmas (piemēram, profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides programmas), Jums ir jāstājas darbā reģistrētā izglītības iestādē vai jāreģistrē izglītības iestāde Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD), kā arī jālicencē un jāakreditē programmas (lai varētu izsniegt valsts atzītus izglītības dokumentus);

2) Ja vēlaties īstenot tikai neformālās izglītības programmas (neformālos kursus): ja izglītības iestāde ir oficiāli reģistrēta, tad neformālās programmas var īstenot bez licences saņemšanas, savukārt juridiskās un fiziskās personas, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, - pēc licences saņemšanas pašvaldībā, kurā plānojat tos īstenot. Šādas programmas nav jāakreditē.

Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu piedāvātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt šeit: http://www.ikvd.gov.lv/izglitibas-iestazu-registrs/.

3) Nereģistrēt izglītības iestādi IKVD, bet kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts JKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā: https://lvportals.lv/skaidrojumi/269627-pedagoga-privatpraksei-nepieciesams-sertifikats-2015.

Prasības pedagogu izglītībai

Personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība (ja izvēlēsieties licencēt programmu pašvaldībā) var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības*. Ja izvēlēsieties programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par Jūsu atbilstību pieņems darba devējs, izvērtējot Jūsu iegūto izglītību un pieredzi.

*Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 (stājušies spēkā 14.09.2018.) „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” ar iegūtu grādu (bakalaura, maģistra, doktora) mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē (Jums ir datorzinātnes bakalaura grāds) visātrākais ceļš, kā iegūt pedagoga sertifikātu, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā. Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

 • NIID.LV apkopotajā sarakstā: https://bit.ly/2qM8qkr. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
 • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu):  http://www.izm.gov.lv/lv/pedagogiem/pedagogu-profesionala-pilnveide. Abi saraksti tiek regulāri atjaunoti.
28-12-2018

Esmu sākusi mācības vidusskolā (10. klasē) un pārtraukusi slimības dēļ, Tagad domāju turpināt mācības vakarskolā. Vēlētos uzzināt, vai mācibas var tupināties ar jauno semestri vai jāgaida jauns mācību gada sākums? Man nav izliktas šī semestra gala atzīmes.

Labdien!

Vakarskolās (arī neklātienes vai tālmācības vidusskolās) parasti var iestāties jebkurā laikā mācību gada ietvaros. Vakarskolā, izvērtējot skolēna iesniegtos dokumentus – liecību, sekmju izrakstu u.c., tiek veikts iepriekš iegūtās izglītības pielīdzināšanas process, pēc kura skolas vadība pieņem lēmumu, no kura semestra Jūs varat uzsākt mācības. Nepieciešamības gadījumā skola var noteikt mācību priekšmetus, kas jāapgūst eksternātā patstāvīgi pēc sastādīta individuālā plāna (iekļautas arī konsultācijas ar pedagogiem).

Nosūtām Jums sarakstu ar vispārējās vidējās izglītības programmām, kuras var apgūt vakara (maiņu) nodaļā vai neklātienē, tai skaitā tālmācībā: http://bit.ly/1MEesns.

Lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, budžeta/ maksas u.c. Savukārt, virs programmas saraksta nospiežot izvēlni “Iestāžu skats”, Jūs varat aplūkot sarakstu ar izglītības iestādēm, kuras piedāvā vakara, neklātienes vai tālmācības programmas.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs. Precīzākas informācijas noskaidrošanai par iestāšanos un izglītības pielīdzināšanu iesakām Jums sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi.

18-12-2018

Labdien! Vai Latvijā ir mācību iestādes, kur pēc 9. klases māca tikai priekšmetus attiecīgai profesijai, bet vidusskolas programmas vispār nav? Paldies.

Labdien!

Personas ar pabeigtu pamatizglītību var iegūt profesionālo kvalifikāciju šādās izglītības programmās:

1)Profesionālās vidējās izglītības programmas - 3. profesionālās kvalifikācijas līmenis (PKL), jāmācās 4 gadi, apgūst arī vidusskolas priekšmetus, kārto valstī noteiktos centralizētos eksāmenus (CE) un centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst diplomu par vidējo profesionālo izglītību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?level_2=403&qy=.

2)Arodizglītības programmas - 2. PKL, jāmācās 3 gadi, vidusskolas priekšmetus apgūst daļēji, CE nekārto, bet kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst atestātu par arodizglītību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=4&level_2=402.

3)Arodizglītība pēc pamatizglītības no 17-18 gadu vecuma. 2. PKL, jāmācās 1 gads, vidusskolas priekšmetus neapgūst, CE nekārto, bet kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_2=503&page=1. Daļu no šīm programmām īsteno “Jauniešu garantijas” ietvaros – plānots, ka nākamā uzņemšana būs 2018./19. gada vasarā, bet pagaidām nav zināms, kāds būs apgūstamo profesiju klāsts.

4)Profesionālās tālākizglītības programmas. 2. PKL, jāmācās 480 – 640 stundas (izglītības iestādes mācības organizē dažādi, līdz ar to dažāds programmas apguves ilgums). Vidusskolas priekšmetus neapgūst, kārto centralizēto kvalifikācijas eksāmenu. Mācoties akreditētā izglītības programmā, iegūst profesionālās kvalifikācijas apliecību. Galvenokārt tiek īstenotas par maksu. Programmu saraksts: http://www.niid.lv/niid_search?qy=&level_1=5&level_2=506.

Atverot sarakstus, NIID.lv lapas kreisās puses izvēlnēs varat atlasīt programmas pēc to tematiskajām jomām, kvalifikācijām, valodām, izglītības iestāžu veidiem utt.

NIID.lv sarakstiem ir informatīvs raksturs (informācija var nebūt aktuāla esošajā brīdī), tādēļ iesakām Jums personīgi sazināties ar izglītības iestādi un noskaidrot, vai šobrīd attiecīgā programma tiek īstenota (plānota).

Dažādas profesiju apguves iespējas, t.sk. bez maksas, jauniešiem bezdarbniekiem un darba meklētājiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvā Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA). Vairāk informācijas – NVA mājaslapā: http://nva.gov.lv/index.php?cid=2&mid=491.

18-12-2018

Labdien! Vēlējos noskaidrot, vai ir iepējams vienlaikus mācīties profesionālā bakalaura programmā budžetā vietā un papildus iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību - arī budžetā vietā? Iepriekš pateicos par atbildi!

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas. Vēršam uzmanību, ka Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) noteic, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem noteikta akadēmiskā grāda (bakalaurs, maģistrs), zinātniskā grāda (doktors) vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai (t.sk. 1. līmeņa augstākās profesionālās izglītības jeb koledžas programmām) fiziskā persona var izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Līdz ar to ir iespēja vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā - studiju maksu segt no personīgiem līdzekļiem.​

18-12-2018

Labdien! Esmu 12. klases skolniece un apgūstu vispārējo vidējo izglītību. Vēlos noskaidrot, vai skolotājam ir  tiesības aizliegt labot nesekmīgu vērtējumu (1,2 vai 3) bez pamatojuma? Ja ir, tad kādos gadījumos? Paldies!

Labdien!

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas pamatprincipus un kārtību vidējā izglītībā, kā arī mācību sasniegumu vērtēšanu 10 ballu skalā nosaka valsts vidējās izglītības standarts – MK noteikumi Nr. 281 “Noteikumi par valsts vispārējās vidējās izglītības standartu, mācību priekšmetu standartiem un izglītības programmu paraugiem”. Pamatojoties uz šiem noteikumiem, katrā skolā tiek izstrādāts iekšējais normatīvais dokuments – izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība, kurā detalizētāk tiek noteikta kārtība, kādā tiek vērtēti skolēnu mācību sasniegumi, t.sk. vērtējumu labošanas iespējas. Tāpat skolām, izstrādājot vērtēšanas kārtību, jāņem vērā Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) 2018. gadā izstrādātie ieteikumi skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanā.

Skolēniem un vecākiem jābūt iespējai iepazīties ar vērtēšanas kārtību, piemēram, gadījumos, ja rodas jautājumi par vērtēšanas principiem vai vērtējumu labošanas iespējām. Jautājums, kādēļ nevar labot nesekmīgos vērtējumus, ir skolas kompetence. Pašpārvalde/ skolas padome var vērsties pie skolas administrācijas ar ieteikumiem mainīt vērtēšanas kārtību.

Jautājumu vai nesaprašanās gadījumā skolēnam vai viņa vecākiem vispirms jāgriežas pie konkrētā mācību priekšmeta pedagoga, klases audzinātāja vai skolas direktora, savukārt gadījumā, ja risinājumu neizdodas atrast, – pie pašvaldības izglītības speciālista (pašvaldības izglītības pārvaldes). Ja jautājumu joprojām neizdodas atrisināt, tad var vērsties Izglītības kvalitātes valsts dienestā ar iesniegumu, lūdzot izvērtēt konkrēto gadījumu.

17-12-2018

Labdien. Vai un kā iespējams iegūt māsas palīga profesiju tālmācībā? Ja jā, vai diploms der iesniegšanai darba vietās?

Labdien!

Māsas palīga profesionālo kvalifikāciju var apgūt tikai medicīnas koledžās viengadīgās arodizglītības programmās (ar iegūtu pamatizglītību vai vidējo izglītību), kas tiek īstenotas pilna laika klātienes formā (tālmācībā netiek īstenotas): http://bit.ly/2nYBBvX

Ņemot vērā, ka daudzi, kas mācās šajās programmās, arī strādā, ir iespējams, ka izglītības iestāde piedāvā mācību norisi tā, ka Jūs varēsiet apvienot vēlamās profesijas apguvi ar darbu.

Jāmācās ir 1 gads, akreditētu programmu beidzot, tiek saņemta profesionālās kvalifikācijas apliecība, kas ir derīga iesniegšanai darba vietā. Pēc izglītības dokumenta ieguves māsu palīgiem ir jāreģistrējas Veselības inspekcijas uzturētajā Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

11-12-2018

Labdien! Aizbraucu no Latvijas, kad man bija tikai 12 gadi. Esmu Anglijā pabeigusi skolu un koledžu, ieguvusi tiesas sekretāres kvalifikāciju un šobrīd strādāju firmā par sekretāri testamentu daļā. Mans jautājums ir šāds: cik reāli man būtu atgriezties un iegūt darbu šajā jomā arī Latvijā? Tālāko nākotni domāju saistīt vai nu ar tieši testamentiem/notāro daļu vai virzīt savas mācības uz krimināllietu sektoru. Kas būtu jāmācās, lai tiktu tālāk un vai Anglijas izglītība man derētu arī Latvijā? Vai ir iespējams kaut kur tālmācībā iegūt latviešu valodas sertifikātu (vai ir kādi kursi, kur var uzlabot latviešu valodas zināšanas)?

Labdien!

Par ārvalstīs iegūta izglītības dokumenta atzīšanu Latvijā

Lai turpinātu izglītības ieguvi vai strādātu reglamentētā profesijā Latvijā, Jums jāveic iepriekš ārvalstīs iegūtā izglītības dokumenta atzīšana.  To veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Vairāk informācijas par izglītības dokumentu atzīšanu varat skatīt AIC mājaslapā: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutu-izglitibas-dokumentu-akademiska-atzisana-latvija.

Lai precizētu informāciju, iesakām Jums personīgi sazināties ar AIC speciālistiem (tālrunis: 67225155, e-pasts: aic@aic.lv).

Par juridiskajām profesijām Latvijā

Lielākā daļa juridisko profesiju (amatu) Latvijā ir reglamentētas, t.i., tajās  strādājošajiem izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības nosaka likumdošana.

Piemēram, prokurora un prokurora palīga amatam nepieciešamās prasības ir noteiktas Prokuratūras likumā. Atbilstoši šā likuma 33. panta 4. punktā noteiktajam, par prokuroru var iecelt personu, kura ieguvusi augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju, kā arī maģistra vai doktora grādu. Savukārt (48. pants) par prokurora palīgu var būt persona, kura uzsākusi studijas augstākās izglītības mācību iestādē jurista kvalifikācijas iegūšanai vai ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību tiesību zinātnē (4.līmeņa profesionālo kvalifikāciju) vai citu augstāko izglītību (5.līmeņa profesionālo kvalifikāciju).

Prasības zvērināta advokāta un advokāta palīga kvalifikācijai un profesionālajai pieredzei noteiktas Latvijas Republikas Advokatūras likumā. Tiesneša vai tiesneša palīga izglītību reglamentē likums Par tiesu varu, zvērināta notāra un notāra palīga – Notariāta likums u.c.

Tiesnesim jābūt augstākajai profesionālajai vai akadēmiskajai izglītībai (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikācijai, kā arī maģistra vai doktora grādam, savukārt par tiesneša palīgu var būt perona, kurai ir augstākā juridiskā izglītība (nav detalizēti norādīts, kāda). Tiesas sēžu sekretāram speciālas izglītības prasības netiek izvirzītas. Notāram nepieciešama augstākā juridiskā izglītība un jurista kvalifikācija, pēc tam noteiktu laiku (no 2-7 gadi) jāstrādā kādā no juridiskajām profesijām - notāra palīga, tiesneša, advokāta, tiesu izpildītāja vai citā (precīzāk skatiet jau minētajā likumā), tad jānokārto zvērinātu notāru eksāmens, un tikai pēc tam var pretendēt uz zvērināta notāra amatu. Personām, kas kārto notāru eksāmenu, ir nepieciešams arī maģistra grāds tiesību zinātnē, kā arī iepriekšēja darba pieredze jurista amatā. Notāra palīgam vispirms jāiegūst augstākā juridiskā izglītība un jurista kvalifikācija, pēc tam 2 gadi jāstrādā zvērināta notāra vadībā.

Papildus jāņem vērā, ka pretendentam uz prokurora, tiesneša, notāra u.c. amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens Turklāt jābūt nevainojamai reputācijai, nedrīkst būt sodāmības utt. (konkrētas prasības skat.minētajos likumos).

Par izglītības iespējām juridiskajās profesijās

Ja vēlaties būt juriste (vai prokurore, tiesu izpildītāja, tiesnese, advokāte, notāre – profesijas, kurās sākotnēji nepieciešama jurista kvalifikācija, pēc tam jāiegūst attiecīgais sertifikāts), - jārēķinās, ka pēc pamatstudijām vajadzēs arī pabeigt maģistrantūru un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju. Kopā (bakalaurs + maģistratūra) jāstudē 5-6 gadi. Juriskonsultam (bieži tieši juriskonsulta izglītību izvēlas valsts un pašvaldības iestādēs strādājošie) jāstudē 4-4,5 gadi profesionālā bakalaura programmā, bet jurista palīgs studē 2-2,5 gadus koledžas programmās. Tiesību zinātņu programmās iespējama arī specializācija un/vai padziļināta priekšmetu apguve, piemēram, medicīnas tiesībās, uzņēmējdarbības tiesībās, starptautiskajās/Eiropas tiesībās, krimināltiesībās, privāttiesībās, diplomātijā, mediācijā utt. (skat. studiju programmu aprakstos).

Turklāt jārēķinās, ka pretendentam uz nosauktajiem amatiem ne tikai jāiegūst minētā izglītība, bet arī jānostrādā noteikts gadu skaits vai jāizpilda stažēšanās programma un jānokārto eksāmens (jāiegūst sertifikāts).

Ar iegūtu vidējo izglītību tiesību zinātņu jomā var studēt šādās pamatstudiju programmās:

Pēc pamatstudijām var iestāties profesionālā maģistra programmā tiesību zinātnēs un iegūt jurista profesionālo kvalifikāciju.

Par latviešu valodas apguvi

Tiešsaistē ir pieejami vairāki noderīgi resursi latviešu valodas apguvei.

 • Latviešu valodas aģentūras veidotā platforma “Māci un mācies latviešu valodu” (valodas apguve, spēles, video utt. – visiem zināšanu līmeņiem): http://maciunmacies.valoda.lv/
 • Latviešu valoda ārzemēs – interaktīvā karte. Varbūt Jūs varētu sazināties ar tuvāko skolu un apmeklēt latviešu valodas kursus Anglijā, turklāt ir vērts noskaidrot, vai mācību iestāde izsniedz arī sertifikātu / apliecību par valodas apguvi: http://maciunmacies.valoda.lv/vva/.
 • “Saziņas tilts” – resurss latviešu valodas apguvei tālmācībā. Atbalsts tiem, kuri apgūst latviešu valodu vai cenšas pilnveidot savu valodas prasmju līmeni ar mērķi integrēties Latvijas sabiedrībā: http://www.sazinastilts.lv/
 • “50 languages” – tiešsaistes resurss valodu apguvei, arī latviešu. Pieejami tiešsaistes materiāli, uzdevumi un mobilā aplikācija valodu apguvei: https://www.50languages.com/.
 • Latviešu valodas apguve caur Skype (par maksu): http://languagelifeschool.com/en/land/learn-latvian-language-via-skype/.

Ja vēlaties iegūt arī apliecinājumu par Jūsu iegūtajām valodas zināšanām, Jūs varat pieteikties latviešu valodas prasmes pārbaudei Valsts izglītības satura centrā (VISC): https://visc.gov.lv/valval/info.shtml. Sekmīgi nokārtojot eksāmenu, Jūs saņemsiet apliecību par valsts valodas prasmes līmeni: https://visc.gov.lv/valval/limeni.shtml. Lai precizētu informāciju, Jūs varat sazināties ar VISC speciālistiem pa tālruni 67281232 vai e-pastu visc@visc.gov.lv.

Personām ar pabeigtu vidējo izglītību ir iespēja arī pieteikties centralizētā eksāmena (CE) kārtošanai latviešu valodā. Nokārtojot CE, tiek saņemts sertifikāts, kurā norādīti iegūtie procenti un atbilstība Eiropas valodu prasmes līmenim. Informācija, kā pieteikties CE kārtošanai augstskolās: http://www.niid.lv/CE_augst. Augstskolas rīko arī sagatavošanas kursus eksāmeniem, diemžēl latviešu valodas kursi pieejami tikai klātienē: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8
Nākamā
Rezultāti : 31 - 40 no 268