Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 449
14-07-2020

Labdien! Vai pēc jaunā "Skola2030" mācību satura ieviešanas pastāvēs mācības eksternātā? Kādi tajās būs izvēļu grozi un novirzieni, ja mācības eksternātā eksistēs?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Izglītības departamenta vecāko eksperti Olitu Arkli, kura informēja, ka eksternāts (jeb pašizglītība) kā izglītības ieguves forma turpinās pastāvēt arī pēc jaunā Vispārējās izglītības standarta stāšanās spēkā. Plānots, ka tuvāko mēnešu laikā tiks pieņemti grozījumi normatīvajos aktos, kuru rezultātā izglītības ieguves iespējas eksternāta formā turpmāk pat kļūs vēl pieejamākas un plašākas. ​

10-07-2020

Labdien! Interesē iespējas studēt maģistrantūrā pēc profesionālā bakalaura grāda iegūšanas LU Medicīnas fakultātes programmā "Radiogrāfija". Cik saprotu, tieši radiogrāfijas maģistra programma Latvijā nav pieejama, taču vai ir iespējams turpināt studijas arī citās sfērās, kurām pie uzņemšanas prasībām kā viena no iespējamajām izglītības tematiskajām jomām norādīta veselības aprūpe? Piemēram, LU piedāvātā "Epidemioloģija un medicīniskā statistika" vai RSU piedāvātā "Veselības vadība" un "Sabiedrības veselība"?

Labdien!

Sekmīgi apgūstot Latvijas Universitātes īstenoto profesionālā bakalaura programmu “Radiogrāfija”, absolvents iegūst profesionālā bakalaura grādu radiogrāfijā un  kvalifikāciju "radiogrāfers" un tiesības turpināt studijas maģistrantūrā vai otrā līmeņa profesionālajās augstākās izglītības studiju programmās, kuras paredzētas studijām pēc bakalaura grāda ieguves. Jūs varat turpināt studijas maģistrantūrā pēc izvēles ikvienā no Jūsu nosauktajām programmām: gan “Epidemioloģija un veselības vadība”, gan “Veselības vadība” (2 gadu studijās), gan “Sabiedrības veselība”, gan vairākās citās veselības aprūpes jomas maģistrantūras programmās (piemēram, “Biomedicīna”, “Rehabilitācija”, “Uzturzinātne” u.c.). Maģistra līmeņa programma radiogrāfijā šobrīd Latvijā netiek īstenota.

Vēršam uzmanību, ka programmā “Radiogrāfija” uzņem tikai personas ar iegūtu pirmā līmeņa augstāko izglītību un kvalifikāciju "radiologa asistents" studiju uzsākšanai vēlākos studiju posmos – no 7. semestra.

10-07-2020

Labdien! Šobrīd studēju medicīnu Rīgas Stradiņa universitātē. Vēlējos noskaidrot, vai ir iespējams vienlaicīgi studēt arī koledžā - ārsta palīga profesijā? Ja ir iespējams, vai studijas ir par maksu? Vai tiek pielīdzināti apgūtie kursi? Un pēc kura kursa var studēt paralēli?

Labdien!

Nav ārējā normatīvā regulējuma, kas aizliegtu vienlaicīgi apgūt divas (vairākas) augstākās izglītības programmas, ja Jūs varat tikt galā ar mācību slodzi. Augstskolu likums (47. pants, 2. punkts) nosaka, ka tiesības studēt par valsts budžeta līdzekļiem bakalaura, maģistra, doktora grāda vai augstākās izglītības profesionālās kvalifikācijas iegūšanai drīkst izmantot vairākas reizes. Taču par valsts budžeta līdzekļiem vienlaikus var studēt tikai vienā studiju programmā.

Tādējādi Jūs varat vienlaikus studēt divās augstākās izglītības programmās (gan vienā un tajā pašā, gan dažādās augstākās izglītības iestādēs) - vienā studēt par valsts budžeta līdzekļiem, un otrā – par maksu.​ Ja šobrīd studējat ārstniecību budžeta grupā, tad Jums jāatrod tāda ārsta palīga programma, kura tiek īstenota par maksu.

Nosūtām Jums ārsta palīga programmu SARAKSTU. Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas vienīgo ārsta palīga programmu par maksu īsteno RSU Sarkanā krusta medicīnas koledža (RSU SKMK), pārējās koledžās ir pieejamas tikai budžeta vietas.

Sazinoties ar koledžu, noskaidrojām, ka jau ir bijuši tādi gadījumi, ka ārsta palīga programmas maksas vietās studē personas, kas vienlaikus budžeta grupā apgūst medicīnu. Šādā gadījumā pastāv iespēja pārskaitīt iepriekš iegūtos kredītpunktus (nepieciešams saņemt izziņu no augstskolas, kurā studējat)  un vai nu a) uzsākt studijas vēlākos posmos, vai b) studēt pēc individuāli sastādīta plāna, attiecīgi samazinot studiju maksu. Jo vairāk sakritīgu priekšmetu abās programmās, jo vēlākā semestrī Jūs varat uzsākt studijas.

Apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem katra augstskola vai koledža izstrādā savus iekšējos noteikumus (nolikumu), kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Priekšmetus ieskaita, ja to apjoms kredītpunktos abās salīdzināmajās studiju programmās ir vienāds vai kredītpunktu skaits iepriekš apgūtajā attiecīgajā priekšmetā ir lielāks, savukārt papildus kārtojamo priekšmetu kopapjoms nedrīkst pārsniegt 20 kredītpunktus.

Lai precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums sazināties ar RSU SKMK Studiju daļu, tālrunis 80205805, e-pasts studinfo@rcmc.lv.

07-07-2020

Labdien! Vai 9.klases absolvents no cita novada var mācīties Rīgas vidusskolās?

Labdien!

Jā, 9.klases absolvents no cita novada var iesniegt dokumentus un mācīties jebkurā no Rīgas vidusskolām pēc izvēles. Gan Rīgas, gan citu novadu skolēni tiek uzņemti vienlīdzīgā konkursa kārtībā. Zināšanai informējam, ka vairākās Rīgas vidusskolās un ģimnāzijās jau ir notikuši iestājpārbaudījumi un uzņemti skolēni, savukārt citās skolās uzņemšana vēl notiek.

Informācija par Rīgas skolu mikrorajoniem un skolām ir pieejama Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) skolu katalogā. Turpat var apskatīt arī Rīgas skolu izvietojumu interaktīvajās kartēs

Lai uzzinātu, kurās skolās vēl ir brīvas vietas un notiek uzņemšana, kā arī, lai saņemtu palīdzību piemērotākās izglītības iestādes atrašanā Rīgā, Jūs varat sazināties ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) speciālistiem. Tālruņi saziņai: 67181306 vai 29468969, e-pasts: iksd@riga.lv.​

30-06-2020

Labdien! Vai ir iespēja iestāties kādā no augstskolām Latvijā un iegūt augstāko izglītību, ja nav kārtots centralizētais eksāmens angļu valodā (ir kārtots krievu valodā)? Vēlētos studēt psiholoģiju, tiesības zinātni, ekonomiku vai finanses. Vai ir iespēja studēt ārzemēs (piemēram, Krievijā)?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE). Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā).

Visbiežāk sastopamā prasība uzņemšanas noteikumos ir nokārtoti CE latviešu valodā, matemātikā un vienā no svešvalodām pēc Jūsu izvēles - angļu, vācu, franču vai krievu.  Daļā augstskolu – angļu, vācu vai franču (piemēram, lielākajā daļā Latvijas Universitātes pamatstudiju programmu). Atsevišķās studiju programmās tiek prasīts CE tieši angļu valodā (piemēram, gadījumos, ja programmas īstenošanas valoda vai viena no valodām ir angļu; ja programma ir starptautiska utt.). Tāpat atsevišķās programmās var būt iestājpārbaudījumi, t.sk. angļu valodā.

Nosūtām Jums sarakstus ar pamatstudiju programmām (1. līmeņa profesionālā izglītība, bakalaura un profesionālā bakalaura programmas) jomās, par kurām interesējaties: PSIHOLOĢIJĀ, TIESĪBU ZINĀTNĒ, EKONOMIKĀ un FINANSĒS. Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas, budžeta/ maksas u.c. kritērijiem. Diemžēl NIID.lv nav iespējas atlasīt programmas pēc nokārtotajiem CE. Jums vajadzēs ieskatīties programmu aprakstos, lai pārliecinātos, kādi CE tiek prasīti.

Par studiju iespējām Krievijā

Jūs varat ar Latvijā iegūtu vidējās izglītības dokumentu studēt ārvalstīs, t.sk. Krievijā. Jums būs nepieciešama izglītības dokumentu atzīšana. Lēmumu par Latvijas izglītības dokumentu atzīšanu pieņem to valstu kompetentās iestādes, kurās dokumentus grib izmantot. Informāciju par ārvalstu (tai skaitā Latvijas) izglītības dokumentu akadēmisko atzīšanu citās valstīs Jūs varat iegūt konkrētās valsts nacionālajā diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC. Informāciju par Krievijas izglītības sistēmu, akreditētajām izglītības iestādēm, diplomatzīšanas procedūru un institūcijām u.c. skatiet šajā saitē.

Uzņemšanas prasības Krievijas augstskolās parasti ir iestājeksāmenu un skolas gala eksāmenu atzīmju konkurss. Precīzu informāciju varat noskaidrot, sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi. Krievijas izglītības iespēju datu bāzes un citus informācijas resursus skatiet šajā saitē. Izvēlieties augstskolu un sazinieties, lai noskaidrotu, kādas ir Jūsu iespējas iestāties; kādi dokumenti jāsagatavo u.c. nianses.

Zināšanai informējam, ka Krievijas Federācijas (KF) vēstniecība Latvijā katru gadu aicina Latvijas jauniešus pieteikties konkursam studijām Krievijā par federālā budžeta līdzekļiem. Vairāk informācijas skatiet KF vēstniecības mājaslapā.

30-06-2020

Labdien! Vai ar apgūtu 1.līmeņa augstāko izglītību jomā "Grāmatvedība un finanses" un darba pieredzi vairāk kā gadu drīkst vadīt lekcijas, izstrādāt un pasniegt kursus, seminārus? Kāda izglītība nepieciešama papildus? Vai drīkst reğistrēt paša izveidotu iestādi, kas veiktu šāda veida apmācības? Vai tad, ja persona saņēmusi apliecinājumu par kursu beigšanu (programmēšana, Excel u.c.), drīkst vadīt kursus pieaugušajiem?

Labdien!

Jūs varat ar iegūto izglītību / darba pieredzi izstrādāt un īstenot pieaugušo izglītības programmas un/vai vadīt seminārus. Ir četri varianti, kā Jūs varat oficiāli īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmas (kursus):

1)Īstenot pieaugušo neformālās izglītības programmu jau esošā (reģistrētā) izglītības iestādē (pieaugušo mācību centrā, profesionālās izglītības iestādē, augstskolā, koledžā, biedrībā, NVO vai citā organizācijā, kas reģistrējusies kā izglītības iestāde). Šajā gadījumā Jums jāvēršas pie organizācijas vadītāja un jāslēdz līgums par programmas īstenošanu. Vadītājs izvērtē Jūsu izstrādātās programmas aktualitāti, saturu, Jūsu CV, izglītību, pieredzi u.c., un pieņem lēmumu par kursu īstenošanu.

2) IKVD bez maksas reģistrēt izglītības iestādi un īstenot pieaugušo kursus bez licences saņemšanas. Izglītības iestādi var nereģistrēt, ja tiks īstenotas tikai interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmas. Tomēr tādā gadījumā programmu īstenošanai jāsaņem licence pašvaldībā. Vairāk par izglītības iestādes reģistrāciju varat skatīt IKVD tīmekļvietnē.

3) Kā juridiskai vai fiziskai persona saņemt pašvaldībā licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci kursu īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. Ja plānojat programmu īstenot citā pašvaldībā, tad Jums jāgriežas pie attiecīgās pašvaldības licencēšanas komisijas speciālistiem.

4) IKVD saņemt pedagoga privātprakses sertifikātu un uzsākt programmas īstenošanu privātpraksē. Ja vēlaties īstenot savu programmu privātpraksē (kā privātprakses pedagogs), Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts IKVD. Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā. Skaidrojumu par pedagoga privātprakses darbību varat izlasīt arī LV portāla rakstā

Prasības pedagogu izglītībai

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p.1.p. noteiktajam strādāt par pedagogu ir tiesības personai, kurai ir pedagoģiskā izglītība vai kura apgūst pedagoģisko izglītību, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām. Šīs prasības neattiecas uz pieaugušo neformālo izglītību.

Tādējādi personai, kura īsteno pieaugušo neformālo izglītības programmu, izglītības prasības valsts likumdošanā šobrīd nav noteiktas. Savukārt pašvaldība var noteikt izglītības un/vai profesionālās kvalifikācijas prasības. Visbiežāk prasība ir iegūta pedagoģiskā izglītība/ pedagoga profesionālā kvalifikācija (iesakām Jums vispirms sazināties ar pašvaldības speciālistiem, lai precizētu izglītības prasības licences saņemšanai)*. Tāpat pedagoģiskā izglītība nepieciešama privātprakses pedagogam. Ja pieaugušo skolotājs plāno programmu īstenot reģistrētā pieaugušo mācību centrā vai citā organizācijā, lēmumu par viņa atbilstību pieņem darba devējs, izvērtējot viņa iegūto izglītību un pieredzi, kā arī piedāvātās programmas satura atbilstību un aktualitāti.

*Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Visātrākais ceļš, kā iegūt pedagoga sertifikātu, ir apgūt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā (iepriekš dēvēja par B programmām). Sarakstus ar pedagogu profesionālās pilnveides programmām Jūs varat skatīt:

  • NIID.LV apkopotajā sarakstā. Lapas kreisajā pusē var atlasīt programmas pēc dažādiem kritērijiem: norises vietas, maksas/ budžeta u.c. Jums jāatrod programma vispārējā pedagoģijā, piemēram, “Pedagoģija”, “Pedagoģiskās darbības pamati” u.c., kas domāta personām ar izglītību nozarē, bet bez pedagoģiskās izglītības (sk. programmu aprakstos). NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).
  • IZM mājaslapā (programmas ar valsts budžeta finansējumu).
30-06-2020

Labdien! Esmu pabeigusi 9. klasi. Šobrīd esmu jaunas skolas meklējumos. Vēlējos pajautāt, vai pēc pamatizglītības beigšanas varu mācīties kādā profesionālajā vidusskolā / tehnikumā ar medicīnas novirzienu? Interesē arī darbs ar cilvēkiem. Vai ir iespēja mācīties uzņēmējdarbību, kas saistīta ar dabas zinātnēm?

Labdien!

Atrast vienkopus visu informāciju per izglītības iespējām pēc 9.klases Jums var palīdzēt NIID.lv Digitālais asistents. Izvēlieties sadaļu “Esmu pabeidzis vai drīz beigšu 9.klasi “, un tad izvēlieties vai nu profesionālo, vai vispārējo vidējo izglītību.

Piemēram, izvēloties sadaļu “Profesionālā izglītība pēc 9. klases”, Jums tiks piedāvātas šādas iespējas:

Medicīnas nozarē visas programmas (gan profesionālajā, gan augstākajā izglītībā) tiek īstenotas pēc 12. klases, izņemot veterinārmedicīnas programmas, kurās var iestāties pēc 9. klases. Programmas uzņēmējdarbības jomā Jūs varat atrast, izvēloties Komerczinību un administrēšanas tematisko jomu, kurā lielākā daļa profesiju ar saistītas ar komunikāciju, darbu ar cilvēkiem: piemēram, Klientu apkalpošanas speciālists, Loģistikas darbinieks, Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks, Komercdarbinieks u.c. Tāpat darbs ar cilvēkiem ir tūrisma pakalpojumu jomas profesijās (piemēram, ekotūrisma speciālista profesijā apgūst arī dabas zinības, dabas aizsardzību utt.), viesmīlības un ēdināšanas jomas profesijās, dažādās ar dizainu un mākslu saistītās profesijās (piemēram, fotogrāfs, vides dizainera asistents, produktu dizainera asistents u.c.)

Atverot kādu no programmu sarakstiem, NIID lapas kreisajā pusē Jūs varat atlasīt programmas pēc tematiskās jomas, iegūstamās kvalifikācijas, norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Virs katra programmu saraksta ir pieejams arī “Iestāžu skats”, kur jūs varat atlasīt programmas pēc izglītības iestādēm. Programmas ir aktualizētas atbilstoši skolu 2020. gada vasaras uzņemšanas plāniem.

Par dokumentu iesniegšanas termiņiem profesionālajās skolās, kā arī par jaunajām profesijām 2020.2021. gadā, varat izlasīt NIID.LV rakstā “Dokumentu iesniegšana profesionālās izglītības programmās 2020./21. gadā”.

Savukārt par profesijām (intervijas, attēlu galerijas, video, mācību iespējas) vairāk lasiet vietnē Profesiju Pasaule.

30-06-2020

Labdien! Gribēju uzzināt, kā es varētu saņemt liecību, kuru neesmu izņēmusi no skolas (pirms 8 gadiem)? Skola ir likvidēta.

Labdien!

Ja skola ir likvidēta vai reorganizēta, tad izglītību apliecinošie dokumenti nonāk glabāšanā pie tās tiesību pārņēmēja. Piemēram, ja vidusskola tikusi reorganizēta par pamatskolu, dokuments vispirms jāmeklē šajā pamatskolā. Ja nav zināms, vai skolai ir tiesību pārņēmējs, jāgriežas attiecīgās pašvaldības izglītības pārvaldē vai pie pašvaldības izglītības speciālista. 

Ja izglītības iestāde ir likvidēta un tai nav tiesību pārņēmēja, tad iestādes dokumentācija saskaņā ar Arhīvu likumu nonāk glabāšanā Latvijas Nacionālajā arhīvā (LNA). Ja arhīva rīcībā ir meklējamā dokumenta oriģināls, arhīvs izsniegs to. Ja oriģināla arhīvā nav, interesents var saņemt arhīva izziņu par to, ka viņš ir mācījies konkrētajā izglītības iestādē, pabeidzis to un saņēmis atestātu (vai liecību), nepieciešamības gadījumā ir iespējams saņemt arī sekmju izrakstu.

Dokumenta oriģinālu arhīva izziņu vai dokumentu izrakstu saņemšanai interesenti var vērsties LNA struktūrvienībās reģionos un Rīgā, to kontaktinformācija pieejama LNA mājaslapas sadaļā “Rīgas struktūrvienību kontaktinformācija” un “Teritoriālo struktūrvienību kontaktinformācija”. Tāpat iespējams vērsties LNA administrācijā, tālrunis uzziņām: 20014824 vai 29572978. 

Iesnieguma veidlapa meklējama LNA mājaslapas sadaļā “Pakalpojumi” – “Pieprasījuma veidlapas”.

Kārtība, kādā veicama arhīva izziņu pieprasīšana, atrodama mājaslapas sadaļā “Arhīva izziņas”. Pakalpojums pieejams arī tiešsaistē, izmantojot e-pakalpojumu gan LNA mājaslapā, gan portālā www.latvija.lv.

Plašāku informāciju par to, kā rīkoties izglītības dokumenta nozaudēšanas gadījumā, lūdzam skatīt LV portāla 24.02.2020. skaidrojumā “Ja aizmirsts vai nozaudēts izglītības dokuments”.​

29-06-2020

Labdien! Vai kādā no Latvijas augstskolām 2020./2021. gadā tiek īstenota maģistra studiju programma, pēc kuras absolvēšanas tiek iegūta sociālā pedagoga vai sociālā darbinieka kvalifikācija (interesē neklātienes mācības)? Paldies!

Labdien!

Nosūtām Jums profesionālā maģistra programmu SARAKSTU, kurās var iegūt sociālā darbinieka/ karitatīvā sociālās darbinieka profesionālo kvalifikāciju.Neklātienē (sesiju formā - 1 nedēļu mēnesī, iespējamas arī e-studijas) programmu īsteno viena augstskola - LATVIJAS KRISTĪGĀ AKADĒMIJA.

Sociālā pedagoga profesionālo kvalifikāciju var iegūt, studējot Liepājas Universitātes profesionālā maģistra programmā KARJERAS KONSULTANTS (uzņemšana 2020./21. gadā pilna un nepilna laika studijās). Programmai ir trīs specializācijas:

- karjeras konsultants un sociālais pedagogs;
- karjeras konsultants un jaunatnes lietu speciālists;
- karjeras konsultants un skolotājs mentors.​

29-06-2020

Labdien! Vai ir iespēja saņemt profesionālās vidējās izglītības diplomu, ja profesionālajā mācību priekšmetā eksāmena atzīme ir 3, bet priekšmeta atzīme ir 4?

Labdien!

Nosakot gala vērtējumu vispārizglītojošajos vai profesionālajos mācību priekšmetos, parasti tiek ņemti vērā semestru vērtējumi/ gada vērtējums un eksāmena vērtējums. Katrā profesionālās izglītības iestādē ir jābūt izstrādātai mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai (skolas iekšējais dokuments), kurā ir detalizēti aprakstītas mācību sasniegumu vērtēšanas vadlīnijas. Tādējādi mēs nevaram izvērtēt, kāds galīgais vērtējums tiks izlikts Jūsu aprakstītajā situācijā. Ja kādā no priekšmetiem galīgais vērtējums ir nepietiekams (no 1 līdz 3 10 ballu skalā), bet profesionālās kvalifikācijas eksāmens ir nokārtots (saņemtas 5 vai vairāk balles), tad izglītojamais saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību. Lai saņemtu diplomu, ir individuāli jāvienojas ar skolas vadību par nepietiekamā vērtējuma labošanu un jānokārto nesekmīgais priekšmets.

Savukārt, ja nav nokārtots centralizētais profesionālās kvalifikācijas eksāmens, tad audzēknis nesaņem diplomu, bet sekmju izziņu, un nākamajā gadā var atkārtoti pieteikties kvalifikācijas eksāmena kārtošanai.

Zināšanai informējam, ka atbilstoši Profesionālās izglītības likumā (6.p.2.d.) noteiktajam, valsts atzītu profesionālās izglītības dokumentu izsniedz izglītojamajam, kurš apguvis akreditētu profesionālās izglītības programmu un nokārtojis profesionālās kvalifikācijas un citus valsts profesionālās izglītības standartā noteiktos noslēguma pārbaudījumus. Standartā noteikts, ka profesionālās vidējās izglītības programma ir pilnībā apgūta, ja izglītojamais

1) Ir saņēmis galīgo vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par "gandrīz viduvēji – 4", vai "ieskaitīts" visos programmas mācību priekšmetos un moduļos, praktiskajās mācībās un kvalifikācijas praksē; 2)ir nokārtojis profesionālās vidējās izglītības programmas valsts noslēguma pārbaudījumus – eksāmenus mācību priekšmetos, saņēmis tajos vērtējumu un nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu un saņēmis tajā vērtējumu – atzīmi, ne zemāku par "viduvēji – 5".​

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 449