Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 488
04-11-2020

Labdien! Kurās studiju programmās pēc vidusskolas ir obligāts CE vēsturē un/ vai bioloģijā un/vai ģeogrāfijā? Kur tiek piešķirti papildus punkti par šiem CE, kā arī dalību olimpiādēs šajos priekšmetos? Vai 36% kopā vienā CE skaitās kā 4 balles?

Labdien!

Obligāts nosacījums, lai iestātos pamatstudiju programmās augstākās izglītības iestādēs (augstskolās vai koledžās), ir pabeigta vidējā izglītība, saņemts atestāts par vispārējo vidējo izglītību vai diploms par profesionālo vidējo izglītību un nokārtoti centralizētie eksāmeni (CE).

Vēstures CE/ gada atzīme (GA) kā obligāts kritērijs vai kritērijs papildu punktu piešķiršanai noder, piemēram, stājoties šādās pamatstudiju programmās:

1.līmeņa augstākās profesionālās (koledžas) izglītības programmas: “Tiesību zinātne” (Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (RTA)), “Sociālais rehabilitētājs” (RTA) u.c.

1.Akadēmiskā bakalaura studiju programmas: “Vēsture” (Latvijas Universitāte), “Vēsture” (Daugavpils Universitāte (DU)), “Organizāciju un sabiedrības pārvaldes socioloģija” (Latvijas Lauksaimniecības universitāte (LLU)), “Tiesību zinātne” (RTA), “Teoloģija un reliģiju zinātne” (Latvijas Universitāte (LU)) u.c.

2.Profesionālā bakalaura programma “Sociālais darbs un sociālā rehabilitācija” (RTA) u.c.

Bioloģijas (vai ķīmijas) CE ir nepieciešams, stājoties, piemēram, medicīnas programmās, piemēram, “Medicīna” (Rīgas Stradiņa universitāte (RSU)), “Ārstniecība” (LU), „Fizioterapija” (DU – papildus punkti) u.c. Tāpat bioloģijas CE vērtējums ir nepieciešams, stājoties programmās „Bioloģija" (LU), Bioloģija” (DU), „Biotehnoloģija un bioinženierija” (LU, RTU kopīgā programma) u.c.

Ģeogrāfijas GA (CE nav obligāts) noder, stājoties, piemēram, LU programmās „Ģeogrāfija”, „Ģeoloģija”, „Vides zinātne” u.c.

Uzņemšanas prasības un kritērijus augstākās izglītības iestāžu pamatstudiju programmās noteiktas Uzņemšanas noteikumos - meklējiet izvēlētās augstskolas/ koledžas mājaslapā vai NIID.lv augstākās izglītības - pamastudiju programmu sarakstos (katras programmas aprakstā). Lapas kreisajā pusē varat atlasīt programmas pēc veida, tematiskās jomas, norises vietas, iegūstamās kvalifikācijas, budžeta/ maksas u.c. kritērijiem. Diemžēl NIID.lv nav iespējas atlasīt programmas pēc nokārtotajiem CE vai dalības attiecīgo mācību priekšmetu olimpiādēs.

Pēc mūsu rīcībā esošās informācijas vienīgā augstskola, kas izveidojusi topošajiem studentiem digitālu rīku, kas ļauj atlasīt studiju programmas pēc CE un GA, ir LLU.

Par CE vērtējumu izteikšanu procentos

No 2012./2013.mācību gada .izglītojamo mācību sasniegumus CE izsaka tikai procentuālā novērtējumā, nevis ballēs, un mums nav pieejama precīza informācija, cik ballēm atbilst CE kopvērtējumā iegūti 36 procenti.

Detalizētu informāciju par to, kā veidojas CE kopvērtējums procentos, varat skatīt Valsts izglītības satura centra (VISC) tīmekļa vietnē. Ja Jums rodas papildu jautājumi par CE vērtēšanu, varat sazināties ar VISC Vispārējās izglītības pārbaudījumu nodaļu, t.67216500.

04-11-2020

Labdien! Vai šogad būs ziemas uzņemšana Latvijas Universitātē pirmskolas skolotāja kvalifikācijas ieguvei? Interesē Cēsu filiāle, bet neklātienē varu studēt arī Rīgā. Vēlos arī uzzināt vairāk par samaksas kārtību. 

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Latvijas Universitātes (LU) Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Studiju servisa centra speciālisti, kura informēja, ka 2020./21. gadā ziemas uzņemšana pedagoģijas programmās ne Rīgā, ne filiālēs diemžēl netiek plānota. Nākamā uzņemšana 1. līmeņa studiju programmā „Pirmsskolas skolotājs” plānota 2021.gada vasarā.

Studiju apmaksa LU notiek saskaņā ar LU iekšējo dokumentu - Studiju finansēšanas kārtību, tāpat katru gadu līdz 1. decembrim LU izdod rīkojumu par studiju maksām nākošajam akadēmiskam gadam. Rīkojumā tiek noteikti maksājumu termiņi. Ar katru studentu LU noslēdz vienošanos par samaksas grafiku – parasti tie ir 4 maksājumi gadā, taču pastāv iespēja vienoties ar fakultāti par citu samaksas grafiku, piemēram, reizi mēnesī.

Zināšanai informējam, ka novembra beigās - decembra sākumā NIID.LV plānojam publicēt apkopojošu rakstu par ziemas uzņemšanu augstskolās un koledžās.

02-11-2020

Labdien! Pirms 8 gadiem nepabeidzu studijas 1. līmeņa programmā Banku augstskolā. Tagad vēlētos turpināt augstāko izglītību Latvijas Universitātē bakalaura programmā, studējot grāmatvedību, nodokļus un auditu. Vai ir iespējams īsāks mācību laiks (individuāls plāns) un iepriekš apgūtu kredītpunktu ieskaitīšana? Kāds īsti ir process, ar ko jāsāk? Un vai 8 gadi starpība neizslēdz iespēju atjaunot studijas pēc individuālā plāna?

Labdien!

Jā, augstskolās un koledžās pastāv iespēja ieskaitīt iepriekšējās studijās apgūtos kredītpunktus (KP) un mācīties pēc individuāla plāna. Jo vairāk sakritīgu studiju priekšmetu abās programmās, jo lielāka iespēja, ka tiksiet ieskaitīta vēlākā kursā/ semestrī. Tas ir ļoti individuāli un katrā augstskolā var atšķirties, līdz ar to mēs nevaram sniegt precīzu informāciju, kāds lēmums tiks pieņemts Jūsu situācijā. Fakts, ka esat studijas pārtraukusi pirms 8 gadiem, neizslēdz iespēju pielīdzināt apgūtos KP - svarīgs ir abu programmu satura izvērtējums, vai ir līdzīgi priekšmeti utt.

Apgūto priekšmetu (kredītpunktu) pielīdzināšana katrā augstākās izglītības iestādē notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 932 “Studiju uzsākšanas kārtība vēlākos studiju posmos”. Atbilstoši šiem noteikumiem augstskolas izstrādā savus iekšējos noteikumus (nolikumu), kuros detalizēti aprakstīta kārtība, kā notiek iepriekšējo studiju rezultātu atzīšana un kredītpunktu pielīdzināšana. Ar Latvijas Universitātes (LU) izstrādāto kārtību varat iepazīties LU tīmekļa vietnē.

Uzsākt studijas vēlākos posmos LU var personas, ir apguvušas akreditētu augstākās izglītības studiju programmu vai tās daļu vismaz divu semestru jeb 40 kredītpunktu (60 ECTS) apjomā. Studiju programmas direktors izvērtē un atzīst tos iepriekš apgūtos studiju kursus, kuru studiju rezultāti atbilst LU studiju programmas plānotajiem studiju rezultātiem. Lai pieteiktos studijām vēlākos posmos, ir jāsaņem akadēmiskā izziņa no iepriekšējās augstskolas (Banku Augstskolas) par apgūtajiem priekšmetiem un jāiesniedz LU pieteikuma veidlapa.

Pēc pretendenta iesnieguma LU izvērtē un atzīst arī iepriekšējā profesionālajā pieredzē sasniegtus studiju rezultātus (maksas pakalpojums).  Sīkāku informāciju varat skatīt LU portālā.

Jārēķinās, ka var būt gadījumi, kad augstskola nepielīdzina kādus studiju kursus. Augstskola ir atbildīga par to, ka, izsniedzot diplomu par noteiktas studiju programmas apguvi, ir apgūts studiju programmas saturs. Piemēram, praksē ir situācijas, kad vienā augstskolā kāds priekšmets ir apgūts kā C daļas priekšmets, kas pasniegts vispārīgi, bet citas augstskolas studiju programmā tas var būt ir A daļas priekšmets un pasniegts ļoti specifiski un detalizēti.

Lai  precizētu informāciju par kredītpunktu pielīdzināšanas iespēju, iesakām Jums griezties pie izvēlētās studiju programmas direktora vai fakultātes metodiķa. LU fakultāšu  metodiķu kontaktinformāciju atradīsiet šajā saitē.

02-11-2020

Labdien! Vai ir vēl kāda augstākās izglītības iestāde, kur var pieteikties studijām neklātienē?

Labdien!

Šobrīd pieteikšanās studijām augstākās izglītības iestādēs jau ir noslēgusies, taču dažās augstskolās visu gadu ir iespēja pieteikties studijām tālmācības jeb e-studiju formā,  piemēram, Biznesa augstskolā „Turība” , Transporta un sakaru institūtā,  Latvijas Kristīgajā akadēmijā, Baltijas Starptautiskajā akadēmijā.

Zināšanai informējam, ka jau drīzumā sāksies ziemas uzņemšana. Lielākā daļa programmu ziemas uzņemšanā tiek īstenotas tieši neklātienē vai tālmācībā. Plānojam, ka novembra beigās - decembra sākumā NIID.LV publicēsim apkopojošu rakstu par ziemas uzņemšanu augstskolās un koledžās.

30-10-2020

Labdien! Esmu ieguvusi kvalifikāciju “Jurists”, iegūstot otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību Biznesa Augstskolā "Turība". Šobrīd vēlos tajā pašā augstskolā studēt maģistra programmā “Publiskā pārvalde”. Vai ir iespējams ieskaitīt kredītpunktus no studijām “juristos”?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Biznesa augstskolas „Turība” (BAT) profesionālā maģistra studiju programmas „Publiskā pārvalde” metodiķi, kura informēja, ka apgūtos kredītpunktus (KP) atbilstoši valsts un augstskolas normatīvajam regulējumam var pārskaitīt tikai tad, ja persona stājas tā paša vai zemāka līmeņa studiju programmā. Tādējādi, ja Jūsu iepriekš iegūtā izglītība atbilst maģistrantūras līmenim (ja esat pabeigusi 2. līmeņa profesionālo programmu, kas tiek īstenota pēc pamatstudijām, nevis pēc vidusskolas), tad KP sakritīgos priekšmetos var pārskaitīt, savukārt. ja bakalaura (pamatstudiju) līmenim, tad KP pārskaitīt nevar. Mūsdienās jurista kvalifikāciju var iegūt tikai profesionālā maģistra programmās, taču vēsturiaki jurista kvalifikāciju varēja iegūt arī pamatstudiju līmenī - profesionālā bakalaura vai profesionālās programmas pēc vidusskolas ietvaros.

Lai saņemtu precīzu informāciju, iesakām Jums rakstīt e-pastu BAT Studiju informācijas centram (sic@turiba.lv), vēstulei pievienojot ieskenētus augstākās izglītības dokumentus – diplomu un diploma pielikumu.

14-10-2020

Labdien! Šogad sāku mācīties neklātienes vidusskolā. Vai ir iespēja atteikties no matemātikas priekšmeta? Matemātika nekad nav bijusi mana stiprā puse un nojaušu, ka tā mani " iegāzīs " mācību laikā un eksāmenos.

Labdien!

Lai pabeigtu vidusskolu un iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, ir sekmīgi jāapgūst vidusskolas programmā (atbilstoši jaunajam vidējās izglītības standartam) iekļautie mācību priekšmeti un jānokārto valsts pārbaudījumi, t.sk.centralizētie eksāmeni (CE). Matemātika, latviešu valoda, divas svešvalodas, sports un veselība ir obligāti mācību priekšmeti visās vidusskolu programmās, tāpat matemātikas CE ir viens no obligāti kārtojamiem CE. Tātad no matemātikas atteikties nav iespējams.

Lai labāk apgūtu mācību priekšmetu un sekmīgāk sagatavotos pārbaudījumiem, ir iespēja izmantot dažādus resursus, piemēram, mācīties pie privātskolotāja vai speciālos sagatavošanas kursos, kurus organizē augstskolas u.c. izglītības iestādes. Jums var palīdzēt šādi resursi:

 • Digitālais zināšanu trenažieris valsts pārbaudījumu priekšmetos portālā “Uzdevumi.lv” (“digitālais privātskolotājs”);
 • Privātstundas, privātskolotāju pakalpojumi, apmācības un kursi - vortālā "Mana privātstunda";
 • Varat meklēt privātskolotāju pakalpojumus arī sludinājumu portālos (vai pašiem ievietot sludinājumu, ka meklējat attiecīgu pakalpojumu), piemēram, portālā SS.com;
 • Ir pieejams sertificēto privātskolotāju oficiālais reģistrs Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) mājaslapā (skat. zemāk Exceli „Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu datubāze”);
 • Valsts pārbaudījumu, t.sk. CE paraugi no iepriekšējiem gadiem;
 • Iepriekšējo gadu uzdevumi valsts pārbaudījumos, t.sk. CE eksāmenos.

Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem lasiet šajā NIID.LV rakstā.

13-10-2020

Labdien! Es vēlētos kļūt par skolotāju un strādāt Latvijas skolā. Man šobrīd ir bakalaura grāds sociālajās zinatnēs (politikā). Bakalauru ieguvu Lielbritānijas universitātē, šobrīd vēl nedzīvoju Latvijā. Vai ir kāds ceļš, kā es varētu kļūt par skolotaju ar savu pašreizējo izglītību? Varbūt ir pieejams kāds pedagoģijas kurss tālmacībā?

Labdien!

Ar iegūtu bakalaura grādu sociālajās zinātnēs (politikā) Jūs varētu strādāt par skolotāju kādā no priekšmetiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, taču vispirms Jums jāveic šādi soļi:

1.Ārvalstīs iegūtās augstākās izglītības atzīšana

Lai strādātu reglamentētās profesijās (skolotāja profesija ir iekļauta LR reglamentēto profesiju sarakstā)  un/ vai turpinātu studijas Latvijā pēc izglītības ieguves ārvalstīs, vispirms ir jāveic iepriekš iegūtā izglītības dokumenta atzīšana. Ārvalstīs iegūtu izglītības dokumentu atzīšanu Latvijā veic Akadēmiskās informācijas centrs (AIC). Viena mēneša laikā AIC veic izglītības dokumentu ekspertīzi un sagatavo izziņu, kādam Latvijas izglītības līmenim atbilst ārvalstīs iegūtā izglītība. Plašāku informāciju par dokumentu atzīšanas procesu skatiet AIC tīmekļvietnē. Ja rodas jautājumi, iesakām sazināties ar AIC speciālistiem (t. +371 67225155,  aic@aic.lv).

2.Pedagoģiskās izglītības ieguve

Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem* Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (2. punkts), par vispārējās izglītības pedagogu (tostarp priekšmetu skolotāju), ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

 • augstākā pedagoģiskā izglītība un atbilstoša mācību priekšmeta skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā pedagoģiskā izglītība un sākumskolas vai sākumizglītības skolotāja, vai pamatizglītības skolotāja kvalifikācija, pamatizglītības 1. klasē – arī pirmsskolas skolotāja kvalifikācija vai apgūta profesionālās kompetences pilnveides programma pirmsskolas saturā un didaktikā;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un skolotāja kvalifikācija;
 • augstākā izglītība un maģistra vai doktora grāds izglītībā vai pedagoģijā un tā iegūšanai izstrādātais zinātniskais darbs ir saistīts ar mācību priekšmeta saturu un didaktiku;
 • augstākā izglītība mācību priekšmetam atbilstošā zinātnes nozarē un vienā izglītības iestādē ne ilgāk kā vienu gadu strādā skolotāja mentora vadībā.

Tādējādi, lai strādātu  par skolotāju kādā no priekšmetiem sociālajā un pilsoniskajā mācību jomā, pēc bakalaura grāda sociālajās zinātnēs ieguves Jums papildus jāiegūst: 1) atbilstoša priekšmeta (priekšmetu) skolotāja kvalifikācija, vai 2) maģistra grāds izglītībā vai pedagoģijā, un zinātniskajam darbam jābūt saistītam Jūsu izvēlētās jomas priekšmeta saturu un didaktiku, vai 3)Jūs varat uzsākt darbu skolā, vienu gadu strādājot skolotāja mentora vadībā (šī iespēja pastāvēs līdz 01.09.2022.), taču, ja izvēlēsieties turpināt strādāt ilgāk par vienu gadu, Jums jāiegūst pedagoģiskā izglītība.

Izglītības iespējas

1) Iespējams, vislabākā izvēle Jūsu situācijā būtu studēt 2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte,  un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmā uzņemšana jau ir noslēgusies, taču tiek plānots, ka jau 2020.gada rudenī (oktobrī – novembrī) tiks uzsākta jauna kampaņa topošo skolotāju uzņemšanai nākamajā mācību gadā, kas tiks īstenota, sākot ar aprīli. Informācijas precizēšanai iesakām Jums sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis +371 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

Studiju īstenošanas forma – pilna laika klātiene, diemžēl tālmācība netiek piedāvāta. Taču šobrīd saistībā ar covid-19 izplatību mācības daļēji notiek e-vidē – iesakām Jums sazināties ar „Mācītspēka” vai iesaistīto augstskolu pārstāvjiem un noskaidrot, kādas ir iespējas apgūt programmu tālmācībā vai daļējā tālmācībā.

2) Maģistra grādu izglītībā var iegūt, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā četrās augstskolās ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne”, kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) varēs studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam obligāti jābūt saistītam ar sociālās un pilsoniskās jomas mācību priekšmetu saturu un didaktiku). Studijas tiek īstenotas gan pilna, gan nepilna laika klātienē, precīzākai informācijai iesakām sazināties ar mācību metodiķiem.

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to Jūs varat strādāt par skolotāju studiju laikā, apgūstot atbilstošo programmu skolotāja kvalifikācijas ieguvei.

Varbūt ir vēl kādi varianti, kā Jūs varētu īstenot savu mērķi un sākt strādāt par skolotāju. Iesakām Jums konsultēties ar kompetentu speciālisti pedagogu izglītības jomā - Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri pa tālruni +371 67047835 vai e-pastu baiba.baskere@izm.gov.lv.

* No 2022. gada 1. septembra stāsies spēkā MK noteikumu Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālā kompetences pilnveides kārtību” jaunā redakcija.

12-10-2020

Labdien! Vai policijas darbinieks ar augstāko juridisko izglītību un ilgstošu darba pieredzi Valsts policijas vadošos amatos drīkst vidusskolas klasēm mācīt kriminālistiku un ieroču mācību, ja viņam nav pedagoģiskās izglītības?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā Baibu Bašķeri. Speciāliste skaidroja, ka persona ar augstāko juridisko izglītību var mācīt vidusskolas klasēm Jūsu jautājumā minētos priekšmetus, ja tiek ievēroti divi nosacījumi:

1)Studiju laikā persona ir apguvusi attiecīgos priekšmetus (kriminālistiku, ieroču mācību utt.);

2)Papildus ir iegūta pedagoģiskā izglītība. Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Ātrākais ceļš būtu apgūt pedagogu profesionālās pilnveides programmu vismaz 72 stundu apjomā un saņemt pedagoga sertifikātu. (tā dēvētā “B programma”, Ministru kabineta noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību šis jēdziens vairs netiek lietots). Jāizvēlas programma, kura domāta personām bez pedagoģiskās izglītības, piemēram, “Pedagoģiskās darbības pamati”.

Tāpat persona ar iegūtu augstāko izglītību var iegūt pedagoģisko izglītību, studējot augstākās izglītības programmās, piemēram:

1)2.līmeņa augstākās izglītības programmā “Skolotājs”, (augstskolā jāstudē 1 gads, pēc tam 1 gada laikā profesiju apgūst darba vidē, strādājot skolās). 2020. gadā ir uzsākta jauna skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” īstenošana, kura ietvaros dažādu jomu profesionāļiem ar augstāko izglītību ir iespēja kļūt par skolotājiem. Mācības projektā ir bez maksas. Projektu īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte,  un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar Iespējamo misiju. Pirmā uzņemšana jau ir noslēgusies, taču tiek plānots, ka jau 2020.gada rudenī (oktobrī – novembrī) tiks uzsākta jauna kampaņa topošo skolotāju uzņemšanai nākamajā mācību gadā, kas tiks īstenota, sākot ar aprīli. Informācijas precizēšanai varat sazināties ar projekta koordinatoriem (tālrunis 25634222; e-pasts: info@macitspeks.lv).

2) Iegūt maģistra grādu izglītībā, studējot izglītības zinātņu/ pedagoģijas maģistra programmā. 2020. gadā četrās augstskolās ir uzsākta uzņemšana jaunā maģistra programmā “Izglītības zinātne”, kuras apakšprogrammā “Pedagoģija” (jāstudē 2 gadi; gan valsts budžets, gan par maksu) var studēt arī personas ar augstāko izglītību – bakalaura grādu citās nozarēs, kas nav pedagoģija (lai atbilstu noteikumu Nr.569 prasībām, maģistra grāda iegūšanai izstrādātajam zinātniskajam darbam obligāti jābūt saistītam ar mācāmo priekšmetu saturu un didaktiku).

Atbilstoši Izglītības likuma 48.p. 1. daļai strādāt par pedagogu ir tiesības arī personai, kura apgūst pedagoģisko izglītību. Līdz ar to strādāt par skolotāju var jau studiju laikā.

Zināšanai informējam, ka minētās prasības attiecībā uz pedagoģisko izglītību nav attiecināmas uz interešu vai profesionālās izglītības skolotāju, kura darba slodze izglītības iestādē ir mazāka par 360 darba stundām gadā.

Ja vēlaties precizēt informāciju vai uzdot papildu jautājumus, iesakām Jums sazināties ar B.Bašķeri, tālrunis 67047835, e-pasts baiba.baskere@izm.gov.lv.

09-10-2020

Labdien! Man bērns mācās speciālajā programmā ar garīgās attīstības traucējumiem. Kādas profesijas viņš var apgūt pēc pamatizglītības beigšanas un kuras mācību iestādes viņu uzņems? Dzīvojam Rīgā.

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka pēc speciālās pamatizglītības programmas ar garīgàs attīstības traucējumiem (ar kodu 21015811) absolvēšanas jaunieši var izvēlēties turpināt izglītību profesionālās pamatizglītības programmās, kurās iegūst 1.profesionālās kvalifikācijas līmeņa (1.PKL) profesijas, taču ir jāpievērš uzmanība diviem faktoriem:

- kādi ir pamatskolā apgūtie priekšmeti (moduļi), kuros iegūti vērtējumi (piemēram, ja vēlas apgūt ar mājturību saistītu profesiju, vai ir vērtējums mājturībā un tehnoloģijās utt.);

- bērna (jaunieša) veselības stāvoklis, atbilstība izvēlētās profesijas apguvei, spējas, talanti, intereses u.c. Iesakām sazināties ar izvēlēto skolu, lai noskaidrotu, cik atbilstoša bērna veselības stāvoklim un citiem minētajiem faktoriem ir izvēlētā programma, kā arī, cik piemērota ir skolas vide.

Nosūtām Jums sarakstus ar profesionālās pamatizglītības programmām:

1)Profesionālās pamatizglītības programmas speciālajā izglītībā: SARAKSTS. Skolas, kas atrodas Rīgā: SARAKSTS.

NIID.lv sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma šobrīd tiek īstenota (plānota).

2) Profesionālās pamatizglītības programmas ar pabeigtu vai nepabeigtu pamatizglītību (t.sk.cilvēkiem ar invaliditāti): SARAKSTS (Rīgā neviena no šīm programmām netiek īstenota).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553. ​

Īpaša profesionālās izglītības iestāde bez speciālās skolas statusa, kurai ir prasmes un pieredze darbā ar jauniešiem pēc speciālās izglītības ieguves, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūras (SIVA) Jūrmalas profesionālā vidusskola, kura  piedāvā iespēju apgūt profesiju personām pēc speciālo pamatizglītības programmu apguves. Pirms uzņemšanas programmā skolas speciālisti veic profesionālās piemērotības noteikšanu - personas vispārējā pārbaude (testi, lai noskaidrotu personas  intereses un motivāciju mācīties, novērtētu spējas un zināšanas, apzinātu prasmes un iemaņas, kā arī izvērtētu veselības stāvokļa atbilstību iecerētajai profesijai). Skola piedāvā kopmītnes, rehabilitācijas pakalpojumus, dažāda veida atbalstu, palīdzību darba atrašanā un sociālo iemaņu attīstīšanā u.c. Līdz 2021.gada 30.jūnijam SIVA īsteno arī īpašu ES fondu projektu  - izglītības ieguvi cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Ja jaunietis tomēr izrādās nepiemērots SIVA piedāvāto programmu apguvei, tad skolas speciālisti cenšas palīdzēt sameklēt citu piemērotu skolu. Tālrunis saziņai: 27064068.

09-10-2020

Labdien! Diemžēl nepabeidzu vidusskolu, bet esmu kārtojusi centralizētos valsts eksāmenus. Vēlos atsākt mācības un pabeigt vidusskolu, vai man būs atkārtoti jākārto eksāmeni? Vai, iestājoties skolā, man būs jāmācās no 9. klases, vai  tomēr ir iespēja kādā īsākā laika periodā pabeigt vidusskolu?

Labdien!

No sākuma vidusskolā Jums jāmācās nebūs, taču jārēķinās, ka pārejot no vienas skolas/ programmas uz citu, vienmēr notiek apgūto priekšmetu pielīdzināšana. Skola izvērtēs iesniegto sekmju izrakstu un pieņems lēmumu, kurā klasē / semestrī būs jāmācās.  Mācību priekšmeti, kuri ir apgūti, atkārtoti nav jāapgūst, kā arī atkārtoti nav jākārto centralizētie eksāmeni (CE) un citi pārbaudījumi mācību priekšmetos, kuros tie ir kārtoti. Taču Jūs pēc brīvas izvēles varat atkārtoti pieteikties CE kārtošanai, piemēram, ja vēlaties iegūt vai uzlabot vērtējumu kādā no priekšmetiem.

Vislabāk, ja Jūs atradīsiet līdzīgu vidusskolas programmu tai, kuru nepabeidzāt. Iesakām Jums nevilcināties ar lēmuma pieņemšanu, jo, sākot ar 2020. gada 1. septembri, ir stājies spēkā jauns vidējās izglītības standarts atbilstoši jaunajam mācību saturam. 2020. gadā jaunais standarts attiecas uz skolēniem, kuri uzsāk mācības 10. klasē. 11. klasē  pēc jaunā standarta būs jāmācās no 2021. gada 1. septembra, savukārt 12. klasē – no 2022. gada 1. septembra. Līdz minētajiem datumiem attiecīgajās vidusskolas klasēs mācības notiks pēc iepriekšējā standarta  (pēc kura mācījāties līdz šim).

Iespējams, Jums piemērotākas būs neklātienes vai tālmācības programmas vispārējās izglītības iestādē. Zināšanai nosūtām Jums programmu SARAKSTU , kuras tiek īstenotas  11.-12. klasē pēc „vecā” standarta. Kreisajā pusē ar filtru palīdzību varat atlasīt programmas pēc norises vietas, budžeta iespējām u.c. kritērijiem. Iesakām Jums sazināties ar izvēlēto skolu un precizēt, kad Jūs varat iesniegt dokumentus, kurā klasē/ semestrī varēsiet uzsākt mācības, kādi dokumenti jāiesniedz u.c.nianses.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 488