Digitālais asistents

E-konsultācijas
Izsmeļošas atbildes par izglītības iespējām Latvijā saņemsi, uzdodot jautājumu e-konsultantam. Atbildi uz jautājumu saņemsi uz savu norādīto e-pastu. Atbilde kopā ar jautājumu var tikt publicēta e-konsultāciju sadaļā.

Pirms uzdot jaunu jautājumu, pārliecinies, vai tevi interesējošā atbilde jau nav šeit publicēta. Jautājumu un atbildes var meklēt pēc interesējošā vārda un/vai atšķirot pēc jautājuma tematiskās grupas.

NIID.LV patur tiesības neatbildēt uz jautājumiem, kas nav tās kompetencē vai tādiem, uz kuriem atbilde jau ir sniegta.

Uzdot jaunu jautājumu!

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 404
20-04-2020

Labdien! Esmu beigusi 9. klasi ar speciālās programmas kodu. Vai būtu iespējams mācīties vidusskolā parastajā programmā? 8. un 9. klasē apguvu speciālo programmu veselības traucējumu dēļ.

Labdien!

Atbildes sagatavošanā konsultējāmies ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Speciālās izglītības nodaļas Valsts pedagoģiski medicīniskās komisijas vadītāju Ilgu Prudņikovu. Speciāliste informēja, ka tālākās izglītības iespējas pēc speciālās programmas absolvēšanas ir atkarīgas no diviem faktoriem:

·         Kāds ir speciālās izglītības programmas kods, kuru esat absolvējusi. Daļā speciālo pamatizglītības programmu tiek īstenots pilns vispārizglītojošais saturs ar atsevišķiem atbalsta pasākumiem, citās programmās vispārizglītojošo saturu apgūst daļēji;

·         Kādi ir apgūtie priekšmeti: vai atestātā ir vērtējumi tādos priekšmetos kā fizika, ķīmja, algebra u.c.

Ja ir apgūti visi priekšmeti atbilstoši pamatizglītības standartā noteiktajam, tad Jūs varat turpināt izglītību vispārējās vai profesionālās izglītības programmās pēc Jūsu izvēles (protams, ja atbilstat pārējiem uzņemšanas nosacījumiem – piemēram, dažās skolās/ programmās ir konkurss vai iestājpārbaudījumi – tas Jums jānoskaidro pirms dokumentu iesniegšanas, sazinoties ar izvēlēto skolu).

Ja daļa priekšmetu nav apgūta, tad ir iespēja atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.591 V nodaļā noteiktajam pēc pilngadības sasniegšanas viena gada laikā eksterņa statusā (mācoties patstāvīgi, apmeklējot konsultācijas) apgūt šos priekšmetus un iegūt vai uzlabot tajos vērtējumu. Pēc tam var iesniegt dokumentus vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības programmā.

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām Jums sazināties ar I.Prudņikovu, tālrunis saziņai 28618553.​

17-04-2020

Labdien! Vai vidusskolas atestāts atšķiras no tehnikuma atestāta?

Labdien!

Pabeidzot vispārējās vidējās izglītības programmu vidusskolā, ģimnāzijā vai citā izglītības iestādē (jākārto vidusskolas centralizētie eksāmeni (CE), jāmācās 3 gadi), skolēns saņem atestātu par vispārējo vidējo izglītību. Savukārt, pabeidzot profesionālās vidējās izglītības programmu tehnikumā vai citā profesionālās izglītības iestādē (jākārto gan kvalifikācijas eksāmens, gan CE, jāmācās 4 gadi), audzēknis iegūst 3. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un pilnu vidējo izglītību, un saņem diplomu par vidējo profesionālo izglītību.

Gan atestāts par vispārējo vidējo izglītību, gan diploms par profesionālo vidējo izglītību dod tiesības turpināt izglītību augstākās izglītības pakāpē. Studenti tiek uzņemti augstskolās un koledžās atklātā un vienlīdzīgā konkursā, pamatojoties uz CE rezultātiem. Obligāto CE priekšmeti tiek apgūti pilnā apjomā gan vispārējās, gan profesionālās izglītības programmās.

Vispārizglītojošo mācību priekšmetu veidi, skaits un apjoms profesionālās vidējās izglītības programmās atšķiras no vispārējās vidējās izglītības programmas standarta prasībām. Piemēram, profesionālajā skolā fizikas un ķīmijas vietā var būt dabaszinību priekšmets utt. Profesionālās izglītības iestādēs tiek apgūtas praktiskās mācības un izieta prakse uzņēmumos, kas ļauj pēc skolas absolvēšanas uzreiz uzsākt darba gaitas apgūtajā profesijā. Vispārējās vidējās izglītības programmā prakse nav iekļauta.

Tehnikumos var apgūt ne tikai profesionālās vidējās izglītības, bet arī arodizglītības programmas. Pabeidzot arodizglītības programmu (jāmācās 3 gadi), audzēkņi iegūst 2. līmeņa profesionālo kvalifikāciju un saņem atestātu par arodizglītību. Lai iegūtu atestātu, jākārto kvalifikācijas eksāmens. Arodizglītības programmā apgūst arī vidējās izglītības priekšmetus, taču centralizētie eksāmeni nav jākārto. Atestāts par arodizglītību nedod tiesības stāties augstskolās vai koledžās.

Dokumentu paraugus, kādus izsniedz pēc vispārējās vai profesionālās izglītības apguves, skatiet Ministru kabineta noteikumos:

-          Atestāts par vispārējo vidējo izglītību 

-          Diploms par profesionālo vidējo izglītību 

-          Atestāts par arodizglītību ​

17-04-2020

Labdien! Man ir sociālo ziņātņu bakalaura grāds vadības zinības un 1.līmeņa profesionālā augstākā izglītība uzņēmējdarbībā. Vai es varu apmeklēt kursu "Pedagogs karjeras konsultants" (B) ( pēc niid.lv atrodamās informācijas īsteno LLU 160h apjomā) un saņemt pedagoga karjeras konsultanta sertifikātu? Un vai ar šādu sertifikātu varu strādāt izglītības iestādē ? Vai, pabeidzot kursu "Pedagoģiskā procesa organizācija un vadība" (B), es varu strādāt izglītības iestādē? Vai labāk izvēlēties programmu "Pedagoģiskās darbības pamati" (B)?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) Izglītības un karjeras departamenta Karjeras attīstības nodaļas vadītāju Ināru Punkstiņu. Speciāliste informēja, ka atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” (11. punkts; 21.3 apakšpunkts) par pedagogu karjeras konsultantu ir tiesīga strādāt persona, kuras izglītība un profesionālā kvalifikācija atbilst vienai no šādām prasībām:

1) augstākā izglītība, profesionālās kompetences pilnveides programma pedagoģijā (vismaz 72 stundu apjomā) un profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants" (vismaz 72 stundu apjomā), vai

2) augstākā pedagoģiskā izglītība un karjeras konsultanta kvalifikācija vai profesionālās kompetences pilnveides programma "Pedagogs – karjeras konsultants" (vismaz 72 stundu apjomā).

Tādējādi Jums ar iegūtu augstāko izglītību nozarē, kas nav pedagoģija, papildus būtu jāapgūst divas tā dēvētās “B programmas” pedagoģijā (MK noteikumos Nr.569 šis jēdziens vairs netiek lietots): viena – pedagoģiskās darbības pamatos vismaz 72 stundu apjomā (der abas Jūsu jautājumā minētās programmas), un otra – “Pedagogs - karjeras konsultants”.

Saskaņā ar Izglītības likuma 49. panta 2. daļu pedagoga profesionālo kvalifikāciju apliecina diploms par augstāko pedagoģisko izglītību vai attiecīgs sertifikāts. Pēc profesionālās kompetences pilnveides programmas vismaz 72 stundu apjomā, kuru īsteno augstskola, apguves Jūs saņemsiet sertifikātu, kas dos tiesības strādāt izglītības iestādē.

NIID.LV pedagogu profesionālās kompetences pilnveides “B” programmu sarakstam ir informatīvs raksturs, līdz ar to iesakām sazināties ar izvēlēto izglītības iestādi un noskaidrot, vai attiecīgā programma tuvākajā laikā tiks īstenota.​

12-04-2020

Labdien! Es strādāju vispārizglītojošā skolā par sporta skolotāju. 16. gadus spēlēju arī ģitāru, esmu muzikālas grupas dalībnieks. Kā es varētu iegūt iespēju oficāli vadīt interešu izglītības pulciņu ( vokāli instrumentālo ansambli)? Strādāju Rīgā. Formālās muzikālās izglītības nav. Kā es varētu iegūt kvalifikāciju? Vai, izejot divu gadu pieaugušo interešu izglītības kursu, es varētu dabūt kvalifikāciju? Vai noklausoties JVLMA piedāvātos kursus, es varētu iegūt tiesības vadīt interešu izglītības pulciņu? Paldies par atbildi!

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar ar Valsts izglītības satura centra (VISC) Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītāju Astru Aukšmukstu. Speciāliste informēja, ka Jūsu iegūtā izglītība atbilst Ministru kabineta noteikumos Nr.569 „Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” izvirzītajām prasībām interešu izglītības pedagogam (sk.6. punktu), līdz ar to Jums nav nepieciešams iegūt papildus izglītību, lai vadītu interešu izglītības programmu (pulciņu) mūzikā.

Ja vēlaties vadīt pulciņu izglītības iestādē (piemēram, skolā, kurā strādājat), tad Jūs varat rīkoties divējādi:

1)vērsties pie izglītības iestādes vadības (skolas direktora) ar priekšlikumu vadīt interešu izglītības programmu skolā. Šajā gadījumā nav nepieciešams licencēt programmu;

2)īstenot programmu kā privātprakses pedagogam (savā skolā, citā izglītības iestādē, jauniešu centrā, biedrībā, savā privātpraksē utt.). Šajā gadījumā Jums jālicencē programma un jāsaņem pedagoga privātprakses uzsākšanas sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā (IKVD). Plašāku informāciju varat skatīt IKVD mājaslapā:  http://www.ikvd.gov.lv/pedagoga-privatprakse/. Licences izsniedz tā pašvaldība, kuras teritorijā plānots programmu īstenot. Piemēram, Rīgas domes saistošajos noteikumos “Par interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu” teikts, ka, lai saņemtu licenci interešu programmas īstenošanai, ir jāvēršas ar iesniegumu u.c. noteikumos norādītajiem dokumentiem (t.sk. programmas paraugu, Veselības inspekcijas atzinumu par telpu atbilstību, pedagoģisko izglītību apliecinoša dokumenta kopiju u.c.) Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (RD IKSD) Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijā. RD IKSD Licencēšanas komisijas kontakti saziņai: http://izglitiba.riga.lv/lv/izglitiba/licences.

Par kvalifikācijas ieguvi mūzikā/ mūzikas pedagoģijā

Pabeidzot interešu izglītības programmu (vai neformālās izglītības programmu, kursus), kvalifikāciju iegūt nevar. Tāpat arī, ja apmeklēsiet klausītāja kursus Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā (JVLMA) - Jūs saņemsiet izziņu par apgūtiem studiju kursiem un attiecīgi kredītpunktus. Profesionālo kvalifikāciju mūzikā (dažādās specialitātēs) var iegūt apgūstot

1)profesionālās vidējās izglītības programmu pēc vidusskolas (var mācīties arī ar augstāko izglītību). Programmu saraksts: https://bit.ly/3aq8d8P.

2) Augstākās izglītības programmu pamatstudijās vai augstākā līmeņa studijās mūzikā.

3) Augstākās izglītības programmas mūzikas pedagoģijā pamatstudijās vai augstākā līmeņa studijās.

Strādājot par interešu vai pieaugušo neformālās izglītības pedagogu, Jums nav obligāti jāapgūst kāda no minētajām programmām. Savukārt, ja Jūs vēlētos strādāt par mūzikas skolotāju  vispārējā vai profesionālajā izglītībā, tad Jums būtu jāiegūst profesionālā vai augstākā izglītība mūzikā vai mūzikas pedagoģijā.

Jautājumu gadījumā iesakām sazināties ar A.Aukšmukstu, tālrunis saziņai: 25495658, e- pasts: astra.auksmuksta@visc.gov.lv.​

04-04-2020

Labdien! Jautājums par darbinieku apmācību pirmajā palīdzībā. Uzņēmums nodarbojas ar sporta centru (trenažieru, fitnesa zāles) un ēdināšanas pakalpojumiem. Vai nepieciešams veikt darbinieku obligātas apmācības pirmās palīdzības sniegšanā, cik stundu programmā? Ja apmācības nav obligātas, bet tomēr vēlamies, lai darbinieki apgūst pamatzināšanas, vai darbinieku apmācību var veikt mūsu darba aizsardzības speciālists?

Labdien!

Darba devēja pienākumus darba aizsardzības jomā nosaka Darba aizsardzības likums un uz tā pamata izdotie noteikumi. Likuma 12.panta otrās daļas 2.punktā darba devējam ir noteikts pienākums norīkot nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, ugunsdzēsības un nodarbināto evakuācijas pasākumu veikšanā, un nodrošināt, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu. Tādējādi izriet, ka darba devējam ir pienākums pēc riska novērtēšanas savā uzņēmumā, ņemot vērā konstatēto riska faktoru bīstamību, iespējamību, iespējamās sekas, noteikt nodarbināto skaitu, kuri ir jānorīko un jāapmāca pirmās palīdzības sniegšanā.

Prasības pirmās palīdzības sniegšanas apmācības pasniedzēju izglītībai un profesionālajai kvalifikācijai noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr 557 “Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā”.

Saskaņā ar noteikumiem atbildīgā institūcija par pirmās palīdzības apmācību ir Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD). Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar NMPD speciālisti Vinetu Reini, kura informēja, ka pirmās palīdzības apmācības pasniedzējam ir jābūt vismaz  18 gadiem un vidējai izglītībai, kā arī piešķirtai apliecībai par apgūtiem 68 stundu kursiem (teorija + prakse + nokārtots eksāmens pirmās palīdzības sniegšanā). Vairāk informācijas, kā soli pa solim kļūt par pirmās palīdzības apmācību pasniedzēju, skatiet NMPD mājaslapā.

Saskaņā ar noteikumiem apmācību pirmās palīdzības sniegšanā ir tiesīgi veikt:

·         pirmās palīdzības pasniedzēji stažieri (apgūti 68 h kursi);

·         pirmās palīdzības pasniedzēji (apgūti 68 h kursi + nokārtots eksāmens);

·         pirmās palīdzības instruktora palīgi (apgūti 68 h kursi + nokārtots eksāmens + apmācības pieredze - 3 gadi);

·         pirmās palīdzības instruktori (apgūti 68 h kursi + nokārtots eksāmens + apmācības pieredze - 5 gadi + pieredze darba grupās par apmācības organizēšanu + dalība konferencēs);

·         apmācītājorganizācijas.

Atbilstoši noteikumu Nr.557 4. punktā noteiktajam pirmās palīdzības sniegšanas apmācības programmu minimālais apjoms ir 12 stundas (sk.1.pielikumu) bez zināšanu pārbaudes.

Darba aizsardzības speciālists bez pirmās palīdzības apmācības pasniedzēja apliecības ir tiesīgs sniegt informāciju uzņēmuma darbiniekiem savas kompetences ietvaros – veicot darba drošības instruktāžu (piemēram, kā rīkoties elektrotraumas gadījumā, ādos gadījumos jāizsauc atbildīgie dienesti utt.).

Ja Jums rodas papildu jautājumi vai vēlaties precizēt informāciju, iesakām sazināties ar V. Reini, tālrunis 67337080.​

31-03-2020

Labdien! Lūdzu, sniedziet izskaidrojošu salīdzinājumu sekojošiem kvalifikāciju līmeņiem: EQF Level / NFQ Level / LKI līmenis/ LKI/EKI līmenis / (180-240) ECTS FETAC...(Īrijas izglītības līmenis). Iespēju robežās, lūdzu, sniedziet Latvijas izgītības sistēmas salīdzinājumu ar Īrijas izglītības sistēmu medicīnā. Paldies!

Labdien!

Dažādu valstu izglītības sistēmu salīdzināšana ir sarežģīts process un nav NIID.LV kompetences jautājums. Mēs varam sniegt Jums vispārēju skaidrojumu par kvalifikāciju pielīdzināšanu un Jūsu jautājumā minētajiem jēdzieniem.

Lai saņemtu individuālu un precīzu konsultāciju par Latvijas izglītības pielīdzināšanu Īrijas izglītības sistēmai, iesakām Jums sazināties ar insitūciju, kura veic ārvalstīs iegūtas izglītības dokumentu atzīšanu un kvalifikāciju pielīdzināšanu - Akadēmiskās informācijas centru (AIC)  ( t.67225155, aic@aic.lv).

Ja Jūsu mērķis ir uzsākt vai turpināt medicīnas studijas Īrijā vai uzsākt darbu medicīnas jomā šajā valstī (reglamentētā profesijā), tad informāciju Jūs varat iegūt Īrijas diplomatzīšanas informācijas centrā ENIC/NARIC.

Terminu skaidrojumi

European Qualifications Framework (EFQ) jeb Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūra (latviešu valodā - EKI) ir kopēja Eiropas kvalifikāciju klasificēšanas sistēma, kurā ir iespējams salīdzināt valstu kvalifikāciju sistēmas. EKI aptver visu veidu izglītību (vispārējā, profesionālā, augstākā izglītība, neformālā un ikdienas mācīšanās) un visu pakāpju izglītību (pamatizglītība, vidējā un augstākā izglītība). EKI astoņi līmeņi definēti, izmantojot sasniegtos mācīšanās rezultātus pieaugošā sarežģītībā (1. – zemākais, 8. – augstākais). Atbilstoši EKI sistēmai ir izveidota Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūra (LKI), kurā, līdzīgi kā EKI, ir astoņu līmeņu sistēma. LKI līmeņi ir nostiprināti Latvijas izglītības klasifikācijā.

National Qualifications Framework (NFQ) jeb Nacionālās kvalifikāciju ietvarstruktūras (latviešu valodā - NKI) jēdzienu lieto, lai apzīmētu katras atsevišķas valsts (t.sk. Lavijas, Īrijas u.c. valstu) kvalifikāciju nacionālo klasificēšanas sistēmu, kas izveidota atbilstoši EKI. Īrijas NKI apraksts ir atrodams Īrijas Kvalitātes un kvalifikāciju aģentūras (Quality and Qualifications Ireland - QQI) tīmekļvietnē.

FETAC (Further Education and Training Awards Council - Tālākizglītības un apmācības kvalifikāciju padome) ir institūcija, kas vēsturiski (līdz 2013. gadam) Īrijā oficiāli veica kvalifikāciju/ kvalifikācijas dokumentu atzīšanu. Šobrīd šo un citas funkcijas, kas saistītas ar Īrijas NKI, ir pārņēmusi iepriekš minētā institūcija QQI.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) ir Eiropas kredītpunktu pārneses sistēma, kas ļauj salīdzināt studiju rezultātus starp Eiropas valstīm. Pārrēķinot ECTS, Latvijas kredītpunktu (KP) skaits jāreizina ar 1,5. Vienam studiju gadam paredzētais apjoms pilna laika studijās ir 40 KP (60 ECTS). Jūsu jautājumā minētie 180 – 240 ECTS tādējādi atbilst 120 – 180 Latvijas KP.

Kvalifikāciju salīdzināšanas iespējas

Eiropas izglītības sistēmu un kvalifikāciju salīdzināšanai ir izveidots speciāls salīdzināšanas rīks  Eiropas Komisijas izglītības un kvalifikāciju portālā. Latvijas un Īrijas kvalifikāciju līmeņu salīdzinājums redzams šajā saitē. Savukārt Īrijas NKI pielīdzinājums EKI atrodams Īrijas Nacionālās kvalifikāciju pārvaldes ziņojumā (2009.g.). Piemēram, Īrijas NKI 5. līmenis (agrāk FETAC, tagad QQI level 5) atbilst EKI 4. līmenim. Savukārt EKI 4. līmenis atbilst LKI 4. līmenim, jeb vispārējai vai profesionālajai vidējai izglītībai. Ar iegūtu QQI 5. līmeni Īrijā var strādāt par māsas palīgu (Healthcare Support Assistant).

Vairāk par kvalifikāciju līmeņiem un pielīdzināšanu lasiet Latvijas kvalifikāciju datubāzes tīmekļvietnē.

Papildu informācija

·         Par medicīnas studijām Īrijā: https://www.themedicportal.com/studying-medicine-in-ireland.

·         Par medmāsas darbu un izglītības prasībām Īrijā: http://baltic-ireland.ie/2014/05/28618.

30-03-2020

Labdien! Man ir piešķirts bezdarbnieces statuss. Vēlos iegūt izglītību grāmatvedības jomā. Labprāt iegūtu augstāko izglītību  un grāmatvedes kvalifikāciju. Vai bezdarbniekiem ir tāda iespēja?

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā sazinājāmies ar Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) speciālisti, kura informēja, ka grāmatvedības jomā bezdarbnieki un darba meklētāji var pieteikties tikai profesionālās pilnveides programmu apguvei (160 – 320 stundas, pēc akreditētas programmas apguves saņem valsts atzītu profesionālās pilnveides izglītības apliecību). Kursi paredzēti tiem, kuriem jau ir profesionālā izglītība grāmatvedībā. Augstākās izglītības programmas bezdarbniekiem un darba meklētājiem šobrīd netiek piedāvātas.

Papildu informācija par apmācību iespējām bezdarbniekiem atrodama NVA mājaslapā. Jūs varat sazināties ar NVA speciālistiem pa bezmaksas informācijas tālruni 80200206.

Zināšanai nosūtām Jums aktuālo 1. līmeņa (jeb koledžas) augstākās izglītības programmu sarakstu, kurās var iegūt 4. profesionālās kvalifikācijas līmeņa grāmatveža kvalifikāciju. Atsevišķās programmās pilna laika studijās pieejams valsts budžeta finansējums: https://bit.ly/2M0fZ0v.​

19-03-2020

Labdien! Vēlos uzsākt studijas RSU Medicīnas fakultātē. Vidusskolu pabeidzu 1999. gadā. Bioloģijā eksāmenu nekārtoju, jo tolaik nebija centralizēto eksāmenu. Gada atzīme bioloģijā bija 7. Pēc vidusskolas RTU Ekonomikas fakultātē studēju profesionālās augstākās izglītības programmā, kur arī nebija bioloģijas priekšmeta. Tagad vēlos iestāties RSU un mācīties medicīnu. Vai vidusskolas un 9. klases bioloģijas vērtējums un RSU matemātikas vērtējums var tikt ņemti vērā, stājoties RSU? Vai man jākārto CE bioloģijā? 

Labdien!

Saskaņā ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Uzņemšanas noteikumiem obligātas prasības, lai iestātos studiju programmā “Medicīna” (ja interesējaties par iespēju studēt citā RSU Medicīnas fakultātes programmā, skatiet attiecīgās programmas uzņemšanas prasības), ir šādas:

  • Vidējā izglītība;
  • CE sertifikāts ķīmijā vai bioloģijā;
  • CE sertifikāts latviešu valodā;
  • CE sertifikāts svešvalodā vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma dokuments;
  • CE sertifikāts matemātikā.

Reflektantus imatrikulē saskaņā ar konkursa rezultātiem, ko veido: CE vērtējums ķīmijā vai bioloģijā (80 %), CE vērtējums latviešu valodā (10 %), CE vai starptautiskas testēšanas institūcijas pārbaudījuma vērtējums svešvalodā (5 %), CE vērtējums matemātikā (5 %). Vienādu vērtējumu summu gadījumā konkursu ietekmē CE vērtējums latviešu valodā.

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Studentu servisa speciālistu, kurš informēja, ka personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004. gadam, tiek uzņemtas, pielīdzinot vidusskolas atestāta gala vērtējumu attiecīgajos priekšmetos centralizētā eksāmena (CE) vērtējumam. Tādējādi kārtot CE bioloģijā (vai ķīmijā) nav obligāti, ja Jums vidusskolā ir iegūts sekmīgs gala vērtējums kādā no šiem priekšmetiem. Tāpat Jums ir jābūt vidusskolas atestāta vērtējumiem latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā. Ar 9. klasē iegūtu vērtējumu konkursā piedalīties nevar, tāpat netiek ņemti vērā iepriekšējās studijās (augstākajā izglītībā) iegūtie vērtējumi.

Vēršam uzmanību, ka RSU Medicīnas fakultātē ir liels konkurss uz budžeta vietām (skat. RSU Uzņemšanas statistiku), un lielāka iespēja tikt uzņemtiem ir reflektantiem, kas ir kārtojuši CE bioloģijā/ ķīmijā un saņēmuši augstu vērtējumu kādā no šiem priekšmetiem. Arī RSU Studentu servisa pārstāvis iesaka apsvērt iespēju nokārtot CE bioloģijā vai ķīmijā.

Par CE kārtošanu pēc vidējās izglītības ieguves

Personām, kuras jau ieguvušas vidējo izglītību, bet nav kārtojušas CE noteiktos priekšmetos vai vēlas uzlabot to rezultātus, katru gadu ir iespēja pieteikties CE kārtošanai četrās augstskolās:

  • Daugavpils Universitātē;
  • Latvijas Universitātē;
  • Liepājas Universitātē;
  • Vidzemes Augstskolā.

CE kārtošanai augstskolās var pieteikties ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms eksāmena norises dienas. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāku informāciju atradīsiet NIID.lv rakstā (tiek regulāri aktualizēts atbilstoši jaunākajai informācijai): http://www.niid.lv/CE_augst.

Lai labāk sagatavotos CE kārtošanai, kā arī, lai apgūtu ķīmijas vai bioloģijas priekšmetus studijām nepieciešamajā apjomā, ir iespēja apmeklēt sagatavošanas kursus RSU vai citā izglītības iestādē. Piemēram, RSU piedāvātie sagatavošanas kursi ķīmijā un bioloģijā tiek īstenoti ne tikai klātienē, bet arī neklātienes un tālmācības formā. Vairāk par sagatavošanas kursiem un citiem resursiem, kas palīdzēs sekmīgāk sagatavoties CE, lasiet šajā rakstā: http://www.niid.lv/sagatavosanas_kursi.

Patstāvīgi sagatavoties valsts pārbaudījumu, t.sk. CE, kārtošanai var palīdzēt:

18-03-2020

Labdien! Es vēlos uzzināt, kādas man ir iespējas braukt mācīties uz Šveices skolu? Šobrīd mācos 8.klasē, padziļināti apgūstu franču valodu.

Labdien!

Atbildes sagatavošanas procesā konsultējāmies ar Euroguidance Latvia programmas vadītāju Ilzi Jansoni, kura informēja, ka skolēniem, kuri ir nepilngadīgi un kuru pamata dzīvesvieta nav Šveice, ir nepieciešams mācīties internātskolā. Šveicē ir tikai privātās internātskolas. Mācību maksa gadā ir 77.000-110.000 CHF, jeb aptuveni 73.000-105.00 EUR gadā. Jārēķinās ar papildizdevumiem par reģistrāciju (1.600-4.800 CHF) un depozītu (6.000-15.000 CHF). Dažos gadījumos jānēsā skolēna forma (3.900-5.950 CHF). Skola var prasīt arī samaksu par ārpusklases aktivitātēm (4.000-20.835 CHF).​

Plašāku informāciju par Šveices izglītības sistēmu un iespēju mācīties Šveices internātskolās skatiet Baltic Council mājaslapā (latviešu valodā), Starptautiskā Šveices informācijas tīkla “Ģimene” tīmekļvietnē (franču valodā) un Pasaules emigrantu globālajā tīmekļvietnē InterNations GO (angļu valodā).

13-03-2020

Labdien! Vēlos pēc 9. klases iestāties vispārizglītojošā vidusskolā ar padziļinātu virzienu režijā, Nevaru atrast šādu informāciju.

Labdien!

Sākot ar 2020. gada 1. septembri, vidējās izglītības saturā tiks ieviestas būtiskas pārmaiņas. Mācības vispārizglītojošās vidusskolas 10. klasē tiks organizētas saskaņā ar jauno vidējās izglītības standartu, kurā specializēto priekšmetu sarakstā (skat.9. pielikumu) tiks iekļauts arī priekšmets “Teātris un drāma” (apgūs aktiermākslu, režiju, skatuves runu, dramaturģiju vai producēšanu utt.). Šobrīd NIID.lv rīcībā nav informācijas, kura vidusskola iekļaus šo priekšmetu savā piedāvājuma “grozā”. Nav šobrīd arī tāda interneta resursa, kurā būtu vienkopus atrodama un atlasāma informācija par skolu plānotajiem pamatkursiem, padziļinātajiem un specializētajiem kursiem. Vispārēja informācija par kursu komplektiem, kādus skolēni varēs izvēlēties, atrodama “Skola 2030” tīmekļvietnē: https://www.skola2030.lv/vecakiem-un-skoleniem/izvelies-kursus-skolai.

Šobrīd varam vienīgi Jums ieteikt interesēties par iespējām un vidusskolu 2020. gada vasaras uzņemšanas plāniem savā pašvaldībā vai katrā atsevišķā skolā. Piemēram, visas Rīgas skolas var atrast un atlasīt pēc dažādiem kritērijiem arī Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departamenta uzturētajā izglītības iestāžu katalogā: http://katalogs.iksd.riga.lv/izglitibas-iestades/skolas.

Iepriekšējā
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nākamā
Rezultāti : 41 - 50 no 404