NIID.LV izglītības programmu klasifikācija

Updated: 

Atjaunots 2016. gada 1. decembrī

Visas datubāzē atrodamās izglītības programmas ir klasificētas izglītības programmu grupās un katras grupas ietvaros - izglītības programmu veidos. NIID.LV izmantotā programmu klasifikācija veidota, balstoties uz LR izglītības klasifikāciju.

Izvērstā filtru meklēšana ļauj norādīt, kurā izglītības programmu grupā un izglītības programmu veidā tiks veikta meklēšana.

 

NIID.LV izglītības programmu grupas: 

Vispārējā izglītība

Pirmsskolas izglītība

Vispārējā pamatizglītība

Vispārējās vidējā izglītība

 

Profesionālā izglītība

Profesionālās ievirzes izglītība

Sagatavošanās un ievirzes kursi jauniešiem

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības

Profesionālās kvalifikācijas ieguve

Profesionālā pilnveide un kursi

 

Augstākā izglītība

Augstākā izglītība – pamatstudijas

Augstākā izglītība – augstākā līmeņa studijas

Augstākā izglītība – doktorantūra  

 

Pirmsskolas izglītība

Šajā grupā tiek apkopotas pirmsskolas izglītības programmas. 

Izglītības programmas veids NIID.LV

Izglītības programmas veida nosaukums saskanā ar Latvijas izglītības klasifikāciju

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Pirmsskolas izglītības programma

Pirmsskolas izglītības programma

01

Izziņa

Nav noteikta parauga

Vispārējā pamatizglītība

Šajā grupā tiek apkopotas vispārējās pamatizglītības programmas. 

Izglītības programmas veids NIID.LV

Izglītības programmas veida nosaukums saskanā ar Latvijas izglītības klasifikāciju

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Pamatizglītība

Vispārējā izglītība, pamatizglītības (1.–9. klase) programmas

21

Apliecība par vispārējo pamatizglītību

Apliecība

Sekmju izraksts

Pamatizglītības 2. posms

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) programmas 11    

Pamatizglītības 2. posms

Vispārējā izglītība, pamatizglītības 2. posma (7.–9. klase) programmas 23 Apliecība par vispārējo pamatizglītību

Apliecība

Sekmju izraksts

Vispārējās vidējā izglītība

 

 

Profesionālās ievirzes izglītība

Šajā grupā tiek apkopotas mūzikas, mākslas un sporta skolu piedāvātās programmas, kuras bērni un jaunieši var apgūt paralēli pamata un vidējai izglītībai. 

Izglītības programmas veids

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus pamatskolas 1.-6. klasei

10V

Profesionālās ievirzes izglītības apliecība

 

 

Apliecība

Sporta sasniegumu apraksts
(tikai sporta ievirzes programmām)

Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus pamatskolas 1.-9. klasei

20V

Profesionālās ievirzes izglītība līdztekus vidējās izglītības ieguvei

30V

Informācija par profesionālās pilnveides dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 29.11.2005. MK noteikumiem Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti"

 

Sagatavošanās un ievirzes kursi jauniešiem

Šajā grupā atrodami mākslas un mūzikas skolu, pieaugušo izglītības iestāžu un augstskolu piedāvātie kursi jauniešiem.

Izglītības programmas veids

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Profesionālās ievirzes kursi bērniem un jauniešiem

n/a

Apliecība vai sertifikāts

Nav noteikta parauga

Sagatavošanās kursi CE kārtošanai un iestājai augstskolās

n/a

Apliecība vai sertifikāts

Nav noteikta parauga

 

 

Profesionālā izglītība pēc pamatizglītības

Šajā grupā atrodamas profesionālās izglītības programmas jauniešiem pēc pamatskolas.  Šīs programmas apgūstamas valsts, pašvaldību un privātajās profesionālās izglītības iestādēs. Šajā grupā atrodamas arī programmas jauniešiem ar nepabeigtu pamatizglītību (programmas ar pedagoģisko korekciju).  Tāpat šajā grupā iekļauti arī profesionālo izglītības iestāžu piedāvātie izlīdzinošie kursi vidējās izglītības ieguvei pēc arodizglītības.

Izglītības programmas veids

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Profesionālā pamatizglītība (1. līm, prof, kvalifikācija)

22

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Apliecība

Sekmju izraksts

Profesionālā pamatizglītība speciālajā izglītībā (1. līm, prof, kvalifikācija)

22

Apliecība par profesionālo pamatizglītību

Apliecība

Sekmju izraksts

Arodizglītība pēc pamatizglītības (2. līm, prof, kvalifikācija)

32

Atestāts par arodizglītību

Atestāts

Sekmju izraksts

Profesionālā vidējā izglītība pēc pamatizglītības (3.līm. prof. kvalifikācija)

33

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms

Sekmju izraksts

Vispārējā vidējā izglītība pēc arodizglītības

36

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību un vispārējās vidējās izglītības sertifikāts 

Atestāts

Sertifikāts

Sekmju izraksts

Informācija par profesionālās izglītības dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 21.06.2005. MK noteikumiem Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti"

 

Informācija par vispārējās  izglītības dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 6.11.2006. MK noteikumiem Nr.913 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti"

 

 

Profesionālās kvalifikācijas ieguve

Šajā grupā atrodamas programmas pēc 18 gadu vecuma, kurās iespējams iegūt profesionālo kvalifikāciju. Tās ir arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas  pēc vidējās izglītības vai no 18 gadu vecuma un profesionālās tālākizglītības programmas. Šīs programmas apgūstamas valsts, pašvaldību un privātajās profesionālās izglītības iestādēs kā arī pieaugušo izglītības iestādes.

Izglītības programmas veids

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Arodizglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (2.līm. prof. kvalifikācija)

35a

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Apliecība

Sekmju izraksts

Profesionālā vidējā izglītība pēc vispārējās vidējās izglītības (3.līm. prof. kvalifikācija)

35b

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms

Sekmju izraksts

Arodizglītība pēc pamatizglītības un 17 vai 18. gadu vecuma (2.līm. prof. kvalifikācija)

32a

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Apliecība

Sekmju izraksts

Profesionālā tālākizglītība (1.līmeņa profesionālā kvalifikācija)

10T

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Apliecība

Sekmju izraksts

Profesionālā tālākizglītība (2.līm. prof. kvalifikācija)

20T

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Profesionālā tālākizglītība pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības (2. vai 3.līm. prof. kvalifikācija)

30T

Profesionālās kvalifikācijas apliecība

Informācija par profesionālās izglītības dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 21.06.2005. MK noteikumiem Nr.451 "Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti"

 

Profesionālā pilnveide un kursi

Šajā grupā apkopotas visas pieaugušiem paredzētās izglītības iespējas, kuras piedāvā profesionālās izglītības iestādes, pieaugušo izglītības iestādes, augstskolas un koledžas. Atšķirībā no iepriekšējās grupas, šajās programmās nevar iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju.

Izglītības programmas veids

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Profesionālās pilnveides izglītība (ar valsts izglītības dokumentu)

20P; 30P

Profesionālās pilnveides izglītības apliecība

Apliecība

Sekmju izraksts

Pedagogu profesionālā pilnveide - A programmas

nav

Apliecība (saskaņota ar pašvaldību, ja attiecināms)

Apliecība

 

Pedagogu profesionālā pilnveide - B programmas

nav

IZM apstiprināts sertifikāts

Sertifikāts

Profesionālā izaugsme un personīgā attīstība (pieaugušo neformālā izglītība)

nav

Apliecība vai sertifikāts (nav valsts izglītības dokuments)

Nav noteikta parauga 

Informācija par profesionālās pilnveides dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 29.11.2005. MK noteikumiem Nr.902 "Kārtība, kādā izsniedzami profesionālās pilnveides un profesionālās ievirzes izglītību apliecinoši dokumenti"

Informācija par pedagogu profesionālās pilnveides izglītības dokumentu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 28.11.2014. MK noteikumiem Nr.431 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"

 

 

Augstākā izglītība - pamatstudijas

Šajā grupā apkopotas augstākās izglītības programmas pēc vidējās izglītības.

Augstskolu un koledžu mājaslapās izmantotie programmu grupēšanas principi var atšķirties no NIID.LV vai LR Izglītības klasifikācijas. 

Izglītības programmas veids NIID.LV

Atbilstošais izglītības programmas veids saskaņā ar LR izglītības klasifikāciju

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

1.līmeņa profesionālā studiju programma

1. līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība (4. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 2–3 gadi

41

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības diploms

Diploms 

Diploma pielikums

Bakalaura studiju programma

Akadēmiskā izglītība (bakalaura grāds), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 3–4 gadi

 

43

Bakalaura diploms

Diploms

Diploma pielikums

Profesionālā bakalaura studiju programma

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 4 gadi

42

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

Diploms

Diploma pielikums

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 4 gadi

42 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

Diploms

Diploma pielikums

Profesionālā studiju programma pēc vidējās izglītības - garais cikls

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 5 gadi

49

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

Diploms

Diploma pielikums

Informācija par augstākās izglītības diplomu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 16.04.2013. MK noteikumiem Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"

 

Augstākā izglītība - augstākā līmeņa studijas

Šajā grupā apkopotas augstākās izglītības programmas uz augstākās izglītības bāzes.

Atbilstība starp NIID.LV izmantoto klasifikāciju un LR Izglītības klasifikāciju norādīta tabulā. Augstskolu un koledžu mājaslapās izmantotie programmu grupēšanas principi var atšķirties no NIID.LV vai LR Izglītības klasifikācijas. 

tības programmas veids NIID.LV

Atbilstošais izglītības programmas veids saskaņā ar LR izglītības klasifikāciju

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugi

Maģistra studiju programma

Akadēmiskā izglītība (maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura vai profesionālā bakalaura grāda ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 5 gadi

45

Maģistra diploms

Diploms

Diploma pielikums

Profesionālā maģistra studiju programma

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (profesionālā maģistra grāds vai 5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā maģistra grāds), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums 5 gadi

47

Profesionālā maģistra diploms
vai
Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

Diploms

Diploma pielikums

Profesionālā studiju programma pēc pamatstudijām

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc bakalaura, profesionālā bakalaura grāda vai 5. līmeņa profesionālās kvalifikācijas ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1 gads. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi

46

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

Diploms

Diploma pielikums

Profesionālā bakalaura vai profesionālā studiju programma pēc koledžas

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), turpinājums izglītības programmai ar kodu 41. Studiju ilgums pilna laika studijās vismaz 1–2 gadi. Kopējais pilna laika studiju ilgums vismaz 4 gadi

44

 

Profesionālās augstākās izglītības diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

Diploms

Diploma pielikums

2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija un profesionālā bakalaura grāds) vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība (5. līmeņa profesionālā kvalifikācija), īstenojama pēc vispārējās vai profesionālās vidējās izglītības ieguves. Studiju ilgums pilna laika studijās 4 gadi

42

Profesionālā bakalaura diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms

 

Diploms

Diploma pielikums

 

Informācija par augstākās izglītības diplomu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 16.04.2013. MK noteikumiem Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"

 

 

 

 

Augstākā izglītība - doktorantūra

Šajā grupā apkopotas augstākās izglītības doktora grāda studiju programmas.

Izglītības programmas veids NIID.LV

Atbilstošais izglītības programmas veids saskaņā ar LR izglītības klasifikāciju

Kods
skat piez.

Iegūstamais izglītības dokuments

Izglītības dokumenta paraugs
Doktora studiju programma 

Doktora studijas (doktora grāds)

51

Doktora diploms

Diploms

Informācija par augstākās izglītības diplomu veidiem un to paraugiem sagatavota saskaņā ar 16.04.2013. MK noteikumiem Nr.202 "Kārtība, kādā izsniedz valsts atzītus augstāko izglītību apliecinošus dokumentus"

 

* Koda pirmais un otrais cipars saskaņā ar Latvijas Republikas Izglītības klasifikāciju

Social Sharing