Valsts pārbaudes darbu un centralizēto eksāmenu kārtošanas datumi 2012. gadā

Published: 

Publicēts 2011. gada 16. augustā

Updated: 

papildināts 2. septembrī (izmaiņas), 21. novembrī (precizēts par CE vērtēšanu 2012. pavasarī) 2012. gada 14. februārī (papildināta sadaļa "UZZIŅAI")

 

 

Valsts pārbaudes darbus kārto 3., 6., 9. un 12. klašu skolēni. Beidzot 3. un 6. klases mācību gadu jākārto valsts ieskaites, bet 9. un 12. klašu skolēni kārto eksāmenus. Šogad ieviesta procentuālā robeža zemākā vērtējuma saņemšanai, ieplānots CE darbus vairs nevertēt ar līmeņiem, ko izteica burtos no A līdz F, kā arī paredzēta atšķirīga svešvalodas eksāmena vērtēšana. 

 

Pēc 3. klases jākārto ieskaite ar kombinētu mācību saturu latviešu valodā un matemātikā, kas norisinās divās dienās. Mazāktautību programmas skolēniem jākārto papildus ieskaite latviešu valodā.

6. klasē jākārto trīs ieskaites: latviešu valodā, matemātīkā un dabaszinībās. Mazākumtautību programmas skolēniem papildus jākārto ieskaite arī mazākumtautību valodā. 

Beidzot 9. klasi, obligāti jākārto četri eksāmeni: latviešu valodā, matemātikā, vienā svešvalodā (EN, RU, DE, FR) pēc izglītojamā izvēles un Latvijas un pasaules vēsturē. Mazākumtautību programmas skolēniem jākārto papildus ieskaite arī mazākumtautību valodā. No 2011./2012. mācību gada mnazākumtautību programmu skolēniem latviešu valodas eksāmens tiek izteikts atbilstoši valodas atestācijas prasībām. Pārējie eksāmeni tiek novērtēti 10 ballu skalā.  

Beidzot vidusskolu arī jākārto četri eksāmeni: trīs valsts obligātie centralizētie eksāmeni (latviešu valodā, svešvalodā un matemātikā) un viens eksāmens (var izvēlēties arī vairākus) pēc brīvas izvēles (priekšmetus skat. tabulā  Eksāmeni individuāli izvēlētajā mācību priekšmetā)

Lai varētu iegūt vērtējumu valsts pārbaudes darbos, ko raksta beidzot pamatskolu vai vidusskolu, būs jāsavāc 5% no kopējā punktu skaita. Līdz šim vērtējuma saņemšanai pietika ar viena punkta iegūšanu.

Lai nodrošinātu labāku vidusskolēnu centralizēto eksāmenu salīdzināšanu plānots atteikties no līmeņiem, ko izteica burtos A, B, C, D, E un F, atstājot tikai procentuālo vidējo vērtējumu, ko pēdējos gados ierakstīja pie līmeņa burta. Tiks norādīts arī katras eksāmena daļas izpildes procents kā tas bija iepriekšējos gados. Jaunā kārtība attieksies uz tiem izglītojamiem, kuri vidusskolu pabeigs 2013. gada pavasarī. Uz tiem, kuri vidusskolu beigs 2012. gada pavasarī attiesies vēl līdzšinējā kārtība, kad CE tika novērtēts ar burtiem no A līdz F. 

Savukārt valodu apguves līmeņus svešvalodās plānots izteikt (no 2012./2013. mācību gada) Eiropā atzītos un valodu jomā plaši lietotos līmeņos. Skolēniem, kas izpildīs prasības atbilstoši valodas prasmes līmeņiem, kas noteikti Vispārējās vidējās izglītības mācību priekšmeta "Svešvaloda" standartā, sertifikātā par vispārējās vidējās izglītības apguvi tiks norādīts iegūtais B1, B2 vai C1 līmenis. Skolēniem, kuru sniegums eksāmenā neatbildīs vismaz B1 līmeņa aprakstam, tiks norādīts tikai kopvērtējums svešvalodas eksāmenā. 

2012. gada pavasarī pirmo reizi tiek kārtots vienots latviešu valodas eksāmens. Līdz šim latviešu valodas valsts eksāmens bija atsevišķi sastādīts tiem, kuri mācījušies latviešu valodas programmā un atsevišķs mazākumtautību valodas programmai. Vienotā latviešu valodas eksāmena paraugs apskatāms VISC mājas lapā šajā saitē: http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/paraugi.shtml

Visiem eksāmeniem, ko kārto pēc 9. vai 12. klases, ir noteikts papildu kārtošanas laiks, kas paredzēts tiem skolēniem, kuri veselības dēļ tos nevar kārtot sākotnēji noteiktajos datumos.         

 

UZZIŅAI

Saskaņā ar noteikumiem* skolēns izvēlas un piesakās centralizēto eksāmenu kārtošanai līdz atiecīgā mācību gada 30. decembrim, bet mainīt vai papildināt savu izvēli iespējams līdz attiecīgā mācību gada 1. aprīlim. Pieteikties eksāmeniem un mainīt izvēli līdz noteiktajiem datumiem katrs skolēns var savā skolā, rakstot skolas direktoram iesniegumu.

VISC ir noteicis, ka 2011./2012.mācību  gadā centralizēto eksāmenu sertifikāti pamatizglītībā tiks izsniegti 15.jūnijā,  un centralizēto eksāmenu sertifikāti vispārējā vidējā izglītībā – 10.jūlijā.

 

Papildu informācija:

*Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību: http://www.likumi.lv/doc.php?id=207788

Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2011./2012. mācību gadā: http://www.likumi.lv/doc.php?id=233745

Aktuālā informācija par valsts pārbaudījumiem un ar tiem saistītajiem jautājumiem VISC mājas lapas sadaļā Pārbaudes darbi -> Vispārējā izglītība: http://visc.gov.lv/eksameni/vispizgl/info.shtml

 

PAMATSKOLĒNIEM

Valsts ieskaites 3. klasē:

Ieskaite ar kombinētu mācību saturu - 2012. gada 16. un 17. maijs

Ieskaite latviešu valodā mazākumtautību programmās - 2012. gada 10. maijs

Valsts ieskaites 6. klasē:

Latviešu valodā latviešu mācību valodas programmās - 2012. gada 10. maijs (rakstiskā daļa), no 9. janvāra līdz 7. maijam (mutiskā daļa)

Matemātika - 2012. gada 15. maijs

Dabaszinības - 2012. gada 17. maijs

Latviešu valoda mazākumtautību programmās - 2012. gada 8. maijs (rakstiskā un mutiskā daļa) 

Mazākumtautību valoda mazākumtautību programmās - 2012. gada 10. maijs (rakstiskā daļa), no 9. janvāra līdz 7. maijam (mutiskā daļa)

DEVĪTKLASNIEKIEM

Eksāmeni

Latviešu valoda latviešu mācībvalodas programmās - 2012. gada 23. maijs (rakstiski), 2012. gada 23., 24. un 25. maijs (mutiski)

Svešvaloda (vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles) - 2012. gada 31. maijs (rakstiski), 2012. gada 29. un 30. maijs (mutiski)

Matemātika - 2012. gada 5. jūnijs (rakstiski)

Latvijas un pasaules vēsture - 2012. gada 7. jūnijs (rakstiski)

Latviešu valoda mazākumtautību programmās - 2012. gada 23. maijs (rakstiski), 2012. gada 23., 24. un 25. maijs (mutiski)

Mazākumtautību valoda mazākumtautību programmās - 2012. gada 12. jūnijs (rakstiski), 2012. gada 12. un 13. jūnijs (mutiski)

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

Latviešu valoda latviešu mācībvalodas programmās - 2012. gada 21. jūnijs (kombinēti)

Svešvaloda (kombinēti, vienā pēc izvēles) - 2012. gada 25. jūnijs

Matemātika - 2012. gada 27. jūnijs (rakstiski)

Latvijas un pasaules vēsture - 2012. gada 29. jūnijs (rakstiski)

Latviešu valoda mazākumtautību programmās - 2012. gada 29. jūnijs (kombinēti)

Mazākumtautību valoda mazākumtautību programmās - 2012. gada 21. jūnijs (kombinēti)

 

VIDUSSKOLĒNIEM

Obligātie centralizētie eksāmeni

Vienā svešvalodā pēc izvēles (kombinēti):

angļu valoda - 2012. gada 22. maijs (rakstiski), 22., 23. un 24. maijs (mutiski) 

krievu valoda - 2012. gada 4. jūnijs (rakstiski), 4. un 5. jūnijs (mutiski) 

vācu valoda - 2012. gada 11. jūnijs (rakstiski), 11. un 12. jūnijs (mutiski)

franču valoda - 2012. gada 12. jūnijs (rakstiski), 12. jūnijs (mutiski)    

Latviešu valoda - 2012. gada 28. maijs (rakstiski)

Matemātika - 2012. gada 30. maijs (rakstiski)

 

Eksāmens individuāli izvēlētajā mācību priekšmetā

(jāizvēlas vismaz viens no zemāk minētajiem centralizētajiem eksāmeniem vai eksāmeniem):

Centralizētie eksāmeni (sastāda un labo centralizēti)

Vēsture (rakstiski) - 2012. gada 1. jūnijs

Bioloģija (rakstiski) - 2012. gada 8. jūnijs

Fizika (rakstiski) - 2012. gada 14. jūnijs

Ķīmija (rakstiski) - 2012. gada 18. jūnijs

Otrā vai trešā svešvaloda:

angļu valoda - 2012. gada 22. maijs (rakstiski), 22., 23. un 24. maijs (mutiski) 

krievu valoda - 2012. gada 4. jūnijs (rakstiski), 4. un 5. jūnijs (mutiski) 

vācu valoda - 2012. gada 11. jūnijs (rakstiski), 11. un 12. jūnijs (mutiski)

franču valoda - 2012. gada 12. jūnijs (rakstiski), 12. jūnijs (mutiski)    

 

Eksāmeni (sastāda centralizēti, labo skolā)

Informātika - 2012. gada 24. maijs (rakstiski), 24. un 25. maijs (prakstiskā daļa)

Ģeogrāfija (rakstiski) - 2012. gada 29. maijs

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2012. gada 4. jūnijs

Ekonomikā (rakstiski) - 2012. gada 6. jūnijs

Eksāmeni (sastāda izglītības pārvalde kopā ar skolu, labo skolā)

Eksāmenu norises laikus tajos mācību priekšmetos, kas noteikti vidējās izglītības standartā uz izglītības iestādes akreditētā izglītības programmā, bet augstāk nav norādīti, nosaka pašvaldības izglītības speciālists vai izglītības pārvalde kopīgi ar izglītības iestādi, nodrošinot eksāmenu norisi laikaposmā izglītības iestāde laika posmā no 2012. gada 21. maija līdz 22. jūnijam. Mācību priekšmetu apjoms nedrīkst būt mazāks par 105 ha. 

 

Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem*:

Izglītojamā pirmā izvēlētā Svešvaloda (kombinēti) - 2012. gada 20. jūnijs

Izglītojamā izvēlētā otrā vai trešā Svešvaloda (kombinēti) - 2012. gada 22. jūnijs 

Latviešu valoda (rakstiski) - 2012. gada 21. jūnijs

Matemātika (rakstiski) - 2012. gada 25. jūnijs

Vēsture (rakstiski) - 2012. gada 26. jūnijs

Bioloģija (rakstiski) - 2012. gada 27. jūnijs

Fizika (rakstiski) - 2012. gada 28. jūnijs

Ķīmija (rakstiski) - 2012. gada 29. jūnijs

Informātika (kombinēti) - 2012. gada 2. jūlijs

Ģeogrāfija (rakstiski) - 2012. gada 3. jūlijs

Mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazāktautību izglītības programmās (rakstski) - 2012. gada 4. jūlijs

Ekonomika (rakstiski) - 2012. gada 6. jūlijs

Mazākumtautību valoda un literatūra mazākumtautību izglītības programmās (rakstiski) - 2012. gada 6. jūlijs

Biznesa ekonomiskie pamati un ekonomika (rakstiski) - 2012. gada 5. jūlijs

 

* Eksāmeni ārpus noteiktajiem laikiem tiek organizēti tiem 9. un 12. klases skolēniem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevar kārtot eksāmenus noteiktajos laikos. Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas ir īsāks par sešiem mēnešiem vai izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajos laikos, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Info. CE kārtošanas datumi 2011. gadā

Social Sharing

NIID Feedback Forms

Nosūtīt draugam

Lai norādītu vairākus adresātus, adreses jāatdala ar komatu. Piemērs: 'adrese1@ adrese1.lv,adrese2@ adrese2.lv'

Atradāt kļūdu