Rīgas Tehniskā universitāte - Tehniskā tulkošana - Prof. mag. studijas

Tehniskā tulkošana
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-08
Programmas veidsProfesionālā maģistra studiju programma
GrādsProfesionālais maģistrs tehniskajā tulkošanā
Profesionālā kvalifikācijaTehniskais tulks referents (5. PKL) Profesijas standarts
Izglītības dokuments Profesionālā maģistra diploms un augstākās profesionālās kvalifikācijas diploms;
Licence / akreditācijaSaskaņā ar grozījumiem Augstskolu likumā studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2024.
Programmas kods47222
 
Ilgums1,5 gadi (ar profesionālā bakalaura grādu); 2 gadi (ar akadēmiskā bakalaura grādu)
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti60 vai 86
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai maksas: 2520 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsStudiju programmā tiek apmācīti tehniskie tulkotāji mašīnzinību, loģistikas, enerģētikas, materiālzinātņu, IT, telekomunikāciju, būvniecības, arhitektūras un pilsētplānošanas, inženierekonomikas un citās nozarēs. No humanitārā virziena tulkošanas programmām šī programma atšķiras ar papildu ievirzi lietišķajā lingvistikā. Programmas īstenošanā piedalās ne tikai filologi, bet arī atbilstošo tehnisko nozaru un tiesību zinātņu speciālisti.

Mērķis

Studiju programmas mērķi:
• sagatavot mūsdienu prasībām atbilstošus augsti kvalificētus tulkošanas speciālistus, kas var strādāt Latvijas valsts un pašvaldību iestādēs, Eiropas Savienības institūcijās (pēc papildus kvalifikācijas iegūšanas), privātās tautsaimnieciskās struktūrās Latvijā un citās valstīs;
• realizēt atvērtu un elastīgu studiju procesu, kas nodrošinātu jaunāko informācijas tehnoloģiju integrēšanos un izvēlētās zinātniski tehniskās nozares teorētiskās bāzes padziļinātu apgūšanu;
• padziļināt un attīstīt studējošo radošas un zinātniski pētnieciskās iemaņas patstāvīgajam darbam translatoloģijas jomā;
• nodrošināt tādu sagatavotības līmeni, kas dotu studiju programmas absolventiem iespēju turpināt studijas doktorantūrā;
• attīstīt studējošo patstāvību un iniciatīvu, prasmi iekļauties pastāvīgi mainīgā vidē.

Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi:
• sniegt studentiem nepieciešamās teorētiskās zināšanas, kā arī praktisko iemaņu un prasmju kopumu profesionālai augsta līmeņa mutiskai un rakstiskai tulkošanai;
• sniegt studentiem vispusīgas zināšanas translatoloģijā, veidot speciālista prasmes un attīstīt kompetences atbilstoši darba tirgus formulētajām prasībām;
• veidot studenta prasmi veikt loģiski kognitīvās darbības, attīstīt viņu radošās spējas, sekmējot studenta personības izaugsmi;
• attīstīt studējošo kritiskās un analītiskās domāšanas iemaņas;
• attīstīt un pilnveidot rakstiskās un mutiskās izteiksmes precizitāti speciālā lietojuma svešvalodā;
• attīstīt studējošo komunikācijas prasmes multikultūrālā vidē;
• izkopt mācīšanās stratēģiju un patstāvīgā darba iemaņas;
• savlaicīgi atjaunot programmas saturu, materiālo un tehnisko bāzi, kā arī pasniegšanas metodes;
• veicināt akadēmiskā personāla un studentu savstarpējo mijiedarbību zinātniski pētnieciskā darba veikšanā un iegūto rezultātu praktiskā izmantošanā atbilstoši starptautiskajiem standartiem un tendencēm tehniskās tulkošanas jomā.
Uzdevumu izpildes rezultātu rādītāji ir studentu studiju rezultāti, absolventu nodarbinātības rādītāji un darba devēju atsauksmes, starptautiskās sadarbības paplašināšanās, pētījumu projektu skaita pieaugums un pētniecības procesā iesaistīto studentu skaita pieaugums.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi:
• Spēj parādīt padziļinātas zināšanas un izpratni translatoloģijas jomā;
• Spēj patstāvīgi izmantot teoriju, metodes un problēmu risināšanas prasmes, lai veiktu pētniecisku darbību translatoloģijas jomā, un augsti kvalificētas profesionālas funkcijas tehniskās tulkošanas jomā;
• Spēj patstāvīgi formulēt un kritiski analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas, pamatot lēmumus, un, ja nepieciešams, veikt papildu analīzi;
• Spēj darboties dažādu jomu saskarē (tehniskā tulkošana, attiecīgā tehniskā nozare, kultūras pētījumi u.c.);
• Spēj izmantot zināšanas tulkošanas teorijā un praksē;
• Spēj nodrošināt rakstiskā un mutiskā tulkojuma precizitāti, stilistisko atbilstību oriģinālam, adekvātu terminoloģijas lietojumu;
• Spēj izzināt lingvistisko un ārpus lingvistisko zināšanu sakarības valodas lietošanā saistībā ar tulkošanu un tās galvenajām pētīšanas metodēm, principiem un pieejām;
• Spēj parādīt tulkojuma analīzes prasmes, sakņojot tās ar semantikas un pragmatikas teorētisko būtību un tulkošanas metodēm;
• Spēj veikt zinātniski-pētniecisko darbu un noformēt zinātnisku pētījumu pārskatus;
• Spēj analizēt, vērtēt un izmantot translatoloģijas nozares pētījumus;
• Spēj izmantot jaunās tehnoloģijas;
• Spēj strādāt ar dokumentiem, pārzināt lietvedību;
• Spēj patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros;
• Spēj novērtēt savu profesionālo iemaņu un prasmju atbilstību profesijas standartam un starptautiskā darba tirgus prasībām;
• Spēj rīkoties saskaņā ar profesionālās ētikas principiem.


Tādējādi, gala rezultāts ir sagatavot speciālistu – tulku un tulkotāju, kas spēj profesionāli veikt mutiskās un rakstiskās tulkošanas darbus (darījumu, zinātnisko, tehnisko tekstu tulkošana) dažāda veida Latvijas un ārvalstu institūcijās, uzņēmumos un birojos un kas, balstoties uz iegūto izglītības un metodisko bāzi, spēj konkurēt darba tirgū, kā arī sistemātiski patstāvīgi pilnveidot savas zināšanas un prasmes un veikt pētniecisko darbu.

Karjera

Par maģistra profesionālo studiju programmas "Tehniskā tulkošana" lietderību liecina pieprasījums pēc šī profila speciālistiem Latvijas tirgū – tulkošanas birojos, uzņēmumos (sevišķi kopuzņēmumos), ārvalstu projektos Latvijā, valsts un pašvaldību iestādēs, kā arī visur citur, kur nav iespējams iztikt bez zināšanām svešvalodā, inženierzinātņu pamatzināšanām, radošas pieejas darbam, prezentācijas prasmes un tulkošanas iemaņām. Izstrādātās programmas ietvaros tiek padziļināti apgūtas visas šīs augstāk minētās kvalifikācijas. Pateicoties maģistra profesionālo studiju programmai, notiek svešvalodas profesionalizācija (profesionālā apmācība), prasmju un iemaņu sintēze un integrācija atbilstoši Eiropas Savienības un darba tirgus prasībām.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/RHGT?department=23200&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasProfesionālais bakalaura grāds tehniskajā tulkošanā vai tam pielīdzināts bakalaura grāds tulkošanā vai otrā līmeņa augstākā profesionālā izglītība tehniskajā tulkošanā, vai bakalaura akadēmiskais grāds tulkošanā vai angļu filoloģijā.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv