Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA" Liepājas filiāle - Psiholoģija - Bak. studijas

Psiholoģija
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-04-04
Programmas veidsBakalaura studiju programma
GrādsSociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
Izglītības dokuments Bakalaura diploms;
Licence / akreditācijaStudiju virziens akreditēts līdz 05.08.2023.
Programmas kods43313
 
Ilgums3,5 gadi
Studiju veidsNepilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti120
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksa625 EUR semestrī (2022./23.)
 
Programmas aprakstsBaltijas Starptautiskās akadēmijas akadēmiskās bakalaura studiju programmas „Psiholoģija” apmācības specifika izpaužas eksperimentālās psiholoģijas, kognitīvās psiholoģijas, neiropsiholoģija, sociālās psiholoģijas, implicītās sociālās izziņas paradigmā. Studenti ne tikai iegūst pamatstudiju kursu teorētiskās zināšanas, bet arī apgūtās zināšanas spēj izmantot praktiskās nodarbībās, kuras tiek veiktas Neirokognitīvo un implicīto procesu izpētes laboratorijā.

Programmas padziļināti studiju kursi: sociālā psiholoģija, organizāciju psiholoģija, kognitīvā psiholoģija, neiropsiholoģija, eksperimentālā psiholoģija, implicītā sociālā izziņa.
Iegūstamās zināšanas, prasmes un kompetences

Zināšanas:

• Ir sistemātiskas zināšanas par galvenajām psiholoģijas jomām, spēj analizēt, salīdzināt un kritiski novērtēt svarīgākās pētījuma teorijas un metodes psiholoģijas un ar to saistīto disciplīnu kontekstā.
• Spēj parādīt attiecīgās zinātnes nozares vai profesionālās jomas svarīgāko jēdzienu un likumsakarību izpratni gan psiholoģijas zinātnē, gan tās starpnozaru aspekta kontekstā.
• Ir zināšanas par to, kādā veidā psiholoģiskos fenomenus var izpētīt un izskaidrot no dažādu viedokļu aspektiem.
• Ir zināšanas par psiholoģiskā pētījuma metodoloģijas pamatiem un to veidošanas principiem, kā arī pamatzināšanas par psiholoģiskā pētījuma un tā novērtēšanas metodēm.
• Ir zināšanas par ētisko principu ievērošanu, uz kuriem balstās psihologa darbs.

Prasmes:

• Spēj izmantot analītisko un kritisko domāšanu, kā arī zinātniskas pieejas un efektīvas stratēģijas problēmu risināšanai.
• Spēj demonstrēt efektīvas komunikācijas prasmes.
• Spēj plānot, atlasīt svarīgāko informāciju un veikt pētījumu; analizēt, interpretēt un prezentēt iegūtos datus ar dažādām metodēm.
• Spēj uzņemties atbildību un izrādīt iniciatīvu strādājot individuāli, komandā vai vadot citus cilvēkus,
• Spēj formulēt un analītiski aprakstīt psiholoģijas zinātnei atbilstīgu informāciju, psiholoģijas zinātnes nozarei atbilstīgas problēmas un to risinājumus, tos izskaidrot, prezentēt un argumentēti diskutēt par tiem gan ar speciālistiem, gan ar nespeciālistiem.
• Spēj patstāvīgi strukturēt savu apmācību, virzīt savu turpmāko apmācību un profesionālo attīstību, demonstrēt zinātnisku pieeju problēmu risināšanā, uzņemties atbildību un iniciatīvu veicot darbu individuāli, komandā vai vadot citu cilvēku darbu, pieņemt lēmumus un rast radošus risinājumus mainīgos vai neskaidros apstākļos.

Kompetences:

• Spēj patstāvīgi iegūt, atlasīt, analizēt un kritiski vērtēt informāciju no dažādiem avotiem un to izmantot.
• Ir kritiska pieeja zināšanām kopumā un īpaši psiholoģiskām zināšanām.
• Spēj pieņemt lēmumus un risināt problēmas, balstoties uz empīriski pamatotām zināšanām psiholoģijā un citās sociālajās zinātnēs.
• Spēj patstāvīgi un korekti izstrādāt psiholoģisku pētījumu.
• Spēj novadīt pētījumu psiholoģijas jomā, kas atbilst psiholoģijas pamatprincipiem un ētikai.
• Spēj cienīt zinātniskās vērtības, piemēram, atvērtību, racionalitāti, precizitāti un intelektu, kā arī izprast atšķirību starp zināšanām un viedokļiem.
• Spēj novērtēt savas profesionālās darbības ietekmi uz vidi un sabiedrību, piedalīties psiholoģijas zinātnes jomas attīstībā.
Karjeras iespējas

• Akadēmiskā bakalaura grāds dod tiesības turpināt studijas maģistra studiju programmā, profesionālajā maģistra studiju programmā un otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, ja ir izpildītas attiecīgās studiju programmas uzņemšanas prasības, kuras ietver atbilstošas priekšzināšanas sekmīgai šīs studiju programmas apguvei (Noteikumi par valsts akadēmiskās izglītības standartu Ministru kabineta noteikumi Nr.240).
• Studiju programmas absolventiem ir iespēja veikt psiholoģiska rakstura pētījumus dažādās pētniecības iestādēs, veicot intervijas, apstrādājot datus; strādāt profesijās, kur nepieciešamas labas saskarsmes prasmes un spēja strādāt komandā.
Programmas saturs

1. studiju gads. Apgūsi vispārizglītojošos studiju kursus, kā arī daļu no nozares teorētiskajiem kursiem – vispārīgo psiholoģiju, personības psiholoģiju, mūsdienu psiholoģijas vēsturi, psihes bioloģiskie pamati, psihologa profesionālo darbību un ētiku, socioloģija, loģika un retorika, saskarsmes psiholoģija, statistikās metodes psiholoģijā, psiholoģiskā pētījuma metodoloģija un metodes, kā arī apgūsi svešvalodu (Angļu/ Vācu) psiholoģijā. Studiju gada noslēgumā izstrādāsi pirmo studiju darbu. Iziesi psiholoģiskās izpētes praksi.
2. studiju gads. Apgūsi psiholoģiskās pētniecības, izpētes un nozares teorētiskos kursus –attīstības psiholoģiju, kognitīvā psiholoģija, eksperimentālo psiholoģiju, neiropsiholoģiju, psihometriku, sociālo psiholoģiju, ievads psiholoģiskajā konsultēšanā. Studiju gada noslēgumā izstrādāsi otro studiju darbu. Iziesi akadēmisko praksi.
3. studiju gads. Apgūsi psiholoģijas nozaru kursus un blakusnozaru kursus – ievads filozofijā un apziņas filozofijas problēmas, ģimenes psiholoģija, organizāciju psiholoģija, veselības psiholoģija, ievads implicītā sociālā izziņā, ievads juridiskā psiholoģijā, diferenciālā psiholoģija, informācijas tehnoloģijas psiholoģijā, patopsiholoģija. Papildus apgūsi arī brīvās izvēles kursus (Reklāmas psiholoģija un PR, Ievads kritiskā domāšanā, Emocijas psiholoģijā). Studiju noslēgumā izstrādāsi bakalaura darbu.
Programmas mājaslapabsa.edu.lv/courses/psihologija
Iepriekšējā izglītība, prasībasVidējā izglītība. Vismaz divi centralizēto eksāmenu sertifikāti atbilstoši izvēlētajai studiju programmai vai pēc reflektanta vēlēšanās ar līmeņiem ne zemāk par E (vai atbilstošajiem procentu līmeņu robežām). Centralizētais eksāmens svešvalodā var tikt aizvietots ar starptautisko svešvalodas sertifikātu.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Liedaga iela 3, Liepāja, LV-3416
Tel:63425448; 63425449; 29293671
E-pasts:bsa.liepaja@inbox.lv  www.bsa-liepaja.lv
Aktuālā informācija:Uzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit