Rīgas Tehniskā universitāte - Materiālzinātne un nanotehnoloģijas - Mag. studijas

Materiālzinātne un nanotehnoloģijas
Status:Jauna programma!
Uzņemšana:Uzņemšana 2022./23. gadā
Ieraksts atjaunots:2022-08-10
Programmas veidsMaģistra studiju programma
GrādsInženierzinātņu maģistrs materiālzinātnē un nanotehnoloģijās
Izglītības dokuments Maģistra diploms;
Licence / akreditācijaProgramma licencēta 22.12.2020., tiks iekļauta akreditācijas lapā. Studiju virziena akreditācija pagarināta līdz 31.12.2023.
Programmas kods45526
 
Ilgums2 gadi
Studiju veidsPilna laika
Izglītības ieguves formaKlātiene
Kredītpunkti80
Mācību valodalatviešu/angļu (LV/EN)
Mācību/studiju maksaValsts budžets vai par maksu: 4200 EUR gadā (2022./23.)
 
Programmas aprakstsUz jaunu materiālu izstrādi un modernu tehnoloģiju izmantošanu orientētā akadēmiskā maģistra studiju programma “Materiālzinātne un nanotehnoloģijas” piedāvā apgūt prasmēs un kompetencēs balstītu augstākā līmeņa tehnisko izglītību. Paralēli padziļinātām teorētiskām zināšanām tiek veicināta praktisko iemaņu apgūšana ne tikai zinātniskajos institūtos Latvijā, bet arī ražošanas uzņēmumos vai ārvalstu sadarbības partneru institūcijās ERASMUS+ mobilitātes programmas ietvaros specializējoties virzienos “Materiālfizika”, “Biomateriāli”, “Tradicionālie neorganiskie materiāli un nanomateriāli”, kā arī “Polimēru materiāli un kompozīti (t.sk., nanokompozīti)”. Studiju programmā tiek apgūti vispārīgie studiju kursi par materiālu fizikālo procesu modelēšanu un aprēķiniem, inovatīvu produktu un tehnoloģiju radīšanu, dažādi profesionālās specializācijas studiju kursi, kā arī izieta prakse, piedāvājot studentiem iespējas veidot studiju plānu atbilstoši individuālām interesēm. Studiju programmas absolventi spēs strādāt kā tehniskie eksperti, konsultanti un inženieri ražošanas uzņēmumā, kas nodarbojas ar materiālu pārstrādi un procesu modelēšanu, jaunu materiālu un tehnoloģiju attīstību, produktu dizainu, testēšanas, sertificēšanas un kvalitātes laboratorijās, kā arī spēs iesaistīties inovatīvu produktu izstrādes procesā, dibinot savu jaunuzņēmumu.

Mērķis

Studiju programmas mērķis ir sagatavot progresīvi domājošus, uz jaunu tehnoloģiju un zināšanu ieviešanu orientētus, augsti kvalificētus, vadošiem darbiem piemērotus speciālistus materiālzinātnē un augstas pievienotās vērtības tehnoloģijās, tostarp nanotehnoloģijās, ar specializāciju sekojošos virzienos –“Materiālfizika”, “Biomateriāli”, “Tradicionālie neorganiskie materiāli un nanomateriāli” un “Polimēru materiāli un kompozīti (t.sk., nanokompozīti)”, kā arī studijām doktorantūrā.
Uzdevumi

Studiju programmas uzdevumi ir:
- nodrošināt Boloņas rekomendācijām atbilstošu konkurētspējīgu akadēmisko maģistra līmeņa izglītību Eiropas Augstākās izglītības telpā, sagatavojot studējošos darbam vadošos amatos, attīstīt zinātniski pētnieciskā darba iemaņas un veicināt to izmantošanu;
- sniegt studentiem padziļinātas zināšanas izvēlētajā specializācijas virzienā, veidot eksperta prasmes un attīstīt kompetences ne tikai reālu ikdienas problēmu, bet arī tehniski un zinātniski izaicinošu inovatīvu problēmu risināšanā gan atbilstoši darba tirgus prasībām konkurences apstākļos, gan saskaņā ar nozares nākotnes attīstības tendencēm;
- attīstīt studenta iemaņas problēmu apzināšanā, mērķu formulēšanā un to risināšanā, rodot iespēju izmantot gan laboratorijas mēroga infrastruktūru, gan industriālas iekārtas sadarbībā ar ražotāju;
- veicināt zināšanu pārnesi un attīstīt studenta prasmes ar patenttiesībām neaizsargātu zinātnisko rezultātu prezentēšanā starptautiskās konferencēs un/vai publiskošanā augsta reitinga zinātniskajos žurnālos;
- rosināt studējošo un absolventu interesi par studijām doktorantūras studiju programmās, mūžizglītību, kā arī akadēmisko un zinātnisko izcilību.

Studiju rezultāti

Studiju programmas absolventi parādīs:
-paplašinātas un specializētas zināšanas un izpratni par izvēlētā materiālzinātnes un nanotehnoloģiju specializācijas virziena fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm;
-pārzinās materiālu rūpnieciskās ražošanas procesu un zinātnisko pētījumu plānošanas, īstenošanas, rezultātu apstrādes, analīzes un interpretācijas, kā arī materiālu fizikālo procesu modelēšanas metodes un iekārtas, izprotot to būtību un pielietošanas jomas;
-spēs praktiski un teorētiski pielietot zināšanas par izvēlētā materiālzinātnes un nanotehnoloģiju specializācijas virziena fundamentālajiem jautājumiem, aktuālākajiem atklājumiem un attīstības tendencēm, kā arī spēs šīs zināšanas nodot citiem;
-pratīs pamatoti izvēlēties, plānot un patstāvīgi izmantot materiālu iegūšanas/pārstrādes, raksturošanas, kā arī rezultātu apstrādes, analīzes un modelēšanas metodes un iekārtas;
-spēs apkopot, salīdzināt un pamatoti iztirzāt iegūtos pētniecības un/vai ražošanas procesa rezultātus zinātniskajos darbos vai tehniska rakstura instrukcijās, ziņojumos un atskaitēs un prezentēt šos rezultātus gan nozares speciālistiem, gan sabiedrībai kopumā;
-spēs ierosināt un izstrādāt inovatīvus zinātniskos un uz ražotāju prasībām orientētus projektus atbilstoši projekta uzsaukumam, tirgus prasībām un pieejamajiem resursiem, kā arī spēs veikt ražotāja produkcijas tehnisko ekspertīzi,
-spēs kritiski izvērtēt un pamatot moderno materiālu un inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanas nozīmi pētniecībā un ražošanas procesos;
-spēs kompetenti izskaidrot un pamatot tehnisko līdzekļu, modelēšanas pieeju un rezultātu apstrādes un analīzes metožu izmantošanu ražotāju produkcijas tehnisko problēmu risināšanai, kā arī moderno materiālu un tehnoloģiju izstrādei tirgus pieprasījuma apmierināšanai konkurences apstākļos.
Specializāciju ietvaros sagatavotie speciālisti būs ar konkurētspējīgām zināšanām, prasmēm un kompetencēm, lai apmierinātu ne tikai Latvijas darba tirgus prasības, bet arī starptautiska mēroga materiālzinātnes un augstas pievienotās vērtības tehnoloģiju (t.sk., nanotehnoloģiju) speciālistu pieprasījuma kritērijus.
Karjera

Studiju programmas absolvents var tikt nodarbināts faktiski jebkurā jomā, kas ir saistīta ar jaunu materiālu izstrādi un īpašību modelēšanu dažādu inovatīvu produktu radīšanai saskaņā ar patērētāja vēlmēm, atbilstošu materiālu izvēli tehnoloģiski, ekoloģiski un ekonomiski ilgtspējīgu kompozītu materiālu produktu izveidei, dabas un sintētisko materiālu (tostarp, koksnes, polimēru, gumijas, tekstila, silikātu, metālu, biomateriālu, pusvadītāju) un to dažādo formu (monolīts ķermenis, šķiedra, pārklājums, aerogels/hidrogels) apstrādi un pārstrādi konkrēta izstrādājuma iegūšanai pielietojumam būvniecības, transporta, enerģētikas, elektronikas, medicīnas, lauksaimniecības u.c. nozarēs. Materiālzinātnieks ikdienā vada jaunu materiālu izstrādes procesus, pārvalda materiālu apstrādes procesus, uzrauga kvalitātes nodrošināšanu, argumentēti pārliecina investorus par perspektīvākajām ieguldījuma iespējām inovatīvu produktu izstrādē. Savukārt, speciālists nanotehnoloģijās ir kompetents strādāt augsto tehnoloģiju uzņēmumos pie jaunu augstas pievietotās vērtības nanomateriālu izstrādes un to atbilstības novērtēšanas inovatīviem pielietojumiem enerģētikā, elektronikā, medtehnikā, transportā, kā arī citās tautsaimniecības nozarēs. Tādējādi gan materiālzinātnieka, gan nanotehnoloģijas speciālista darba lauks aptver gan inovatīvu produktu izstrādes uzņēmumus, gan jaunu produktu attīstības laboratorijas, gan produktu atbilstības novērtēšanas un kvalitātes kontroles laboratorijas, gan materiālu tehniskās ekspertīzes un sertificēšanas centrus.
Programmas mājaslapawww.rtu.lv/lv/studijas/visas-studiju-programmas/atvert/WMM?department=14000&type=A
Iepriekšējā izglītība, prasībasInženierzinātņu bakalaura grāds materiālzinātnē vai ķīmijas tehnoloģijās vai dabaszinātņu bakalaura grāds ķīmijā vai fizikā, vai bioloģijā, vai tam pielīdzināma izglītība.
Aktuālā informācijaUzņemšanas noteikumi studiju programmās 2022./2023. gadā: lasīt šeit
Augstskola
Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048
Tel:67089333; 27089999
E-pasts:info@rtu.lv; rtu@rtu.lv  www.rtu.lv